หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ภารกิจ

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร งานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 หอสมุดและคลังความรู้ฯ Sustainable ORGANIZATION และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อที่ 4 Excellence in management for sustainable organization

ซึ่งขอบเขตการดูแลอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนอาคารเดิมและอาคารใหม่ มีพื้นที่รวม 14,000 ตารางเมตร มีระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบประปา ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบดับเพลิง ระบบสื่อสาร และระบบไฟฟ้าสำรอง ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ปฏิบัติงานตามภาระกิจรับส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดสาขา ห้องสมุดวิทยาเขต และรับส่งบุคลากร ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีบุคลากรจำนวน 10 คน ประกอบด้วย ช่างเทคนิค (ชำนาญงาน) 1 คน / วิศวกร 1 คน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน / ช่างไฟฟ้า 1 คน / ช่างไม้ 1 คน / พนักงานบริการ 2 คน / พนักงานทั่วไป 1 คน / พนักงานขับรถยนต์ 2 คน โดยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารหอสมุด
  • 1.1 ระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง
  • 1.2 ระบบประปาและสุขภัณฑ์
  • 1.3 ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ และแบบแยกส่วน
  • 1.4 ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  • 1.5 ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
  • 1.6 ระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ส่งหนังสือ
  • 1.7 ระบบโทรศัพท์ PABX
  • 1.8 ระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์
 2. งานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
  • 2.1 จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี
  • 2.2 รายงานผล ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
  • 2.3 รายงานผล UI Green Metric ประจำส่วนงาน
  • 2.4 ประสานงานและรายงานผลสำนักงานสีเขียว Green Office
  • 2.5 ประสานงาน และรายงานผลห้องสมุดสีเขียว Green Library ประจำปี
  • 2.6 รวบรวมข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกหอสมุดฯ (Carbon Footprint)
  • 2.7 ประสานงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 3. งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • 3.1 งานเฝ้าระวังตรวจคนเข้า-ออกอาคาร งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
  • 3.2 งานด้านการจัดการอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา
  • 3.3 งานด้านการทำความสะอาดภายใน และภูมิทัศน์รอบอาคารหอสมุดฯ
  • 3.4 งานตรวจวัด เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
  • 3.5 งานบริหารจัดการ และบำรุงรักษายานพาหนะ
  • 3.6 งานการจัดการ ขยะและกากของเสีย
  • 3.7 งานจัดอบรม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี
  • 3.8 งานจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ประจำปี

แบบประเมินการให้บริการ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S4-O5-02โครงการติดตั้งกล้อง CCTV รอบนอกอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯรายงานผลโครงการ
263-S4-O5-03โครงการล้างมือต้าน COVID-19รายงานผลโครงการ
363-S4-O5-04 โครงการติดตั้งฉากกั้นกัน Covid-19 บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการรายงานผลโครงการ
463-S4-O5-05โครงการจัดซื้อฉากกั้นห้องสำนักงานในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
563-S4-O5-08โครงการติดตั้งฉากกั้นอะคริลิคเคาน์เตอร์บริการ 8 สำนักงานเครือข่ายห้องสมุดรายงานผลโครงการ
663-S4-O6-12โครงการสวนมุมสวยปี 5อยู่ระหว่างดำเนินการ
763-S4-O7-02โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และการเผชิญเหตุฉุกเฉินรายงานผลโครงการ
863-S4-O9-03โครงการบรรยาย "การสร้างมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)"รายงานผลโครงการ
963-S4-O9-04โครงการบรรยาย "การสร้างมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)"รายงานผลโครงการ
1063-S4-O9-05โครงการอบรมเชิงปฏบัติการ "การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001/ISO14001:2015)"รายงานผลโครงการ
1163-S4-O9-07โครงการยกระดับการบริหารงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สู่มาตรฐานระบบงานคุณภาพและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 9001/14001:2015)อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S4-O5-05โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Automated Electrical Defibrillator : AED)รายงานผลโครงการ
262-S4-O6-01โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับทองรายงานผลโครงการ
362-S4-O6-03โครงการปรับปรุงแสงสว่างพื้นที่อ่านหนังสือ ชั้น 1,2 และ 3รายงานผลโครงการ
462-S4-O6-05โครงการกิจกรรมเสวนา บรรยาย "การสร้างสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน"รายงานผลโครงการ
562-S4-O6-06โครงการปรับปรุงแสงสว่างพื้นที่บริการอ่านหนังสือ ระยะที่2รายงานผลโครงการ
662-S4-O6-08โครงการปรับปรุงโต๊ะไม้ปาติเกิ้ลรายงานผลโครงการ
762-S4-O6-16โครงการสวนมุมสวยปี 4รายงานผลโครงการ
862-S4-O6-17โครงการหอสมุดฯ ร้อยดวงใจ ไร้คาร์บอนรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S2-O2-22โครงการติดตั้งอุปกรณ์และระบบสายไฟฟ้าสำหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
261-S4-O4-04โครงการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างดำเนินการ
361-S4-O4-06โครงการจัดทำสวนมุมสวยปี 3รายงานผลโครงการ
461-S4-O7-01โครงการซ่อมบำรุงฝ้าเพดาน เส้นสีขอบทางจราจร ประตูและผนังอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯรายงานผลโครงการ
561-S4-O7-02 โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง ห้อง Computer Training Room ชั้น 2รายงานผลโครงการ
661-S4-07-03โครงการซ่อมบำรุงห้องน้ำภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
761-S4-07-11โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารรายงานผลโครงการ
861-S4-07-12โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงประเภทต่างๆรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S3-O5-10โครงการติดตั้งซุ้มรับปริญญา ประจำปี 2559รายงานผลโครงการ
260-S4-O4-04โครงการ MU Lights Out ชาวหอสมุดร่วมใจ ปิดไฟ 1 ชั่วโมงรายงานผลโครงการ
360-S4-O4-06โครงการหอสมุดร่วมใจ "แยกก่อนทิ้ง"รายงานผลโครงการ
460-S4-O4-11โครงการสวนมุมสวยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2รายงานผลโครงการ
560-S4-O4-13โครงการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟชนิด LED บริเวณ E-lecture ระยะที่ 2รายงานผลโครงการ
660-S4-O4-14โครงการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟชนิด LED บริเวณ Music Zone และมุมสบายได้สาระ ระยะที่3รายงานผลโครงการ
760-S4-O7-01ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่อ่าน โถงกลางชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
860-S4-O7-04โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย "5ส"รายงานผลโครงการ
960-S4-O7-05โครงการซ่อมบำรุงห้องน้ำภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ และยืมเงินทดรองจ่ายรายงานผลโครงการ
1060-S4-O7-13โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดความเข้มแสง (Lux meter)รายงานผลโครงการ
1160-S4-O7-15โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและทบทวนแผนป้องกันระงับอัคคีภัยประจำปี 2560รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S4-O4-01โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และแนวทางประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์รายงานผลโครงการ
259-S4-O4-02โครงการสวนมุมสวยรายงานผลโครงการ
359-S4-O4-04โครงการ “ Big Cleaning Day ร่วมมือ ร่วมใจ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library) ”รายงานผลโครงการ
459-S4-O7-02โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของหอสมุดฯรายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252, 4253
  0-2441-9580
Website : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

บุคลากร

บุคลากรหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  จำนวน 10 คน

 

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายตะวัน  พลชนะ

Mr.Tawan  Polchana
ช่างเทคนิค
ป.วิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้ากำลัง), ร.ร.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
MU-SUP รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2556
  tawan.pol@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4229

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและกำกับดูแลงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 2. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 3. ควบคุมและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
 4. ควบคุมและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
 5. ควบคุมและกำกับดูแลงานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. รับผิดชอบพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่
 7. รับผิดชอบตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในหอสมุดฯ และส่วนงานในมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายประมุข  หนูเทพย์

Mr.Pramuk  Noothep
วิศวกร
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), ม.เอเชียอาคเนย์
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), ม.เอเชียอาคเนย์
MU-SUP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
ผ่านการอบรม ผอส. รุ่น EB-7
  pramuk.noo@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน
 2. รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบวงจรปิดและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 3. รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
 4. ด้านทรัพยากรพลังงานไฟฟ้า
 5. รับผิดชอบประสานงานและดำเนินการตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
 6. รับผิดชอบพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่
 7. ดำเนินการ ประสานงานโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 8. รับผิดชอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายอรรณพ ห่อกุล

Mr.Annop Hokul
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), ม.เกษตรศาสตร์
  annop.hok@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ช่วยงานควบคุมเปิด-ปิด และบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
 2. ช่วยงานควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
 3. ช่วยจัดทำเล่มรายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี
 4. ช่วยดำเนินการตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
 5. ช่วยดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
 6. คิดค้นมาตรการ โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. คิดค้นมาตรการ โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 8. รับผิดชอบและดำเนินการ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV รอบนอกอาคารหอสมุดฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางบังอร  กุณาละสิริ

Mrs.Bung-orn  Kunalasiri
พนักงานบริการ
 0-2800-2680-9 ต่อ 4260

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 3 (อาคารเดิม) ห้องผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. จัดเตรียมอาหารระหว่างการประชุม
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวษิญาดา  อ่อนรำพรรณ

Ms.Siyada  Onrumphan
พนักงานบริการ
บธ.บ. (วารสารและประชาสัมพันธ์), ม.ราชภัฏนครปฐม
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 2 (อาคารเดิม)
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. จัดเตรียมอาหารระหว่างการประชุม
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร
 5. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ และห้องน้ำนอกเวลาทำการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวเกล้านพรัตน์  เจริญดี

Ms.Klaonoparat  Charoendee
พนักงานสถานที่
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 1 (อาคารใหม่) บริเวณลานหน้าอาคารหอสมุดฯ
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. จัดเตรียมอาหารระหว่างการประชุม
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร
 5. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ และห้องน้ำนอกเวลาทำการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายสังวร  ขนทอง

Mr.Sungworn  Khonthong
ช่างไม้
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 2 (อาคารใหม่) ห้องประชุมชั้น 2
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. ช่วยปฏิบัติงานช่าง, ด้านระบบเครื่องปรับอากาศ, ไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร
 5. รับ-ส่งเอกสารทางราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายชัยวัฒน์  จันทสาร

Mr.Chaiwat  Janthasan
ช่างไฟฟ้า
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 1 โซน e-lecture, ห้อง DVD 1-2, ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ, Music Zone
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. ช่วยปฏิบัติงานช่าง, ด้านระบบเครื่องปรับอากาศ, ไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร
 5. รับ-ส่งเอกสารทางราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายอริยะ  รุจิเรืองมณี

Mr.Ariya  Rujiruengmanee
พนักงานขับรถยนต์
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบรับ-ส่งผู้บริหาร บุคลากร ประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รับ-ส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดเขตพญาไท ห้องสมุดเขตราชวิถี ห้องสมุดเขตบางกอกน้อย ห้องสมุดเขตศาลายา และคณะ สถาบันต่างๆ
 3. รับ-ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายพัสดุเพื่อติดต่อธนาคารหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. รับ-ส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นและตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายพรเทพ  ม่วงงาม

Mr.Pornthep  Muangngam
พนักงานขับรถยนต์
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบขับรถรับ-ส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดวิทยาเขตพญาไท ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ห้องสมุดวิทยาเขตบางกอกน้อย ห้องสมุดวิทยาเขตศาลายา และคณะ สถาบันต่างๆ
 2. รับ-ส่งผู้บริหาร บุคลากรหอสมุด ประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. รับ-ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายพัสดุ เพื่อติดต่อธนาคารหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. รับ-ส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ พร้อมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann