หอสมุดกลาง

หอสมุดกลาง

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

จัดให้มีบรรยากาศการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีทักษะการให้บริการด้วยคุณภาพในระดับสากล

Key    Results

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและการสื่อสาร นำไปสู่การบริการที่ดีที่สุดของประเทศไทย
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มต่อพื้นที่การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการระดับ 4.5 ใน 5

ประวัติห้องสมุด

หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล ยกฐานะกองห้องสมุด ที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ให้เป็นสำนักหอสมุด เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2529 (จากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2529 เล่ม 103 ตอนที่ 140 ฉบับพิเศษ หน้า 20) จากการรวมห้องสมุดคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 17 แห่ง มีการแบ่งงานเป็นการภายในออกเป็นสำนักงานผู้อำนวนการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายวารสาร ฝ่ายบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีนางสาวอุไรวรรณ วิพุทธิกุล เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการ ต่อมาสำนักหอสมุดมีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในอีกครั้ง ฝ่ายบริการเปลี่ยนชื่อเป็น ‘หอสมุดกลาง’ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหอสมุดกลางคนแรก คือ นางสาวอุไรวรรณ วิพุทธิกุล

 • พ.ศ. 2547 - กันยายน พ.ศ. 2552 หัวหน้าหอสมุดกลาง คือ นางสาวอัปสร วิตตินานนท์
 • พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555 หัวหน้าหอสมุดกลาง คือ นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ
 • พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี รักษาการหัวหน้าหอสมุดกลาง
 • พ.ศ. 2557 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 หัวหน้าหอสมุดกลาง คือ นางศศินาฎ ศรีคง
 • 4 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าหอสมุดกลาง คือ นางกัญจนพร ทับทิมเทศ

ภารกิจ

มีภารกิจหลัก คือ ให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
1. งานบริการวิชาการ
บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือตำราวิชาการ หนังสือสำรอง วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการต่างๆ วารสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รวมทั้งแนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีบริการในหอสมุดกลาง

 • งานตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ [SIPOC]
 • งานทำบรรณานิทัศน์แนะนำหนังสือใหม่ [SIPOC]
 • งานจัดแสดงหนังสือมาใหม่
 • บริการมุมหนังสือเฉพาะด้าน
 • งานดูแลความเรียบร้อยของห้องอ่าน
 • งานบริการทรัพยากรสารสนเทศในชั้นปิด
 • งานจัดเก็บและอ่านชั้นทรัพยากรสารสนเทศ
 • งานดูแลรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดเล็กน้อย
 • งานรวบรวมหนังสือที่ชำรุดมากส่งงานพัฒนาทรัพยากรฯ เพื่อส่งร้านซ่อม
 • งานจัดเก็บสถิติงานบริการและการใช้ทรัพยากรภายในของแต่ละห้องอ่าน [SIPOC] + [SIPOC]

2. งานบริการยืมคืน บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือตำราวิชาการ งานบริการยืมคืนประกอบไปด้วยงานทะเบียนสมาชิกห้องสมุด งานบริการยืมคืนหนังสือ จองหนังสือ และบริการหนังสือสำรอง

 • บริการรับสมัคร/สร้างระเบียนสมาชิก [SIPOC]
 • บริการออกบัตรสมาชิก (กรณีไม่มีบัตรผ่านเข้า-ออก หรือ บาร์โค้ดบัตรนักศึกษาชำรุด)
 • บริการต่ออายุสมาชิก [SIPOC]
 • บริการให้ยืมหนังสือ [SIPOC]
 • บริการรับคืนหนังสือ [SIPOC]
 • บริการต่ออายุการยืมหนังสือ [SIPOC]
 • บริการจองหนังสือ [SIPOC]
 • บริการหนังสือสำรอง
 • งานทวงหนังสือค้างส่ง
 • งานรับแจ้งหนังสือหาย/ชำรุด [SIPOC]
 • งานรวบรวมค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมส่งงานการเงิน [SIPOC]

3. งานบริการสารนิเทศ การให้บริการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลทรัพยากรฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อม สาระสังเขป และข้อมูลฉบับเต็ม รวมทั้งให้บริการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดำเนินการฝึกอบรมและแนะนำการใช้และการสืบค้นสารนิเทศเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆด้วยตนเอง

 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์
 • บริการแนะนำการสืบค้นสารนิเทศ
 • บริการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์
 • งานจัดเก็บเงินและรวบรวมส่งเงินค่าบริการวิชาการ

4. บริการพิเศษ การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ บริการถ่ายสำเนาเอกสาร

 • บริการขอยืม-ให้ยืมหนังสือผ่านบริการ Mahidol Book Delivery [SIPOC] + [SIPOC]
 • บริการรับคืน-ส่งคืนหนังสือผ่านบริการ Mahidol Book Delivery [SIPOC] + [SIPOC]
 • บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล [SIPOC]
 • บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลผ่าน WorldShare [SIPOC]
 • งานบริการขอบทความวารสาร WHO EDDS/ SEARO EDDS [SIPOC]
 • บริการเอกสาร Mahidol EDDS
 • บริการสำเนาเอกสารจากห้องสมุดในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการสำเนาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการกำหนด Account ID โปรแกรม Turnitin [SIPOC]
 • บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 • บริการแนะนำการทำวิจัย (Research Consult)
 • ดูแลระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ Circulation Module
 • ดูแลงานบริการยืม-คืน ห้องสมุดในเครือข่าย
 • ดูแลบริการห้องศึกษารายกลุ่ม
 • ดูแลบริการห้องละหมาด
 • ดูแลมุมสบาย ได้สาระ ด้าน Research Consult
 • ดูแลมุมสบาย ด้านลาน Mahidol Court

5. บริการฝึกอบรมและนำชมห้องสมุด

 • บริการฝึกอบรมการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์
 • บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (EndNote)
 • อบรมการตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 • งานปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่
 • ฝึกอบรมงานบริการแก่นักศึกษาและบุคลากรใหม่
 • นำชมห้องสมุดแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

6. งานให้บริการข้อมูลสื่อดนตรีไทยผ่านระบบออนไลน์

 • ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ผลการดำเนินงาน

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

หอสมุดกลาง อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4265 (สอบถามบริการห้องสมุด)
เคาน์เตอร์บริการชั้น 1  โทร. 4225, 4264 (บริการยืม-คืน), 4322 (บริการวิทยานิพนธ์), 4227 (แนะนำสืบค้นทรัพยากร)
เคาน์เตอร์บริการชั้น 2  โทร. 4300-1 (แนะนำการใช้ Turnitin)
เคาน์เตอร์บริการชั้น 3  โทร. 4340-1
  0-2441-9580
  Mahidol University Library

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรหอสมุดกลาง มีจำนวน 10 คน

หัวหน้าหอสมุดกลาง

หม่อมหลวงรติกร  วรวุฒิ

M.L.Ratikorn  Varavudhi
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ. (ประมง), ม.เกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  ratikorn.var@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4300

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรของหอสมุดกลาง
 2. รับผิดชอบระบบ RFID เพื่อให้บริการยืม-คืนทรัพยากร
 3. รับผิดชอบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของหอสมุดกลาง
 4. รับผิดชอบเป็น Administrator ของโปรแกรม Turnitin (โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความ)
 5. รับผิดชอบเป็นวิทยากรอบรมการตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 6. ปฏิบัติงานบริการและตอบคำถามการตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 7. ปฏิบัติงานจัดทำสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดจากระบบ Access Control (ระบบควบคุมการเข้า-ออก)
 8. ปฏิบัติงานให้บริการห้องศึกษารายกลุ่ม
 9. ปฏิบัติงานนำชมห้องสมุดแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลต่าง ๆ
 10. ช่วยรับผิดชอบดูแลบริการสิ่งพิมพ์ห้องอ่านหนังสือชั้น 2
 11. ช่วยรับผิดชอบดูแลบริการและความเรียบร้อยห้องอ่านหนังสือชั้น 2
 12. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 13. ช่วยปฏิบัติงานการให้บริการชั้นหนังสือปิด (Close Stacks)
 14. บริการตอบคำถาม แนะนำการค้นคว้า
 15. รับผิดชอบควบคุม ดูแล งานที่เป็นกิจกรรม/โครงการพิเศษ/งานตามแผนยุทธศาสตร์
 16. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  • คณะทำงานบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • คณะทำงานสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือบริจาค

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายทวี  มานะธำรง

Mr.Tawee  Manathumrong
บรรณารักษ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.รามคำแหง
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2555
  tawee.man@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4341

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ กำกับ ดูแลบริการสิ่งพิมพ์ห้องอ่านหนังสือชั้น 3
 2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 3. ให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ/อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 4. พัฒนาสารสนเทศของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยการทำรายการทางบรรณานุกรม วิเคราะห์เนื้อหา ให้คำสำคัญของข้อมูลแต่ละรายการ และตรวจทานแก้ไขให้ถูกต้อง
 5. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 6. ช่วยปฏิบัติงานนำชมห้องสมุดแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลต่าง ๆ
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
  • ดำเนินโครงการ “การจัดทำป้ายรายชื่อ Mahidol Libraries’ Location Codes”
  • ผู้ร่วมโครงการ “การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Develiry)
  • ดำเนินโครงการ “Book Delivery Cloth Bags Use@Green Library”

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาววิชุภรณ์  นลินคันธกุล

Ms.Wichuphorn  Nalinkuntagul
บรรณารักษ์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มจธ.
บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  wichuphorn.nal@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4301

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ กำกับ ดูแลบริการสิ่งพิมพ์ห้องอ่านหนังสือชั้น 2
 2. รับผิดชอบดูแลบริการและความเรียบร้อยห้องอ่านหนังสือชั้น 2
 3. ปฏิบัติงานให้บริการห้องศึกษารายกลุ่ม
 4. ปฏิบัติงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของหอสมุดกลาง
 5. ปฏิบัติงานวิทยากรสอนฝึกอบรม และส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
  • เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานโปรแกรม EndNote
  • การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • แนะนำการใช้ห้องสมุด
  • ร่วมเป็นวิทยากรอบรม การตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 6. ปฏิบัติงานบริการและตอบคำถามการตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 7. ช่วยดูแลการใช้ระบบ RFID เพื่อให้บริการยืม-คืนทรัพยากร
 8. ช่วยปฏิบัติงานนำชมห้องสมุดแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลต่าง ๆ
 9. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 10. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดจากระบบ Access Control (ระบบควบคุมการเข้า-ออก)
 11. ช่วยปฏิบัติงานการให้บริการชั้นหนังสือปิด (Close Stacks)
 12. คณะทำงานการประชาสัมพันธ์เวลาทำการของหอสมุดกลาง-จัดทำปฏิทินวันหยุด วันสำคัญต่าง ๆ และเวลาเปิด-ปิด บริการของหอสมุดกลาง เวียนแจ้ง
 13. บริการตอบคำถาม แนะนำการค้นคว้า
 14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทำงานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศฯ
  • คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทำงานบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • คณะทำงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวมุกรินทร์ กลั่นภักดี

Ms.Mukkarin Klunpukdee
นักเอกสารสนเทศ
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ม.มหิดล
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  mukkarin.klu@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4300

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (Interlibrary loan: ILL)
  • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด
  • บริการสำเนาเอกสารและบทความอิเล็กทรอนิกส์
 2. ปฏิบัติงานบริการและตอบคำถามการตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 3. ปฏิบัติงานให้บริการห้องศึกษารายกลุ่ม
 4. ช่วยดูแลการใช้ระบบ RFID เพื่อให้บริการยืม-คืนทรัพยากร
 5. ช่วยรับผิดชอบ กำกับ ดูแลบริการสิ่งพิมพ์ห้องอ่านหนังสือชั้น 2
 6. ช่วยรับผิดชอบดูแลบริการและความเรียบร้อยห้องอ่านหนังสือชั้น 2
 7. ช่วยปฏิบัติงานบริการให้ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (MU Book Delivery Services)
 8. ช่วยปฏิบัติงานวิทยากรสอนฝึกอบรมและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่
  • ผู้ช่วยฝึกอบรมและสอนการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
  • ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote)
  • ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม การตรวจสอบผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมการตรวจสอบการทำซ้ำ (Turnitin)
 9. ช่วยปฏิบัติงานบริการนำชมและปฐมนิเทศห้องสมุด ได้แก่
  • ผู้ช่วยอธิบายและนำชมห้องสมุดแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลต่าง ๆ
  • ผู้ช่วยปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
 10. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 11. ช่วยปฏิบัติงานการให้บริการชั้นหนังสือปิด (Close Stacks)
 12. บริการตอบคำถาม แนะนำการค้นคว้า
 13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวจินตนา  แย้มขจร

Ms.Jintana  Yamkajorn
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), มสธ.
   jintana.yam@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4268

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริการวิทยานิพนธ์
 2. รับผิดชอบงานบริการขอยืมระหว่างห้องสมุด Mahidol Book Delivery
 3. รับผิดชอบงานบริการรับคืนระหว่างห้องสมุด Mahidol Book Delivery
 4. ปฎิบัติงานรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานบริการห้องสมุดนอกเวลาทำการ
 5. ปฎิบัติงานเอกสารธุรการหอสมุดกลาง
 6. ปฎิบัติงานดูแล,จัดเรียงมุมทรัพยากรสารสนเทศพิเศษต่าง ๆ
 7. ช่วยปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเบื้องต้น
 8. ช่วยปฏิบัติงานอ่านและจัดเรียงความถูกต้องทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหมู่
 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ร่วมโครงการมุมสบายด้าน Research Consult

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาววนิดา  จิระเดชากร

Ms.Wanida  Jiradechakorn
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บช.บ. (การบัญชี), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  wanida.jir@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4225

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบงานยืมระหว่างห้องสมุด
 3. รับผิดชอบงานติดตามหนังสือค้างส่ง
 4. บริการตอบคำถาม แนะนำการค้นคว้า
 5. ปฏิบัตงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
 6. ปฏิบัติงานการให้บริการชั้นหนังสือปิด (Close Stacks)
 7. ช่วยปฏิบัติงานดูแลการจัดเก็บเงิน
 8. ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
  • คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือบริจาค
  • คณะทำงานฝ่ายกิจพรรมต้อนรับและลงทะเบียน Mahidol Library Open House 2562

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางปิยวรรณ  บุญนิมิ

Mrs.Piyawan  Boonnimi
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บธ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์), มร.สวนสุนันทา
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), มสธ.
   piyawan.bun@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4264

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลการจัดเก็บค่าปรับหนังสือเกินกำหนดของหอสมุดกลาง
 2. งานระเบียนสมาชิกห้องสมุดของหอสมุดกลาง
 3. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 4. บริการตอบคำถาม แนะนำการค้นคว้า
 5. ปฏิบัติงานการให้บริการชั้นหนังสือปิด (Close Stacks)
 6. ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
 7. ช่วยปฏิบัติงานรับคืนหนังสือทางตู้ Library Book Return
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมต้อนรับและลงทะเบียน Mahidol Library Open Houseประจำปี 2562

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางวิชาดา  บุญจันทร์กุล

Mrs.Vichada  Boonjankul
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), มสธ.
  vichada.boo@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4300

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานให้ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
 2. รับผิดชอบการตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ของหอสมุดกลาง
 3. รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการห้องอ่านหนังสือชั้น 2
 4. รับผิดชอบดูแลบริการและความเรียบร้อยห้องอ่านหนังสือชั้น 2
 5. รับผิดชอบรวบรวมจัดทำสถิติงานประจำรายเดือนของหอสมุดกลาง
 6. บริการตอบคำถาม แนะนำการค้นคว้า
 7. ปฏิบัติงานการให้บริการชั้นหนังสือปิด (Close Stacks)
 8. ช่วยปฏิบัติงานให้บริการห้องศึกษารายกลุ่ม
 9. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางวรัทยา  ศรีบัวทอง

Mrs.Warattaya  Sribuathong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), มสธ.
  warattaya.sri@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4341

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานนำเข้าข้อมูลหนังสือมาใหม่ของหอสมุดกลางขึ้นบนเว็บไซต์หอสมุด
 2. รับผิดชอบประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ของหอสมุดกลาง ผ่าน Facebook: Mahidol University Library
 3. รับผิดชอบงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 4. รับผิดชอบงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
 5. บริการตอบคำถาม แนะนำการค้นคว้า
 6. ปฏิบัติงานการให้บริการชั้นหนังสือปิด (Close Stacks)
 7. ปฏิบัติงานโครงการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะกรรมการสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • คณะทำงานชมรมดนตรี(เหรัญญิก)
  • คณะทำงานชมรมออกกำลังกาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann