Menu

Sarun Thamtuksin

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Research Writing and Publication Workshop

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Research Writing and Publication Workshop” ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 6 …อ่านต่อ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมบริจาคหนังสือ ให้แก่ห้องสมุดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 26 มิ.ย 2562 เวลา 9.00 น. คุณเพ็ญพิมล คงมนต์ หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ส่งมอบหนังสือบริจาคในสาขาประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 กล่อง 380 เล่ม ให้กับเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Granada

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Granada พร้อมด้วยคณะผู้ประสานงานจากกองบริหารการศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการนำเสนอข้อมูลด้วย Edraw Max

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 4) ในหลักสูตร …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก University of Glasgrow และ University of Stirling

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof.Ruth Zadoks จาก University of Glasgrow และ Dr. Margaret Crumlish จาก University of Stirling พร้อมด้วยคณะผู้ประสานงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI” จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจาก …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา …อ่านต่อ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียวให้การต้อนรับ คุณดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Scopus

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Scopus ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 6 เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา อาจารย์ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ (EdPEx) ประจำปี 2562

หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Circulation Module รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร “Circulation Module” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) …อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ Dean of SCHOOL OF ENERGY SCIENCE & ENGINEERING …อ่านต่อ

การบรรยายแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้กับงานหอสมุด ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับเกียรติ เชิญเป็นวิทยากร บรรยายในโครงการ เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้กับงานหอสมุด” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 6 เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และคณะผู้ประสานงานจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 3 พร้อมผู้ประสานงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Circulation Module รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร “Circulation Module” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณเพ็ญพิมล คงมนต์ หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยประชากรและสังคม …อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 42 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา …อ่านต่อ

การอบรมการจัดรูปแบบเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานของหอสมุดฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 4) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดซื้อรถตู้คันใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Mahidol Book Delivery

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดพิธีเจิมรถตู้ส่วนกลางคันใหม่ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยนิมนต์พระสมุห์ บุญเลื่อน จิรปุญโญ จากวัดปุรณาวาสมาทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 6 เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ฯ และ คุณศิรชีพ ขอนดอก หัวหน้าหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ คุณปรีชา อาษาวัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร …อ่านต่อ

การอบรมการใช้งาน Microsoft Excel 2016 เบื้องต้น รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรม “การใช้งาน Microsoft Excel 2016 เบื้องต้น” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT ครบรอบ 10 ปี

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในงาน วันคล้ายวันสถาปนา ICT ครบรอบ 10 ปี “10th Years MUICT Code the Future” ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร How to Use Facebook for Business Marketing

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “How to Use Facebook for Business Marketing” ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Turnitin สำหรับนักศึกษา (Turnitin Training for Student)

วันพุธที่ 1 และวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Turnitin สำหรับนักศึกษา (Turnitin Training for Student)” เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจความซ้ำของวิทยานิพนธ์ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างภาพ” ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการโซนอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมงในช่วงสอบปลายภาค

เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ทดลองเปิดให้บริการโซนอ่านหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง เพื่อรองรับกับความต้องการพื้นที่ในการอ่านหนังสือของนักศึกษาและผู้ใช้บริการในช่วงสอบปลายภาค …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เบื้องต้น” จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ …อ่านต่อ

1 2 3 4 10
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann