ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ได้คุ้มค่า

Key Results

1. ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ที่จัดซื้อมีการใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ที่ได้รับอภินันทนาการมีการใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ภารกิจ

 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและสนองความต้องการของผู้ใช้
  • 1.1 งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
   • ควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ควบคุมความซ้ำซ้อนของการจัดซื้อ เก็บสถิติ เกี่ยวการสั่งซื้อและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
   • คัดเลือกหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อและตรวจสอบก่อนการสั่งซื้ออย่างละเอียด แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ
   • คัดเลือกตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อ พิจารณาเปรียบเทียบราคา ดำเนินการสั่งซื้อ ติดตามทวงถาม
   • ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศกับใบส่งของ ส่งเอกสารการจัดซื้อให้งานพัสดุ
   • ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบสถิติที่เกี่ยวข้องของาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
  • 1.2 งานอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศ  
   • ตรวจรับและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินันทนาการ
   • จัดเตรียมและส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออภินันทนาการแก่บุคคล หน่วยงาน และในโครงการต่างๆ
   • ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อขอรับอภินันทนาการ
 2. งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
  • 2.1 ฐานข้อมูลหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ
   • ตรวจสอบความซ้ำของหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุกับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
   • สร้างระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนฉบับหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุของหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะห์ให้หอสมุดกลางดำเนินการ
   • สร้างระเบียนสั่งซื้อสำหรับหนังสือของหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดสรรให้
  • 2.2 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
   • ประสานงานกับสำนักพิมพ์เพื่อดึงข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนำเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
   • ตรวจสอบความซ้ำ/สร้างและปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรื่อง และตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
   • นำข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบฐานข้อมูล Online Computer Library Center (OCLC)
   • รวบรวมรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซด์ห้องสมุด (List of e-Book)
 3. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • ประทับตราแสดงความเป็นเจ้าของ
  • ติดสัญญาณป้องกันการสูญหายของวัสดุ
  • จัดทำรายชื่อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 4. งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  
  • 4.1 ดำเนินการซ่อมเอง
  • 4.2 ดำเนินการส่งซ่อม

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S1-O1-05โครงการ "การวิเคราะห์ข้อมูลการยืมหนังสือของหอสมุดกลางด้วยโปรแกรม Power BI"อยู่ระหว่างดำเนินการ
263-S1-O1-09 โครงการมุมหนังสือน่าอ่าน (Good Book to Read) ปี 2อยู่ระหว่างดำเนินการ
363-S1-O1-12โครงการการวิเคราะห์การใช้หนังสือฉบับพิมพ์ที่คัดเลือกเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติิ Sierra ในปีงบประมาณ 2562 ของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
463-S1-O2-01โครงการรวบรวมรายการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources :OER) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
563-S2-O1-02โครงการ Mahidol Library Professional Development Program 2020 หลักสูตรที่ 1 Part l : Basic Knoeledge about Research Data Management (RDM)รายงานผลโครงการ
663-S2-O2-22โครงการการ์ตูนดี มีให้อ่าน 2 โดยศูนย์รับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S1-O1-07โครงการมุมหนังสือน่าอ่าน (Good Books to Read)รายงานผลโครงการ
262-S1-O1-08โครงการการวิเคราะห์การใช้หนังสือฉบับพิมพ์ที่คัดเลือกเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ในปีงบประมาณ 2561 ของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
362-S1-O1-24โครงการ Textbooks Selection @Bookstoreรายงานผลโครงการ
462-S1-O1-25โครงการสร้างระเบียนฉบับให้กับสื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra(ระยะที่ 1 :สื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS)รายงานผลโครงการ
562-S1-O1-28โครงการสำรวจความต้องการใช้หนังสือฉบับพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
662-S2-O2-01โครงการหนังสือเล่มโปรด ปี3 (My Favorite Book 3)รายงานผลโครงการ
762-S2-O2-06โครงการ Mahidol Library Mini Book Fair @Salayaรายงานผลโครงการ
862-S2-O2-17โครงการการ์ตูนดี มีให้อ่าน โดยหน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
962-S2-O2-25โครงการส่งเสริมการใช้หนังสือด้วยสื่อสังคมออนไลน์กับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางสังคมผ่าน Facebook Fan Page Mahidol University Library#2รายงานผลโครงการ
1062-S2-O2-31โครงการจัดทำบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติงาน "มหิดล-วันแม่"ประจำปี 2562รายงานผลโครงการ
1162-S3-O1-03โครงการ "หนังสือเปลี่ยนมือ" ปี 3 โดย หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1262-S4-O8-01โครงการ Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 4รายงานผลโครงการ
1362-S4-O8-05โครงการ Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 5รายงานผลโครงการ
1462-S4-O8-14โครงการ Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6รายงานผลโครงการ
1562-S4-O8-18โครงการ Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 7รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S2-O2-30โครงการการส่งเสริมการใช้หนังสือด้วยสื่อสังคมออนไลน์กับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางสังคมผ่าน Facebook Fan Page Mahidol University Libraryรายงานผลโครงการ
261-S3-O1-01โครงการ"หนังสือเปลี่ยนมือ" ปี 2 โดย หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
361-S3-O5-06โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม หอสมุดและคังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม "เติมความรู้ให้น้องกับการจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ชะอำ"รายงานผลโครงการ
461-S4-O6-20โครงการ Mahidol Library Research Forumรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S1-O1-06โครงการศึกษาความสอดคล้องระหว่างหนังสือกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตรายงานผลโครงการ
260-S1-O1-07โครงการจัดซื้อหนังสือตำราสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1ด้วยเงินบริจาคโนโครงการ "Giving to Mahidol Libraries"รายงานผลโครงการ
360-S1-O1-13โครงการจัดทำ Course Reserves เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
460-S1-O1-14โครงการแจ้งผลการดำเนินงานจัดซื้อต่อผู้เสนอแนะหนังสือรายงานผลโครงการ
560-S1-O2-01โครงการคัดแยกหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาคของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
660-S1-O2-04โครงการ "มุมบริจาคหนังสือ" (Mahidol Libraries' Donation Corner)รายงานผลโครงการ
760-S2-O2-12โครงการจำหน่ายหนังสืออภินันทนาการรายงานผลโครงการ
860-S2-O2-15โครงการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code : กรณีศึกษาหอสมุดกลางรายงานผลโครงการ
960-S2-O2-25โครงการ การพัฒนาเว็บเพจหน่วยรับบริจาครายงานผลโครงการ
1060-S3-O1-09โครงการ"หนังสือเปลี่ยนมือ" โดยหน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1160-S3-O5-06โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของหอสมุด ครั้งที่ 1 กิจกรรมมอบหนังสือรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S2-O2-07โครงการหนังสือเล่มโปรด (My Favorite Book)รายงานผลโครงการ
259-S2-O2-09โครงการมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 22รายงานผลโครงการ
359-S2-O2-11โครงการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ เวอร์ชั่น 2รายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

room2room6room1
room4room3room4

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4231, 4232
โทรสาร. 0-2441-0200

พื้นที่รับผิดชอบ

 

บุคลากร

บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวน 5 คน

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวธัญญาดา  ดวงมณี

Ms.Thanyada  Duangmanee
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
  thanyada.dua@mahidol.ac.th
  i+24+4232

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
  • รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อและตรวจสอบก่อนการสั่งซื้ออย่างละเอียด แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ
  • นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
  • ควบคุมความซ้ำซ้อนของการจัดซื้อ
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อ
  • สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนจัดซื้อ/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือของหอสมุดกลาง
  • เชื่อมโยงระเบียนจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยในสังกัดหอสมุดฯ
  • ร่วมปฏิบัติงานสร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ ที่ขอความอนุเคราะห์ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • ประสานงานกับสำนักพิมพ์เพื่อดึงข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra)
  • ตรวจสอบความซ้ำ/สร้างและปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra วิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่อง พร้อมตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
 5. โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
  • นำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 6. โครงการจัดทำรายงานทรัพยากรสารสนเทศประกอบหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
 7. โครงการคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางเพื่อเตรียมการนำไปให้บริการ ณ อาคารหอสมุดแห่งใหม่
  • รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 8. โครงการ Green & Eco Resource’s Alerts
  • รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับองค์กรเชิงนิเวศ การอนุรักษ์พลังงาน และห้องสมุดสีเขียว
  • จัดทำ Online Collection หัวข้อ “Green & Eco Resource Alerts” เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ facebook Webpage: Mahidol University Library เป็นประจำทุกวันพุธ (เดือนเกินเดือน)
 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 9.1 เข้าร่วมเป็นคณะทำงานต่างๆของหอสมุดฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
   • เป็นเลขาคณะทำงานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
   • คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   • คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
   • ผู้ช่วยเลขาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ
  • 9.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางสาวโสมรัศมิ์  พิบูลย์มณี

Ms.Sommarat  Pibulmanee
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์
MU-SUP รุ่นที่ 19 พ.ศ.2560
  sommarat.pib@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง
  • คัดเลือก รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อ และตรวจสอบก่อนการสั่งซื้ออย่างละเอียด พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ
  • นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
 2. รับผิดชอบงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อของหอสมุดกลาง
  • สร้าง / ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม / เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือซื้อของหอสมุดกลาง
 3. รับผิดชอบดูแลเว็บเพจแนะนำเสนอซื้อหนังสือ (Book Recommendation)
  • ดำเนินการตรวจสอบรายการหนังสือที่มีผู้เสนอแนะผ่านเว็บ เพื่อพิจารณาสั่งซื้อ หรือส่งต่อให้ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
  • รวบรวมรายชื่อหนังสือที่จะสั่งซื้อ นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
  • แจ้งผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนให้ผู้เสนอแนะทราบผ่านทางเว็บเพจ
 4. ช่วยปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • สร้าง / ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม / เพิ่มระเบียนฉบับของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 5. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
  • โครงการ Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6-7
  • โครงการ Mahidol Library Professional Development Program 2020 : Part 1 Basic knowledge about Research Data Management (RDM)
  • โครงการส่งเสริมการใช้หนังสือด้วยสื่อสังคมออนไลน์กับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางสังคมผ่าน Facebook Fan Page Mahidol University Library #2
  • โครงการจัดทำบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562
  • โครงการเสนอแนะวารสารและหนังสือผ่านเว็บไซต์
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
  • คณะกรรมการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทำงานคัดเลือกหนังสือฉบับพิมพ์ของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทำงานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
  • คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการวิชาการของงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562
  • คณะทำงานต้อนรับและลงทะเบียนโครงการ Mahidol Library Open House 2562
  • เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางสาวปรียาภรณ์ สมบัติแสงอุไร

Ms.Preeyaporn Sombutseangurai
บรรณารักษ์
ศศ.ม. (สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา), มร.สวนสุนันทา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มร.สวนสุนันทา
  preeyaporn.som@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและดูแลหน่วยรับบริจาค
  1. ตรวจรับ คัดเลือกหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาค พิจารณาการ ตอบขอบคุณ และตอบขอบคุณทางอีเมล ออนไลน์ และโทรสาร
  2. ช่วยปฏิบัติงานบันทึกการรับบริจาคหนังสือและโสตทัศนวัสดุ
  3. จัดเตรียม ทำรายชื่อ และส่งมอบหนังสือและโสตทัศนวัสดุ เพื่อบริจาคแก่บุคคล หน่วยงาน และในโครงการต่าง ๆ
  4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับบริจาคหนังสือและโสตทัศนวัสดุจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ
  5. จัดทำสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์
  6. รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสถิติ
 2. รับผิดชอบและดูแลมุมบริจาคหนังสือ
  1. จัดเตรียมตัวเล่ม และจัดทำรายชื่อหนังสือสำหรับมุมบริจาคหนังสือ
  2. ดูแลความเรียบร้อยหนังสือบนชั้นบริเวณมุมบริจาคหนังสือ และปรับปรุงข้อมูลมุมบริจาคออนไลน์
 3. รับผิดชอบและดูแลเว็บเพจและเฟสบุ๊คของหน่วยรับบริจาค
  1. รับผิดชอบด้านข้อมูลเว็บเพจบริจาคหนังสือ
  2. รับผิดชอบด้านข้อมูลและดูแลเพิ่มเติมข้อมูลบนเฟสบุ๊ค
 4. ปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือบริจาค
  1. ตรวจสอบความซ้ำ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม และเพิ่มระเบียนฉบับ หนังสือบริจาคของหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
  2. รวบรวม จัดทำรายชื่อ และตรวจสอบรายชื่อกับหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาค ก่อนนำส่งงานวิเคราะห์ฯ
 5. รับผิดชอบโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ปี 2 โดย หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้ฯ
  1. จัดเตรียมโครงการ เอกสาร หนังสือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เก็บสถิติ จัดกิจกรรม รวบรวมแบบสอบถาม และสรุปผล
  2. ร่วมจัดในโครงการอื่น ๆ
 6. งานเป็นกรรมการ/คณะทำงาน หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : คณะกรรมการ
  2. คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  3. คณะทำงานภาคีเพื่อนห้องสมุด
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาและบุคลากร : งานบริจาค และสรุปผลประเมินการฝึกฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางสาวดาริกา เชื้อสมัน

Ms.Darika Chuasaman

บรรณารักษ์
ศศ.บ.(สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์), ม.ขอนแก่น
  darika.chu@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานที่รับผิดชอบ
  • 1.1 รับผิดชอบปฏิบัติงานติดต่อร้านค้าเพื่อจัดซื้อหนังสือ
   • 1.1.1 ตรวจสอบความซ้ำ/รวบรวมและจัดพิมพ์รายชื่อหนังสือเสนอซื้อ พร้อมทั้งค้นหารายละเอียดหนังสือทางหน้าเว็บจากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมส่งให้ร้านค้าทำใบเสนอราคา
   • 1.1.2 ส่ง e-mail รายชื่อหนังสือไปยังบริษัท/ร้านค้า อย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อขอใบเสนอราคา
   • 1.1.3 สร้างตารางเปรียบเทียบราคาหนังสือที่บริษัท/ร้านค้าเสนอราคา / ลงราคาในแบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบ เพื่อตรวจสอบราคาที่เสนอต่ำสุด
   • 1.1.4 จัดทำเอกสารเพื่อแนบขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อหนังสือ
   • 1.1.5 แจ้งผลการสั่งซื้อให้ร้านค้าทราบทาง email /line/โทรศัพท์
   • 1.1.6 ตรวจรับตัวเล่มหนังสือซื้อพร้อมเอกสารที่บริษัท/ร้านค้าจัดส่ง และตรวจความเรียบร้อยของตัวเล่มให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถูกต้อง
   • 1.1.7 ประสานงานกับบริษัท/ร้านค้าทาง email /line/โทรศัพท์ เพื่อติดต่อ/ติดตาม/ทวงถาม เกี่ยวกับหนังสือซื้อ
  • 1.2 ช่วยปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อหอสมุดกลาง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   • 1.2.1 ตรวจสอบความซ้ำ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหอสมุดกลาง และเพิ่มระเบียนฉบับหนังสือซื้อของหอสมุดกลาง
  • 1.3 ช่วยปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
   • 1.3.1 ตรวจสอบความซ้ำ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกเก็บเข้าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra วิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่อง พร้อมตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
 2. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
  • 2.1 โครงการสำรวจความต้องการใช้หนังสือฉบับพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
  • 2.2 โครงการสร้างระเบียนฉบับให้กับสื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (ระยะที่ 1 : สื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS)
  • 2.3 โครงการมุมหนังสือน่าอ่าน (Good Books to Read) : หัวหน้าโครงการ
  • 2.4 โครงการส่งเสริมการใช้หนังสือด้วยสื่อสังคมออนไลน์กับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางสังคมผ่าน Facebook Fan Page Mahidol University Library #2
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 3.1 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 3.2 คณะทำงานจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562
  • 3.3 คณะทำงานจัดงาน Mahidol Library Open House ประจำปี 2562
  • 3.4 คณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 3.5 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางนิภา วัฒนมงคล

Mrs.Nipa Watanamongkol
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  nipa.waa@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์/หนังสือที่ได้รับบริจาค
  • 1.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรวจสอบความซ้ำ/สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับวิทยานิพนธ์
  • 1.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบความซ้ำ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม และเพิ่มระเบียนฉบับ หนังสือบริจาคของหอสมุดกลาง
  • 1.3 ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบความ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม และเพิ่มระเบียนฉบับ หนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประทับตราหนังสือ/สื่อโสตที่ได้รับบริจาค
  • 2.1 ประทับตรา-ติดแถบแม่เหล็ก-เขียนแหล่งที่มาของหนังสือ/วิทยานิพนธ์/สื่อโสตทัศนวัสดุ
  • 2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเล่มหนังสือกับรายชื่อหนังสือก่อนส่งให้งานวิเคราะห์ฯ
 3. ช่วยปฏิบัติงานหน่วยรับบริจาค
  • 3.1 ช่วยคัดเลือก/จัดเตรียมหนังสือเพื่อบริจาคแก่บุคคล หน่วยงาน และในโครงการต่างๆ
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพิมพ์จดหมายต่าง ๆ ของหน่วยรับบริจาค
  • 4.1 พิมพ์จดหมายตอบขอบคุณ
  • 4.2 พิมพ์จดหมายบริจาค/ขอรับบริจาคหนังสือ
 5. โครงการจำหน่ายหนังสือ
 6. โครงการจัดเก็บจดหมายตอบขอบคุณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
 7. โครงการคัดแยกหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาคขอหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 8.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาและบุคลากร

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann