Menu

Atittaya Subsin

การอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต…อ่านต่อ

อบรมเรื่อง “การนำเข้าผลงานไว้ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)”

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง “การนำเข้าผลงานไว้ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)”…อ่านต่อ

การอบรมโปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต…อ่านต่อ

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศน์ MU Guide รุ่นที่ 9

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU guide รุ่นที่ 9…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันเด็กฯ ร่วมประชุมหาแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562 …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล SciVal

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล SciVal…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน “Mahidol University International Night 2019”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นักศึกษา MU Guide พร้อมด้วยนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนในช่วงสอบกลางภาค

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายเวลาช่วงสอบกลางภาคจนถึงเที่ยงคืน…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และสิทธิบัตรไทย

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมประชุมหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ Cultural Library and Learning District @Mahidol Salaya

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณกาญจน์ศิริ พูนทอง หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าประชุมร่วมกับ รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์…อ่านต่อ

การอบรม “การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ Flexible Benefit”

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 – 11.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ “การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ Flexible Benefit”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ลงนามสัญญาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 24 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 24 ชั่วโมง (24-Hour Co-Learning Space)…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Library

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Library”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 7.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบประกาศนียบัตร Carbon Offset Certificate

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมคณะทำงานหอสมุดฯ ร้อยดวงใจ ไร้คาร์บอน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีขอบคุณ และรับมอบประกาศนียบัตร Carbon Offset Certificate…อ่านต่อ

Happy Body “ฟิตกำลังดี”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนา ฟิตกำลังดี…อ่านต่อ

Happy Relax “Music / Classic / Basic : ดนตรีคลาสสิคไม่ยากอย่างที่คิด”

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายเรื่อง Music / Classic / Basic : ดนตรีคลาสสิคไม่ยากอย่างที่คิด…อ่านต่อ

MU Library Research Forum ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ : พิธีการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระดับอาเซียน”

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา MU Library Research Forum ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ : พิธีการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระดับอาเซียนและการก้าวไปอีกขั้นกับการนำเสนอผลงานบนเวทีในต่างแดน”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินใน โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4…อ่านต่อ

งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 11.00-13.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 ภายในธีม “Party in the Garden”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับศูนย์การเรียนปฐมธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 14.00 น. คุณศิรชีพ ขอนดอก บรรณารักษ์ และคุณมุกรินทร์ กลั่นภักดี นักเอกสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครู และผู้ปกครอง ศูนย์การเรียนปฐมธรรม…อ่านต่อ

การบรรยาย เรื่อง เจาะประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสื่อการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง “เจาะประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสื่อการเรียนการสอน”…อ่านต่อ

การบรรยายเกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น และ Workshop การพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติ เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม EndNote

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม EndNote…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-8.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนสิงหาคม โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้…อ่านต่อ

1 2
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann