งานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ

ภารกิจ

งานบริหารจดหมายเหตุ มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุอันเป็นเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ เอกสารลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง และเอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้เป็นหมวดหมู่ตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ ดำเนินการอนุรักษ์ และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานภายนอก และผู้ค้นคว้าวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเอกสาร

ปัจจุบันสามารถให้บริการสืบค้น เอกสารประเภทเอกสารลายลักษณ์ ได้แก่ เอกสารการบริหารงาน : เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย/คณบดีฯ/อกม. ระยะเวลาของเอกสารระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2559 และเอกสารส่วนบุคคล : ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ณัฐ ภมรประวัติ ระยะเวลาของเอกสารระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2534 และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ได้แก่ ภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญและกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จากงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กระบวนงานที่ปฎิบัติ

 1. งานจัดเอกสารจดหมายเหตุ ได้แก่ การรับมอบเอกสารจดหมายเหตุ [ SIPOC ] การวิคราะห์และจัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ [ SIPOC ] การจัดทำบัญชีเอกสารจดหมายเหตุ [ SIPOC ] การบันทึกข้อมูลเข้าคลังข้อมูลจดหมายเหตุ [ SIPOC ]
 2. งานอนุรักษ์เอกสาร ได้แก่ การแปลงเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล [ SIPOC ] การใช้วัสดุเพื่อการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุตามหลักการอนุรักษ์เอกสาร
 3. การบริการและเผยแพร่ [ SIPOC ] ให้บริการแก่หน่วยงานภายในและผู้ค้นคว้า วิจัยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเอกสาร ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าใช้บริการของงานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S2-O2-07โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ "museum.li.mahidol.ac.th"รายงานผลโครงการ
263-S3-O1-01โครงการจดหมายเหตุสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563รายงานผลโครงการ
363-S4-O3-01โครงการการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 : จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 10 รายการอยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S1-O4-01โครงการ 10 แพทย์ต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
262-S1-O4-02โครงการฐานข้อมูลมรดกแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Heritage)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S1-O4-02โครงการจัดเอกสารจดหมายเหตุ (ภาพถ่าย) ของงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
261-S1-O4-03โครงการพัฒนาคลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives) : ประเภทเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (ภาพถ่าย) ด้วยโปรแกรม DSpaceรายงานผลโครงการ
361-S1-O4-04โครงการพัฒนาคลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives) : ประเภทลายลักษณ์อักษร ด้วยโปรแกรม DSpaceรายงานผลโครงการ
461-S1-O4-05โครงการจัดจ้างเพื่อปรับปรุงระบบคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล(Mahidol University Archives and Museums Collections)ประจำปีงบประมาณ 2561รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S1-O4-02โครงการจัดเอกสารจดหมายเหตุ (ภาพถ่าย) ของงานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีขั้นตอนการจัดหมวดหมู่ฯ
รายงานผลโครงการ
260-S1-O4-03โครงการ 33 ปูชนียแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
Link to website
360-S2-O2-20โครงการ Mahidol University Digital Archive ระยะ 1รายงานผลโครงการ
คลังข้อมูลจดหมายเหตุ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S4-O6-02โครงการ 15 คำถามฉลอง 30 ปี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ส.ค.-ธ.ค. 59)รายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
0-2800-2680 ต่อ 4346
0-2441-9580

บุคลากร

บุคลากรงานบริหารจดหมายเหตุ มีจำนวน 3 คน

หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ

นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร

Ms.Nattagun Apeluxsatean
นักเอกสารสนเทศ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
MU-SUP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
   nattagun.ape@mahidol.ac.th
   i+24+4346

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล งานบริหารจดหมายเหตุ [Flowchart] มีบุคลากรในกำกับ จำนวน 2 คน
 2. กำกับ ดูแล โครงการต่าง ๆของงานบริหารจดหมายเหตุ
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานร่วมด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 4. รับผิดชอบงานธุรการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง

Ms.Panchawan Chaodong
นักจดหมายเหตุ
อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  panchawan.cha@mahidol.ac.th
  i+24+4346

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ และปฏิบัติงานด้านการบริหารจดหมายเหตุ [Flowchart]
 2. ปฏิบัติหน้าที่บริการสืบค้นและตอบคำถามช่วยค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
 3. รับผิดชอบ และปฏิบัติงานร่วมโครงการต่าง ๆ ในงานบริหารจดหมายเหตุ
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ

Ms.Nualprang Sudthaboon
นักเอกสารสนเทศ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.นเรศวร
  nualprang.sud@mahidol.ac.th
  i+24+4346

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบ และปฏิบัติงานร่วมโครงการต่าง ๆ ในฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 3. ปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบริหารจดหมายเหตุ
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann