Menu

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / Institute for Population and Social Research

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / Institute for Population and Social Research

รายชื่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 1. Abortion complications among women of reproductive age in Nepal : evidence from NDHS 2006 / Diksha, Khadka
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 2. Acceptability of emergency contraceptive pill of higher secondary school students in Bangkok = การยอมรับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร / Nongluk Roongsubsin
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 3. Access to health utilization among people aged 50 and older in KDSS is it equal / Khin Khin Nyo
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 4. Access to sexual and reproductive health (SRH) : voices of women with HIV in Yangon, Myanmar / Kathy Shein
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 5. Accessibility and compliance to iron folic supplementation among the pregnant women in two sub districts of Bhutan / Gyambo Sithey
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 6. Accessibility and contraceptive use dynamics among married women in Kanchanaburi demographic surveillance system / Nisaporn Wattanasupt
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 7. Active life expectancy among the Thai elderly population = อายุขัยเฉลี่ยที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพในประชากรสูงอายุไทย / Uthaithip Rakchanyaban
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 8. Adaptation of fertility behavior among immigrant women in Kanchanaburi province, Thailand = การปรับตัวทางภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ย้ายถิ่นสตรีต่างชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย / Son. LDR. Ngamlamai Peailueang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 9. Adherence to antiretroviral therapy among people living with HIV/AIDS in Vietnam : evidence from a clinical-based study in 2009 / Nguyen Thi Dung
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 10. Adult mortality of cardiovascular disease in Thailand = การตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดในประเทศไทย / Nawarat Petcharoen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 11. Age at first marriage in the Philippines : evidence from the 1993 national demographic survey / Josefina Umali STA. Maria
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 12. Aging and sexuality : a study in the rural areas of Kanchanaburi = เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ : ศึกษาในเขตชนบทจังหวัดกาญจนบุรี / Phongsak Muensakda
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 13. Air pollution and lung cancer : a case study of Bangkok residents = มลพิษทางอากาศและมะเร็งปอด : กรณีศึกษาประชากรกรุงเทพมหานคร / Priyakamon Khan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 14. Alcohol consumption behavior and activities : an analysis of Kanchanaburi DSS = พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับลักษณะกิจกรรมในชีวิตประจำวัน : การวิเคราะห์ในจังหวัดกาญจนบุรี / Thanalak Theptepa
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 15. An analysis of maternal deaths’ characteristics and causes associated with delays : maternal death review in Myanmar 2013 / Thiri, Win
 16. An analysis of social network and supports of migration at the place of destination : a case study of Nangrong, Thailand = การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมของผู้ย้ายถิ่นกับการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / Luedech Girdwichai
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 17. An analysis of the determinants of fertility in Kenya / Wandera Ochari Wesley
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 18. An analytical study of dacoities in sindh: causes, patterns and intervention / Nabi Bakhsh Aarejo
 19. An association between intimate partner violence an unintended pregnancy evidence from Thailand / MD. Moshiur Rahman
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 20. The association between migration and occupational status in Yangon region, Myanmar / Sai Nay Lynn aung
 21. The attitudes of secondary school students in Bangkok towards condom preparedness by single female students = ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ต่อการจัดเตรียมถุงยางอนามัยโดยนักเรียนหญิงโสด / Chanida Lertpitukpongse
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 22. Analysing the impact of family planning programme preformance on modern contraceptive use in Bangladesh / Aminul Arifeen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 23. Analysis of first birth interval of adolescent mothers in Bangladesh, 1993-94 / Shahin Sultana
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 24. Analysis of sexual risk behaviors and HIV prevalence among young female sex workers in five cities in Myanmar / Nang, Seng Noon Kham
 25. Assessing the levels of and contextual influences on self-reported obstetric morbidity and related care seeking behaviour in Kanchanaburi Demographic Surveillance System Thailand / Sharad Kumar Sharma
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 26. Assessment of death registration and mortality statistics in the vital registration system in Myanmar / Myitzu, Tin Oung
 27. Association between knowledge, attitudes and sexual practices among unmarried Indonesian young adults : a study from Indonesian young adult reproductive health survey (IYARHS) 2007 / Irmiyanti, Kusumastuti
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 28. Association between mass media and HIV transmission knowledge of ever-married women in Pakistan : a formative study / Muhammad Atif Ali
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 29. Attitudes toward PWA in workplaces in Thailand : an analysis of the TBCA survey results, 2001 / Surachai Panakitsuwan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 30. Attitudes towards induced abortion and services supporting women with unplanned pregnancies / Dusita Phuengsumran
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 31. The basic education opportunity of children in Bhutan : a comparison between male and female headed households / Sonam Chophel
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 32. Behavior of chemical application in orchid farms on child health = พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ต่อสุขภาพเด็ก / Olarn Chankham
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 33. Beyond the family : social connectedness among older adults in Kanchanaburi, Thailand
 34. Birth spacing practice among married women after first and second birth in Chittagong and Khulna division in Bangladesh : a comparative analysis / Zakir Hossain
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 35. Breastfeeding and child morbidity in Indonesia : a secondary data analysis of the 1991 Indonesian demographic and health survey / Subranti
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 36. Care and acceptance of AIDS orphan : case study in Phayao = การยอมรับและการดูแลเด็กกำพร้าอันเนื่องมาจากโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา / Malee Sunpuwan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 37. Causes of death in Thailand : patterns and differences = แบบแผนและความแตกต่างของสาเหตุการตายในประเทศไทย / Nantawan Intachat
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 38. Celibacy of Thai Muslims : from 1970 to 2000 = ภาวะการครองโสดถาวรของคนไทยมุสลิม / Sirawan Sirichaiboonwat
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 39. Challenges of pulmonary TB treatment among Myanmar migrants in border areas of Chiangrai province, Thailand = ความท้าทายของการรักษาวัณโรคปอดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ณ บริเวณชายแดน จังหวัดเชียงราย, ประเทศไทย / Chunjira Wichai
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 40. The changes of premature mortality in Thailand between 1997 and 2006 = การเปลี่ยนแปลงสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2549 / Kamolthip Vijitsoonthornkul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 41. Change of sexual risk behavior of bar girls as related to HIV/AIDS in Vientiane, Lao P.D.R. / Chan Souk Chanthapadith MD.
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 42. Child undernutrition and mortality in Kanchanaburi Demographic Surveillance System (KDSS), Thailand / Munkhzul Zookhuu
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 43. Childlessness among married women in Thailand = ภาวะไม่มีบุตรในสตรีสมรสในประเทศไทย / Paranee Vatanasomboon
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 44. Comparative effects of risk behaviors on HIV infection of Female sex workers in Khanh Hoa province, Vietnam / Tran, Ngoc Thanh
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 45. Comparative study of female sterilization acceptance in Indonesia and Thailand / Lu Weiqun
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 46. Comparative study on socio-economic factors influencing breast-feeding duration in Sri Lanka and Thailand / Yadav Prasad Dhungana
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 47. A comparative study of pill and IUD users in Indonesia / Sri Wahyuni Prawiradisastra
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 48. A comparative study on quality of life among Thai Buddhist and Thai Muslim elderly in Ranong province = การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในจังหวัดระนอง / Montree Kongwatmai
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 49. Condom use among ethnicity in Cao Bang province in Vietnam, 2009 / Nguyen Thi Mai
 50. Condom use among young Thai men / Mon Yi Tut
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 51. Condom use related to HIV/AIDS prevention among female commercial sex workers (CSWs) in Quang Ninh province, Vietnam / Nguyen Thi Minh Tam
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 52. Consequences of child mortality on subsequent fertility in Nepal / Durga Prasad Khatiwada
  Abstract
 53. The consequences of demographic change on urban potable water consumption in Thailand = อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีผลกระทบต่อการบริโภคน้ำสะอาดในประเทศไทย / Arkom Somin
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 54. Consequences of demographic transition on Thai elderly living arrangements = ผลของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่มีต่อแบบแผนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย / Madee Kanchanakijsakul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 55. Consequences of household members out-migration and land use : a case study of Nang Rong, Buriram province = ผลกระทบจากการย้ายถิ่นออกของสมาชิกในครัวเรือนต่อการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / Piyawat Katewongsa
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 56. Contextual effect on mental health among elderly people in rural Kanchanaburi DSS, Thailand / Fariha Haseen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 57. Contraceptive method choice in three villages in suburban Beijing / Wong Guo Yi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 58. Contraceptive use patterns in central coast area of Vietnam / Doan Duc Luu
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 59. Contraceptive use patterns of Thai women : a comparative study of 1987 and 1996 surveys = แบบแผนการใช้วิธีคุมกำเนิดของสตรีไทย : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2539 / Pantanan Wongsansri
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 60. Couple communication on family planning in Vietnam / Le Thi Phuong Mai
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 61. Demographic and development indicators on nano-awareness divide : from macro analysis of nanotechnology policy to micro analysis of the Thai construction workforce = ตัวชี้วัดทางประชากรการพัฒนาและการแบ่งแยกความตระหนักด้านนาโนเทคโนโลยี : จากการวิเคราะห์ระดับมหภาคของนโยบายด้านนาโนเทคโนโลยีสู่การวิเคราะห์ระดับจุลภาคในแรงงานก่อสร้างไทย / Thanate Kitisriworphan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 62. A Decomposion of Fertility differential in Lao People’s Democratic Republic / Keonakhone Houamboun
 63. Desired family size case study of women who gave birth in 1991 at the Institute for Protection of Mother and Newborn in Hanoi, Vietnam / Le Thi Chu
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 64. Detecting social contact patterns and health status of the elderly with illness in Kanchanaburi, Thailand = เครือข่ายทางสังคมและสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยในจังหวัดกาญจนบุรี
 65. Determinant factors and level of active ageing of elderly in Thailand / MD. Nuruzzaman Haque
 66. Determinants of adolescent sexual activity in Nigeria / Muyiwa Oladosu
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 67. The determinants of age at first marriage in Myanmar / Nyi Nyi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 68. Determinants of and inequity in household expenditure on health care in Thailand = ปัจจัยกำหนดและความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนในประเทศไทย / Woottipong Satayavongthip
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 69. Determinants of child malnutrition among urban poor of India / Caroline Combelles de morais
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 70. Determinants of childhood overweight in Thailand and Their effects on high blood pressure = ปัจจัยของเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินในประเทศไทยและผลกระทบต่อภาวะน้ำหนักเกินที่มีต่อภาวะความดันโลหิตสูง
 71. Determinants of condom use as a temporary family planning method among married men in Indonesia : in the era of HIV/AIDS / Islakhiyah
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 72. Determinants of consistent condom use among female sex workers (FSWs) in Khanh Hoa Province, Vietnam / Lam Chi Cuong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 73. Determinants of continuation of injectable contraceptives in Northern Vietnam / Vu Thi Thanh Huyen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 74. Determinants of contraceptive method choice : a comparative study of permanent, semipermanent and temporary methods / Kesarin Roongruangmanirat
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 75. Determinants of contraceptive method choice among currently married women in Indonesia / Joy Albert Sumakul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 76. Determinants of contraceptive use : a comparative study of 1987 DHS data from Sri Lanka and Thailand / Laxmi Prasad Tripathi
  Abstract      Full Text (Mahidol member only)
 77. Determinants of contraceptive use in rural Myanmar : the role of motivation and attitudes / Khin-Thet-Wai
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 78. Determinants of contraceptive use in the state of Uttar Pradesh, India / Tsering Yethenpa
  Abstract  |
 79. Determinants of contraceptive use patterns in Addu Atoll, Maldives / Aminath Mohamed Didi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 80. Determinants of early breastfeeding practices affecting infant mortality in Nepal / Jhabindra Prasad Pandey
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 81. The determinants of family planning practice among married women who had experience in an unwanted pregnancy / Prachit Kasemrat
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 82. Determinants of Fertility among married women in south sulawesi, Indonesia / Sopyan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 83. Determinants of fertility behavior in two regions of China / Wang Jufen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 84. Determinants of health status and equity of health care utilization of elderly in Kanchanaburi Dss site, Thailand = ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและความเป็นธรรมในการใช้บริการสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการเฝ้าระวังทางประชากรจังหวัดกาญจนบุรี / Ardyuth Netithanakul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 85. Determinants of knowledge on reproductive and sexual health among Sri Lankan youth / Chandrika Subasinghe
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 86. Determinants of low birth weight among Lao Loum infants in Lao PDR / Chansy Dalavong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 87. Determinants of menopausal symptoms among Vietnamese postmenopausal women in Hanoi / Nguyen Thi Thanh Huong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 88. Determinants of modern contraceptive use in a metropolitan Maternity teaching hospital, Cotonou, Benin / Yelognisse J Tossou
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 89. Determinants of post nuptial residence in KDSS : cultural pattern and accessibility to resources = ปัจจัยกำหนดการอยู่อาศัยหลังแต่งงาน ในพื้นที่โครงการเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี : แบบแผนทางวัฒนธรรม และการเข้าถึงทรัพยากร / Sindh Ratchasi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 90. The determinants of population policy acceptance in Vietnam / Nguyen Van Tien
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 91. The determinants of risky sexual behavior associated with HIV/AIDS infection among Thai men : a case study of skilled factory-based workers in the Eastern Seaboard area of Thailand / Yukolsiri Surasrang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 92. The determinants of rural to urban migration in Taiwan / Alden Speare,Jr.
 93. Determinants of unintended pregnancy among currently pregnant married women in Napal / Ramesh Adhukari
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 94. Determinants of unmet need for family planning in Vietnam / Nguyen Nam Phuong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 95. Determinants of use of maternal care services : evidence from Kanchanaburi province, Thailand / Muhammad Shafique Arif
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 96. The determinants of the utilization of prenatal care services in Bhutan / Deki
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 97. The determinants of utilization of maternal and child health services affecting infant mortality among Muslims in a southern border province of Thailand = ตัวกำหนดปัจจัยด้านการใช้บริการอนามัยแม่และเด็กที่มีผลกระทบต่อการตายของทารกชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาตใต้ของไทย / Sudarat Teeraworn
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 98. Determining Factors of HIV infection among street and venue sex workers in Haiphong city Vietnam 2009 / Pham Thi Van Anh
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 99. Development model of reproductive health service for unmarried youth in central Java, Indonesia / Antono Suryoputro
 100. Differential utilization of health care services among ethnic groups on the Thailand-Myanmar Border : a case study of Kanchanaburi province, Thailand / Jian Hu
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 101. Differentials in gender role expectations in marriage among youth in Yangon Division, Myanmar / Myo Thwin
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 102. Disabilities and active life expectancy in the Thai elderly population = ภาวะพิการและอายุคาดเฉลี่ยที่ปราศจากความพิการของผู้สูงอายุในประเทศไทย / Pimpa Kachondham
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 103. Do high school curricula contribute to student’s ARH (adolescent reproductive health) knowledge and attitude? : a study in Semarang, Central Java, Indonesia / Siti Masfiah
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 104. Do recent and non-recent Myanmar migrants differ? : a study of differential by background characteristics and migration destinations / Kuenzang Dechen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 105. Dose-time-frequency adherence to antiretroviral therapy among HIV-Infected pediatric patients in national hospital of pediatrics, Vietnam / Ha Anh Minh
 106. Early marriage among women in Pakistan / Tayyaba Naheed Gul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 107. Early transition to motherhood : evidence from Kanchanaburi demographic surveillance system, Thailand / Nowrozy Kamar Jahan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 108. Ecological study of socioeconomic, demographic and health behavioral related factors of HIV/AIDS incidence in Kanchanaburi province : analysis at district level = การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเรื่องปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมด้านสุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดกาญจนบุรี : การวิเคราะห์ระดับอำเภอ / Rapeepun Jommaroeng
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 109. Economic preparation for retirement of private officers in Bangkok and periphery = การเตรียมตัวทางเศรษฐกิจของคนวัยก่อนเกษียณในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Kawewat Sincharoen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 110. Economic security among the Thai elderly in 2002 and 2007 : changes and determinants = ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 : การเปลี่ยนแปลงและตัวกำหนด / Anlaya Smuseneeto
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 111. Education opportunity of school aged people with disabilities in Thailand = โอกาสการได้รับการศึกษาของคนพิการวัยเรียนในประเทศไทย / Rungthong Kramanon
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 112. Educational equity of school-aged disabled in rural Thailand = ความเท่าเทียมกันในการศึกษาของคนพิการวัยเรียนในเขตชนบทไทย / Patrapan Laoniramai
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 113. Educational opportunities for 6-17 years old children with hearing disability in rural Thailand = โอกาสทางการศึกษาของเด็กอายุ 6-17 ปีที่พิการทางการได้ยินในเขตชนบทของประเทศไทย / Police Captain Patanee Kalasuwan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 114. The effect of breast-feeding patterns on diarrhea among young infants in Laos in 2000 / Kopkeo Souphanthong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 115. Effect of exposure to mass media and family planning workers on current and future contraceptive use in Pakistan / Sajjad Akbar Khan Niazi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 116. Effect of family and peer connectedness on tobacco and alcohol consumption among high school adolescents in the Northern Shan State, Myanmar / Maung Maung Than Htike
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 117. Effect of family environment on premarital sexual behavior among adolescents in Bangladesh / Sadia Dilshad Parveen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 118. The effect of HIV/AIDS knowledge on reducing HIV/AIDS risk behaviors among sexually active male youths in Cambodia / Heang Hong
 119. The effect of household socioeconomic factors on probability of infant died in Xaysomboon Special Region, Lao PDR / Khanty Lok aphone
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 120. The effect of information education and communication activities on modern contraceptive use and intention to use among married women in Cambodia / Chea Sovann
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 121. The effect of initial migration on subsequent migration : evidence from Kanchanaburi Demographic Surveillance System, Thailand / Khaing Khaing Soe
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 122. The effect of interviewer characteristics on data quality = ผลกระทบของคุณลักษณะของพนักงานสัมภาษณ์ต่อคุณภาพของข้อมูล / Sathapana Naorat
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 123. Effect of level of education and alcohol use on condom use among men who have sex with men (MSM) in Hanoi city, Vietnam / Ha Thi Minh Nguyet
  Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 124. The effect of methadone maintenance treatment in improvement of quality of life for heroin users in Hai Phong city, Vietnam / Nguyen Thi Thanh Ha
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 125. The Effect of place of residence and migration experience on knowledge, attitude and behaviors on HIV/STIS in can THO city, Vietnam / Le Hoang Hai
 126. The effect of selected socio-demographic characteristics on desire for additional children among couples in Bangladesh / Moskhed Ail
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 127. The effect of socio-demographic factors on duration of breastfeeding in Jiangsu, China / Zhang Li-Ying
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 128. The effect of women’s employment on breast-feeding in urban areas of Sichuan, China / Xiao Yu
 129. The effect of women’s status and Roman Catholicism on fertility of Catholic women in Thailand = อิทธิพลของสถานภาพสตรีและศาสนาโรมันคาทอลิกต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีคาทอลิกในประเทศไทย / Saowanit Ratanawichit
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 130. The effects of religiosity and the practices of religions on the perception of older people among Muslims and Buddhists in Thailand = ความเลื่อมใสในศาสนาและการปฏิบัติตามหลักศาสนามีผลต่อทัศนคติที่มีต่อผู้สูงวัยในชาวมุสลิมและชาวพุทธในประเทศไทย / Sumana Leelavanichkul
 131. The effects of socioeconomic development on in-migration at district level in Lao People’s Democratic Republic / Kabmanivanh Phouxay
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 132. The effects of socioeconomic development on in-migration rate at district level : an analysis of district level in Cambodia / Virak Prum
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 133. The effects of woman’s education on fertility in Lao PDR / Vanmaly Savannary
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 134. Effectiveness and factors affecting drug use behavior among patients in methadone maintenance treatment program in Hai Phong and Ho Chi Minh city, Vietnam / Tran Ngoc Thanh
 135. Effectiveness of the national HIV prevention outreach program for men who have sex with men and transgender women in Thailand = ประสิทธิผลของโครงการลงพื้นที่ป้องกันเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองในประเทศไทย / Rapeepun Jommaroeng
 136. Effects of contraception knowledge and childbearing motivation on the contraceptive method choice of married women in Tajikistan / Farrukh Toirov
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 137. Effects of environmental factors on needle sharing among male injecting drug users in Hanoi, Vietnam / Lam Ngoc Tan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 138. Effects of health and social supports on life satisfaction among the thai elderly in Kanchanaburi province = ผลของสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมต่อความพึงพอใจชีวิตของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดกาญจนบุรี / Rungphet Phatchana
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 139. Effects of HIV/aids prevention outreach activities on HIV/AIDS knowledge and risk behaviors of young male IDUs in Kyson, Nghean, Vietnam / Ngo Thi Thanh Huong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 140. Effects of maternal health-seeking practices on pregnancy outcomes of nulliparous adolescent and adult mothers in Kanchanaburi Demographic Surveillance System, Thailand / Myitzu Tin Oung
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 141. Elderly health service utilization : The study of Kanchanaburi Demographic Surveillance System = การเลือกใช้วิธีการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโครงการกาญจนบุรี / Supranee Choeichom
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 142. Elderly living arrangement in the rural villages of Nang Rong district, Thailand = ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในหมู่บ้านชนบทอำเภอนางรอง จังหวัดบุรัมย์ / Teeraphong Somkhaoyai
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 143. Emergency contraceptive pills : the situation of knowledge attitudes and use among vocational students in Phatthalung province = ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน : สถานการณ์ความรู้ ทัศนคติ และการใช้ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง / Pakanut Thongkhao
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 144. Employment situation for persons with disabilities in Thailand = การทำงานของคนพิการในประเทศไทย / Arpornpat Ketpama
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 145. Environmental factors affecting risk behaviors for HIV infection among injecting drug users in Vinhlong province, Vietnam / Khuu Van Nghia
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 146. Estimating the number of centenarians and the oldest-old in Thailand : trends in old age longevity from 1960 to 2010 = การคาดประมาณจำนวนศตวรรษิกชนและผู้สูงอายุวัยปลายในประเทศไทย : แนวโน้มความยืนยาวของชีวิตเมื่อสูงวัย จาก 2503 ถึง 2553 / Sutthida Chuanwan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 147. Ethnicity and contraceptive use among currently married women of reproductive age in Lao PDR / Ketmany Chanthakoummane
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 148. An ethnographic approach to understanding filial piety’s influence on korean families living in Thailand / Hannah Ruth Stohry
 149. Etiology of infertility in contemporary Vietnam : a case study in Hochiminh city / Le Tu Phuong Chi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 150. Evaluating accessibility of family planning in Philippines / Vivencia L. Tan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 151. Evaluating the effectiveness of opiates alternative treatment by methadone in Thanh Hoa city- Vietnam, 2012 / Nguyen Thanh Tu
 152. Evaluating the impact of health card program on access to reproductive health services : an Indonesian experience / Erlangga, Agustino Landiyanto
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 153. Evaluation of programme factor affecting childhood immunization in Bangladese / Sufi Ahammad Hassan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 154. Evaluation of the impact of the Information Education Communication (IEC) program on the knowledge of HIV/AIDS in Bangladesh / Nowrozy Kamar Jahan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 155. An evaluation of the effects of antenatal care utilization on birth weight in the Philippines / Rose Noemi T. Co
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 156. Exclusive breastfeeding and infant morbidity in Indonesia / Grace T. Liando
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 157. Experience in premarital sexual intercourse among unmarried youth in Indonesia : an analysis of IDHS 2012 / Yuniarini
 158. The exploration of factors influencing on health seeking behavior : a case study in Kanchanaburi DSS / Zhang Fan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 159. Exposure to information and HIV/AIDS Knowledge among “Thai” ethnic minority in Thanh Hoa province, Vietnam, 2009 / Hoang Van Thai
 160. Exposure to sexual content in the media and its effect on sexual attitude and behavior of high school adolescent in Bangkok = การเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศในสื่อและผลของการเปิดรับ : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร / Rayong Phoemsap
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 161. Factors affcting needle sharing among injecting drug users in Hoabinh, Tuyenquang, and Baccan provinces, Vietnam / Nguyen, Hai Hue
 162. Factors affecting antenatal care utilization in Afghanistan / Wali Mohammad Wyar
 163. Factors affecting antiretroviral adhererence of HIV/AIDS infected adults in Lang Son province, Vietnam, 2012 / Nong Thi Nga
 164. Factors affecting breast-feeding in the Philippines : an analysis of 1998 NDHS data / Aye Kyi Kyi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 165. Factors affecting child mortality (RHS), Mongolia / Erdenechimeg Ulziisuren
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 166. Factors affecting childhood immunization in North Sumatra province, Indonesia / Juliandi Haraphap
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 167. Factors affecting clients’ satisfaction with mobile counseling and testing service in Quan Hoa and Muong Lat district, Vietnam / Nguyen Thi Giang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 168. Factors affecting condom use among female sex workers in Danang city, Vietnam / Le Manh Hung
 169. Factors affecting condom use at last sexual intercourse among never married male adolescents: An analysis of adolescent reproductive health (ARH) component of the 2012 Indonesia Demographic and Health Survey / Mia Wahdini
 170. Factors affecting condom use with female sex workers among clients in the seven highest HIV/AIDS prevalent provinces, Vietnam / Nguyen Thi Lan Huong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 171. Factors affecting consistent condom use among female sex workers in Thanh Hoa province, Vietnam, 2009 / Dao Van Dang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 172. Factors affecting consistent condom use among wives of injecting drug users (IDUs) in Thanh Hoa province, Vietnam 2010 / Pham Hoang Anh
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 173. Factors affecting contraceptive use among married female adolescents in Bangladesh / Syeda Selina Parveen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 174. Factors affecting contraceptive use among married women in reproductive age in Lao PDR. / Damdouane Khouangvichit
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 175. Factors affecting contraceptive use and intent among married adolescent women in Indonesia / Niken Wijayanti
 176. Factors affecting educational opportunity among children : a case study in poorest areas of Sangthong district, Vientiane, Lao P.D.R. = ปัจจัยทีส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาของบุตร : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ยากจนที่สุดของเมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว / Savalith Sengsath
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 177. Factors affecting emigration decision of labour in Nang Rong district, Burirum province in 2000 = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศของชาวอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.2543 / Sorapong Wichakul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 178. Factors affecting family size of married women in Xiengngeun district, Luangprabang province, Lao PDR / Ninpaseuth Xayaphonesy
  Abstract
 179. Factors affecting fertility in Chin State, Myanmar: an analysis from 2014 Myanmar population and housing census / Ye Lin Naing
 180. Factors affecting fertility in Myanmar/ Mar Lar Htun
 181. Factors affecting fertility in the South of Thailand / Nipattra Wanotayaroj
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 182. Factors affecting health risk behaviors of Thai youth = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย / Jariya Namtubtim
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 183. Factors affecting health risk behaviors of the Raglai Rthnic group in Khanh VinH district-Khanh Hoa province-Vietnam / Lam Nguyen Thuc Quyen
 184. Factors affecting health status of the elderly in Nakhon Ratchasima province = ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา / Wichuda Intaramanwong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 185. Factors affecting HIV infection among female sex workers in Vinh Long province, Vietnam 2009 / Phan Thanh Yen Thao
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 186. Factors affecting HIV infection among injecting drug users (IDUS) in Khanhhoa provinces, Vietnam 2008 / Truong Tan Minh Vu
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 187. Factors affecting HIV/AIDS knowledge among male injecting drug users in thainguyen province, Vietnam / Bui, Minh Chien
 188. Factors affecting infant mortality in Lao PDR / Swady Kingkeo
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 189. Factors affecting infant mortality in Lao PDR / Thipsavanh Intharack
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 190. Factors affecting modern contraceptives use in Nepal / Dhananjay Narsingh K.C.
 191. Factors affecting needle sharing among injecting drug users in Vietnam / Nguyen Huu Tien
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 192. Factors affecting neonatal mortality among adolescent mothers in Nepal / Neena Khadka
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 193. Factors affecting number of Children everborn in ever-married women age 15-49 years in Kanchanaburi / Lima Rahman
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 194. Factors affecting opinion toward the revision of the abortion law among husbands and wives in the central and the northeast of Thailand / Nitaya klomsung
 195. Factors affecting quality of life of older people in Taungu township, Bago region, Myanmar / Min Yar OO
 196. Factors affecting satisfaction of Thai senior citizens living with their children = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจในการอยู่ร่วมกับบุตรของผู้สูงอายุไทย / Madee Kanchanakijsakul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 197. Factors affecting self-stigma related to HIV/AIDS among people living with HIV in outpatient clinic in Vietnam in 2012 / Tran Thanh Tung
 198. Factors affecting sexual intercourse intention among unmarried young men in Indonesia: an analysis of 2012 Indonesian demographic and health survey / Mohammad Ainul Maruf
 199. Factors affecting sexual risk behavior among injecting drug users in Vietnam / Vu Van Chieu
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 200. Factors affecting the maintenance of safe behaviors to prevent HIV transmission among male injecting drug users in Ho Chi Minh City, Vietnam / Mai Thi Hoai Son
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 201. Factors affecting the retention of patients in methadone maintenance treatment program in Vietnam / Nguyen Quynh Mai
 202. Factors affecting the timing of first migration : a case study of Kanchanaburi DSS / Khaing Khaing Soe
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 203. Factors affecting unhealthy eating habits among youth in Kanchanaburi province, Thailand = ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัยของเยาวชนไทยในจังหวัดกาญจนบุรี / Patcharee Varinil
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 204. Factors affecting utilization of antenatal care services in Nepal / Bharat Raj Sharma
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 205. Factors associated with acute diarrhea of children under 5 years old in remote communes of Gia Lai province, Vietnam 2010 / Nguyen Thi Thu Ha
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 206. Factors associated with condom breakage among men in Kanchanaburi demographic surveillance system = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสบการณ์ถุงยางอนามัยฉีกขาดของชายในโครงการเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี / Donlachai Hawangchu
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 207. Factors associated with contraceptive discontinuationin Indonesia / Rina Gustina
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 208. Factors associated with mortality after initiating antiretroviral therapy among HIV-infected adults in Khanh Hoa, Vietnam / Ton, Nu Hong Vy
 209. Factors associated with mothers’ health seeking behaviour for treatment of childhood diarrhoeal disease in Indonesia / Sumampouw, Jonas Edrian
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 210. Factors associating with current non-use of contraceptives among married women in Kanchanaburi demographic surveillance system areas, Thailand / Nemme Negassa Yadeta
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 211. Factors associating with knowledge on menopause and extent of menopausal symptoms among Vietnamese women in Ho Chi Minh city / Dang Le Dung Hanh
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 212. Factors influencing annual health checkup among older adults in Kanchanaburi Demographic Surveillance System, Thailand / Samita Pokhre
 213. Factors influencing breastfeeding practices of mothers in North Sulawesi province, Indonesia / Yvonne Margaretha Kaunang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 214. Factors influencing consistent condom use with clients among female sex workers in Hanoi, Vietnam / Quach, Van Luong
 215. Factors influencing contraceptive method choice in Pathein Township of Myanmar / Wai Wai Lwin
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 216. Factors influencing contraceptive methods choice in Nepal / Sobit Bahadur Rana
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 217. Factors influencing contraceptive use among currently married women in Sulawesi, Indonesia / Salmon Helweldery
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 218. Factors influencing contraceptive use in Nigeria / Taiwo Avbayeru
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 219. Factors influencing fertility preference of men in Bangladesh / Rokhsana Reza
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 220. Factors influencing Filipino couples’ desired family size and contraceptive use in the Philippines / Jeanette G. Jaime
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 221. Factors influencing married women not using contraception : the case study of Maluku province, Indonesia / Meivie Matulessy
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 222. Factors influencing mode of delivery in tertiary womens hospital, Yangon / Khin Cho Win Htin
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 223. Factors influencing modern contraceptive use among currently married women in Cambodia / Thou Chourn
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 224. Factors influencing postpartum checkups among mothers in Cambodia / Chhay Saomony
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 225. Factors influencing premarital sexuak intercourse among adolescents in Indonesia : a case study of in-school late adolescents from indonesian young adult reproductive health survey (IYARHS) 2007 / Ronny A.P. Situmorang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 226. Factors influencing the adoption of female sterilization among postpartum women who desire no more children at Siriraj hospital, Bangkok, Thailand / Suporn Sukheeboon
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 227. Factors influencing utilization of maternal health care services in Northern Vietnam / Nguyen Yhu Ha
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 228. Factors influencing utilization of Maternal Neonatal Child Health (MNCH) services among ethnic groups in Nepal / Sujeeta Shakya
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 229. Factors related to antiretroviral therapy adherence among injecting drug users in Hanoi, 2012 / Nguyen Cao Cuong
 230. Factors related to aquisition of sexually transmitted diseases among commercial sex workers / Jirakit Bumroonglarp
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 231. Factors related to attitudes and perceptions about HIV/AIDS : a study of ethnic minorities in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province, Vietnam / Hoang Nghia Thang
 232. Factors related to contraceptive non-use among married female adolescents in Nepal / Jyotsna Tamang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 233. Factors related to perception toward people living with HIV/AIDS among never married youth in Indonesia / Andi Angki Fatimah
 234. Factors related to sexual risk behavior among fishermen in Binh Dinh and Binh Thuan provinces, Vietnam, 2008-2009 / Le Xuan Huy
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 235. Factors related to substance use of American adolescents = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นอเมริกัน / Somyat Kumpala
 236. Factors related to unmet need for family planning among women in reproductive age groups in Nepal / Megha Raj Dhakal
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 237. The factors affecting knowledge of source for condoms in Vietnam 2005 / Dinh Thi Thanh Hoa
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 238. The factors affecting premarital sex among in-school adolescents in Mongolia / Solongo Algaa
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 239. The factors affecting the practice of delivery among the pregnant women who received antenatal care during their pregnancy in Bhutan / Dechen Zangmo
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 240. The factors related smooking of Thai youth in Kanchanaburi DSS during 2003 to 2004 = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี / Kamolchanok Khumsuwan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 241. Family background and the transition to adulthood : experience from Thailand and Hong Kong = ภูมิหลังทางครอบครัวกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ : ประสบการณ์จากประเทศไทยและฮ่องกง / Jittinee Juntarodjana
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 242. The family planning programmes in Nepal : an institutional evolution / Nir Bahadur Karki
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 243. The first sexual intercourse of Thai men = การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของชายไทย / Nimanong Ngamprapasom
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 244. Family size and elderly care = ขนาดครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ / Wathinee Boonchalaksi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 245. Female labour force participation and household debt change in Kanchanaburi Demographic Surveillance System project (KDSS) = การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี / Kavisara Pacharabenjakul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 246. Female sterilization in Indonesia / Sulistiyawati Hoedijono
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 247. Fertility differential among ethnic groups in highland area in Kanchanaburi DSS, Thailand = ความแตกต่างของภาวะเจริญพันธุ์สตรีต่างชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี ประเทศไทย / Budsakorn Phanibud
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 248. Fertility intentions and subsequent behaviors among Thai married women : the Kanchanaburi Demographic Surveillance System, 2000-2004 / Hongxia Zhang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 249. Fertility of minorities in Thailand = ภาวะเจริญพันธุ์ของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย / Teankeaw Leamsuwan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 250. First sexual partner of rural Thai male youth = คู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเยาวชนชายไทยในชนบท / Mallika Iyarapattana
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 251. Gender differentials in health status of the adult population in the Kanchanaburi DSS / Khurelmaa Dashdorj
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 252. Gender differentials in migration to Bangkok = ความแตกต่างทางเพศในกระแสการย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพฯ / Kanchana Tangchonlatip
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 253. Gender, headship and asset holding : a study of households in contemporary Thailand = เพศ หัวหน้าครัวเรือน และการถือครองสินทรัพย์ : การศึกษาครัวเรือนร่วมสมัยในประเทศไทย / Malee Sunpuwan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 254. Hantavirus prevention : knowledge and practice among people in Binh Hung Commune / Tran Cong Kha
 255. Health expectancy in Thai elderly : levels, trends, differentials, and determinants = อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะในผู้สูงอายุไทย ระดับ แนวโน้ม ความแตกต่าง และปัจจัยกำหนด / Benjawan Apinonkul
 256. Health risk behaviors of selected Myanmar youth / Kyu Kyu Than
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 257. Health risk behaviors of uplands youth in Kanchanaburi DSS (Thailand) / San San Oo
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 258. Health seeking behavior among men who have sex with men (MSM) in Bali Province / Elfira Nacia
 259. Health service utilization of Japanese visitors in Thailand = การใช้บริการสุขภาพของชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้าประเทศไทย / Chotiros Laongbua
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 260. Health services utilization among the Thai elderly : findings from the Kanchanaburi project demographic surveillance survey / Moises F. Villacorta
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 261. HIV infection and risk behaviors among male injecting drug users in the Central Highlands, Vietnam, 2011 / Pham Ngoc Thanh
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 262. HIV related risk taking sexual behaviors of Myanmar male migrants in Ranong, Thailand / Ye Yu Shwe
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 263. HIV/AIDS knowledge among out of school adolescents in one township of Myanmar / Ko Ko Naing
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 264. HIV/AIDS knowledge among reprodutive aged women in China / Qin Min
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 265. HIV/AIDS knowledge and attitudes in Vietnam / Pham Quynh Huong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 266. HIV/AIDS Related risk behaviors among male injecting drug users (IDUs) in Son La Province, Vietnam / Bui Thu Trang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 267. HIV/AIDS vulnerability of migrants from Myanmar working at Samut Sakorn in Thailand / Sultan Ahmed
 268. HIV-Related condom use among middle-aged men in Thailand : evidence from the National sexual behavior survey of Thailand 2006 = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคเอดส์กับการใช้ถุงยางอนามัยของประชากรชายวัยกลางคนในประเทสไทย : ข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพอนามัยและโรคเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2549 / Naruemol Kingkaew
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 269. Homicide-linked suicide in Thai society : an analysis of reported cases from Thai daily newspapers during 1979-1999 = การฆาตกรรมผู้อื่นแล้วฆ่าตัวตายตามในสังคมไทย : กรณีวิเคราะห์จากข่าวหนังสือพิมพ์ในช่วงปี 2522-2542 / Thanyalak Rujipak
 270. Household and child feeding practice factors affecting stunting status among raglai children under five in KhanH Hoa Province, Vietnam / Truong, Hoang Viet
 271. Household characteristics and children life quality : case study in Kanchanaburi DSS, Thailand = สภาพของครัวเรือนและคุณภาพชีวิตของบุตร : กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี / Nuntaporn Thompitak
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 272. Household production resources, population dynamics and land use / land cover change in rural northeast villages, Thailand = โครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตและพลวัตรทางประชากรในครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในหมู่บ้านชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : การวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องระยะยาว / Thanut Wongsaichue
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 273. Household structure and elderly working status = ลักษณะโครงสร้างครัวเรือนและสถานภาพการทำงานของผู้สูงอายุ / Yukolnee Kangsasitiam
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 274. Household wealth and opportunities to continuing on secondary education of students in Nangrong district, Burirum province = ความมั่งคั่งของครัวเรือนกับโอกาสของการศึกษาต่อเนื่องในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / Sirikul Dechakhanit
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 275. Households labour substitute demand during some labour force age temporary migrated = ความต้องการแรงงานทดแทนของครัวเรือนเมื่อมีสมาชิกวัยแรงงานย้ายถิ่นออกชั่วคราว / Suttida Changsom
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 276. Hypertension and the complexities of relevant contexts : a case study of Kanchanaburi province in Thailand = โรคความดันโลหิตสูงกับความสลับซับซ้อนของบริบทที่เกี่ยวข้อง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี / Natapong Radsuwan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 277. Impact of behavior change communication program on knowledge of HIV/AIDS among ever married women evidence from Nepal / Sanjay Rijal
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 278. Impact of HIV/AIDS prevention program on safe sex practice among brothel based commercial sex workers in Bangladesh / Khurshida Begum
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 279. Impact of mass media exposure on knowledge and use of contraceptive among Vietnamese adolescents and youth / Troung Minh Tien
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 280. Impact of mass media on antenatal care (ANC) utilization in Bangladesh / MD. Firoz Uddin
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 281. Impact of media on knowledge of HIV/AIDS prevention among currently married female youth (15-24 years) in Nepal / Rabindra K.C.
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 282. Impact of rural development programs on rural out-migration for employment in Thailand / Khun Sithon
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 283. Impact of socio-cultural constraints and mass media exposures on condom use for HIV/AIDS prevention among married couples in Cambodia / Khun Sithon
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 284. Impact of utilization of reproductive health services on child survival in Nepal / Matrika Chapagain
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 285. Impacts of marginalization on the deaths of migrants from Myanmar, Laos and Cambodia in Thailand: Casestudies of Myanmar migrant deaths in Ranong province = ผลกระทบจากความเป็นชายขอบต่อการตายของผู้ย้ายถิ่นสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการตายของผู้ย้ายถิ่นสัญชาติพม่าในจังหวัดระนอง / Nucharee Srivirojana
 286. Impacts of mass media exposure and language barrier on comprehensive HIV/AIDS knowledge among “DZAO” ethnic minority in Yen Bai provinces Vietnam / Nguyen Thuy Duong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 287. The impact of family structure on youth’s quality of life indicators : evidence from the Kanchanaburi DSS, Thailand = ผลของโครงสร้างครอบครัวต่อตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตวัยรุ่นในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี / Wanippol Mahaarcha
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 288. The impact of fertility on child educational attainment : a longitudinal study of a rural area in Thailand = ผลของภาวะเจริญพันธุ์ต่อการศึกษาของเด็ก : การศึกษาข้อมูลต่อเนื่องระยะยาวในชนบทแห่งหนึ่งในประเทศไทย / Mana Akrapandit
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 289. The impact of HIV/AIDS epidemic on the Thai population : a focus on the demographic impact and on children =การศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ที่มีต่อประชากรไทย : ศึกษากรณีผลกระทบทางด้านประชากรและผลกระทบต่อเด็ก / Orratai Rhucharoenpornpanich
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 290. The impact of household and community risk factor on labor force aged mortality in Nang Rong, Thailand = ผลกระทบของภาวะเสี่ยงในระดับครอบครัวและชุมชนต่อการตายของประชากรวัยแรงงาน / Warangkana Polprasert
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 291. The impact of ill-health elderly persons on economic status of household : evidence from Thailand = ผลกระทบของความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุต่อสภาวะเศรษฐานะของครัวเรือน: ข้อมูลจากประเทศไทย / Kanjana Tisayaticom
 292. The Impact of life changes on consistent condom use among Thai male youth a study in Kanchanaburi DSS, Thailand / Dongling Wang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 293. The impact of parental migration on the health of children living separately from parents / Ramesh Adhikari
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 294. The impact of parental, peer, and school attachment on the psychological well-being of early adolescents in Thailand = อิทธิพลของความใกล้ชิดผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อน และโรงเรียน ต่อสุขภาวะทางจิตของเด็กวัยรุ่นตอนต้นในประเทศไทย / Aksarapak Lucktong
 295. The impact of sex preference on the acceptance of the one-child certificate in Shaanxi province, China / You Jingshan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 296. The implementation of provider-initiated testing and counseling (PITC) in hospitals in semarang city, Indonesia / Novia Handayani
 297. Income differentials among different types of migrants and non-migrants in Ho Chi Minh city, Vietnam / Nguyen Thi Hai
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 298. Income, income inequality and mortality in Thailand = รายได้และความไม่เท่าเทียมกันของรายได้กับการตายในประเทศ / Nipa Rojroongwasinkul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 299. Individual characteristics and peers education influences on needle sharing among male injecting drug users in Hanoi, Vietnam / Dinh Hoang Yen
 300. Inequality and community participation in education management = ความไม่เท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา / Umaporn Pattaravanich
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 301. Inequality of child mortality among ethnic groups in Thailand : a quantitative and qualitative study = การตายของเด็กที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ / Kwanchit Sasiwongsaroj
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 302. Influence of connectedness to parents and peers on drug use initiation among Thai male youth = อิทธิพลของความรู้สึกผูกพันกับพ่อแม่และกับเพื่อนต่อการเริ่มใช้ยาเสพติดของเยาวชนไทย / Sawitri Thayansin
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 303. Influence of existential locality on labor force age out-migration and the elderly’s and children’s living arrangement = อิทธิพลของการความหนาแน่นของบ้านเรือนที่มีผลต่อการย้ายถิ่นออกของประชากรวัยแรงงานและการจัดสภาพการอยู่อาศัยของประชากรวัยสูงอายุและเด็ก / Wimontip Musikaphan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 304. Influence of mass media on the knowledge of HIV/AIDS transmission among ever married women of Pakistan / Shahid Munir
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 305. Influence of maternal and service factors on neonatal deaths and still births in the Maldives / Maimoona Aboobakur
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 306. Influence of maternal factors on duration of breastfeeding : case study of Pyay district of Myanmar / Moe Sandar
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 307. Influence of mother’s education on infant mortality in Bangladesh / Penjor
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 308. Influence of parent-child communication on sexual behavior among Chinese urban unmarried youth / Zhang Lihong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 309. Influence of the family values of Thai youth / Urai Chotikool
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 310. Influences of socioeconomic factors on ideal family size of just married women in Kanchanaburi Demographic Surveillance System = อิทธิพลของภาวะเศรษฐกิจและสังคมต่อจำนวนบุตรในอุดมคติของสตรีที่เพิ่งสมรสในโครงการเฝ้าระวังทางประชากรจังหวัดกาญจนบุรี / Jantapa Sanguanpan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 311. Influences of women’s education and employment on elderly care = การศึกษาและการทำงานของผู้หญิงในครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ / Trungta Poolpolamnuay
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 312. Internal labor migration : floating labor migration in Vietnam and labor migration in Kanchanaburi Demographic Surveilance System, Thailand / Tran Quang Lam
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 313. Internal migration and utilization of maternal health care services in India / Pushpendra Kumar Mishra
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 314. International contract Labour Migration and Children Left Behind in Sri Lanka : The impact on children’s education / E. L. Sunethra J. Perera
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 315. An investigation of the factors associated with contraceptive method-choice in Kanchanaburi / Rumana Akhter Saifi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 316. Kinship networks of the Thai elderly in a rural area : a case study of Nang Rong district Buriram province = เครือข่ายญาติของผู้สูงอายุในชนบท : กรณีศึกษา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / Jongjit Rittirong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 317. Knowledge about HIV/AIDS transmission among female youth in Lao P.D.R. / Saiyadeth Chanthavong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 318. Knowledge and attitude on breast cancer and breast cancer preventive practice among women aged 20-60 in Khanh Hoa province Vietnam / Nguyen Tu Nam Khanh Hoa
 319. Knowledge of HIV/AIDS among ever married women in reproductive age in Indonesia / Mona S. Tandaju
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 320. Knowledge of population and development : training needs among the public servants in Mongolia / Erdenechimeg Chogeon
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 321. Knowledge, attitude about HIV/AIDS among male university students (18-24 Years) living in Qatar 2013 / Khidir Abdellatif Khidir Rahmt Alla
 322. Knowledge, attitude and practices of HIV/AIDS among gulf cooperation council young males visiting Thailand / Mohamed Mahjoub Mukhtar Ahmed
 323. Labor migration, left behind elderly living arrangements and intra-household elderly care in Kanchanaburi DSS, Thailand / Min Qin
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 324. Labour force participation of rural-urban migrants in Lao P.D.R., 1994 / Phouvanh Chanthavong
 325. The labor force projection by educational attainment and fields of study : Thailand (2000-2020) = การฉายภาพประชากรแรงงานตามระดับการศึกษาและสาขาการศึกษา : ประเทศไทย (2543-2563) / Chattida Boonto
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 326. Land and migration : a case study of Kanchanaburi DSS / Tith Lim
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 327. Leisure and stress of woman managers in Bangkok = การมีเวลาว่างที่มีผลต่อความเครียดของกลุ่มผู้บริหารหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร / Rojareg Rungseevong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 328. Levels and patterns of contraceptive knowledge and use among married women in upland of Kanchanaburi DSS / Kotambuluwe Ralalage Jinesha Rupasinghe
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 329. Living arrangements of unmarried elderly women in Thailand = รูปแบบการอยู่อาศัยของสตรีโสดสูงอายุในประเทศไทย / Sutthida Chuanwan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 330. Male involvement in family planning in Bangladesh / MD. Motahar Hossain
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 331. Marriage in Kanchanaburi province : who delays, who doesn’t = การชะลอการแต่งงานในจังหวัดกาญจนบุรี / Jidapa Phonchua
 332. Married female adolescents’ reproductive health behavior in Bangladesh : evidence from Demography and Health Survey / Misbah Uddin Ahmed
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 333. Married woman in reproductive age and unmet need for family planning in Indonesia / Sari Muslika Jayati Sugiarto
 334. Mass media exposure and use of contraception among women of reproductive age in Uttar Pradesh India / Sunita Singh
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 335. Mass media exposure on family planning : effect on contraceptive use among married youth in the Philippines / Edith V. Mesina
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 336. Maternal education and pre-school child morbidity : an analysis of Kanchanaburi Demographic Surveillance Systems 2000 = ระดับการศึกษาของมารดาและภาวะเจ็บป่วยของบุตรก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษาระบบการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี 2543 / Jiraporn Khattiyos
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 337. Mechanisms by which family and religious factors influence prosocial behavior among Thai youth = กลไกของปัจจัยทางครอบครัวและศาสนาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเพื่อสังคมของวัยรุ่นไทย / Sukhonta Mahaarcha
 338. Mechanisms by with social networks influence healthy aging among the Thai elderly in Nan province = กลไกของเครือข่ายทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดน่าน / Kattika Thanakwang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 339. Menstrual regulation, induced abortion and family planning : a case study of women in an urban center of Vietnam / Nguyen Thi Thom
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 340. Mental health, life period and physical health corelates : a study of American and society / Kailash Timilsina
 341. Migrant adjustment in Thailand = การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย / Banyat Yongyuan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 342. Migration and health : evidence from Kanchanaburi DSS / Rumana A. Saifi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 343. Migration and labour force participation in Hanoi Vietnam / Tong Hai Nam
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 344. Migration and land use change : a case study in Nang Rong, Buriram province = การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / Wannarat Rattanawarang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 345. Migration duration and household asset change in Kanchanaburi demographic surveillance system, Thailand = ระยะเวลาย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินครัวเรือนในระบบเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี / Saranya Sucharitakul
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 346. Migration in the southern region of Thailand : an analysis of Lee’s theory = การย้ายถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย : การวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีของ Lee / Waralya Lublerslop
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 347. Miscarriage among displace people : a case study of Karen women in Tak province, Thailand / Saowaphak Suksinchai
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 348. Morbidity and reproductive health of migrant workers from Myanmar = ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า / Wanee Pinprateep
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 349. Morbidity differentials among the adult population in rural Kanchanaburi DSS / Gu He
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 350. Nutritional status of children in Khulna and Sylhet divisions in Bangladesh : a comparative analysis from the Bangladesh demographic and health survey 1996-97 / Parveen A. Khanum
  Abstract
 351. Patterns of in-and out-migration in Kanchanaburi DSS areas / Anna Hovhannisyan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 352. Payment for healthcare in post-Soviet Kazakhstan / Eraj Ghiyosov Anvarovich
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 353. Perceived husbands’ influence on contraceptive use among married women in Metro Cebu, Philippines / Tita Lorna L. Perez
 354. Perception of rural married women regarding provision of deliver care by midwives and traditional birth attendants, Myanmar/ Aye Nyein Moe Myint
 355. Perception, attitude, and condom use for HIV & AIDS prevention among married women : a qualitative study in Semarand City, Central Java province, Indonesia / Sukma Citra Puspitasari
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 356. Perceptions of preventive and health seeking behavior for sexually transmitted infections among female sex workers in Semarang, Central Java- Indonesia : a qualitative study / Ratu Matahari
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 357. Population dynamics and agrarian land use strategies : the case study of Nang Rong, Thailand = พลวัตรทางประชากรกับกลวิธีการใช้ที่ดินของครัวเรือนเกษตรกร : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง ประเทศไทย / Piyawat Katewongsa
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 358. Population policy options for Lao PDR / Somboun Khantivong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 359. The practice of ABC in the prevention of HIV/AIDS : case study of Uganda / Akankunda Bwesigye Denis
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 360. The practice of contraception among the Thai-Moslems and Thai-Buddhists in the south of Thailand / Claudette e. Martin-Cupid
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 361. Premarital sexual behavior among single students aged 17-24 in Hanoi and Ho Chi Minh city of Vietnam / Nguyen Thanh Son
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 362. Premature mortality due to HIV/AIDS in the Thai population = การตายก่อนวัยอันควรอันเนื่องมาจากโรคเอดส์ของประชากรไทย / Patchara Rumakom
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 363. Programmatic factors associated with modern contraceptive use and contraceptive method choice in Indonesia / Indra Gunawan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 364. Proximate determinants of fertility in Sri Lanka : an analysis of Bongaarts’ Model / Sandrasekeram Jegatheswaran
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 365. Proximate determinants of high-risk sexual behaviour and its effect on sexual morbidity among married men of Uttar Pradesh, India / Ravi Subbiah
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 366. Psycho-socio-cultural factors in family planning / Kuria Nihuru gatenjwa, 1990
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 367. Public and private provision of oral contraceptives and user satisfactions : evidence from the Kanchanaburi demographic surveillance system, Thailand = การเลือกใช้บริการยาเม็ดคุมกำเนิดและความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน : การศึกษาสตรีวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย / Tiwarat Tor.Jarern
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 368. Quality of antenatal care service in Indonesia : do mother’s characteristics play an important role? / Nora Louisa Sondakh
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 369. Quality of working life and labour migration = คุณภาพชีวิตการทำงานกับการย้ายถิ่นของแรงงาน / Vepavee Sripiean
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 370. Readiness of middle-class families for transmitting sex education to their children :in-depth study on mothers in Muang district of Chiang Mai province = ความพร้อมของครอบครัวชนชั้นกลางในการถ่ายทอดเพศศึกษาแก่ลูก : การศึกษาระดับลึกในกลุ่มผู้เป็นมารดาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Suphanne nualnak
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 371. Regional differentials of birth spacing practice in Lao people’s democratic republic / Lavan Southisan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 372. Relationship between child mortality and fertility among ever married women in LAO PDR / Vilaysook Sisoulath
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 373. Relationship between gender of existing children and desire for additional children by Nepalese women / Sarita Sharma
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 374. Relationship between household structure, household resources and dairy farm production : a case study in Nakhon Pathom = ความสัมพันธ์ระหว่งโครงสร้างครัวเรือน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากฟาร์มโคนม : กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม / Jintana Yhoung-Aree
  Abstract
 375. Relationship between partners age and HIV status of young women in Botswana / Bamby G. Mothuba
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 376. Relationship between pregnancy intention and outcome of pregnancy : an in-depth study of two communities = ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจในการตั้งครรภ์กับผลของการตั้งครรภ์ : การศึกษาระดับลึกในชุมชน 2 แห่ง / Nattaya Boonpakdee
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 377. Relationship between status of women and fertility in Nepal / Mahima Malla
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 378. The reduction of infant mortality by Improving health awareness through mothers’ literacy a case study in west Java province, Indonesia / Eman Mahdar
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 379. The relationship between induced abortion/MR and accessibility of family planning service in Vietnam / Lai Lan Phuong
 380. The relationship between menopause symptoms and the quality of life of women in Ulaabaatar city, Mongolia / Gandolgor Ulziinorov
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 381. The relationship between migration and fertility behavior : evidence from Nang Rong district, Buriram province, Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นและพฤติกรรมเจริญพันธุ์ : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย / Sukanya Chongthawonsatid
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 382. The relationship between migration and intimate partner sexual violence: a case study of Kanchanaburi DSS, Thailand / Nang Ingyin Soe
 383. The relationship between racial differences in American men’s views of marriage and childbearing and their informal marital status at first birth / Lauren Suchman
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 384. The relationship between risk behaviors and HIV infection among male injecting drug users in Son La province, Vietnam / Do Viet Dung
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 385. The relationship between the duration of health behavior and quality of life of the elderly = ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพที่ต่อเนื่องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย / Suvinee Wivatvanit
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 386. The relationship of attitudes toward one’s own aging to physical and mental health of older adults in Kanchanaburi, Thailand / Shrijana Aryal
 387. The relationship of premarital conception to subsequent fertility among ever-married women in the Philippines / Maria Luisa D. Barrios
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 388. The relationships between population density and commuting patterns in Bangkok = ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประชากรกับรูปแบบการเดินทาง / Ratchapan Choiejit
 389. Return migration in Thailand = การย้ายถิ่นกลับในประเทศไทย / Tawiyukol Kangsasitiam
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 390. Risk behaviors among male injecting drug users (IDUs) in Thanh Hoa province, Vietnam / Vo Hai Son
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 391. Risk behaviors and unprotected sex related to HIV/AIDS infection among men who have sex with men in Angiang provinces, Vietnam / Nguyen, Quang Bao
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 392. Risk consuming behaviours among Thai youth in Kanchanaburi DSS, Thailand = พฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นพื้นที่ศึกษาในโครงการกาญจนบุรี / Somsak Suraiprom
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 393. Risk perception and condom use among Thai Youth : findings from Kanchanaburi Demographic Surveillance System site in Thailand / Mohammad Raisul Haque
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 394. Risky sexual behavior and HIV infection in Zambia : a multivariate analysis of socio-demographic predictors / Perry Mwangala
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 395. The risk perception and the change of sexual risk behavior associated with HIV/AIDS among Thai women / Wanpen Ma-Un
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 396. Role and responsibilities of men in contraceptive practices : a study of male textile employees in Mumbal, India / Mohan Ghule
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 397. The role of family support on longer settlement of labour migrants / Nyi Nyi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 398. The role of return migrants on rural development
 399. Rural-urban migration and fertility in Vietnam / Ha Viet Hung
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 400. Safe sex practice in the context of HIV/AIDS : an analysis of the 1988 and 1994 Zimbabwe demographic and health surveys / Glenrose Poyah
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 401. Selected factors influencing family planning behavior among currently married women aged 15-49 in Addis Ababa city, Ethiopia / Kifle Sede Samo
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 402. Self-designed sexual companionship : a case study of college students in Kanchanburi, Thailand = การใช้ชีวิตคู่ที่ออกแบบเอง : กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย / Khemika Yamarat
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 403. Sex preference, sex composition of livingchildren and the desire for additional children : evidence from Indonesia Demographic and Health Survey 2012 / Arga Nugraha
 404. Sexual and reproductive health knowledge differential among unmarried adolescents in project and non-Project sites of family planning association of Bangladesh / Farid Alam Khan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 405. Sexual attitudes and sexual behaviors among unmarried rural Thai youth = ทัศนคติในเรื่องเพศกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นโสดในชนบทไทย / Srisuman Sartsara
 406. Sexual behaviour of adolescents in the era of HIV in Botswana / Khuteletso Bagapi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 407. Sexual violence : a study of in-school adolescents = ความรุนแรงทางเพศ : การศึกษาจากวัยรุ่นในโรงเรียน / Rampai Srinual
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 408. Sexuality of Single Chinese Women in Contemporary Urban China / Hongxia Zhang
 409. Situational analysis and estimation of abortions in Lampang province, Thailand = การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดประมาณการทำแท้งในจังหวัดลำปาง / Chalida Gespradit
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 410. Social capital and cardiovascular disease mobidity in Kanchanaburi, Thailand / Zhang Liying
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 411. Social capital and self-rated health of Thai elderly in Kanchanaburi, Thailand / Abhilawan Otwong
 412. Social characteristics, risk behaviors and condom use among men who have sex with men in Ba Ria-Vung Tau province, Vietnam / Hoang, Hoa My Tu
 413. Social support and accessibility to health services and maternal morbidity in Indonesia / Farid Agushybana
 414. Socio-cultural factors affecting the nutritional status of children in Bangladesh / Mohammad Raisul Haque
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 415. Socio-demographic differentials and the level of knowledge of HIV/AIDS among currently married women in Nepal / Ritu Pantha
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 416. Socio-demographic factors affecting condom use among men in Kanchanaburi DSS = ปัจจัยทางสังคมและประชากรที่มีผลต่อการใช้ถุงยางอนามัยของประชากรชายในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรจังหวัดกาญจนบุรี / Chintana Aeksuk
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 417. Sociodemographic factors influencing breastfeeding duration and its effect on subsequent fertility in Nigeria / Olapeju Ore-Ofe Adenusi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 418. Socioeconomic determinants of child mortality in myanmar: multi-level analysis of 2014 Myanmar population and housing census / Min Ko Ko
 419. Socio-economic determinants of modern contraceptive use among married women of reproductive age in Bhutan / Sonam Phuntsho
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 420. Socio-economic factors affecting child mortality among poor and non-poor households in LAO PDR: an analysis of the 2015 population and housing census / Pangkham Thikeo
 421. Socioeconomic factors and marital fertility in Nepal, 1986 and 1996 / Bal Ram Bhui
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 422. Socio-economic-demographic factors, health status and exercise of Thai population = ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากรที่มีผลต่อสถานะทางสุขภาพและการออกกำลังกายของประชากรไทย / Issara Siramaneerat
 423. Son preference and contraceptive behaviour among Indian Hindus in Bangkok / Lakshmi Narayan Thakur
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 424. Status of women, socio-demographic characteristics and fertility preference in Indonesia / Septi Ariadi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 425. STI/HIV/AIDS knowledge among rural high school students in Bangladesh : an evaluation of the effectiveness on an STI/HIV/AIDS booklet / Fariha Haseen
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 426. Study of employment trends and required qualifications of graduates in the private sector in Bangkok = การศึกษาแนวโน้มภาวะการมีงานทำและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแรงงานระดับอุดมศึกษาที่ภาคธุรกิจเอกชนต้องการ / Keattisak Pachiyanukool
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 427. Study of factors affecting the attendance at PAP screening test among women in Hanoi, Vietnam / Nguyen Thu Huong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 428. A study of family planning clients’ satisfaction through non governmental organization health facilities in Tanzania : a focus of pathfinder international / Cyprian Gervas Clement Mpemba
  Abstract      Full Text (Mahidol member only)
 429. A study of government family planning program on the use of contraception in Nepal / Puspa Basnet
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 430. A study of the completeness of death registration : a case study of the Kanchanaburi Project, 2001 = การศึกษาความสมบูรณ์การจดทะเบียนการตาย : กรณีศึกษาโครงการกาญจนบุรี ปี 2544 / Pol.Lt. Waraporn Plubplathong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 431. The study of elderly people living alone : findings from Kanchanaburi Project = การศึกษาผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่โดยลำพัง : ข้อค้นพบจากโครงการกาญจนบุรี / Sofia Awear
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 432. The study of health security among Thai population = การศึกษาหลักประกันสุขภาพของคนไทย / Teera Sindecharak
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 433. The study of status of women and fertility and family planning in Nepal / Jamal Devi Shrestha
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 434. The study of unmet need and demand for family planning in Indonesia : a secondary data analysis of the 1991, National Indonesia Demographic Health Survey / Rudy Bambang Setiawan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 435. A study on hospital expenditure for aged population in Vietnam / Nguyen Khang
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 436. Study on HIV/AIDS knowledge and sexual attitude among university students in Vietnam / Dang Vu Canh Linh
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 437. Study on knowledge of HIV/AIDS among married women in Bangladesh / Iren Perven Badhan
  Abstract  |
 438. The study on social capital and the role of social capital in social movement : case study of healthy civil society in one village in North-Eastern Region of Thailand = การศึกษาทุนทางสังคม และบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : กรณีศึกษาประชาคมสุขภาพหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Prachatip Kata
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 439. A study on the determinants of fertility in Nepal / Harihar Pradhan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 440. A study on the relationship between premarital sexual experience and knowledge about HIV/AIDS among Thai youth / Manirul Islam Khan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 441. Subjective well-being among Thai older persons : evidences from the Kanchanaburi province = ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุไทย / Rungthong Kramanon
 442. Survival differentials among the Thai elderly, 1964-2000 = ความแตกต่างในความยืนยาวชีวิตของผู้สูงอายุไทย, พ.ศ. 2507-2543 / Patama Vapattanawong
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 443. Survival rate and sociodemographic determinants of mortality in adult HIV/AIDS patients on art in Myanmar: a registry based retrospective cohort study 2005-2015 / Aung Tin Kyaw
 444. Temporary migration experience and contraception use among women with a high propensity to migrate : a case study of Kanchanaburi Demographic Surveillance System (KDSS), Thailand / Najeeb Ullah Rafiqi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 445. Transitioning older adults from nursing homes : Factors determining readmission in one Ohio program / Courtney Joy Reynolds
 446. Trends and Patterns of contraceptive practice in matlab sub-district, Bangladesh / A.M. Abu taleb Hossian
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 447. Trends in equity of health care utilization among Thai elderly = แนวโน้มความเป็นธรรมในการใช้บริการสาธารณสุขของรัฐของผู้สูงอายุไทย / Bhumisuk Khananurak
 448. Understanding the contemporary filipino migration in Thailand / Mary Rose Geraldine A Sarausad
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 449. Understanding the intention to leave the job among U.S. Home Health AIDES / Sabitri Bhatta
 450. Unmet contraceptive need in Indonesis : an analysis of IDHS 1997 / Pietres Kalarat
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 451. Unmet need for contraception in Bangladesh : a secondary data analysis of the 1989 Bangladesh fertility survey / Mohammed Abul Kalam
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 452. Unmet need for contraception in Indonesia : a secondary data analysis of the 1981 national Indonesia contraceptive prevalence survey / Johnar Johan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 453. Unmet need for contraception in Mongolia / Todgerel Sodbaatar
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 454. Unmet need for family planning in Bangladesh : another way to look into it / Subrata Kumar Bhadra
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 455. Urban rural differences in induced abortion / Zhang Dang-Sheng
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 456. Urbanization in Thailand, 1960-2000 = ภาวะความเป็นเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2503-2543 / Chakchai Sueprasertsitthi
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 457. Utilization of maternal health services an evaluation of safe motherhood program in Nepal / Sharad Kumar Sharma
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 458. Utilization of skilled birth attendants during childbirth in Nepal : an evaluation based on the 2001 and 2006 Nepal demographic and health surveys / Sujan Karki
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 459. Uzbekistan’s women, their status in the family and vulnerability to HIV/AIDS / Lyubov S. Djalladyan
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 460. Validation study of verbal autopsy of causes of death = ความเที่ยงตรงของวิธีการสอบสวนสาเหตุการตายโดยการสัมภาษณ์ / Tubtim Tongwijit
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 461. Vasectomy intention among male limiters in Indonesia / Yudi Hendra Musrizal
 462. Water and migration : a macro analysis of sub-district level in the northeastern region, Thailand = น้ำกับการย้ายถิ่น : การวิเคราะห์เชิงมหภาคระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Thanut Wongaichue
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 463. Why do wives refuse to have sex with their husbands? : the opinions of indonesian women / Sitti, Mayasari Hamzah
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 464. Willingness to use contraceptive methods among unmarried youth in Indonesia / Rossi Yanne
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 465. Women’s autonomy and utilization of maternal health services in Nepal / Deepak Raj Paudel
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 466. Women’s education and fertility : evidence from three provinces of Laos / Vilon Viphongxay
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 467. Women’s groups and family planning in rural Vietnam, a case study / Ha Viet Hung
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 468. Women’s social participation and contraceptive use in Bangladesh / Lutfur Rahman
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 469. Women’s status and fertility in Nigeria / David Olugbenga Ajagun
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 470. Women’s status, household structure and the utilization of maternal health services in Nepal / Bina Gubhaju
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 471. Working status and patterns of life expectancy without work of the Thai elderly in 1990-2000 = สถานภาพการทำงานและแบบแผนของอายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่โดยไม่ทำงานของผู้สูงอายุไทยช่วงปี ค.ศ. 1990-2000 / Orranee Foongvannaluck
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 472. กระบวนการตัดสินใจขายที่ดินและการวางแผนการใช้เงินของชาวนาในภาคกลางของประเทศไทย = Decision-making process on land selling and management of finances of farmers in the central region of Thailand / พัสมน จารุรัตน์
 473. กระบวนการตัดสินใจตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายหญิง : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Decision making process of HIV testing in male-female groups : a case study in amphur Cheangkam, Phayao Province / ราศรี อาษาจิตร
 474. กระบวนการทางพฤติกรรมในการอุปโภคและบริโภคที่ส่งผลให้เกิดหนี้สินของชาวนา = Processes of consumption and consumer behavior that lead to the farmer’s debt / อรพรรณ โพธิ์อ่อง
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 475. กระบวนการปรับตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะอยู่ถาวรของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย = An examination of the assimilation process and associated factors influencing the intention of migrant workers from Myanmor to stay permanently in Thailand : the case of Chiangrai / วันเพ็ญ วอกลาง
 476. กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษาชนบทภาคเหนือ = Political faction and participation in community development : a case study of in a Northern Thai village / สายันต์ ใยสามเสน
 477. การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ของแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปัตตานี = Geographical mobility of labour force in a southern border province of Thailand : a case study of Pattani / สุชาดา ทวีสิทธิ์
 478. การเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากหมู่บ้านกับระดับการพัฒนาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Labour mobility from villages and level of development in rural areas of the Northeastern region / เอกชัย ไหลบำรุง
 479. การเตรียมการด้านเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = Economic preparation before entering aging of population in Kanchanaburi demographic surveillance system / ปริษฐา อังคะรัตนา
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 480. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของเกษตรกรในพื้นที่เผ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = The economic preparation of becoming elderly among farmers in Kanchanaburi, Thailand, using the Kanchanaburi demographic surveillance system / ปัญญา ชูเลิศ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 481. การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากรรุ่นเกิดล้านในประเทศไทย = Health preparedness among baby boom generation in Thailand / ภารดี กึ่งวงษ์
 482. การเติบโตมาพร้อมเอชไอวี : ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นที่มีเอชไอวีมาตั้งแต่แรกเกิด = Growing up positive: lived experiences of youthinfected with HIV at Birth / สุชาติ หาญมนตรี
 483. การเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารธรรมชาติ : เส้นทางจากชนบทสู่ความเป็นเมือง Changes in availability and consumption of natural food / สุริยนต์ จองลีพันธ์
 484. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ-ประชากรและอนาคตของครอบครัวไทยในชนบท : กรณีศึกษาหมู่บ้านชนบทในจังหวัดหนองคาย = Socio-economic-demographic change and the future of Thai family in rural area : a study of community in Nongkhai province / คนึงนิตย์ สินธุยะ
 485. การเปลี่ยนแปลงอาชีพของประชากรวัยทำงานในโครงการสำรวจกาญจนบุรี = Occupational change of population at working age in the Kanchanaburi demographic surveillance survey, Thailand / นิพัทธ์ พ้นภัย
 486. การเผชิญสภาพการติดเชื้อเอชไอวีของผู้หญิงในจังหวัดเชียงรายและพะเยา : กรณีศึกษาในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเอดส์ = Women coping with HIV in Chiangrai and Phayao : a case study from an NGO working in AIDS activities / สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
 487. การเรียนรู้เรื่องเพศกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย = Sexual learning and sexual behavior among Thai youth / รัตนาพร อินทร์เพ็ญ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 488. การเลือกใช้วิธีการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโครงการกาญจนบุรี = Elderly health service utilization : the study of Kanchanaburi Demographic Surveillance System / สุปราณี เชยชม
 489. การเลื่อนสถานภาพทางสังคมของผู้ย้ายถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกรุงเทพมหานคร = Improved social status among the Northeast migrants in Bangkok / จุไรรัตน์ ชุมเกษียร
  Abstract
 490. การใช้บริการสาธารณสุขของครัวเรือนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงในจังหวัด แม่ฮ่องสอน = Utilization of health service among Karen households in Maehongson province / โยธิน บุญเฉลย
 491. การใช้วิธีคุมกำเนิดกับการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทางเพศของสตรี = Use of contraceptive and change in female sexual response / อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
 492. การได้รับและการใช้สิทธิผู้ป่วยศึกษาเฉพาะผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัด = A study of gynaecology patients’ right and practice / นิภรณ์ สัณหจิรยา
 493. การดื่มและการให้คุณค่าของเหล้าของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง = Consumption and perception of values of alcohol among male youths in a Bangkok metropolitan community / อำนวย พิรุณสาร
 494. การตอบสนองต่อนวัตกรรมการเกษตรของครอบครัวชาวนา : กรณีศึกษาในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ = Peasants’ response to agricultural innovation a case study in Nangrong district, Burirum province / ศศิธร นิธิปรีชา
 495. การตายปริกำเนิดของทารกใน 44 จังหวัดของประเทศไทย = Perinatal mortality in 44 provinces of Thailand / ทัศนีย์ ฮกยินดี
  Abstract
 496. การทำงานเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบทกับแบบแผนการเลี้ยงดูบุตรและภาวะ สุขภาพอนามัยของบุตรวัยก่อนเรียน = The economic status of working rural women, child-rearing patterns and the health status of pre-school children / สิริลักษณ์ ไหลสกุล
 497. การทำงานที่มีคุณค่าของผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี = Decent work for older persons in Kanchanaburi province / วิชาญ ชูรัตน์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 498. การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นสตรีในกรุงเทพมหานคร = Adjustment, assimilation and integration of female migrants in Bangkok metropolis / ภานี แสนเจริญ
 499. การปรับบทบาทของหมอพื้นบ้านในชุมชนไทยลาว จังหวัดนครพนม = Role adaptation of folk healers in Thai-Lao communities, Nakhonpanom province / สุจินดา คุจารีวณิช
 500. การปรับปรุงระบบการรวบรวมและรายงานสถิติทางการทะเบียนราษฎรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534 = Improvement of collecting and reporting system of civil registration statistics according to the National Economic and Social Development Plan No.6 (1987-1991) /  อุดม ศิริพฤกษ์พงศ์
 501. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร = Political participation in local government : a case study of Chumporn municipality / บุญยิ่ง โหมดเทศน์
 502. การมีส่วนร่วมด้านแรงงานของผู้สูงอายุในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Labour force participation of the elderly in the Central and the Northeastern regions of Thailand / ภวยา รัตนวิจิตร
 503. การยอมรับพฤติกรรมทางเพศในบริบทสังคมไทย = The sexual behavior acceptance in the social context of Thailand / เมธิกา ศรีสด
 504. การยอมรับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The acceptance of adolescent sexual behavoirs in Amphur Muang, Nakhon Si Thammarat / ริฎวัน อุเด็น
 505. การยอมรับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = Acceptability of emergency contraceptive pill of higher secondary school students in Bangkok / นงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
 506. การย้ายถิ่น เงินส่งกลับ และโอกาสในการศึกษาต่อของสมาชิกในครัวเรือนต้นทาง : กรณีศึกษาพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = Migration, remittance and educational opportunities for household members at place of origin : Kanchanaburi DSS, Thailand / รังสฤษดิ์ รัตนสฤษดิ์
 507. การย้ายถิ่นของพ่อแม่กับพฤติกรรมของลูกในถิ่นต้นทาง =Parental migration and behavior of children in the place of origin / อับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ
 508. การย้ายถิ่นของหนุ่มสาวในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ = Migration of young adults in rural Northeast : a case study of gender differentials / ปลายมาศ ขุนภักดี
 509. การลดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มหญิงโสเภณีจังหวัดพะเยา = Behavioral risk reduction to prevent the spread of AIDS among prostitutes in Payao province / สุชาติ เศรษฐมาลินี
 510. การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมกับการย้ายถิ่นของแรงงานสู่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล = An analysis of differential minimum wage and socio-economic variables on labour migration to the Bangkok Metropolis and vicinity / นิมิตร ใคร้วานิช
 511. การวิเคราะห์ตัวกำหนดหลายระดับที่มีผลต่อความสะดวกในการใช้บริการวางแผนครอบครัวในโรงพยาบาลชุมชน = The multilevel of the determinants of convenience on contraceptive use in Community hospital / เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร
 512. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมทำงานเพื่อรับค่าตอบแทนของสตรีที่แต่งงานแล้วในเขตเมืองและเขตชนบท = An analysis of factors affecting among married women in labour force participation in the formal sector in urban and rural areas / ศุภกร ศรีศักดา
 513. การวิเคราะห์ภาวะการตายจากทะเบียนราษฏร์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531 = Analysis of mortality form the civil registration system for the Bangkok Metropolis, 1988 / พิษณุ พีสะระ
 514. การวิเคราะห์ภาวะสมรสและภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยมุสลิมภาคใต้ พ.ศ. 2518-2530 = An analysis of nuptiality and fertility of southern Thai Moslem women during 1975-1987 / อารี อุเด็น
 515. การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของเด็กเร่ร่อน = A study on the social network of street children in Bangkok / ไกรวุฒิ วัฒนสิน
 516. การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานเชิงเศรษฐกิจของผู้สุงอายุโสดและไม่โสดในประเทศไทย = A comparative study on economic activities of never married and married aged in Thailand / ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์
 517. การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติการวางแผนครอบครัวในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย = Regional differentials in the pratice of family planning in Thailand / อัญชลี วิสุทธิมรรค
  Abstract
 518. การศึกษาเปรียบเทียบการย้ายถิ่นเข้าสู่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดในเขตปริมณฑลระหว่างปี 2518-2523 และปี 2528-2533 = Comparative study of migration patterns into Bangkok and the five vicinity provinces : 1975-1980 & 1985-1990 / ประภา คงปัญญา
 519. การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาแบบพื้นบ้านกับการรักษาแผนปัจจุบันของชาวไทยโส้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปี = The comparative study of traditional and cosmopolitan medical systems among the So” ethnic group in Northeastern Thailand : a study of diarrheal disease in children 0-5 years / ดุริยางค์ วรางค์รัตน์”
 520. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการวางแผนครอบครัวระหว่างแหล่งบริการขอ งรัฐและเอกชนในประเทศไทย = A comparative study on the quality of government and non-government family planning programs in Thailand / ศิรินันท์ สายประเสริฐ
 521. การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผู้หย่าร้างและผู้ไม่หย่าร้างในเขตกรุงเทพมหานคร = A comparative study on demographic and socio-economic characteristics of divorcees and non-divorcees in Bangkok Metropolis / นิตยา พิริยะธรรมวงศ์
 522. การศึกษาเรื่องการกระจายตัวของประชากรในกรุงเทพมหานคร = The study of population distribution in Bangkok / สุบเดศ วามสิงห์
 523. การศึกษาโครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ จังหวัดสงขลา = A study of voluntary health insurance scheme in Songkhla province / ขนกพร แก้วพิบูลย์
 524. การศึกษาการยอมรับการใช้สารไอโอดีนเพื่อการป้องกันและรักษาโรคขาด สารไอโอดีนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี = A study of acceptance of iodine supplement for preventing and curing iodine deficiency disorder in a village of Suphanburi province / จิตติมา บุญสิน
 525. การศึกษาการย้ายถิ่นออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงปี 2518-2523 และปี 2528-2533 = A study of out-migration from Bangkok, 1975-1980 and 1985-1990 / สุธรรม นันทมงคลชัย
 526. การศึกษาความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง = The study of unmet need / ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
 527. การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมและความสอดคล้องกันของการจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 2 ชุมชนแออัด = A study of people’s participation needs and concordance of relative rankings of primary health care components in Bangkok : a case study of two communities / ดวงสมร กิตติโสภณพันธุ์
 528. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในแรงงานของสตรีกับภาวะเจริญพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร = The study of the relationship between female labour force participation and fertility in the greater Bangkok metropolitan area / ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล
 529. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณสุขและสภาพแวดล้อมในครัว เรือนกับสภาพการเจ็บป่วยในชนบทไทย = A study of relationship between health service, household environment and sickness in rural Thailand / นิตยาภรณ์ รัตนชมภู
 530. การศึกษาปฏิกิริยาร่วมระหว่างการวางแผนครอบครัวและการพัฒนาที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2518 = A study of the interaction between family planning acceptance and socio-economic development upon fertility at the provincial level during the year 1975 / พิมลพรรณ อิศรภักดี
  Abstract
 531. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร ของประชากรไทย = Factors related to utilization of traditional and herbal medicine in Thailand / อรุณศรี มงคลชาติ
 532. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนักในปัญหาทรัพยากรน้ำ ในท้องถิ่นของกรรมการสภาตำบล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา = A study of factors related to the awareness of problems of local water resources among Tambon Council members in Sungnoen district Nakornrajsrima province / สัมพันธ์ งามสอาด
 533. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านโภชนาการบุตรและการให้อาหารเสริมบุตรของมารดาเด็กวัยก่อนเรียนในจังหวัดสกลนคร = Factors influencing maternal perceptions of nutritional status and supplementary food feeding of pre-school children in Sakonnakhon province / สุจิตตา คูวัฒนะศิริ
 534. การศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง = The study of preventive behavior or patients with hypertension registered in a hospital / กมลภัค สำราญจิตร์
 535. การศึกษาพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านสิ่งแวด ล้อมการบริโภควัตถุและการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เรื่องขยะในชุมชนกรุงเทพ มหานคร (พ.ศ.2486-2536) = A study on development of thoughts about environmental participation, material consumption and changing concepts of waste in a Bangkok community (1943-1993) / ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร
 536. การศึกษาระดับการพัฒนากับการย้ายถิ่นของประชากร : การศึกษาในระดับชุมชน = The relationship between development and migration : a student at the community level / วรวิมล ชัยรัต
 537. การศึกษารูปแบบและแนวโน้มของการกระทำผิดวินัยข้าราชการของข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย = The study of pattern and trend of disciplinary misconduct among government officials in Department of Local Administration, Ministry of Interior / บุญสนอง บุญมี
 538. การศึกษาลักษณะของคนงานที่ประสบอันตรายในสถานประกอบการขนาดเล็ก และสภาพการทำงานที่ทำให้เกิดการประสบอันตราย = A study on characteristice of injured workers in the small enterprises and working conditions leading to such injuries / อัคราพร รัตนบุญกร
 539. การศึกษาสตรีที่ย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพมหานคร : การศึกษาจากข้อมูลประวัติชีวิต = A study of women’s migration to Bangkok metropolis : an analysis using life history data / ดาวโรจน์ ผุดผ่อง
  Abstract
 540. การส่งเงินกลับบ้านของผู้ย้ายถิ่นแรงงานในเขตเมืองจังหวัดชลบุรี = A remittance behavior of labour migrants in urban Chonburi / อรรถพร อรุณฤกษ์ถวิล
 541. การสนับสนุนทางสังคมของชุมชนในการป้องกันและรักษาโรคพิษสุนัขบ้า : การศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี = Community support in prevention and curing of rabies : a study in a village of Ratchaburi province / สุนันทา สุวรรณศิลป์
 542. การออมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของครัวเรือนไทยที่มีประชากรรุ่นเกิดล้าน : การเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ = Saving and factors affecting saving of Thai household with million birth cohort population preparation for aged society / ธารทิพย์ จินดาคำ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 543. การออมของแรงงานวัยก่อนสูงอายุและวัยสูงอายุที่ทำงานในระบบและนอกระบบ = Saving of pre-elderly and elderly labour working in formal and informal sector / สุริยาพร จันทร์เจริญ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 544. การออมของครัวเรือนภาคเกษตรกรรมลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร = Saving of agricultural households: customers of the bank for agriculture and agricultural cooperatives / ศราวุฒิ ศรีทอง
 545. ขนาดครอบครัวที่ต้องการในกลุ่มประชากรของกรุงเทพมหานคร = Desired family size among population of Bangkok metropolitan area / เอกรินทร์ ศิวิลัย
  Abstract
 546. ครอบครัว การสื่อสาร และสุขภาวะจิตใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดกาญจนบุรี = Family, communication, and mental well-being among high school students in Kanchanaburi province / ฐิตินันทน์ ผิวนิล
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 547. ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับโรคพิษสารหนูกับการบริโภคน้ำของบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี : ศึกษาในชุมชนหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช = Mothers’ beliefs concerning water consumption and arsenic poisoning of children under 5 years of age : a community study in Nakorn Si Thammarat province / ศิรินทร์ภรณ์ อัจจิมางกูร
 548. ความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากโครงการทำเลขประจำตัวประชาชนเพื่อการวิเคราะห์ทางประชากร : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร = The feasibility of the utilization of population indentification number project in population analysis : a case study of Pranakorn district of Bangkok Metropolis / กาศพล แก้วประพาฬ
 549. ความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสามีและภรรยาเกี่ยวกับการมีบุตร = Husband-wife agreement on fertility preference in rural areas / ทิฐินันท์ สุขนันตพงศ์
 550. ความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้าน พัฒนาภาคเหนือ = Differential success in rural development : a study of three villages in Northern Thailand / ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
 551. ความแตกต่างกันทางสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการแสวงหาบริการรักษาอาการเจ็บป่วยของสตรีไทยในชนบท = Social and economic status differences which affect Thai rural women requiring health services / ชนิดา สันธินาค
 552. ความแตกต่างของการเลือกวิธีรักษาพยาบาลระหว่างวัยกลางคนและวัยสูง อายุในประเทศไทย = The difference of health seeking patterns among middle age and aging people in Thailand / พัชรา เบญจรัตนาภรณ์
 553. ความแตกต่างของคุณลักษณะผู้ย้ายถิ่นเข้าเมืองหลักกรุงเทพมหานครและเมืองอื่น ๆ = Differentiate of migrants’ characteristics to the growth pole cities, Bangkok Metropolis and other cities / จรูญ เฉลิมทอง
 554. ความแตกต่างของภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยพุทธและมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทย = Fertility differential between buddhist and muslim women in Southern Thailand / พึงพิศ ชัยภักดี
 555. ความแตกต่างด้านการตายของทารกในประเทศไทยตามสาเหตุการตาย : ศึกษาตามมรณบัตร พ.ศ.2518 = A study of infant mortality defferentials in Thailand by cause of death : Study from 1975 death certificates / สมัครใจ พิศาล
 556. ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่โครงการอุทยานปร ะวัติศาสตร์ : ศึกษากรณีชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทั = Social and cultural differences in the Historical Park Community : a case study of Mung Khao, Sukhothai province / อัญชลี อินทรียงค์
 557. ความคาดหวังของวัยรุ่นที่มีต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ = The expectation of Thai adolescents on parental role modeling / ศักดิ์พิสุทธิ์ อัครสิริธีรกุล
 558. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของคนไทย = Opinion of Thai people on extra marital sex / สุภวรรณ เจตุวงศ์
 559. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ = A Public’s opinion on the police community relation project / ร้อยตำรวจเอก อัญชลี คล้ายคลึง
 560. ความซับซ้อนในสาเหตุการย้ายถิ่นเข้าสู่กรุงเทพมหานคร = The complexity of reasons for migration to Bangkok Methopolis / โรจนา ภักดีธรรม
 561. ความต้องการการช่วยเหลือของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ตามลำพัง = Needs for assistance of the Thai elderly living alone / สิรินทร์ญา ไข่เขียว
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 562. ความต้องการแรงงานทดแทนของครัวเรือนเมื่อมีสมาชิกวัยแรงงานย้ายถิ่นออกชั่วคราว = Households labour substitute demand during some labour force age temporary migrated / สุทธิดา ช่างสม
  Abstract
 563. ความตั้งใจที่จะเลิกอาชีพขายบริการทางเพศ = The intention to give up commercial sex work / สุภาษร สุริยะวงศ์ไพศาล
 564. ความพร้อมของครอบครัวชนชั้นกลางในการถ่ายทอดเพศศึกษาแก่ลูก : การศึกษาระดับลึกในกลุ่มผู้เป็นมารดาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness of middle-class families for transmitting sex education to their children : in-depth study on mothers in Muang district of Chiang Mai province / สุพรรณี นวลนาค
  Abstract
 565. ความพอใจในโอกาสก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของผู้ย้ายถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกรุงเทพมหานคร = Satisfaction for advancement opportunity in work : a study of Northeastern migrants in Bangkok / สมลักษณ์ วชิรพัฒนภูมิ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 566. ความพึงพอใจในการทำงานของแรงงานข้ามชาติจังหวัดสงขลา = Job satisfaction of migrant labor in Songkhla province / อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์
 567. ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อบริการของโรงพยาบาลของรัฐ : ศึกษากรณี จังหวัดนครสวรรค์ = Out patient satisfaction for government hospital health services : a case study of Nakornsawan province / ปิยวรรณ ประคุณคงชัย
 568. ความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ = Satisfaction of health services of community hospitals in Buriram province / เบญญา ลวกไธสง
 569. ความรุนแรงต่อภรรยา : ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทำทารุณ และทรรศนะจากชุมชน = Violence against wives : fact from abused, abuser and community attitude / แววรุ้ง นาวาบุญนิยม
 570. ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรวัยเด็กเล็ก : ศึกษาเฉพาะมารดาที่คลอดบุตรคนแรกที่โรงพยาบาลราชวิถี = Knowledge of child rearing practice : a study of mothers with the delivery of first child at Rajavithi Hospital / สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 571. ความรู้ทัศนคติประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศและโรคเอดส์ : การศึกษ านักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร = Knowledge, attitude, experience about sex and AIDS : the study of male students in grade 12 in Bangkok / ศุภจรี วจีภิวัฒน์
 572. ความสนใจด้านอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสุรินทร์ = The occupational interest of the students in Mattayomsuksa 3 in Surin province / ประกิจ สวนงาม
 573. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกับความสุขของวัยรุ่นไทย = The relationship among family members and happiness of Thai adolescents / ธิดา พลกลาง
 574. ความสัมพันธ์ของอายุมารดากับน้ำหนักทารกแรกเกิด = The association between maternal age and birth weight infant / น้ำฝน บัวพันลือ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 575. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศบุตรต่อการทำหมันในเขตเมืองและชนบท : ศึกษาเฉพาะครอบครัวที่มีบุตร 2 คน = The relationship between sex of children and sterilization in urban and urual areas : a study of two-child family / พรรณิภา ไพบูลย์สมบัติ
 576. ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยในชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี = Family support and quality of life of the Thai rural elderly in Suphanburi province / สุจิตรา นิลเลิศ
 577. ความสัมพันธ์ระหว่างความเคร่งครัดทางศาสนากับความสุขของพุทธศาสนิกชนไทย = The relationship between religiosity and happiness among Thai buddhists / ประทิน รอดวิมุต
 578. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของบุตรกับการตัดสินใจมีบุตร = The relationship between child value and childbearing decisions / เสาวภา (ธีระประทีป) นทีวุฒิกุล
  Abstract
 579. ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้มารับการตรวจและจำนวนผู้ป่วยโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ที่มารับบริการที่สถานกามโรคของรัฐกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากร = Association of the number of attendants and the number of sexually transmitted-diseases cases diagnosed at venereal disease clinics with socio-economic and demographic factors / นงลักษณ์ บุณยพุทธิ
 580. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่อการรับรู้ในการจัดการไฟป่า : ศึกษากรณีชุมชนชาวเขามูเซอแดง = Realtionship between community perception and forest fire management : a case study of Lahu Nyi community / สุริยา กาฬสินธุ์
 581. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรสถานภาพการปฏิบัติงานและสาเหตุการตาย : ศึกษากรณีคนงานไทยในประเทศซาอุดิอาระเบีย = Relationship between population characteristics job status and causes of death : a case study of Thai workers in Saudi Arabia / ธีระวิทย์ สิทธิดำรง
 582. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุแรกสมรสกับภาวะเจริญพันธุ์ = Age at first marriage and fertility / พรพิมล เมธาลักษณ์
  Abstract
 583. ค่านิยมเรื่องการรักษาพรหมจารีของสตรีโสดที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเขตชุมชนหนึ่งของภาคกลาง = Values on virginity of single nonformal education students in one community in Central Region / พวงวรรณ จันทร์ตรี
 584. คุณค่าของบุตรของสตรีในสลัม = Value of children of slum women / อารีย์พันธ์ ขนายกลาง
 585. คุณภาพข้อมูลการตายของผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์จังหวัดมุกดาหาร = Quality of mortality data of HIV/AIDS surveillance reporting system in Mukdahan province / เกษรา คนหาญ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 586. คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร = Quality of life and housing stability of slums in Bangkok / อรวรรณ สุทธางกูร
 587. คุณภาพชีวิตของแรงงานย้ายถิ่นในอุตสาหกรรมยางพารา : จังหวัดสงขลา = Quality of life of migrant workers in rubber industries Songkhla province / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
 588. คุณภาพชีวิตของชาวสวนในอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี : พฤติกรรม การใช้สารพาราควอท = Quality of life of gardeners in Damnernsaduak district : paraquat using behavior / วราภรณ์ ลิ้มคุณธรรมโม
 589. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = Quality of life of older people in Kanchanaburi, Thailand using a Demographic Surveillance System / เรวดี สุวรรณนพเก้า
 590. เครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร = Social network and social support related to life maintenance of the elderly in a low-income settlement of Bangkok / สุมาลี ว่องเจริญกุล
 591. โครงสร้างและอิทธิพลของข่ายสังคมการศึกษาระดับมัธยมศึกษานอกหมู่บ้านต่อการย้ายถิ่นออกนอกหมู่บ้าน : การวิเคราะห์จากข้อมูลในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = Structure and influnces of social network on outside village secondary school affects on out migration : analysis of the data of Kanchanaburi Demographic Surveillance System / กาญจนา เทียนลาย
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 592. ชีวิตความเป็นอยู่ของสตรีสูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง = Livelihood of lone elderly women / กุสุมา ประชุมชนะ
 593. ชีวิตหลังถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการสร้างเขื่อน : กรณีศึกษาโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก = Life after land expropriation : a case study of Kwai Noi Dam, the royal development project, Wat Bot district, Phitsanulok province / สุรัสวดี พึ่งสุข
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 594. ดัชนีความอยู่ดีมีสุขมวลรวมของคนไทย : ความสำคัญของภาคประชาชน = Thai well-being composite index : the importance of people participation / สาสินี เทพสุวรรณ์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 595. ตัวกำหนดการทำงานของผู้หญิงระดับจังหวัด : การศึกษาวิเคราะห์ตามหมวดอาชีพ = Determinants of current working rate of women at provincial level : analysis by occupational categories / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
 596. ทหารกับคน : บนเส้นทางการสร้างระเบียบวินัยและการต่อต้าน = Soldier and civilians : trajectory to discipline and resistance / อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 597. ทัศนคติของนักเรียนชั้น ม.6 ต่อการอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนไทยมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Attitude of grade 12 students toward maternal and child health and family planning : a case study in Islamic private schools in three southern border provinces of Thailand / สุดารัตน์ ธีระวร
 598. ทัศนะเรื่องเพศและพฤติกรรมการซื้อบริการทางเพศของกลุ่มชายชนชั้นกลาง = Sexual views and behaviour concerning the purchasing of sex by middle-class males / ณัฐชนก เหล่าสุขสกุล
 599. ทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัตรประจำตัวประชาชนและประชาชนผู้ยื่นคำขอมีบัตรฯ ที่มีต่อบัตรประจำตัวประชาชนระบบใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร = Attitude of officers for identification card issuance and public toward new identification care system : case study in Bangkok Metropolitan / ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล
 600. ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ = Social capital and the development to a self-reliance community of an organic agriculture group / สุเทพ คำเมฆ
 601. บทบาทของพ่อในการดูแลและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของลูกชายวัยรุ่น = The father’s role in socializing and preventing adolescent son from engaging in sexual risk behavior / ศิริพร สินธนัง
 602. บทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน = Women’s rale and participation in community forestry management / อนงค์รัตน์ เพชรสัมฤทธิ์
 603. แบบแผนและความแตกต่างในสาเหตุการตายของวัยรุ่นไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2503-ปี พ.ศ. 2552 = Patterns and differentials in cause of death among Thai adolescents between 1960 and 2009 / สุพัฒนา เปรมใจ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 604. แบบแผนและองค์ประกอบการยอมรับของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย = Patterns and components of peoples’ acceptance of subdistrict health center staff / รัชนีกร ราชวัฒน์
 605. แบบแผนการเลี้ยงดูบุตร : การศึกษาเฉพาะกลุ่มมารดาที่เด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ = Pattern of child rearing : a study of mothers with babies admitted to government hospitals / สุรีนารถ ปรางทอง
 606. แบบแผนการตายด้วยโรคไหลตายของคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษากรณีจังหวัดขอนแก่น = Mortality patterns of Laitai (sudden unexplained death syndrome) in Khonkaen province Northeast Thailand / นิรุจน์ อุทธา
 607. แบบแผนการยอมรับสารเสริมไอโอดีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มแม่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาชุมชนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น = Patterns of acceptance of iodine supplement for iodine deficiency prevention and control among Northeastern housewives : a community study in Khon Kaen province / สุวรรณา นามณรงค์
 608. แบบแผนการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดชลบุรี = Patterns of migration to Chonburi province / อนุ ดาวรัตน์
 609. แบบแผนการย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงานเข้าสู่เขตปริมณฑลที่มีการพ ัฒนาเศรษฐกิจหลักแตกต่างกัน = Labour force migration patterns to different economic development areas in the vicinity of the Bangkok Metropolis / เบญจมาศ ตีระมาศวณิช
 610. แบบแผนการย้ายถิ่นภายในประเทศของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2543 = Internal migration patterns of Thai elderly in 2000 / ดวงตา พินิจธรรม
 611. บริการรับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ : ความต้องการและลักษณะที่พึงปรารถนา = Day care services at the workplace : needs and desired arrangements / ปิยวรรณ โกมลวิชญ์
 612. ปฏิสัมพันธ์และความต้องการของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ครอบครัวและชุมชน = Interaction and needs of PWAs, their families and comminity / จริยา ฐิตะฐาน
 613. ปัจจัยการเลือกใช้น้ำประปาเพื่อการบริโภคและอุปโภคของครัวเรือนในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Socioeconomic and demographic factors affecting a use of water supply in Sankhampaeng district, chiengmai Province / ชไมพร กาญจนานุกูล
 614. ปัจจัยกำหนดการเข้าร่วมทำงานเชิงเศรษฐกิจของเด็กไทย = Determinants of child economically active participation in Thailand / ปิยนุช คงใหม่
 615. ปัจจัยกำหนดการใช้บริการเพื่อรักษาการเจ็บป่วยในสถานพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร = The determinants of private medical service utilization in Bangkok / ชูศรี ผลเพิ่ม
 616. ปัจจัยกำหนดการใช้บริการรักษาโรคขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยในชนบท = Facters determining basic health service utilization of rural Thai population / ระจิตร ชาครียวณิชย์
 617. ปัจจัยด้านประชากรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อครอบครัวในภูมิลำเนาเดิม ของผู้ย้ายถิ่นในกรุงเทพมหานคร = Demographic factors influencing to family attachment to place of origin among migrants in Bangkok/ ยุทธดนัย สีดาหล้า
 618. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรที่มีผลต่อการตัดสินใจทำหมันหญิงหลังคลอด : ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้รับบริการจากห้องคลอดสามัญ โรงพยาบาลศิริราช = Socio-economic and demographic factors influencing post partum sterilization : a case study in normal labour room at Siriraj Hospital / ฤดี เอมแย้ม
 619. ปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาและแบบแผนพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว : ศึกษากรณี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดตรัง = Psycho-social factors and patterns of family planning behavior : a case study of Surin and Trang provinces / อดุลย์ บุญแปลง
 620. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจของประชาชน : กรณีศึกษาในชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Factors related to the participation in the voluntary health insurance scheme : the case study of communities in Surat Thani / วไลพรรณ อภิวัชรางกูล
 621. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การถูกกีดกันในที่ทำงานของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย = Factors related to the perception of workplace discrimination toward migrant workers in Thailand / ธนบรรณ เล็กสกุล
 622. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อของเยาวชนไทยในชนบท = Factors related to pursuing education of rural Thai youth / อดิศร เจริญยงอยู่
 623. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร = Factors related to intention not to have premature sexual relation among early adolescents in Bangkok Metropolis / รมนปวีร์ บุญใหญ่
 624. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความต้องการในการตั้งถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting intention on settlement of recent migrants in Bangkok Metropolis / งามลมัย คุปตะวาทิน
 625. ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดอาชญากรรมในประเทศไทย : การวิเคราะห์ข้อมุลระดับจังหวัด = Factors affecting crime in Thailand : an analysis of data at provincial level / สุกิจ สมณะ
 626. ปัจจัยที่กำหนดการยกระดับชีวิตของผู้ย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามสัญญาจ้างระยะสั้น = Factors influencing the life improvement of migrants who have worked abroad on short-term contracts / สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
 627. ปัจจัยที่กำหนดขนาดครอบครัวในอุดมคติของวัยรุ่น = Factors affecting ideal family size of adolescence / ดารัตน์ โชติพันธ์โสภณ
 628. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคุมกำเนิดในปัจจุบัน : เปรียบเทียบระหว่างภาคที่มีอัตราการคุมกำเนิดสูงและต่ำ = Factors related to current contraceptive user : a comparison between low and high contraceptive prevalence rate areas / ขวัญกมล ตั้งศิลปชัย
 629. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของภรรยาต่อการช่วยทำงานบ้านของสามี = Factors related to the wives’ expectation for doing housework of husbands / กิตติศักดิ์ จินดาศักดิ์
 630. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชากรหลังการทำหมัน = Factors relating with the opinion after sterilization / ดวงพร หุตะจูฑะ
 631. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจำนวนบุตรในอุดมคติของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดน่าน = Factors relating to the ideal number of children of the Hmong highlanders : a case study of Nan province / ประสิทธิ์ ฤทธิ์เนติกุล
 632. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการป่วยเป็นไข้หวัดของเด็กอายุ 1-13 ปี ที่อยู่ในความดูแลของย่า/ยาย = Factors related to the duration of having common cold among children aged 1-13 years who are under grandmother care/ คุณัญญา สงบวาจา
 633. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร = Factors related to the mental health of aging people in Bangkok : a study of Bangkok Aging Clubs / ไมตรี ติยะรัตนกูร
 634. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย = Factors related to employment status of elderly in Thailand / ปัทมา อมรสิริสมบูรณ์
 635. ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสทางการศึกษาของประชากรไทย = Factors affecting education opportunity among Thai population / ศุภวรรณ ศุภอารีย์
 636. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว กรณีศึกษาในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดกาญจนบุรี = Factors associated with exclusive breastfeeding : a case study in a semi-urban area, Kanchanaburi / เจตพล แสงกล้า
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 637. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้และระยะเวลาที่เริ่มใช้วิธีคุมกำเนิดของสตรีภายหลังการคลอดบุตร = Factors influencing contraceptive use and duration for the first contraceptive use of the women after delivery / วิมลรัตน์ ภูผาสุข
 638. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้การคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและชนิดถาวรของสตรีในเขตชนบท = Factors affecting temporary and permanent contraceptive use of women in rural Thailand / ศิโรรัตน์ เอกปิยะกุล
 639. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับโอกาสในการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 4 ทางวิทยุและไปรษณีย์ ของผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ศึกษากรณีจังหวัดลำปาง = Factors affecting the acceptance of educational opportunity for continuing adult functional education level 4, offered by the radio correspondence program in Lampang / อุดม พรมแก้วงาม
 640. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในด้านสุขภาพของการทำหมันชาย = Factors affecting attitudes toward health aspect of vasectomy among Thai males / ปรีชา ขำเพชร
 641. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการกลับไปทำงานในตะวันออกกลางของแรงงานไทย = Factors influening decision to return to work in the Middle East of the Thai labour / โยธิน แสวงดี
  Abstract
 642. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลสถานบริการทางเพศและผู้ใช้บริการทางเพศ = Factors affecting quality of data on commercial sex business / อัครเดช ร้องแก้ว
 643. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในครอบครัวที่มีโครงสร้างแตกต่างกัน = Factors affecting fertility within the different family structures / ปาริชาติ โกสุมา
  Abstract
 644. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทย = Factors affecting elderly’s morbidity : a comparative study between municipal and non-municipal areas in Thailand / มนตรี ตันประยูร
 645. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา = Factors affecting health status of the elderly in Nakhon Ratchasima province / วิชชุดา อินทรมานวงศ์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 646. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา = Factors affecting health status of the elderly in Nakhon Ratchasima province / วิชชุดา อินทรมานวงศ์
 647. ปัจจัยที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ละเมา ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Potential factors that contribute to the activities of elderly clubs: a case study of Ban Mae La Mao Elderly Club, Phawor subdistrict, Maesot district, Tak province / อนุสรณ์ อุดปล้อง
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 648. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดในกลุ่มสตรีที่ไม่ต้องการบุตรเพิ่มในประเทศไทย = Factors influencing contraceptive use of women who want no more children in Thailand / อัจฉรา มาศมาลัย
 649. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลื่อนอาชีพผู้ย้ายถิ่น = Determinants of migrants occupational mobility / ดุษฎี อายุวัฒน์
 650. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของวัยรุ่นไทยพุทธและไทยมุสลิม = Factors affecting value of older people among Buddhist and Muslim Thai adolescents / กิตติยาพรรณ สุบิน
 651. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เกลือเสริมไอโอดีนของสตรีในพื้นที่ที่มีโรคขาดสารไอโอดีนสูง : กรณีศึกษาจังหวัดนครพนมและจังหวัดยโสธร = Factors affecting iodized salt consumption behavior of women in iodine dificiency disorders endemic areas : a case study of Nakhon Pranom and Yasothon provinces / สุพรรณี ปัชชาดี
 652. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เงินส่งกลับ : กรณีศึกษาแรงงานไทยที่กลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างสัญญาจ้าง = Factors determining use of remittances : a case study of Thai overseas workers visiting home during the contract / อนันต์ วงศ์ขจรศักด์
 653. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้การวางแผนครอบครัวในเขตเมืองของประเทศไทย = Factors affecting contraception in urban Thailand / ธวัช อักโข
  Abstract
 654. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการเตรียมความพร้อมของเด็กวัยก่อนเรียน : กรณีศึกษาครอบครัวในกรุงเทพมหานคร = Factors determining preparedness for pre-school children : a case study in Bangkok / สร้อยบุญ ทรายทอง
 655. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุไทย = Factors influencing the non-use of health welfare among the Thai elderly / ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 656. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำแนกประเภทหมู่บ้านยากจนในชนบท = A diseriminant analysis on poverty at the village level in poor rural areas / บัญชา เขียวชะเอม
 657. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือด : กรณีศึกษากลุ่มข้าราชการในเขตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี = Factors affecting the risk of cardiovascular diseases : a case study of government officials in Banpong district, Ratchburi / อุทัย เจริญจิตต์
 658. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรของบิดาและพัฒนาการตามวัยของบุตร วัย 0-6 ปี = Factor related to fathers’ participation in child rearing and development of children aged 0-6 years / รติพร ถึงฝั่ง
 659. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ของครอบครัว = Factors affecting the family’s acceptance of the persons with AIDS / อรทัย หรูเจริญพรพาณิช
 660. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายเข้าสู่ถิ่นปลายทาง : ศึกษาเฉพาะผู้ย้ายถิ่นที่ต้องการหางานทำในเมืองหลัก นครราชสีมา ชลบุรี และสงขลา-หาดใหญ่ = The influential factors of the job seeking migrants who move into the destination : to study particular in Nakhorn Ratsima, Chonburi and Songkhla-Hadyai / ร่มฉัตร พัฒนศิริ
 661. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายหลังใช้ทุนในประเทศไทย = Factors affecting occupational expectation in the future of the last year medical students after finishing their grants in Thailand / ฐิติพงษ์ นิยมเสน
 662. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน : ศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดนครปฐม = Factors affecting knowledge and behavior on antibiotics use : a comparative study between people live in urban and rural area of Nakornpathom / ธิดารัตน์ พุ่มพวง
 663. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกถึงคุณค่าต่อตนเองของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง = The study of self-esteem of teenage students of divorced families in Bangkok / สุรชัย วิริยะมนตรี
 664. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ของคนไทย = Factor affecting successful quitting of smoking among Thai smokes / สุกัญญา วงศ์ศิริ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 665. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของพ่อในการป้องกันโรคเอดส์ : ศึกษาในโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 8 จังหวัดนครสวรรค์ = Factors affecting the fathers’ role in AIDS prevention : a study at Maternal and Child Hospital of Health Promotion Center 8 Nakhon Sawan province / สวรรยา คงเปี้ยว
 666. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น = Factors influencing adolescents’ smoking behavior / สุรัตนา พรวิวัฒนชัย
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 667. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี : กรณีศึกษาเปรียบเทียบอำเภอที่มีอัตราเด็กขาดสารอาหารสูงและต่ำในจังหวัดลำปาง = Factors influencing malnutrition in newborn to 5 years old : a comparative study in districts with high and low level of malnutrition in Lampang province / รุ่งนภา ยศตื้อ
 668. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ = Factors influencing the severity level of chronic illness amongst the elderly / พรทิพย์ สินประสงค์
 669. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กำลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับและผู้ไม่ย้านถิ่น = Factors affecting change of mental health status among current migrants, return migrants and non-migrants / กีรติ จงแจ่มฟ้า
 670. ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุไทย = Factors affecting healthcare expenditure of the Thai elderly / ดนุสรณ์ โพธารินทร์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 671. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการไม่ออกกำลังกายของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = Factors affecting on non-exercising of the elderly in Kanchanaburi Demographic Surveillance System / ฐิติพร สีวันนา
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 672. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นในโรงเรียน = Factors affecting violence among school teenagers / ทิพวรรณ ฝางแก้ว
 673. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะทุพพลภาพระยะยาวของผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี = Factors affecting long term disabilities of older abults : evendence from Kanchanaburi demographic surveillance system (KDSS) / ณิชาภัทร ใจยะทิ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 674. ปัจจัยที่สามารถจำแนกมารดาที่มีลักษณะตามเกณฑ์ขั้นต้นของแม่ตัวอย่าง : ศึกษาภาคเหนือและภาคใต้ = Factors discriminating the groups of maternal model : a study of women in North and South regions Thailand / พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี
 675. ปัจจัยบางประการของมารดาที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด = Some maternal factors influencing birth weight / สุจินดา พงษ์เมธา
 676. ปัจจัยบางประการที่กำหนดการใช้บริการสุขภาพอนามัย : การศึกษาที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา = Factors influencing health utilization : a study of an overcrowded area in Songkla province / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
 677. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ในจังหวัดนครราชสีมา = Some selected factors affecting quality of life of rural people in Nakornratchasema province / สุกัญญา ไพศาลธรรม
 678. ปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่ชนบท : ศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ = The push factors affecting the rural-rural migration : a study of amphoe Nang-Rong Burirum province / มะลิ ลิวนานนท์ชัย
 679. ปัจจัยระดับหมู่บ้านที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่น = The village-level factors affecting migration / เฉลิม สุขทอง
 680. ปัจจัยสนับสนุนทางครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน = Family support factors affecting self-care behavior of diabetic patients / ปิยะพรรณ เทียนทอง
 681. ผลกระทบของการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคที่มีต่อความเป็นเอกนครของกรุงเทพมหานคร : บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง = The impact of regional cities development on the primate Bangkok metropolis : a political economics approach / ประกอบ ริมดุสิต
 682. ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่ออายุแรกสมรสของประชากรไทย = Impact of migration on age at first marriage of Thais / มณีรัตน์ ภาคธูป
 683. ผลกระทบของการศึกษาที่มีผลต่อการใช้การคุมกำเนิดของสตรีชนบทในประเทศไทย = Effect of education on contraceptive use of women in rural Thailand / คมสัน พลศรี
 684. ผลกระทบของระดับการพัฒนาหมู่บ้านชนบทต่ออัตราตายของทารกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Impact of village development on infant mortality rate in the Northeast / เรืองยศ รัตนอุรดินทร์
 685. พฤติกรรมและตัวชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานครที่นำไปสู่ความต้องการหย่าร้าง = Determining factors of divorce in Thai urban families / อรุณรุ่ง บุณธนันตพงค์
 686. พฤติกรรมการใช้โทรคมนาคมและอิทธิพลของเพื่อนที่ส่งผลต่อสุขภาวะจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี = Telecommunication usage and peer group influence on subjective well-being of high school students in Kanchanaburi province / พรพิมล เรืองปราชญ์
 687. พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกรผู้สูงอายุ : การศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา = Aging peasants’ behavior in using analgesics : a community study in Nakhonratchasima province / สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง
 688. พฤติกรรมการบริโภคอาหารขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด : การศึกษาหญิงจีนในกรุงเทพมหานคร = Food consumption behavior during pregnancy and post-partum period : a study of chinese women in Bangkok / สิริวัลย์ เรืองสุรัตน์
 689. พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของสามี : ศึกษาที่โรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 ราชบุรี = AIDS preventive behavior of husbands : a study of Maternal and Child Hospital Health Promotion Center Region 7 Ratchaburi / บุษบา ศิริชัย
  Abstract
 690. พฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดกระบี่ = Iodine deficiency disorders preventive behaviors of primary school children in Krabi province / สุจิตรา ภูเก้าล้วน
 691. พฤติกรรมการฝากครรภ์กับสุขภาพมารดาและสุขภาพทารก = Antenatal care behavior and maternal and infant health / ดวงพร จินตโนทัยถาวร
 692. พฤติกรรมการฝากครรภ์ของสตรีในชนบทไทย = Antenatal care behaviors of Thai women in rural areas / สุพรรณีย์ จันพิทัศ
 693. พฤติกรรมการสมรสในกรุงเทพมหานคร = Marriage behavior in Bangkok metropolis / เพียงใจ สมพงษ์
 694. พฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร = Truancy behavior among the lower secondary school boys in Bangkok / ลัดดา คล่องแคล่ว
 695. พฤติกรรมของคนงานผู้ย้ายถิ่นเข้าตามฤดูกาลที่นำไปสู่การสัมผัสและเป็นโรคมาลาเรีย : ศึกษาเฉพาะอาชีพทำไร่อ้อย ในตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี = Behaviors of seasonal in-migrant laborers leading to exposure to malaria : a case study in a sugar-cane plantations area in Tambol Nong Rhee, amphoe Bor Ploi, Kanchanaburi province / ธานี ธรรมสโรช
 696. พฤติกรรมทางเพศและการดูแลตนเองของชายไทย = Sexual and self-care behavior of Thai male / ลดาวัลย์ หลงเจริญ
 697. พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาชายวิทยาลัยอ าชีวศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Sexual behavioral risk towards human immuodeficiency virus infection among male students in a vocational college in the Northeast of Thailand / อัญชลี คติอนุรักษ์
 698. พฤติกรรมสุขภาพกับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของวัยก่อนสูงอายุพื้นที่เฝ้าระวังจังหวัดกาญจนบุรี = Health behaviors of the pre-ageing and risk factors of cardiovascular diseases : A study based on Kanchanaburi DSS data, Thailand / กันยา โพธิปิติ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 699. พฤติกรรมสุขภาพกับภาวะน้ำหนักเกินของประชากรวัยแรงงาน : กรณีศึกษาพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = Health behavior and over weight among a working age population : a case study of Kanchanaburi demographic surveillance system (KDSS), Thailand / นิชาภา เลิศชัยเพชร
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 700. ภาพลักษณ์ผู้หญิงโสดในสังคมไทย = The profile of single woman in Thai society / รัตติกร สุนารทพิณ
 701. ภาวะการตายและปัจจัยวิถีชีวิตที่เป็นตัวกำหนดการป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร = Cardiovascular death and life style determinants of cardiovascular disease : a study of Phichit province / รัจจา ศรีสุเทพ
 702. ภาวะการหย่าร้างของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2512-2521 : การศึกษาจากทะเบียนการหย่า = The study of divorce in Bangkok Metropolis / วันทนา กลิ่นงาม
 703. ภาวะความเป็นเมืองของประเทศไทย = Urbanization in Thailand / จิตตินี จันทรจนา
 704. ภาวะตั้งครรภ์ไม่พร้อมของมารดาวัยรุ่นในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = The unwanted pregnancies among adolescent mothers : evidence from Kanchanaburi Demographic Surveillance System, Thailand / นพวรรณ มาดารัตน์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 705. ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ทำงานกับไม่ได้ทำงาน = Mental health of working and non-working elderly / สิงหา ธนศุภานุเวช
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 706. ภาวะหนี้กับความอยู่ดีมีสุขของประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี = Debt obligation and subjective well-being : a case study in Kanchanaburi Province of Thailand / ณัฐกาญน์ สาสิงห์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 707. รูปแบบการเคลื่อนย้ายเชิงอาชีพของผู้ประกอบอาชีพค้าประเวณี : กรณีศึกษาสถานบริการ อาบ อบ นวด = The occupational mobiloty of sex sector workers : a case study of a massage parlor / สิรินุช เพียรเจริญศักดิ์
 708. รูปแบบการเลือกใช้แหล่งบริการรักษาของผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย = Pattern of health service utilization for chronic patients in Thailand / วาทินี บุญชะลักษี
 709. รูปแบบการใช้จ่ายเงินที่มีผลต่อความเพียงพอของรายได้ของผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง = Patterns of expenditure effecting income adequacy of the elderly at Angthong province, Thailand / พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 710. รูปแบบการตายตามสาเหตุการตายของประชากรในประเทศไทย พ.ศ.2518 = Mortality pattern by causes of death of population in Thailand in 1975 / สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
 711. รูปแบบการอยู่อาศัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = Living arrangements and elderly depression : Kanchanaburi Demographic Survillance System (DSS), Thailand / นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 712. ลักษณะการฝากครรภ์ ผู้ทำคลอด และภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดของสตรีมีครรภ์ในชนบท : ศึกษากรณีอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ = Antenatal care, birth attendant and complications after delivery of rural women : a case study of Nang Rong district / วัชรี วัชรมัย
 713. ลักษณะของผู้ใช้วิธีคุมกำเนิดแต่ละวิธีในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Characteristics of contraceptive acceptors in rural, northeast, Thailand / สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร
 714. ลักษณะของมารดาที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดแพร่ = Characteristics of mothers influence infants’ birth weight in Phrae province / วิไล ชัยมงคล
 715. ลักษณะสามีที่เที่ยวหญิงบริการทางเพศ = Characteristics of husbands who used prostitute service / ปัทมา ศรีสุวพันธุ์
  Abstract
 716. วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าของพืชผักพื้นบ้านภาคเหนือ = Cultural beliefs related to value of indigenous plants in Northern region / กมลาภรณ์ เสราดี
 717. วิถีชีวิตของแคดดี้สตรี : การเปลี่ยนแปลงจากสังคมในภาคเกษตรสู่การรับจ้างในภาคบริการ = Life style of female caddies : a transition from rural agriculture to wage work in the service sector / รำไพพรรณ สุภาพันธ์
 718. วิถีชีวิตผู้สูงอายุหญิงที่อยู่คนเดียวภายใต้กระแสการพัฒนา : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครสงขลา = Lifestyles of the elderly women living alone under the development : a study in Muang Songkhla municipal area / จรรยา เจตนสมบูรณ์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 719. สถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี : การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมของครัวเรือน = Status and role of the elderly in Kanchanaburi : involvement in decision making in household activities / ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 720. สถานภาพทางเศรษฐกิจกับภาวะเจริญพันธ์ในเขตชนบทของประเทศไทย = Economic status and fertility in rural areas of Thailand / ปรัชยา ไชยบุญทัน
 721. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกับสุขภาพจิตของวัยแรงงานในประเทศไทย = Medical benefits and mental health among the working-age population in Thailand / มยุรา จรรยารักษ์
 722. สาเหตุและแนวโน้มของการเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ = Causes and trends of entering public institutional for the aged / อุทิศ บุญช่วย
 723. สุขภาพองค์รวมของหมออนามัย : นัยยะที่มีต่อทิศทางนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ = Holistic health of the primary health care workers : its implications for health promotion policy / กชมน คงเพิ่มพูล
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 724. สุขภาวะและการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย = Healthy well-being and assistive technology affecting the participation of Thai older persons in the economic and social activities / นฤพนธ์ แดงงาม
 725. หมอดู : ทางเลือกสำหรับความมั่นคงทางจิตใจ = Astrologer as sources of mental security / ยลลดา มณเฑียรมณี
 726. หลักประกันด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยสูงอายุ : ศึกษากลุ่มประชากรอายุ 40-59 ปี จังหวัดกาญจนบุรี = Financial security for old age : a study in population aged 40-59 at Kanchanaburi province / กัญญา อภิพรชัยสกุล
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 727. อัตราส่วนลำดับที่บุตรและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรแต่ละลำดับในผู้หญิงไทย : การวิเคราะห์จากสำมะโนประชากร พ.ศ.2553 = Parity progression ratio and factors affecting child bearing by party : the analysis of the 2010 census / พิมลพรรณ นิตย์นรา
 728. อิทธิพลของศาสนาต่อการควบคุมภาวะเจริญพันธุ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคใต้ = Influence of religion on fertility control : a case study of Southern Thailand / สุภาภรณ์ ธีระจันทร์
 729. อิทธิพลของเงินส่งกลับต่อการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ = Influences of remittance on educational continuance to matthayom 4 : a case study of Nang Rong District, Buriram Province / ธีรนุช ก้อนแก้ว
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 730. อิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธาณสุขต่อภาวะการตายในประเทศไทย พ.ศ.2513 = The influence of economics development and public health services on mortality in Thailand / ยอดยิ่ง ตันรัตนะ
  Abstract
 731. อิทธิพลของครอบครัวและบริบททางสังคมต่อการทำกิจกรรมยามว่างของเยาวชนในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = Impact of familial and social contexts on leisure activities of youth in Kanchanaburi Demographic Surveillance System / สลักจิต ชื่นชม
  Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)
 732. อิทธิพลของครอบครัวต่อความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น = Influence of the family on self-esteem of adolescents / สาวิตรี ทยานศิลป์
 733. อิทธิพลของความรู้และทัศนคติในเรื่องเอดส์ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ใบมีดโกนของช่างตัดผมในเขตพัฒนาการสาธารณสุขที่ 8 = Influence of aids knowledge and attitude on blade using of the barbers in regions 8 / อดิศร สมเจริญสิน
 734. อิทธิพลของจิตสาธารณะและความไว้วางใจทางสังคมที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน = The influence of public consciousness and social trust on community participation / เบญจวรรณ นิลคง
 735. อุปสงค์การจ้างงานของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย = Demand for employment in banking business in Thailand / ธีรวี อังกุวรกุล
ปรับปรุง : ธันวาคม 2561

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann