สมัครสมาชิกห้องสมุด

กรอกข้อมูลทำบัตรสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  • เมื่อส่งคำขอสมัครสมาชิกแล้ว นำหลักฐานการสมัคร ติดต่อห้องสมุดที่สังกัด เพื่อบันทึกเข้าระบบ การสมัครสมาชิกจึงจะสมบูรณ์
  • After submit the application, contact your library with application documents for recording the complete membership.
หลักฐานการสมัคร / Application Documents
  • นักศึกษา นำบัตรนักศึกษา + บัตรประชาชน +ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนล่าสุด
    Student : Student Card + ID Card + Latest registration
  • บุคลากร นำบัตรของหน่วยงาน + สำเนาคำสั่งจ้าง/บัตรข้าราชการ
    Staff : Staff ID Card + Copy of Agreement
ห้องสมุดจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปตามกฎหมาย
Personal data will not be disclosed unless otherwise permitted by law.


* เลขบัตรประชาชน / Passport ID      
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)     
Name - Surname  
* สถานภาพ  / Status   นักศึกษาระดับปริญญา / Level of study        
หลักสูตรพิเศษ / Specical course
อาจารย์ประจำ / Faculty
อาจารย์พิเศษ / Visiting Professor / Visiting Lecturer
ข้าราชการ/พม. สัญญาจ้างครั้งละ 3 ปีขึ้นไป / Univ Staf
      ตำแหน่ง / Job Title  
ลูกจ้าง/พม. สัญญาจ้างน้อยกว่าครั้งละ 3 ปี / Temp Staff
      ตำแหน่ง / Job Title  

* สังกัดคณะ / สถาบัน / ศูนย์  /
Faculty / Institute / Centre 

ภาควิชา / Dept.   
หลักสูตร  /  Course  
รหัสนักศึกษา  /  Student ID  
   /
ex. 6039001  EGME / B

บาร์โค้ด  /  Barcode  


ex. 20822600085000
      2010000030
โทรศัพท์  /  Phone  
* E-mail  
* ที่อยู่ขณะเรียน ม.มหิดล  / Address Between learning
Mahidol University 
หอพัก ม.มหิดล / Mahidol University Dormitory
      หอที่ / No.      ห้องที่ / Room no.
คอนโด ม.มหิดล / Condominium Buildings
      คอนโด      ห้องที่ / Room no.
หอพักภายนอก ม.มหิดล / Name of the Dormitory Out of Mahidol University
อื่นๆ (โปรดระบุ) / Others (please specify)
ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน  /
Permanent Address 
ซอย / Soi.   
ถนน  /  Road  
ตำบล / แขวง  /  Sub-District  
อำเภอ / เขต  /  District  
จังหวัด  /  City  
ประเทศ  /  Country  
รหัสไปรษณีย์  /  Post Code
* โทรศัพท์  /  Phone 
กรณีเร่งด่วนติดต่อ คุณ   /
In case of emergency : Contact Mr./MS. 
โทรศัพท์  /  Phone 
ความสัมพันธ์  /  Relation 

*  ในกรณีที่บัตรห้องสมุดสูญหาย สมาชิกจะต้องแจ้งห้องสมุดคณะ/สถาบันที่สังกัดทันที เพื่อสั่งอายัดการใช้บัตร มิฉะนั้นต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเดิม

*  Lost of Library card, user must report immedidately to the library
พิมพ์ตัวเลข /
Input this number