Menu

Sarun Thamtuksin

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก …อ่านต่อ

การบรรยายเชิงวิชาการหลักสูตร Basic knowledge about Research Data Management

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการบรรยายวิชาการในหลักสูตร Basic knowledge about Research Data Management ภายใต้โครงการ Mahidol Library Professional Development 2020 …อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนราชินี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ หอสมุดและคลังความรู้ฯ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนราชินี จำนวน 3 ท่าน เข้าช่วยงานจิตอาสา จัดห้องสมุดและเรียนรู้ระบบการจัดเรียงหนังสือภายในห้องสมุด ณ หอสมุดกลาง อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 22, 24, 25 และ 28 ตุลาคม 2562 …อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 59 รูป ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล …อ่านต่อ

Mahidol Library The Roadshow 2019

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “Mahidol Library The Roadshow 2019” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2562 ให้กับคณะและสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเนื่องในวันรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561

เนื่องในโอกาส พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ด้วยการจัดซุ้มถ่ายภาพภายในบริเวณจุดต่าง ๆ ของอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลจัด พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยหอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 6.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมประชุมหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ Shared Learning Space & Library @AHID

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและคณะผู้บริหาร …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 15.15 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 10.40 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อำเภอพุทธมณฑล

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อำเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 9/2562 …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการอบรมนานาชาติครั้งที่ 3 ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสุขภาพจากการอบรมนานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ นำนักศึกษา MU Guide ร่วมจัดกิจกรรม MU Salaya Guide

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 9:30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษา MU Guide ร่วมเป็นวิทยากรบรรรยายสาระความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม MU Salaya Guide ภายใต้โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นำโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 33 ปี

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 33 ปี โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ถวายเครื่องสักการะและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

การฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น …อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 68 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ วัดเทพากร และวัดหทัยนเรศวร์ จากนั้นได้เข้าร่วม …อ่านต่อ

การบรรยายในหัวข้อ “แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นำโดยนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับผู้ดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน …อ่านต่อ

Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21st Century”

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00  – 12.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21st Century” ณ ห้อง Mahidol-SCB investment center ชั้น 1 …อ่านต่อ

สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

รวมใจเข้าวัดทำบุญ…น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “รวมใจเข้าวัดทำบุญ…น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒” โดยในช่วงเช้าเข้าสักการะหลวงพ่อเหลือ และรูปปั้นเหมือนขนาดใหญ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม BIG GARDEN DAY สร้างสวน “Jardin de Mahidol Library”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม BIG GARDEN DAY สร้างสวน “Jardin de Mahidol Library” ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการปลูกต้นไม้และจัดทำสวน …อ่านต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้ฯ และคุณศิรชีพ ขอนดอก หัวหน้าหอสมุดกลางให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี …อ่านต่อ

การสาธิตระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Sierra ฟังก์ชัน My Library

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมการสาธิตระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Sierra ฟังก์ชัน My Library จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ร่วมงาน 80 ปี ฑีฆายุวัฒนะ ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด และแสดงมุทิตาจิต ในโอกาส 80 ปี ฑีฆายุวัฒนะ ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล …อ่านต่อ

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2019 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้นำนักศึกษา MU Guide …อ่านต่อ

1 2 3 10
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann