ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Key    Results

 1. คลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล มีมาตรฐานการลงรายการตามหลักมาตรฐานสากล
 2. มีพื้นที่และช่องทางการเรียนรู้ด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่หลากหลาย เข้าถึงได้และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 3. ผู้รับบริการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มีความพึงพอใจระดับ 4 ใน 5

ภารกิจ

 1. รวบรวมและรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ดูแลและให้บริการนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. เผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ คลังข้อมูลและเว็บไซต์
 4. ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

 1. สถิติทรัพยากรเอกสารจดหมายเหตุ พ.ศ. 2560-2562
 2. สถิติทรัพยากรเอกสารจดหมายเหตุพร้อมให้บริการ พ.ศ.2560-2562
 3. สถิติการเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558-2563
 4. สถิติการจัดแสดงนิทรรศการในวันสำคัญของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558-2562
 5. สถิติผู้ใช้บริการคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2562
 6. สถิติผู้ใช้บริการคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2562
 7. สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561-2562
 8. สถิติ Facebook Page : Mahidol University Archives and Museums ประจำปี 2562
 9. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
 10. สถิติการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริหารจดหมายเหตุ
 11. สถิติการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2561

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 61-S4-O6-08 โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ "สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์" ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานผลโครงการ
2 61-S4-O7-14 โครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S3-O5-03 โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ รายงานผลโครงการ กิจกรรมศึกษางาน
2 60-S3-O5-05 โครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ รายงานผลโครงการ
3 60-S4-O6-02 โครงการทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยา สิริรุกขชาติ รายงานผลโครงการ
4 60-S4-O7-02 โครงการการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (ต.ค.59-ก.ย. 60) รายงานผลโครงการ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ Server

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มีจำนวน 6 คน

หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

Ms.Petchrada Thitiyaporn
นักเอกสารสนเทศ
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2558
  petchrada.thi@mahidol.edu
  i+49+4542

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ในงานบริหารจดหมายเหตุ และ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 2. รับผิดชอบสถิติ/โครงการของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด และดำเนินการพร้อมรายงานผลตามเกณฑ์ EdPEx
 3. รับผิดชอบ กำกับดูแลงานตามภารกิจของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด ได้แก่
  • งานรวบรวมและรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล
  • งานดูแลและให้บริการนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  • งานเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ คลังข้อมูลและเว็บไซต์
  • งานส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแล

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann