Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Atittaya Subsin

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และ Journal Citation Reports

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และ Journal Citation Reports…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Servic ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webex Meetings…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงานออนไลน์ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงานออนไลน์ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์…อ่านต่อ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service และ Full Text Finder

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service และ Full Text Finder…อ่านต่อ

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริการ

วันพุธที่ 31 มีนาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริการ…อ่านต่อ

การอบรม เรื่อง การสืบค้นบทความวิจัย ช่องทางการรับบริการ จากหอสมุดและคลังความรู้ฯ และการคัดเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คุณวราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ และคุณก้องภพ ปิยสังคม นักเอกสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ เข้าให้คำปรึกษาเรื่องการจัดวางรูปแบบพิพิธภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองบังคับการอำนวยการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล และบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เข้าให้คำปรึกษาเรื่องการจัดวางรูปแบบพิพิธภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา การสร้างสื่อ การเรียน การสอน ในรูปแบบมัลติมีเดีย…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่บริเวณ Co-MU Space by SCB แก่ทีมงาน Mahidol Channel

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ…อ่านต่อ

การบรรยายนำเสนอแนวทางการพัฒนา Library to classroom

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายนำเสนอแนวทางการพัฒนา Library to classroom…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุเพื่อการศึกษา ช่วง “สื่อสารสร้างสรรค์”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 คุณเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าให้สัมภาษณ์กับอาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงาน SCB Academy Playground ณ อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารและบุคลากร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์…อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Line Official Account เพื่อการบริการห้องสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Line Official Account เพื่อการบริการห้องสมุด”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ร่วมหารือเรื่องการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ..อ่านต่อ

ครบรอบ 52 ปีวันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก…อ่านต่อ

การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 20 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมเรื่องการใช้โปรแกรม EndNote20 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webex Meetings…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อหนังสือฉบับพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบรายเล่ม”

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด…อ่านต่อ

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู้

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คุณอังคณา อินทรพาณิชย์ หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรองรับการศึกษายุค new normal…อ่านต่อ

การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 20 สำหรับบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 20…อ่านต่อ

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานการศึกษาการจัดการ การบริการ และการสงวนรักษา จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์…อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งระบบ RFID เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานซื้อระบบ RFID…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบหนังสือยอดเชฟเทพนักปรุง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหนังสือยอดเชฟเทพนักปรุง เล่ม 7 – 11 จาก อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนางสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ หัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้…อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum

วันอังคารที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมออกบูธในงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 9

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “เพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 9” จัดโดยสำนักวิชาการและสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงาน Chula UltimateX Library และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน Chula UltimateX Library…อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 6.30-8.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ พร้อมด้วยบุคลากร…อ่านต่อ

1 2 3 7
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann