Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Atittaya Subsin

อบรมเชิงปฏิบัติการในห้วข้อการใช้ Google for Education และการใช้ App : Quizizz และ Kahoot

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น. คณะทำงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา…อ่านต่อ

พิธีมอบโล่ และของที่ระลึกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้เกษียณอายุงาน และครบสัญญาจ้าง ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการกล่าวเปิดในพิธีมอบโล่ และของที่ระลึกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้เกษียณอายุงาน และครบสัญญาจ้าง ประจำปี 2563…อ่านต่อ

การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X9 และโปรแกรม Turnitin

หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม EndNote และการใช้โปรแกรม Turnitin ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา รมวฉ 205 : โครงการวิจัยสำหรับฉุกเฉินการแพทย์ 1…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ เข้ารับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เข้ารับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2020…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 12.00-18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการจดหมายเหตุสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการจดหมายเหตุสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Visit)

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณบดีจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณบดีจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.45 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 30 ปี…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายเทคนิคห้องสมุด…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ร่วมด้วยนักวิเทศสัมพันธ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ…อ่านต่อ

วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 34 ปี

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 34 ปี…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Big Garden Day สร้างสวนสวย Library Park ตามโครงการสวนมุมสวย ปี 5

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม Big Garden Day สร้างสวนสวย Library Park…อ่านต่อ

การบรรยายเรื่อง “แนวทางการรายงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการจัดอันดับ The impact rankings (SDGs)”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการออนไลน์ มหิดลรวมพลคนทำสื่อ กู้วิกฤต COVID-19 ครั้งที่ 6 หัวข้อ “เมื่อมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน”

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤๅทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส…อ่านต่อ

Mahidol Library The Roadshow 2020 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Mahidol Library The Roadshow 2020” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอเสนอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอเสนอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”…อ่านต่อ

การบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบ EDS

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 15.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบ EDS”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 – 15.30 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ…อ่านต่อ

โครงการทำเพื่อหมอ สู้โควิด-19

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 – 16.00 น. คุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติ เชิญเป็นวิทยากร…อ่านต่อ

การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Cisco Webex Meeting (WebEx) โปรแกรม Microsoft Teams และOffice 365 โปรแกรม Zoom Cloud Meeting…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ มอบหน้ากาก face shield สำหรับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลพุทธมณฑล

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. คุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปมอบหน้ากาก face shield…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ แจกจ่ายแอลกอฮอล์ 70% แก่หน่วยงานและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้สำนักงานผู้อำนวยการดำเนินการจัดซื้อจัดหาแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 25 แกลลอน…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดซื้อและจัดเก็บ Alcohol 70% อย่างถูกต้อง โดยได้รับคำแนะนำจากศูนย์ COSHEM

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้สำนักงานผู้อำนวยการดำเนินการจัดซื้อจัดหาแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 25 แกลลอน…อ่านต่อ

1 2 3 4 5 6
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann