Sarun Thamtuksin

การบรรยายในหัวข้อ “แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นำโดยนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับผู้ดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน …อ่านต่อ

Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21st Century”

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00  – 12.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21st Century” ณ ห้อง Mahidol-SCB investment center ชั้น 1 …อ่านต่อ

สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

รวมใจเข้าวัดทำบุญ…น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “รวมใจเข้าวัดทำบุญ…น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒” โดยในช่วงเช้าเข้าสักการะหลวงพ่อเหลือ และรูปปั้นเหมือนขนาดใหญ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม BIG GARDEN DAY สร้างสวน “Jardin de Mahidol Library”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม BIG GARDEN DAY สร้างสวน “Jardin de Mahidol Library” ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการปลูกต้นไม้และจัดทำสวน …อ่านต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้ฯ และคุณศิรชีพ ขอนดอก หัวหน้าหอสมุดกลางให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี …อ่านต่อ

การสาธิตระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Sierra ฟังก์ชัน My Library

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมการสาธิตระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Sierra ฟังก์ชัน My Library จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ร่วมงาน 80 ปี ฑีฆายุวัฒนะ ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด และแสดงมุทิตาจิต ในโอกาส 80 ปี ฑีฆายุวัฒนะ ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล …อ่านต่อ

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2019 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้นำนักศึกษา MU Guide …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Research Writing and Publication Workshop

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Research Writing and Publication Workshop” ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 6 …อ่านต่อ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมบริจาคหนังสือ ให้แก่ห้องสมุดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 26 มิ.ย 2562 เวลา 9.00 น. คุณเพ็ญพิมล คงมนต์ หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ส่งมอบหนังสือบริจาคในสาขาประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 กล่อง 380 เล่ม ให้กับเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Granada

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Granada พร้อมด้วยคณะผู้ประสานงานจากกองบริหารการศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการนำเสนอข้อมูลด้วย Edraw Max

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 4) ในหลักสูตร …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก University of Glasgrow และ University of Stirling

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof.Ruth Zadoks จาก University of Glasgrow และ Dr. Margaret Crumlish จาก University of Stirling พร้อมด้วยคณะผู้ประสานงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI” จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจาก …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา …อ่านต่อ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียวให้การต้อนรับ คุณดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Scopus

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Scopus ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 6 เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา อาจารย์ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ (EdPEx) ประจำปี 2562

หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Circulation Module รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร “Circulation Module” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) …อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ Dean of SCHOOL OF ENERGY SCIENCE & ENGINEERING …อ่านต่อ

การบรรยายแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้กับงานหอสมุด ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับเกียรติ เชิญเป็นวิทยากร บรรยายในโครงการ เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้กับงานหอสมุด” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 6 เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และคณะผู้ประสานงานจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 3 พร้อมผู้ประสานงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Circulation Module รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร “Circulation Module” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณเพ็ญพิมล คงมนต์ หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยประชากรและสังคม …อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 42 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา …อ่านต่อ

การอบรมการจัดรูปแบบเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานของหอสมุดฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 4) …อ่านต่อ

1 2 3 4 10
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann