หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

ภารกิจ

รับผิดชอบลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือภายในภายนอก เสนอเรื่องให้ผู้อำนวยการพิจารณา คัดเลือกเอกสารส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่าง / พิมพ์จดหมายโต้ตอบ ออกเลขหนังสือ และจัดเก็บเอกสาร ติดตามทวงถามเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการและใกล้จะครบกำหนด ถ่ายสำเนาเอกสารเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบและดำเนินการพิมพ์หนังสือเวียนต่าง ๆ ใน Electronic mail ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จัดส่งวัสดุในและต่างประเทศ เบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสำนักงาน ผู้อำนวยการ ประสานงานรับ-ส่ง Book mobile ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยงานประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 งานย่อย คือ งานด้านรับ-ส่งหนังสือ งานด้านการประชุม และงานด้านเลขานุการผู้บริหาร มีขอบเขตตามภารกิจของแต่ละงานดังนี้

งานด้านรับ-ส่งหนังสือ

 1. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. ควบคุมการออกเลขที่หนังสือ ประกาศ คำสั่ง ของหน่วยงานภายในหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 3. จำแนกหนังสือเข้าในแต่ละงาน
 4. ควบคุมจัดแฟ้มเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และฝ่าย / งานต่าง ๆ
 5. ติดตามหนังสือ หรือเอกสารต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
 6. ดูแล และรับผิดชอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 7. ตรวจสอบจัดทำ รวบรวมสถิติการลาต่าง ๆ ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 8. รวบรวมหนังสือเวียน และระเบียบราชการเกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ
 9. ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
 10. ประสานงานแจ้งชื่อผู้ไปร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลงานฌาปนกิจของบุคลากรภายในหอสมุดและคลังความรู้ฯ

งานด้านการประชุม

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชุมคณะกรรมการประจำฯ การประชุมคณะกรรมการฯ, การประชุมพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแฟ้มระเบียบวาระการประชุม
 3. รับผิดชอบจัดเตรียมการประชุม ระบบการประชุม E-meeting
 4. ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยใน การประชุม เตรียมสถานที่ อาหารว่าง
 5. จัดทำรายงานการประชุม มติที่ประชุมส่งให้ผู้เกี่ยวข้องด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
 6. จองห้องประชุม กำกับดูและการจองห้องประชุมฯ ผ่านระบบจองออนไลน์

งานด้านเลขานุการผู้บริหาร

 1. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ
 2. ประสานงานอำนวยความสะดวกและจัดทำตารางการนัดหมายของผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ ให้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
 3. จัดเตรียม จัดทำ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา
 4. จัดเตรียมการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
  • จัดทำหนังสือขออนุมัติ
  • คำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อยืมเงินทดรองจ่าย
  • จัดทำหนังสือรักษาราชการแทน
  • จัดเตรียมพาหนะรับ - ส่ง การจองตั๋ว และซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะ การจองที่พัก การเตรียมเอกสารประชุมและเขียนรายงานการเดินทางพร้อมส่งเอกสารใบเสร็จเพื่อเบิกจ่าย
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
164-S4-O4-01โครงการ Happy Soul : ใจดีๆ รับช่วง COVID-19อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S2-O2-03โครงการแปลเนื้อหาในเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (ระยะที่ 2)อยู่ระหว่างดำเนินการ
263-S4-O6-03โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติก โฟม และลดหวาน เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S2-O2-14 โครงการแปลเนื้อหาใน Website หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (ระยะที่ 1)รายงานผลโครงการ
262-S2-O3-08โครงการจัดเลี้ยงอาหารว่างให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มาใช้บริการห้องอ่าน 24 ชั่วโมงด้วยเงินบริจาครายงานผลโครงการ
362-S3-O3-01โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แก่ผู้รับทุน WHO ชาวเมียนมาร์อยู่ระหว่างดำเนินการ
462-S4-O7-03โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
562-S4-O8-15โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมติดต่อสื่อสาร Line (ระยะที่ 1)อยู่ระหว่างดำเนินการ
662-S4-O8-16โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน สำหรับบุคลากรประจำเคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม และเคาน์เตอร์ยืม-คืน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S4-O3-03โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)รายงานผลโครงการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2441-9581, 0-2800-2680-9 ต่อ 4211
  0-2441-9580

บุคลากร

บุคลากรหน่วยสารบรรณ จำนวน  3  คน

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

นางปาลิตา  จันทร์เฮง

Mrs.Palita   Chanheng

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
MU-SUP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559
  palita.cha@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4211

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานรับเอกสารในระบบ MUSIS [SIPOC]
 2. รับผิดชอบการจัดทำประกาศ เปิด-ปิด หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 3. รับผิดชอบประสานงานการจองห้องประชุมและการจัดเลี้ยง [SIPOC]
 4. รับผิดชอบการจัดการเดินรถยนต์ส่วนกลางประจำวัน
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายปรเมศวร์ รังษีสุริยันต์

Mr.Poramate Rangsrisuriyant

นักวิเทศสัมพันธ์
ศศ.บ.(สาขาศาสนศึกษา), ม.มหิดล
  poramate.ran@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4216

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานแปลเนื้อหาใน Webpage หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นภาษาอังกฤษ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานแปลแผ่นพับ ป้ายประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ
 4. ช่วยปฏิบัติงานร่าง โต้ตอบ ตรวจทาน ปรับแก้ เอกสารภาษาอังกฤษ
 5. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชม ดูงาน และผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายชุติเดช สงวนวัฒนา

Mr.Chutidech Sanguanwattana

นิติกร
น.บ. น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  kunawat.san@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4216

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการจัดทำประกาศ คำสั่ง ของหอสมุดและความรู้ฯ
 2. รับผิดชอบการตรวจร่างสัญญาด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ การบริการทางวิชาการ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอสมุดและความรู้ฯ
 3. รับผิดชอบให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำนิติกรรม สัญญา บันทึกความร่วมมือ บันทึกข้อตกลง ตลอดจนเอกสารการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
 4. ดำเนินงานสอบสวนวินัยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง การสอบหาข้อเท็จจริง และงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณีทรัพย์สินของหน่วยงานสูญหาย หรือเสียหาย
 5. ติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอสมุดและความรู้ฯ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 6. ประสานงานกับกองกฎหมายของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางปรียะ  ศิวกุลกำธร

Mrs.Preeya  Siwakulkamthon

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
  preeya.siw@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9  ต่อ  4211

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานส่งเอกสารทางระบบ MUSIS ภายใน-ภายนอก [SIPOC]
 2. รับผิดชอบงานออกเลขที่หนังสือภายใน-ภายนอก
 3. รับผิดชอบการพิมพ์หนังสือโต้-ตอบ หน่วยงานภายใน-ภายนอก
 4. รับผิดชอบการเขียนจดหมายขอบคุณวารสารบริจาค
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann