Menu

Sarun Thamtuksin

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิด …อ่านต่อ

Shape Your World with EN Library

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Shape Your World with EN Library พร้อมด้วย คุณศศินาฎ ศรีคง บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ) หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และ Journal Citation Report

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และ Journal Citation Report ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users …อ่านต่อ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ …อ่านต่อ

โครงการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ในหัวข้อ รอบรู้เรื่องการลงทุน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนให้แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องการลงทุน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรณพ ชำนาญศิลป์ …อ่านต่อ

กิจกรรม อุ่นรัก อิ่มบุญ สงกรานต์…ปีใหม่ไทย ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ จัดงาน “อุ่นรัก อิ่มบุญ สงกรานต์…ปีใหม่ไทย ๒๕๖๒” เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator และการนำเสนองานแบบใหม่ด้วยโปรแกรม Prezi

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator และการนำเสนองานแบบใหม่ด้วยโปรแกรม Prezi” ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้ …อ่านต่อ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา และที่ปรึกษากิติมศักดิ์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย” …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด มหิดลเกมส์ 2019

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “มหิดลเกมส์ 2019” ฉลอง 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

Happy Family : ร้อยมาลัย ร้อยสายใย วันสงกรานต์

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม “Happy Family : ร้อยมาลัย ร้อยสายใย วันสงกรานต์” ณ บริเวณโถงกลางชั้น 3 หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ …อ่านต่อ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ กับมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

Board Game Café @Mahidol Library

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ เปิดให้บริการห้อง Board Game Café @Mahidol Library บริเวณชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ซึ่งจะให้บริการบอร์ดเกมแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Turnitin สำหรับอาจารย์และบุคลากร ณ สำนักงานอธิการบดี

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์และบุคลากร ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2019”

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดาจัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุดผ่านระบบ EBSCO Discovery Service และการใช้โปรแกรม Endnote

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุดผ่านระบบ EBSCO Discovery Service และการใช้โปรแกรม Endnote โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

ครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Turnitin สำหรับอาจารย์และบุคลากร ณ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์และบุคลากร ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร …อ่านต่อ

Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Pulinet 2019 : Together We Share”

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “Pulinet 2019 : Together We Share” ณ ห้อง Mahidol-SCB investment center ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

วันพุธที่ 20 – วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ คลังสารสนเทศสถาบัน …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136 …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทาง …อ่านต่อ

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริง Mahidol – SCB Investment Lab

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริง “Mahidol – SCB Investment Lab” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ IQNewsClip และ NewsCenter

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ IQNewsClip และ NewsCenter ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ระดับประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมในพิธีรับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ โดยในปี 2561 มีสถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่ได้รับรางวัล G-Green ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมมหิดลมินิบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการรองอธิการดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมมหิดลมินิบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คุณศิรชีพ ขอนดอก หัวหน้าหอสมุดกลาง และ คุณวิชุภรณ์ นลินคันธกุล บรรณารักษ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Mohammad Naim Azimi  รองอธิการบดี และ Mr.Mohammad Jawad Shahad อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ และ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

กิจกรรมบรรยาย การสร้างสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน” จัดโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก รศ.สยาม อรุณศรีมรกต …อ่านต่อ

พิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ …อ่านต่อ

1 2 3 4 5 10
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann