Faculty of Social Sciences and Humanities
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1. A collective learning process of establishment and operation in local museums = กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดตั้งและดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น / Yanin Rugwongwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. A comparative socio-economic study of local communities in Laem Chabang Port, part of the Eastern Seaboard Development Project a case study : Ban Laem Chabang Community and Ban Nong Khla Mai Community = การศึกษาเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ / Kwanhathai Sukwilai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. A comparative study of the activity of catholic and protestant churches in relation to Thai culture and customs = การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเผยแพร่คริสตศาสนาในประเทศไทย ระหว่างนิกายแคทอลิค และนิกายโปรเตสแตนท์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเทศไทย / by Piengchan Sreehatagam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. A comparative study of the concept of human emotion in Western psychology and in the Buddhist doctrine = การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องทรรศนะเกี่ยวกับอารมณ์มนุษย์ในวิชาจิตวิทยาตะวันตกและหลักทางพุทธศาสนา / Suddhinand Janthagul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. A comparative study of the roles of a Buddhist monastery and an organization of the roman catholic church in promoting social justice for people of low income : a case study in Nakornratchasima = การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดและองค์กรของโรมันคาทอลิคในการส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมแก่ผู้มีรายได้น้อยศึกษาเฉพาะกรณีที่ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / Kongsamuth Dulayapinun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. A comparative study of the roles of Theravada Buddhist monks and Protestant Christian ministers pertaining to mental health problem solving : a case study in Bangkok = การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์พุทธเถรวาท และนักบวชคริสต์โปรเตสแตนท์ ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต : ศึกษาเฉพาะกรณี กรุงเทพมหานคร / by Jariya Naulniran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. A comparative study of the status and roles of Theravada Buddhist and Roman Catholic nuns : a case study in the community of Bangkok / Parichart Suwanbubha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. A comparative study of the Theravada Buddhist and Roman Catholic concepts of love : a case study at Baan Mai and Thakham subdistricts, Samphran district, Nakorn Pathom province / Somsri Saphapramai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. A comparison of value of life, TB control concerns by using treatment and compliance behaviors between TB patients with and without AIDS = การเปรียบเทียบคุณค่าของชีวิตการให้ความสำคัญต่อการควบคุมวัณโรคด้วยการรักษาและพฤติกรรมการปฏิบัติตามแผนการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เป็นและไม่เป็นโรคเอดส์ / Burinee Bunmeepipit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. A contextual analysis of self-control, differrential association and routine activity theories of juvenile and youth forcible rape offencers = การวิเคราะห์สาเหตุการกระทำผิดเกี่ยวกับการข่มขืนของเด็กและเยาวชนในบริบทของทฤษฎีการควบคุมตนเอง, การคบหาสมาคมที่แตกต่างกันและทฤษฎีภาวะปกติวิสัย / Pornpimon suttisomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. A cost analysis on reproductive tract infections (RTIs) service provision in rural Yunnan, China / Shi Li
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. A critical study of hacker ethics = การศึกษาเชิงวิพากษ์หลักจริยธรรมของนักเลงคอมพิวเตอร์ / Atiwit Loturat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. A critical study of the ethical thoughts regarding the rule of law of the international commission of jurists according to Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto)'s view = การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเชิงจริยศาสตร์ในหลักนิตธรรมของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลตามทรรศนะของพระธรรมปิฎก / Phitux Sangsayan
    Abstract

 14. A demand for health services at Lerdsin Hospital after implementation of the universal health coverage scheme = อุปสงค์ด้านการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสินภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Nualpund Eamtrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. A follow-up study on the Tri-Partite seminar course training for environmental surveillance = การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสัมมนาไตรภาคีเพื่อการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม / Nasarin Niyomdej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. A model explaining violent behavior among youth : a case study of middle school students in Bangkok = โมเดลอธิบายพฤติกรรมรุนแรงในวัยรุ่น : ศึกษากรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร / Amornthip Amaraphibal
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. A model for the promotion of local people participation in community forest management : a case study of a village in Ubonartchathani province = แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของประชาชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี / Supis Kotamas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. A model of environmental education for water resource management in rural communities = รูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนชนบท / Yingsak Nitising
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. A model of environmental education network for the development of school curriculum regarding local-related content in Thailand = รูปแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในประเทศไทย / Maream Sormadl
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. A model of environmental education research promotion = รูปแบบการส่งเสริมการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา / Jintanapa Sobhon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. A model of prevention and solutions to crimes committed by street children = รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของเด็กเร่ร่อน / Pol. Capt.Krisanaphong Poothakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. A motivational study of exerciser in Bangkok Metropolitan Administration Public Parks = การศึกษาแรงจูงใจของผู้ที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร / Samorn Mateeskunkan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. A participatory action research for sustainable tourism development through environmental education process : a case study of the Sirindhorn International Environmental Park = การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / Kitti Ariyanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. A political-economic investigation into the labor process and its relations to the use of non-narcotic analgesic drugs to alleviate muscular pain and fatigue : a case study of a food canning factory in the Bangkok vicinity = กระบวนการแรงงานความปวดเมื่อยและการใช้ยาแก้ปวดเมื่อยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารกระป๋องแห่งหนึ่งของจังหวัดในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร / Kitti Shiyalap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. A practical research on application of Buddhadhamma techniques to stimulate integral self-development potentiality : a case study of participating groups at Mahidol University and at Wat Yannawa = การวิจัยเชิงปฏิบัติเทคนิคการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการกระตุ้นศักยภาพเพื่อการพัฒนาตนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มผู้เข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลและวัดยานนาวา / Naruemon Samarksavee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. A Predictive model of neonatal tetanus preventive intention among women in Nihn Phuoc district, Vietnam / Lam Nu Tra Mi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. A proposed model of provincial environmental education centers = รูปแบบศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด / Raweewon Sananworakiat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. A relationship between mental health and the characteristics of sexual offense in male inmates of Klong-Prem central prison = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทางสุขภาพจิตกับลักษณะการกระทำผิดทางเพศของนักโทษชายเด็ดขาดในเรือนจำกลางคลองเปรม / Paritat Watiktinkorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. A research study on the relationship between the religiosity and alcohol drinking of young students : a case study of the first year students at Mahidol University = การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนภาพและการเสพสุราของเยาวชน : ศึกษากรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล / Phramaha Phromphisit Phanchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. A situation analysis of HIV/AIDS telephone counseling in Shanghai and Guangxi, China / Gao Yanning
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. A strategic model of community policing applied to counteract narcotic drugs (YABA) community policing : a case study of Bangkok-Yai Community Committee, Bangkok = รูปแบบที่เหมาะสมของการนำกลยุทธ์แบบตำรวจชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านยาเสพติด (ยาบ้า) ในชุมชน : ศึกษาจากกรณีของคณะกรรมการชุมชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col. Adirek Beraheng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. A study of bilingual school effectiveness in Chaoyang district of Beijing, China / Yingjuan Yang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. A study of body image and cosmetic surgery among Thai female beauty pageant contestants / Tavanun Boonbongkarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. A study of communication strategies of Isan in-migrants in coffee Plantations in Southern Thailand = การศึกษาวิธีการสื่อสารของชาวอีสานย้ายถิ่นทำไร่กาแฟ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร / Chuucheep Beadnok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. A study of content and training methods for a five-day trainer course = การศึกษาเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรระยะสั้น 5 วัน / Wantana Ampaipipatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. A study of development of learning source in natural area and community : multiple case study = การศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในพืนที่ธรรมชาติและชุมชน : พหุกรณีศึกษา / Athapol Anunthavorasakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. A study of ethical concepts and ethical issues in sports : overemphasis on winning and commercialized sports = การศึกษาแนวความคิดทางจริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรมทางการกีฬา : การมุ่งชัยชนะเป็นสำคัญและการเล่นกีฬาเชิงพาณิชย์ / Uthaiwan Theerapanphong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. A study of factors affecting male sex offenders in Klongprem prison and Youth Correction Institute, Thailand = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดทางเพศของนักโทษชายในเรือนจำกลางคลองเปรมและทัณฑสถานวัยหนุ่ม / Udomporn Thammakittikhun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. A study of fallacious reasoning among internet users : a case study of web board messages on moral issues = ศึกษาการใช้ทุตกรรบทของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นเชิงจริยธรรมบนกระดานข่าว / Kanchana Chokwichien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. A study of football teams management in a competition of the sixth Thailand provincial football league division 1 = การศึกษาการจัดการทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมในการแข่งขันไทยแลนด์โปรวินเชียล ฟุตบอลลีก ดิวิชั่น 1 ครั้งที่ 6 / Thanadech Kookannog
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. A study of implementation of school based management program in schools at Minuwangoda zone, Sri Lanka / W.A.K.H. de Silva
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. A study of job satisfaction factors and participation or non-participation in early retirement program of the Army Officers in Bangkok = การศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในงานกับการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร / Rujirek Boonsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. A study of mortality data in Sakaeo province by verbal autopsy = การศึกษาข้อมูลการตายของประชากรในจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนสาเหตุการตายโดยการสัมภาษณ์ / Suthatip Srihirun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. A study of narcotics situation of the Provincial Police of Lopburi = การศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี / Pol.Capt.Khempat Potipituk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. A study of private health club management in Bangkok Metropolitan = การศึกษาการจัดการศูนย์สุขภาพเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Supinya Boonnum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 46. A study of smoke-free programs in Bangkok secondary male schools / Krissana Chuenjit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. A study of teacher imbalance in Jaffna district schools / Kadampeswaran Manimarrphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 48. A study of teacher motivation and principals' leadership behaviors of Chilaw educational zone, Sri Lanka / Jayni Prishangika
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 49. A study of the environment and attitude towards alcohol of Thai primary school student = การศึกษาสภาพแวดล้อมและเจตคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาไทย / Punnarat Kriengwatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 50. A study of the environmental conservation behavior of tourists at Koh Chang National marine park = พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง / Thaniya Taengchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 51. A study of the leadership behaviors of public university administrators as perceived by faculty members in Bangkok = การศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร / Fontip Mulpramook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 52. A study of the life experiences of female homicide inmates : a case study of female correctional institution in the Bangkok metropolitan area = การศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในความคิดฐานฆ่าผุ้อื่น : ศึกษากรณีทัณฑสถานหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร / Thitiya Petmunee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 53. A study of the National Sports Development Program management at Chulalongkorn University = การศึกษาการจัดโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Numpung Rungchot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 54. A study of the relationship between managerial skills and job satisfaction among nurses of Private hospitals in Bangkok = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับทักษะการบริหารจัดการงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Naowarat Riantawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 55. A study of the relationship between transformational leadership and job satisfaction : a case study of the Royal University of Phnom Penh, Cambodia / Kak Rachna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 56. A study of the strengthened people's organizations in the Western region of Thailand = การศึกษาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งในภาคตะวันตกของประเทศไทย / Pamornrat Sutum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 57. A study of time management of nurse educator at Ramathibodi School of Nursing / Rujires Thanooruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 58. A study of training and awareness programmes of implementing an ISO-based environmental management system : a case study of the River Side Bangkok Hotel = การศึกษาโครงการการฝึกอบรมและการตระหนักรู้ถึงการใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอเอสโอ : กรณีศึกษาโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร / Apichart Patcharapinyopong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 59. A study of training process in direct selling business = การศึกษากระบวนการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรง / Nassara Hongron
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 60. A study on actual and expected situations in the training process in Kuliyapitiya education zone, Sri Lanka / Rohitha Amaradasa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 61. A study on health care needs of heroin dependents : a case study of male patients in government drug dependent treatment centres in The Southern region = การศึกษาความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ติดเฮโรอีนที่เข้ารับการบำบัดรักษา : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยชายในสถานบำบัดรักษายาเสพติดของรัฐในภาคใต้ / Patikom Vivatthananon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 62. A study on teachers' burnout in secondary schools at He Qing county of Yunnan province, China / Min Huang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 63. A study on the 32nd suranaree University Games management = การศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 / Artchara Tankapanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 64. A study on the environmental education curiculum of primary schools in Wangdue Phodrang district / Wangchuk Bidha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 65. A study on training process on the water-hyacinth handicraft vocational training groups : amphur Muang, Payao province = การศึกษากระบวนการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพหัตกรรมผักตบชวา อ. เมือง จ. พะเยา / Areerat La-ongnual
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 66. A survey of capacity building situation in decentralized education management of provincial education services in the central part of Lao people's democratic republic / Viengkeo Phommavong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 67. A survey of ethical views of level VI students in primary schools under the office of Nakhon Pathom educational distric, region I = การสำรวจทรรศนะเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 / Phramaha Supat Watcharapratheep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 68. A synthesis of graduate studies research in group dynamics in Thailand during the academic years 1974-2001 = การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517-2544 / Ratmanee Phanmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 69. A training model on awareness of providing good and appropriate services for health care providers in hospitals under the Ministry of Defence in Bangkok = รูปแบบการฝึกอบรมจิตสำนึกการให้บริการที่ดีและเหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร / Patra Kaewjongprasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 70. Access to sexual and reproductive health (SRH) : voices of women with HIV in Yangon, Myanmar / Kathy Shein
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 71. Achievement of therapeutic community implementation in the correction of juvenile delinquency : a specific of Rayong Observation and Protection Center = ความสัมฤทธิ์ผลของการนำวิธีการชุมชนบำบัดมาใช้แก้ไขเด็กและเยาวชนกระทำผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดระยอง / Araya Neaugjumnong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 72. Activities for preparation of child development at the pre-school level under the Office of Primary Education, Ratchaburi province = การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเด็กในระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี / Nittaya Paoleng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 73. Adjustment of the poor older persons in Phetchabun province = การปรับตัวของผู้สูงอายุยากจนในจังหวัดเพชรบูรณ์ / Chesada Panpeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 74. Adolescent acquaintance rape survivors' experience of unwanted pregnancy : a study of perception, decision making, effects, and women's strategies in Yogyakarta, Indonesia / Ekandari Sulistyaningsih
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 75. Ageism, stigma of tuberculosis and illness experience of elderly female patient in Yogyakarta Indonesia / Yudhanto Eddy Hastomo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 76. Agriculturist's self-care behavior, environment and consumer protection in pesticide uses : a case study of Pathumthani province = พฤติกรรมของเกษตรกรในการดูแลตนเองสภาพแวดล้อมและผู้บริโภคจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี / Capt. Vichuda Lojananont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 77. Alternative sentencing : Intermediate punishment = ทางเลือกในการลงโทษจำเลยในคดีอาญา : มาตรการลงโทษระดับกลาง / Dol Bunnag
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 78. Amphetamine network in Thai society : an investigation based on the experience of narcotic law enforcement Officers = เครือข่ายยาบ้าในสังคมไทยศึกษาจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด / Pol.Lt.Col. Garoon Buapheun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 79. An alleviation of drug abuse problem through neighborhood driving forces : a case study of Suan-Oy community in Bangkok metropolitan area = การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : ศึกษากรณีพื้นที่ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร / Prapaipat Komapat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 80. An analysis of causes of deviant juvenile behaviors during current globalization = การวิเคราะห์สาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ / Sunee Kanyajit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 81. An analysis of gender inequality in Vietnam's patriarchal society : the case of HIV infection among commercial sex workers in Ho Chi Minh city / Le Ngoc Hai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 82. An analysis of the Buddhist ethical principles in the folk songs of Suphanburi : a case study of the E-saew songs = วิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเพลงอีแซว / Phramaha Sakorn Sridee
    Abstract

 83. An analysis of the causality of violent offenses committed by the young male offenders = การวิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของผู้ต้องขังวัยหนุ่ม / Pitakpong Noipitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 84. An analysis of the development of resource person process in the short course training program = วิเคราะห์กระบวนการสร้างวิทยากรจากหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น / Chuthatip Toryord
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 85. An analysis of the ethical principles in the writings of King Rama V = การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / Saritphol Sookkamnerd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 86. An analysis of youth behaviors related playing computer games = การวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ / Sompop Wachirapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 87. An analysis study of female and male proportional trends in graduate studies in the next decade (2002-2011) = การศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มสัดส่วนของนักศึกษาหญิงและชายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2545-2554) / Ploypacharin Chansawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 88. An analytical study of ethical values for women in Sunthorn Puh's works = การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางจริยธรรมในการปฏิบัติตนของสตรีในวรรณกรรมของสุนทรภู่ / Patomporn Chinapan
    Abstract

 89. An analytical study of ethics in the tourist guide profession in Thailand : a case study of the professional tourist guides' code of ethics = การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมในอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาจริยธรรมวิชาชีพมัคคุเทศก์ของสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย / Piyaporn Somjaiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 90. An analytical study of sports marketing of Manchester United football club = การศึกษาวิเคราะห์การตลาดทางการกีฬาของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด / Thiti Pluckcha-oom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 91. An analytical study of the concept of Buddhas in the Karandavyuha Sutra = การวิเคราะห์ศึกษาแนวคิดเรื่องพุทธะในคัมภีร์การัณฑะวยูหะสูตร / Mingkwan Chaiyapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 92. An analytical stydy of human dignity : a case study of the teaching of the catholic church = ศึกษาวิเคราะห์เรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ : ศึกษากรณีคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก / Nipapan Saengpradab
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 93. An application of ISO 9001 for an effective management of training and seminar services in Thailand / Sunee Kotheeranurak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 94. An application of the geographic information system to the motorcycle theft prevention and suppression : a case study of the Khlong Luang police station, Thailand = การนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง / Pol. Col.Preeda Piamwaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 95. An appropriate management by using infectious waste incinerator : a case study of hospital under Ministry of Public Health in Nonthaburi = กระบวนการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตจังหวัดนนทบุรี / Tarinee Navanuja,
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 96. An appropriate model for inmates treatment in special units of maximum security prisons in Thailand = ตัวแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเขตควบคุมพิเศษ เรือนจำความมั่นคงสูงในประเทศไทย / Daranee Pibultip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 97. An appropriate plea bargaining model for Thailand = รูปแบบการต่อรองคำรับสารภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย / Pol.Col.Prawut Thavornsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 98. An appropriate training model for HA400 program on quality improvement and accreditation of hospitals in Thailand = รูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตร HA400 เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย / Wasana Tanjanapun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 99. An assessment of law enforcement on the domestic violence act B.E. 2550 = การประเมินการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / Pol. Maj. Gen.Adul Anrongsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 100. An economic evaluation on the new cooperative medical scheme (NCMS) financing : a case study of Meedu county, Yunnan province, China / Yiyun Zhang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 101. An ethno-epidemiological study of lay beliefs and experiences of fever-related illness among Laotian patients living near the Lao-Thai border = การศึกษาเชิงระบาดวิทยาชาติพันธุ์ว่าด้วยความเชื่อพื้นบ้านและประสบการณ์เจ็บป่วยด้วยไข้ในผู้ป่วยชาวลาวบริเวณพื้นที่ชายแดนลาว-ไทย / Pahurat Kongmuang Taisuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 102. An evaluation of personnel participation in environmental management system ISO14001 certified companies : a case study of the Matsushita group = การประเมินการมีส่วนร่วมของพนักงานในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มมัตสุชิตะ / Aunchalee Suebsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 103. An evaluation of the community-based Anti-narcotics Volunteer Project : a case study of Khlong Toey Community Network = การประเมินโครงการสร้างองค์กรประชาชนต่อต้านยาเสพติดของสมาคมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดเครือข่ายคลองเตย กรุงเทพมหานคร / Pol. Lieut. Sarawut Lijchaveeraj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 104. An evaluation of training of instructors programme in enhancing the teaching skills of instructors of vocational training institutes of Bhutan / Karma Loday
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 105. An opinion of health insurance patient toward quality service at frontliner, Damnernsaduak hospital = ความคิดเห็นของผู้ประกันสุขภาพต่อคุณภาพบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก / Sompol Neamlang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 106. An opinion of lecturers on professional development in Ho Chi Minh City University of education-Vietnam / Le Nguyen Viet Yen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 107. Analysis of criminal behavior of police officers = การวิเคราะห์การกระทำความผิดทางอาญาของข้าราชการตำรวจ / Pol.Lt.Col. Suwit Madaman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 108. Analysis studies of the prevention and suppression of marine transport crimes : a case study of captains of lighters in the province of Samutprakan = การปราบปรามผู้กระทำผิดคดีโจรกรรมสินค้าทางน้ำ : ศึกษาจากผู้ควบคุมเรือลากจูงสินค้าทางน้ำในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / Pol.Capt.Sutin Klinhual
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 109. Antibiotic self-medication for treatment of reproductive tract infections (RTIs) among female garment factory workers in Lao PDR / Litdavone Manivanh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 110. Application of the philosophy of criminology in sentencing of Thai courts : case study of intentional criminals, negligent criminals, and provoked criminals = การนำปรัชญาอาชญาวิทยามาใช้ในการกำหนดโทษของศาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ร้ายและผู้กระทำผิดโดยพลั้งพลาด / Utid Suparp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 111. Application of vocational training of the released prisoners of the Department of Corrections for their future career : a case study of Thonburi Remand Prison = การนำความรู้ของผู้ต้องขังพ้นโทษที่ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษธนบุรี / Bamrungkiat Vinaipanij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 112. Approaches in protecting individual witnesses in criminal cases at the interrogation of the police : a case study of the metropolitant police division 9 = แนวทางในการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาในชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Lt.Theerayut Sutthiponpisarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 113. Appropriate method of death penalty for offenders in Thailand = รูปแบบที่เหมาะสมในการลงโทษประหารชีวิตของผู้กระทำความผิดในประเทศไทย / Pongapinun Chanklin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 114. Appropriated model for prevention and solution of human trafficking : a case study of women and children = มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก / Daraporn Amornkraisee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 115. Aspects of economy, power and status and their relationships to breast feeding behaviour in Sri Lanka / Shanti Nandana Wijesinghe
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 116. Attitude and cognition toward, and, interest in, Buddhism of the youth of the observation and protection centers in Thailand = ทัศนคติความสนใจ และความรู้ความเข้าใจต่อพุทธศาสนาของเยาวชนที่ศาลพิพากษาว่ากระทำผิด / Napapon Narnchanakanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 117. Attitude of the fund committee towards the village and urban community fund : a case study of Nakorn Phathom province = ทัศนะคติของคณะกรรมการกองทุนที่มีต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Thunwadee Sooksena
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 118. Attractors in paradigm shift process towards sustainable agriculture of farmers = ตัวดึง-เร่งวิถีในกระบวนการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์สู่เกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร / Chollada Thongtawee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 119. Attributions and social representations of schizophrenia : a study in Northern community of Thailand = การกล่าวอ้างสาเหตุและภาพตัวแทนทางสังคมที่เกี่ยวกับจิตเภท : การศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย / Pornpen Sirisatayawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 120. Awareness about premarital health screening of the employee in Prachinburi province = ความตระหนักในการตรวจสุขภาพก่อนสมรสของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี / Busaba Swaengpon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 121. Awareness on member of the Municipal Council Nonthaburi province regarding the environmental problems = ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม / Kanya Aditto
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 122. Back pain of labourers in the context of labour process : a case study of ready-made clothes factory in Bangkok vinicity = ภาวะการปวดหลังของแรงงานในบริบทของกระบวนการแรงงาน : กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการเย็บเสื้อผ้าในกรุงเทพมหานคร / Somruthai Intakochasarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 123. Bang Prakong river conservation behavior of the people living in Muang Chachoengsao municipality, Chachoengsao province = พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา / Rissadee Cherdchoo-Ngram
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 124. Bank of Thailand employees' acceptance of the reorganization : a case study of employees in Bangkok = การยอมรับการปรับปรุงองค์กรณ์ : กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / Kanokrat Deemangmee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 125. Basic education commission's role and performance of school committees in Nakhonphanom province under the secondary educational service area office 22 = การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 / Phusana Kuekkan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 126. Behavior of children (age 8-12 years) in using motorcycles : a case study of Ban Plaibang community, Bangkrouy district, Nontaburi province = พฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยเรียน (อายุ 8-12 ปี) ในชุมชนบ้านปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี / Sutthirat Promkham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 127. Behavior on infectious waste management of nurses in Bhumibol Adulyadej Hospital = พฤติกรรมของพยาบาลในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช / Flight Lieutenant Nartrudee Krasaetanont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 128. Behavioral study on triple anti-retroviral drug use among HIV/AIDS patients in hospital : the co-payment system = การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ : กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในโครงการแม่แบบนำร่องการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์สูตรแบบสามชนิดพร้อมกันรูปแบบจ่ายบางส่วน / Chayapa Permpornsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 129. Being a Smart girl" : constructing the new image for female entertainment workers Phnom Penh Cambodia / Bou Amara"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 130. Being women living with HIV in rural China : discourse, sexuality, and experiences of sexual and reproductive health / Yaping Qiao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 131. Beliefs in Hindu Trimurti : a case study of modernThai youths in Bangkok = ความเชื่อเกี่ยวกับตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู : กรณีศึกษาวัยรุ่นชาวไทยในกรุงเทพมหานคร / Wichanchai Boonsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 132. Biomedical science discourse and dentists' oral health promotion concepts : a case study in Chiang Mai = วาทกรรมการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์กับแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของทันตแพทย์ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / Songvuth Tuongratanaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 133. Birthing experiences of internally displaced mothers in Aceh / Ervita Sumardjono
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 134. Body image and weight control behavior : a study of high school female students = ภาพลักษณ์ร่างกายกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นหญิง : การศึกษานักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Supattra Mungkalachaiya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 135. Body image, expected body size, and eating behavior of first year Mahidol University students / Sayamon Pawaputanond na Mahasarakam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 136. Body, consumption and braces wearing of young adolescents in Bangkok = ร่างกาย การบริโภค และการใส่เหล็กจัดฟันของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร / Thanida Pothidee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 137. Body, power, and discourse in childbirth = เรือนร่าง อำนาจ และวาทกรรมในการคลอดบุตร / Arattha Rungpueng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 138. Breach of discipline of teachers employed in Bangkok Metropolitan administration : situation, trends, and solutions = การกระทำผิดวินัยของครูสังกัดกรุงเทพมหานคา : สถานการณ์ แนวโน้ม และการแก้ไข / Sarintee Rugsakeaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 139. Bridging the gap of teacher professional development : a case study of lincang city in China / Xiuping Wang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 140. Buddhavivarana : a case study on attitudes of Buddhist scholars in contemporary Thai society = พุทธวิวรณ์ : กรณีศึกษาทัศนคติของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน / Phra Boonsong Hongsakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 141. Buddhism and romantic love : a case study of ex-monk Isaramuni = พุทธศาสนากับรักความระหว่างเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีอดีตพระอิสรมุนี / Pinayo Prommuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 142. Buddhist ethics and biotechnological business : a case study in plants genetically modified organisms (P-GMOs) = พุทธจริยศาสตร์กับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ : กรณีศึกษาพืชตัดต่อพันธุกรรม / Kridchayapong Boonnaphai
    Abstract

 143. Buddhist paradigm on health and healing = กระบวนทัศน์พุทธศาสนาด้านสุขภาพและการเยียวยา / Wichit Paonil
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 144. Buddhist university's students and social activism : a case study of the attitude of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Phanom Sangha College's students toward thier social activism = พระนิสิตกับปฏิบัติการทางสังคม : ศึกษากรณีทัศนคติของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม / Phra Boorakorn Boriboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 145. Burden in everyday life and patterns of confrontation with physical pain among the rural Southern Thai women in low-income families = ภาระในชีวิตประจำวันกับรูปแบบการเผชิญภาวะเจ็บปวดทางร่างกายของผู้หญิงชนบทภาคใต้ในครอบครัวเศรษฐานะยากจน / Wansuree Prompat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 146. Burden of tuberculosis in Myanmar social science perspectives / Soe Moe
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 147. Cancer patients and Cheewajit : illness experiences and change of ideas towards illness and life = มะเร็งกับชีวจิต : ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อโรคและชีวิตของผู้ป่วย / Auengpha Singtipphun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 148. Capitalist patriarchal relations and noncompliance with Directly Observed Treatmentfor tuberculosis among women : a study in Nyein township, Yangon. Myanmar / Myint Myint Win
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 149. Capitalist patriarchal relations and the implementation of integrated essential reproductive health services policy : a case study of the primary health care in Tasikmalaya district, Indonesia / Yuly Astuti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 150. Caregiver management in stroke' patients : symbolic interaction perspectives = การจัดการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : มิติทางสัญลักษณ์นิยม / Siriwan Anantato
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 151. Causal attribution of improving behavior among children with attention-deficit/hyperactivity disorder and parental compliance = การอ้างสาเหตุการมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและความร่วมมือในการรักษาของผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น / Maadmanee Veeranarong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 152. Causal paths of communicative actions and strategic actions in physicians' communication regarding passive euthanasia = เส้นทางการเกิดการสื่อสารแบบเท่าเทียมหรือการสื่อสารแบบใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารของแพทย์เกี่ยวกับการพักการรักษาที่อาจไม่จำเป็นในระยะสุดท้ายของชีวิต / Wacharin Sindhvananda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 153. Cause of juvenile delinquency in Eastern Provinces : Cholburi, Rayong and Chantaburi = สาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออก : ศึกษาเฉพาะจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี / Police Captain Ekarin Itthiwatanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 154. Changing of the organizational culture in hospital accreditation development programs : a case study in Kaiprajuksilapakom Hospital = การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์การโรงพยาบาลในการดำเนินโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ HA : กรณีศึกษาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม / Upsorn Bencharat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 155. Child sexual abuse, capitalism, patriarchy and resistance : a study of women's experiences in one village, west Java, province, Indonesia / Theresia Sri Endras Iswarini
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 156. Christian ethical perspective on moral problems : sexual relations in adolescents = ทรรศนะจริยศาสตร์คริสต์ที่มีต่อปัญหาเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่น / Tadsanee Mathurotsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 157. Christian ethics on human cloning : the dehumanization and the family devaluation = คริสตจริยศาสตร์กับการโคลนนิ่งมนุษย์ : การลดคุณค่าของความเป็นคนและชีวิตครอบครัว / Wattanasak Srivorakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 158. Civic-minded in the context of Thai civil society = จิตสำนึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย / Wirat Kamsrichan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 159. Clients satisfaction of public universities' sports center = ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยของรัฐ / Paweena Sankhot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 160. Cognitive appraisal, social support and depression among postpartum mothers in Sri Lanka / Chamindi Nirosha Rathnayake
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 161. Commodification of pleasure : a study of male migrant sex worker in Hanoi, Vietnam / Dinh Thai Son
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 162. Communities of practice and conditioning factors to learning outcome in organic farmers = ชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์และปัจจัยเงื่อนไขการเรียนรู้ของชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ / Chalat Glinubol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 163. Community attitudes to counter crime for polices in Bangkhunnon police station = ทัศนคติของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ / Pol. Lt. Kakain Nikornhatsachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 164. Community crime prevention of the Muslim citizens in the responsible area of Prakhanong Metropolitan Police Station = การป้องกันชุมชนจากอาชญากรรมของชาวไทยมุสลิมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง / Police Lieutenant Colonel Nat Bandhurat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 165. Community empowerment on child rearing in child under 6 years old by using participatory action research = การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 166. Community needs for participation on peat swamp fire protection in Koun Kreng Nakhon Sri Thammarat = ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช / Sunantha Ruksakaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 167. Community participation process in drug prevention through participatory action research, Tambol Bang Prom, Bang Khonthi district, Samut Songkhram province = กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดโดยวิธีการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / Police General Kraisook Sinsook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 168. Community thinking toward dengue hemorrhagic fever prevention : a case study in Ratchaburi = ความคิดของชุมชนต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก : ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดราชบุรี / Nippaya Chompoonuch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 169. Community-cultures based environmental education : a case study for the world cultural heritage of Ayutthaya Historic City = สิ่งแวดล้อมศึกษาบนฐานวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่มรดกโลก พระนครศรีอยุธยา / Weera Rawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 170. Comparison of cost effectiveness of cataract surgery by ECCE and phaco = การเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE และสลายด้วยคลื่นความถี่สูง / Boobpha Suwannachatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 171. Comparison of health practice between women and men infected with HIV/AIDS = การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ หญิง-ชาย / Chotimar Papugdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 172. Competencies of monks as change agents : a case study in Kanchanaburi = ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นของพระสงฆ์ : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี / Sombat Pruettikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 173. Competency development approaches adressing workers in the informal sector : a case study of the Thai traditional massagers at tourist seaside resorts = แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาแรงงานนวดไทยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล / Maj. Gen. Surapee Hemvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 174. Complementary relations in alternative medicine : a study of six provider groups in amphor Muang Chiangmai, Thailand = ความสัมพันธ์เกื้อกูลของการแพทย์ทางเลือก : ศึกษาในกลุ่มการแพทย์ทางเลือกของอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Buathon Thienarrom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 175. Compositions of the self-development of the employees in the learning organization = องค์ประกอบของการพัฒนาตนเองของพนักงานในองค์การแห่งการเรียนรู้ / Vanida Sudnuch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 176. Condition and problem of sport management in tourism business = สภาพและปัญหาการจัดการกีฬาในธุรกิจการท่องเที่ยว / Krittanai Akawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 177. Condom, no! unsafe sex, yes : sexual meanings and condom use among Myanmar migrant fishermen in Ranong, Thailand / Phyo San Win
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 178. Conflicts management in organizations : case study of hospitals in Nakhonpathom province = การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม / Chutima Pathomkumnird
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 179. Consciousness of social invironmental impacts regarding alcohol drinking : a study of drunken driving probationers = จิตสำนึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ : การศึกษาผู้ถูกคุมความประพฤติฐานขับขี่รถขณะเมาสุรา / Kanjana Supnui
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 180. Constructivism in sustainable development of energy = การสร้างองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนในด้านพลังงาน / Pairoj Kaewma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 181. Consumerism and herbal product consumption : a case study of Abhaibhubejhr herbal products = บริโภคนิยมและการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร : กรณีศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร / Supaporn Pitiporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 182. Consumers' perception and attitude towards genetically modified organism products (GMOs) : a case study of housewives in metropolitan Bangkok = การรับรู้และเจตคติต่อผลิตภัณฑ์สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร / Prapan Srisawad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 183. Contesting discourses on sexuality and sexual subjectivity among single young women in pesantren (Muslim Boarding School), West Java, Indonesia / Dwi Rubiyanti Kholifah
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 184. Contraceptive use behaviour among never married young women who have unwanted pregnancy : an exploratory study in Beijing, China / Wu Jiuling
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 185. Contributing factors of job competency of basic educational institution board = ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / Peerasak Rattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 186. Coping behavior to release the stress among mathayomsuksa six students in the Bangkok Metropolitan area = พฤติกรรมการเผชิญปัญหาเพื่อลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร / Supaporn Choeytim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 187. Cost-effectiveness analysis of coronary artery bypass graft (CABG) : a comparison between on-pump CABG versus off-pump CABG = การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจระหว่างวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม / Sombat Gunyaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 188. Cost-effectiveness analysis of family planning services in rural Yunnan province of China / Liu Wei
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 189. Creation and pilot-testing of an environmental education curriculum on conservation of endangered biological resources for volunteers = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับอาสาสมัครเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพใกล้สูญพันธุ์ / Teerayuth La-Orphanphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 190. Credit card crime network in Thailand : the case study of the department of special investigation = เครือข่ายอาชญากรรมบัตรเครดิตในประเทศไทย : กรณีศึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษ / Pol. Col.Akarapol Punyopashtambha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 191. Cricumstances effecting the operations of the officers : case study in the jurisdiction of Metropolitan Police Division 9 = สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol.Capt. Suppawat Pandang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 192. Crime report project participation among public motorcycle drivers in Nong Khaem Bangkok, Thailand = การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างในการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม / Surattana Guatragool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 193. Crime status analysis of the 3rd provincial police : a study of Nakornratchasrima province = การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 3 : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา / Pol.Capt. Vatcharaphan Siripark
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 194. Crime status analysis of the 7th provincial police : a study of the crime prevention and suppression police = การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมในเขตตำรวจภูธรภาค 7 : ศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามตำรวจภูธรภาค 7 / Pol. Capt. Rangsi Pratumporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 195. Criminal patterns and methods of pyramid schemes in direct sales business in Thailand = รูปแบบและวิธีการกระทำความผิดประกอบธุรกิจขายตรงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย / Pol. Lt. Col. Patchara Sinloyma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 196. Cultural barriers to birth spacing among kreung indigenous women in Ratanakiri province, Cambodia / Phok Sokuntheary
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 197. Cultural beliefs and practices of affecting antenatal care (ANC) utilization among adolescent pregnant women in rural areas of Lao PDR / Phonesavane Sivilay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 198. Cultural beliefs and practices of Myanmar migrant women regarding pregnancy and childbirth under the context of migration in Thong Pha Phum district, Kanchanaburi province, Thailand / Moh Moh Khaing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 199. Cultural construction of risk perception : a case study of motorbike riders in Nakorn Pathom = การก่อร่างเชิงวัฒนธรรมของการรับรู้ความเสี่ยง : กรณีศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม / Jureerat Kijsomporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 200. Cultural dimensions of control and protection of sexual life : the case of female adolescents in urban poor community of Bangkok / Suwan Limsumphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 201. Cultural factors in male adolescent alcohol use among ede ethnic minority in central highland Vietnam / Y Hu Nie Kdam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 202. Cultural herritage conservation at Ayutthaya historic city by Rajabhat Institute Phranakhon Si Ayutthaya through participatory action research = การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Noppawon Theerapuncharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 203. Cultural meaning that affect self-medication behavior of female laborers who experience leukorrhea = การให้ความหมายทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยารักษาตนเองของผู้ใช้แรงงานหญิงที่มีอาการตกขาว / Podjana Thanyakittikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 204. Cultural meanings and practices regarding pregnancy, childbirth, and the role of women : a community study in Myanmar / Chit Ko Ko
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 205. Cultural meanings of childhood disease and immunization : an anthropological study of EDE ethnic minority mothers in Dak Lak province, Vietnam / Mai Thi Phuoc Loan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 206. Customer satisfaction for private hospital which has received the ISO 9002 certificate : a case study of Mahachai 2 private hospital = ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตปริมณฑลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านบริการระบบ ISO 9002 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาชัย 2 / Ladawan Sinweeruthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 207. Daily life and sexuality in heterosexual love relation of female students : Experiences from a University in Beijing, China / Cai Ying
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 208. Decision in arrest of violent crime committers of the detective police officers in the Police Station in 7th. Metropolitan Police Division = การตัดสินใจจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ประจำสถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 / Pol.Capt.Bundit Khaosutham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 209. Decision making behaviors of the chairman of tambol administration organization = พฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / Danusorn Kanajanawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 210. Decision making in the type of occupation selection of students in agriculture certificate level under the Agricultural Education Reform for a Better Life Project : College of Agriculture and Technology in the Northeastern Region = การตัดสินใจเลือกประเภทอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรศาสตร์ ในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Kesorn Chinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 211. Delay to receive emergency obstetric care in Thai-Binh, Vietnam : quality of care analysis and socio-cultural, psychological factors affecting decision to seek care / Pham Duc Duc
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 212. Determinants of lifestyle contributing to risk of coronary heart disease among junior high school students in Phuket province = ปัจจัยกำหนดแบบแผนการดำเนินชีวิต ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต / Prapornsri Narintaruksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 213. Developing in code of professional ethical standards for attorneys = การพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ / Aukarin Limprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 214. Development of a community-based prehospital care management model for emergency volunteers = การพัฒนารูปแบบการจัดการอาสาสมัครฉุกเฉินโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่งสถานพยาบาล / Taweewun Chaleekrua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 215. Development of a curriculum for environmental education on mangrove forests for lower secondary school students in Samutprakarn province = การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาป่าชายเลนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ / Prarop Kaoses
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 216. Development of a learning book on surveillance of the Rayong River for subdistrict administrative organization = การพัฒนาหนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่องการเฝ้าระวังแม่น้ำระยองสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล / Panida Chalermpornchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 217. Development of a learning network model for energy conservation = การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน / Nongnapas Thiengkamol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 218. Development of a video program for tourist entrepreneurs and tourist guides on sustainable tourism development of Samet Island Rayong province = การพัฒนารายการวิดีทัศน์สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง / Nongapas Thiengkamol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 219. Development of a video-tape entitled an appreciation of Rattanakosin cultural heritage for students at lower secondary school level = การสร้างและทดลองใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเห็นคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์ / Wanpen Pornlertwadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 220. Development of a workshop curriculum on environmental education project for teachers of school surrounding the boundary of Dong-Yai wildlife sanctuary in Buriram province = การสร้างหลักสูตรฝึออบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูโรงเรียนรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Nicha Silachan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 221. Development of competency model of small-scale fishers in fishery co-management = การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะของชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการประมงร่วม / Natthita Rojchanaprasart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 222. Development of environmental education laboratory lessons on a fresh water ecosystem in a science subject for Mathayomsuksa 1 students = การพัฒนาบทปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดรายวิชาว102วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / Nongnart Jindawatt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 223. Development of environmentat management standards for municipalities = การพัฒนามาตรฐานการจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเทศบาล / Theranun Wannasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 224. Development of local curriculum on natural resources and environmental conservation for schools surrounding the boundary of Dong-Yai wildlife sanctuary in Buriram province = การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนที่อยู่รอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Rungrawee Tanwanchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 225. Development of supplementary book on Biotechnology and life" integrated to environmental education for the third level of basic education students = การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตเพื่อบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 / Ajchariya Thongpong"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 226. Development of the learning process for the Thai judge = การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้พิพากษาไทย / Tanansak Borwornnuntakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 227. Development of the network-based operation model of the sub-district health insurance funds committees = การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเชิงเครือข่ายของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล / Bancha Promdit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 228. Development of web-based strategy to promote consumption of environmentally friendly products = การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม / Maturaporn Parkprot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 229. Development process of community-based environmental public policy in people sector = กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในภาคประชาชน / Parkorn Suwanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 230. Difficulties of justice administration on juvenile delinquency : a case study of interrogation officers in the metropolitan police sub division II = ปัญหาข้อขัดข้องในการอำนวยความยุติธรรมคดีเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 / Pol. Lt.Kitichai Rarouirune
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 231. Discourse, contestation, and resistance of Thai traditional medicine : a study of the community hospital in Nakhon Pathom province = วาทกรรม การปะทะ ต่อต้าน ของการแพทย์แผนไทย : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครปฐม / Phitsanu Aphisamacharayothin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 232. Disparities in health and health care : a case study in Buddhist Thais and Muslim Thais in Nakhon Nayok province = ความแตกต่างทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในจังหวัดนครนายก / Supoj Ali-usman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 233. Disparities in health and health care between Thai and hill tribe people at Poppra district, Tak province = ความแตกต่างทางสุขภาพและการได้รับการดูแลสุขภาพระหว่างคนไทยกับชาวเขา : กรณีศึกษาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก / Laddawan Panya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 234. District chief officer's leadership style and coordination in Phattalung province = รูปแบบภาวะผู้นำกับการประสานงานของนายอำเภอในจังหวัดพัทลุง / Sornanong Songsompun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 235. Doctrinal and social interaction of Buddhism and Christianity in contemporary Thailand as reflected at Samsen-district in Bangkok / Teddy Prasetyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 236. Domestic violence : socio-cultural perspective and social intervention in a Thai community = ความรุนแรงในครอบครัว : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมและการแทรกแซงทางสังคมในชุมชนไทยแห่งหนึ่ง / Suwat Srisorrachatr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 237. Domestic violence against women by male partners during pregnancy in attapeu province, Lao P.D.R. / Sysavanh Phommachanh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 238. Drivers' opinions of participation in solving air pollution problems caused by ground traffic in Nonthaburi province, Thailand = ความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการจราจรทางบกในจังหวัดนนทบุรี / Soynapa Harnmetta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 239. Early adolescent parenting skills in Bangkok = ทักษะการทำหน้าที่พ่อแม่ต่อลูกวัยรุ่นตอนต้นในกรุงเทพมหานคร / Chanram Ruanpan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 240. Early marriage and sexual-reproductive health among madurese women : an ethnographic study of an Indonesian community / Veronica Diana Asmarawardani
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 241. Economic burden of illness for near poor households in comparison with the poor and other income groups in Vietnam / Nguyen Thi Thu Cuc
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 242. Economic factors and food safety policy of the european union affecting the aggregate demand of Thai frozen chicken exported to the European market : a case study of Germany and the Netherlands = ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายความปลอดภัยทางอาหารของสหภาพยุโรปที่มีผลต่ออุปสงค์รวมการนำเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยในตลาดสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาประเทศเยอรมนีและเนเธอแลนด์ / Prakit Boonpornprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 243. Effectiveness of a community safety zone in Nonthaburi province, Thailand = ประสิทธิผลของโครงการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี / Pol.Lt.Col.Prasong Sirithipvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 244. Effectiveness of custody and prevention of prisoner escape from prison = ประสิทธิภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังในเรือนจำ / Chan Vachiradath
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 245. Effectiveness of Tambon administration organization, Roi-Et province = ประสิทธิผลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด / Pat Boondej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 246. Effectiveness of the training workshop among the local people towards coastal resource conservation : a case study of Koh Lan, Chonburi province = ประสิทธิผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี / Saowarose Prajamgid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 247. Effectiveness on training information and communication technology by Khmer language software : a case study of the National Institute of Education Cambodia / Chheang Sangvath
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 248. Effects of acculturation on illness and healing among Thai Hmong = ผลของการผสมผสานทางวัฒนธรรมต่อความเจ็บป่วยและการเยียวยารักษาพยาบาลของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง / Chalee Juntakanbandit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 249. Effects of doctor-patient relationships on diabetic care study at Sampran District Hospital, Nakhonpathom province = ผลของความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้ต่อการรักษาเบาหวาน กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Sittichai Pattanasuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 250. Effects of obscene media on male youth offenders in a youth correction institute = ปัจจัยทางสื่อลามกอนาจารที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศของผู้ต้องขังวัยหนุ่มในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานี / Chartinate Putananon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 251. Effects of technological changes on the family roles in elderly support : a case study of Unauki town, Japan / Kaori Tanaka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 252. Efficacy expectation and outcome expectation to exercise behavior of nursing students at Phra-Pok-Klao Nursing College, Chanthaburi = ความคาดหวังในผลลัพธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี / Yosapon Leaungsomnapa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 253. Efficiency concerning service of the river patrol officers : a specific study of the perception of the river tourists in Kanchanaburi province = ประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายตรวจทางน้ำ : ศึกษาจากนักท่องเที่ยวทางน้ำในเขตจังหวัดกาญจนบุรี / Pasaworn Ruangrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 254. Efficiency of officials in the department of community development : a case study of Saraburi province = ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี / Kittipat Pengsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 255. Elderly participation in self-help group development = การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเอง / Vimolpun Nitipong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 256. Emotional expression among stroke patients with aphasia : perspectives of nurses and caregivers = การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาในการพูดจากการสืบรู้ของพยาบาลและผู้ดูแล / Nethnapa Vongskan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 257. Employee perceptions of corporate cultural change : a case study of a private company in Bangkok = การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร : กรณีศึกษาในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Apirak Varachanonth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 258. Encouragement and support of the legal rights of the public by commissioned police officers of the metropolitan police subdivision 9 = การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนตามสิทธิทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Capt. Pongpichan Chayanonpiriya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 259. Energy saving behavior of bachelor degree students = พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Pongpun Ampawa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 260. Environmental education based indigenous knowledge management for community learning = การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน / Ekachai Phumduang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 261. Environmental education for management of local mangrove at Yisan sub-district, Amphawa district, Samutsongkhram province, Thailand = สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการป่าชายเลนสำหรับชุมชนในท้องถิ่นตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Amaraporn Sripurjarean
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 262. Environmental education for sustainable agriculture management = สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน / Chutathip Thawornratana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 263. Environmental education management of private vocational schools in Nakhonpathom province = การจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม / Punyanee Arame
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 264. Environmental education organizing model of the temples located in the vicinity of Bangkok Metropolis = รูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในวัด ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร / Prapaporn Chulilung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 265. Environmental security perception model in dyeing industry = แบบจําลองการรับรู้ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมฟอกย้อม / Ranin Kijkla
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 266. Environmental social factors affecting offences of sentenced women prisoners : a case study of women prisoners in the women central correctional institution in Bangkok = ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Jintana Anantasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 267. Epidemiological-based health care budget allocation model at the provincial level : a case study of Nakhon Pathom province, Thailand = รูปแบบการจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขระดับจังหวัดโดยใช้ข้อมูลด้านระบาดวิทยา : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Kanittha Chamroonsawasdi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 268. Equity in access to antiretroviral therapy : a case study of Chiang Mai province = ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / Woraluck Himakalasa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 269. Equity in health : a case study of self-medication in Chiang Mai province = ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : กรณีศึกษาการซื้อยากินเองในจังหวัดเชียงใหม่ / Naphaphorn Panklang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 270. Equity in health and health care in universal health coverage program : a case study of Nakhon Pathom province = ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Boonkert Nguanboonmak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 271. Equity in oral health in Thailand : case study in Kukot Municipality, Pratumtani province = ความเป็นธรรมในเรื่องสุขภาพช่องปากของสังคมไทย : กรณีศึกษา เทศบาลคูคต จังหวัดปทุมธานี / Thongchai Vachirarojpisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 272. Equity of health care utilization by the elderly population in Thailand during the periods of the economic bubble and after the economic crisis : policy options = ความเป็นธรรมในการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มประชากรวัยสูงอายุในประเทศไทยช่วงระหว่างเศรษฐกิจฟองสบู่และหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ทางเลือกเชิงนโยบาย / Sarunya Benjakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 273. Erectile dysfunction and sexual satisfaction : case study in male aged range 40-70 years in Bangkok = การหย่อนสมรรถภาพทางเพศและความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของชายไทย อายุ 40-70 ปีในกรุงเทพมหานคร / heewan Choorerk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 274. Establishing of Buddhist moralism in preventing of premarital sex of female adolescents : a comparative study among female adolescents from Buddhabutra Camp Project and higher secondary school students in Bangkok = การปลูกฝังพุทธจริยธรรมในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น : ศึกษาเปรียบเทียบวัยรุ่นหญิงที่ผ่านและไม่ผ่านโครงการค่ายพุทธบุตร กรุงเทพมหานคร / Patsawanan Srisamran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 275. Ethical problems in healing by witchcraft practice : a case study of Mhor Thum in Tambon Nongsuang, Amphur Nongkungsri, Kalasin province = ปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์กรณีศึกษาการรักษาโรคของหมอธรรม / Santi Kinnaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 276. Ethical values as appeared in Phnom Rung inscriptions = คุณค่าทางจริยธรรมที่ปรากฏในจารึกพนมรุ้ง / Suwannee Piyawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 277. Ethics of sexual health among school adolescents in Nakornratchsima province = จริยธรรมด้านสุขอนามัยทางเพศของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา / Nussara Vichitkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 278. Ethnic migrant workers living with HIV/Aids : stigma and discrimination in urban areas of Kunming, Yunnan province, China / Li Zhu Chen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 279. Evaluation of competency of the crime watch volunteers in the Samreah Police station ares = การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ / Kittipat Chachaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 280. Evaluation of effectiveness of environmental education in certified environmental management system (ISO 14001) secondary schools in Bangkok = การประเมินประสิทธิผลการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในเขตกรุงเทพมหานคร / Wilawon Buahoong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 281. Evaluation of the economic incentives of the Khao Wong Community Forest Management Cooperation = การประเมินค่าสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของการร่วมมือกันจัดการป่าชุมชนเขาวง / Rames Khanhirun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 282. Evaluation of the effectiveness of the AIC process in the executive training workshops on the environmental management system of Anandhamahidol hospital = การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ AIC ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหาร เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอานันทมหิดล / Major Narisara Thumapa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 283. Evaluation of the quality of services delivered by government hospitals under the universal coverage health insurance policy : a case study of Nonthaburi province = การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 284. Expectation and satisfaction toward educational administration of Mahachulalongkornrajavidayalaya University / Phra Sophoan Khy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 285. Expectation of success in implementing the policy to control entertainment places : a case study of government officers in Samutpakarn province = ความคาดหวังต่อผลสำเร็จของการนำนโยบายจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ / Pangkae Pincoum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 286. Expectation of the people Bangkok metropolis towards the roles of the crime suppression division Police Officers = ความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม / Police Major Somyos Romson
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 287. Expectations and neede of prisoners who committed narcotic violations before they are released from prisons and correctional Institutions in region 1 = ความคาดหวังและความต้องการของผู้ต้องขังที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ก่อนที่จะได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำและทัณฑสถานในเขต 1 / Police Captain Chalothorn Wattanachot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 288. Expectations to leadership behaviors of the commander of traffic police devision = ความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บังคับการตำรวจจราจร / Kitisak Sathidpanid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 289. Experience of motherhood among women with physical disability in Thailand = ประสบการณ์ความเป็นแม่ของผู้หญิงพิการด้านร่างกายในประเทศไทย / Nawarat Boonpiam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 290. Experiences of women with postpartum complication in Battambang province, Cambodia / Vong Lenin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 291. Exploring sexual experiences among menopausal women in semi-urban Northern Vietnam / Nguyen Luong Hien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 292. Exploring sexuality of older people in an urban area of Thai Binh province, contemporary Vietnam / Nguyen Ngoc Son
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 293. Facial surgery : the reconstruction of beauty for Thai women = ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย / Mullika Muttiko
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 294. Factor affecting causality of violent offenses committed by the male offenders : a case study Bang Kwang Central Prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของผู้ต้องขังชาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางบางขวาง / Pol.Lt.Narongpol Pimolsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 295. Factor affecting to crime victimity in the case of property crime : a case study of robbery in metropolitan police bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะคดีชิงทรัพย์ที่เกิดขึ้นในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col.Sanhong Sadvaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 296. Factor affecting to sexual abuse (rape) of male youth offenders in youth correction institute = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศ กรณีการข่มขืนกระทำชำเราของผู้ต้องขังชายในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง / Seksit Sawanyathiput
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 297. Factor monitoring a risk group free from drug abuse : case study of the drug addicted sibling at-risk group = ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด : กรณีศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีพี่หรือน้องติดยาเสพติด / Siriporn Chantaluk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 298. Factors affacting to juveniles and youths' drug abuse : a case study of juveniles and youths in Bangkok metropolitan and peripheral areas = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Supakanda Suksriwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 299. Factors affecting acceptance of rehabilitation module of inmates in the Women's Central Correctional Institution, Bangkok metropolis = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับรูปแบบในการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานคร / Attcha Wu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 300. Factors affecting amphetamine disposal offence in Saraburi provincial police region : study of opinion of the police narcotics Supperssion units = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาบ้าในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 1 : ศึกษาจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด / Pornchai Nalavachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 301. Factors affecting and protection against the motorcycle accident : a case study of Kanchanaburi non-commissioned police = ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน กรณีศึกษา : ตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / Nuttaphol Sitanonth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 302. Factors affecting attendance of government health promotion program for elderly : a survey in Hoamark area, Bangkok, Thailand / Sivalee Meesook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 303. Factors affecting behavior in the use of personal protective devices among furniture manufacture workers in Bang Sue district Bangkok Metropolis = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานในสถานประกอบการประดิษฐ์ไม้ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร / Uthaiwan Jamklang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 304. Factors affecting career aspirations of secondary school leavers in Bhutan / Jigme Dorji
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 305. Factors affecting decision making in encounters of police in metropolitant division 7 : a case study of the patrol police = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7/ Pol. Capt.Ake Thongsamak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 306. Factors affecting decision on drug use, narcotic type 1 (Amphetamine) of male juveniles in a Central Observation and Protection Center = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แอมเฟตามีน) ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร / Pol.Maj.Wisit Muensuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 307. Factors affecting democratic behavior of Mahidol University Students = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล / Pannee Trangkasant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 308. Factors affecting drug trafficking offences by non-Thai female leading to imprisonment in the central women's correctional institution = ปัจจัยที่มีผลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงชาวต่างประเทศในทัณฑสถานหญิงกลาง / Theera Hemuppatham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 309. Factors affecting drug use (amphetamines) among drug offenders from the fishery occupation in Samutsakorn prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังชายที่มีอาชีพทำการประมงในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / Pol.Maj. Nuttapon Suvunnavonk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 310. Factors affecting escape tendency of delinquent juveniles : a case study of offciers in the observation and protection centers and training school, Bangkok area = ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มในการหลบหนีของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Thitiporn Rarouirune
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 311. Factors affecting family's capabilities on oral self-care and deciduous caries among pre-school children in Ubonratchathani province = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพของครอบครัวและการเกิดสภาวะโรคฟันน้ำนมผุในเด็กวัยก่อนเรียนจังหวัดอุบลราชธานี / Kridsana Wuttisin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 312. Factors affecting fear of crime among women in Bangkoknoi district, Bangkok metropolis = ปัจจัยที่มีผลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้หญิงในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร / Pol. Lt.Titiwat Rouchanukul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 313. Factors affecting female drug offender inmates' needs and expectations of life before and after release = ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและความคาดหวังในการดำเนินชีวิตก่อนและหลังปลดปล่อยของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ / Darunai Changjai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 314. Factors affecting female offenders' drug abuse in the central female prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาบ้าของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Montree Tedkhan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 315. Factors affecting investigation on female child sex-sale service (child prostitute) of noncommissioned police under 1-5th divisions of metropolitan police bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศของเด็กหญิง : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col.Somchat Sachan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 316. Factors affecting job of private security guards : a case study of Amphur Muang Nonthaburi = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนในเขตที่พักอาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมืองนนทบุรี / Samak Suwansrinon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 317. Factors affecting job performance of police officers in control of entertainment place : Makasan Metropolitan Police Station = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการควบคุมสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน / Pol.Lt.Col. Kittituch Pimton
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 318. Factors affecting job satisfaction of correctional officers in the Bangkok region = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเขตอิสระ / Khomdej Chansangsawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 319. Factors affecting job satisfaction of the staff in Can Tho University of Medicine and Pharmacy Viet Nam / Phan Thi Luyen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 320. Factors affecting justice services : case study deputy superintendents (investigation) in Metropolitan Police Bureau / Police Lieutenant Colonel Somchai Kaitsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 321. Factors affecting management to achievement in investigation : a case study in the metropolitan police subdivision 1 = ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จในการสืบสวนคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 / Pol.Capt.Pornsak Laorujiralai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 322. Factors affecting morale in job performance of non-commissioned police under the supervision of Metropolitan Police Subdivision 7, metropolitan police devision = ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Sirinadda Panichphong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 323. Factors affecting narcotics investigation of the police officers in the Prosecution and Financial Investigation Division Narcotics Suppression Bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด / Pol.Lt. Suphot Chaosritong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 324. Factors affecting non-commissioned police officers in drug investigation sub-division, Metropolitan Police Bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในกองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล/ Thanuthep Ritiluechai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 325. Factors affecting occupational group's strength in Chiangmai province = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ / Chomparee Chompurat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 326. Factors affecting of the criminal investigation of the capital offense = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม / Pol.Capt.Kwanthoon Panyapiyawit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 327. Factors affecting on discretion of judges to punishment in criminal cases = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของศาลยุติธรรม / Nuttaya Chanyachailart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 328. Factors affecting organization coordination within General Staff Division of Provincial Police Region 1 = การประสานงานภายในของข้าราชการตำรวจกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 / Srisak Pphromboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 329. Factors affecting people's behaviors in garbage disposal in Muang district Ratchaburi province = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ้งมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / Thiraporn Chandrasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 330. Factors affecting pregnancy termination practice in contemporary Vietnam : a case study in Hochiminh city / Pham Gia Tran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 331. Factors affecting principals' performance in public schools in the Galle district of Sri Lanka / Sumith Parakramawansa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 332. Factors affecting self-protection behavior from noise pollution by officers of Airports of Thailand Public Company Limited = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากมลพิษทางเสียงของพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / Somkiat Lainumcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 333. Factors affecting sexual abuse against women by male police in the metropolitan police station under metropolitan police divisions 7 = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจชายในสถานีตำรวจนครบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 / Pol. Capt. Natdanai Ampa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 334. Factors affecting sexual abuse of male prisoners in Bangkwang Central Prison : a case study of rape case = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศของผู้ต้องขังชายในเรือนจำบางขวาง : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดการข่มขืนกระทำชำเรา / Pol.Capt. Jeera Laohabud
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 335. Factors affecting stress and coping behavior of women prisoners : a case study of the Central Women's Correctional Institution, Bangkok = ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้ต้องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Ratchanan Vangpoka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 336. Factors affecting teacher morale under trashigang district in Bhutan / Leki Wangdi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 337. Factors affecting the aggravated assualt of male juvenile offeders in the central observation and protection centers = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดีทำร้ายร่างกายของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร / Pol.Capt. Kukkong Disavatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 338. Factors affecting the amphetamine abuse of female juveniles in the observation and protection center in central region region = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กในเขตภาคกลาง / Preechakit Chuatrisorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 339. Factors affecting the car theft suppression of the police officers in the provincial police region 7 = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ภาค 7 / Police Captain Somboon Moorapan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 340. Factors affecting the crimes against properties of the male juveniles in the Central Observation and Protection Centers = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง / Pol.Capt. Pitsanu Polabout
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 341. Factors affecting the decision-making ability of the basic educational institution committee in secondary schools = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา / Kiatidumgeng Kumsura
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 342. Factors affecting the duty performance of the legal officers in the customs criminal proceedings = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกรในการดำเนินคดีอาญาศุลกากร / Achara Khemthongyai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 343. Factors affecting the efficiency of fiscal administration of Subdistrict Administration Organization : a case study of Pranakhon Si Ayutthaya province = ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Matima Tanprayoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 344. Factors affecting the existence of the grocery store in Maung district, Nakhonpathom province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Benjamaporn Chewha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 345. Factors affecting the job satisfaction in mob control of the Police officers in the riot control and suppression sub-division = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการป้องกันและปราบปรามจราจล / Ittichai Nunthapruksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 346. Factors affecting the job satisfaction of female noncommissioned police officers in police subdivision 1-5, Metropolitan Police, Royal Thai Police = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนหญิงในกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Pol.Lt.Col. Surachat Maneejak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 347. Factors affecting the learning organization characteristics of Dramatic Arts College = ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะความเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฎศิลป / Chanathorn Tubporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 348. Factors affecting the male adolescence's drug use (amphetamine) in the Medical Correctional Institution in Pathum Thani = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังวัยรุ่นชายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี / Pol. Capt. Wittaya Pathomneela
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 349. Factors affecting the participation in local development of TAO committee in Chon Buri province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรีในการพัฒนาชุมชน / Wandee Rakchat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 350. Factors affecting the readiness towards ASEAN community of extra large public secondary schools in Nonthaburi province educational service area, Office 3 = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี / Nattakan Saiyoot de Clercq
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 351. Factors affecting the recidivism of female granted royal pardon offenders = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ / Ungsana Chaisiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 352. Factors affecting the state of maternal child-rearing practices toward enhancing self-esteem of school children = ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับนับถือตนเองในเด็กวัยเรียน / Wichakorn Langkafha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 353. Factors affecting the team innovation of research and development projects in Thailand = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมของทีมวิจัยและพัฒนาประเทศไทย / Porntida Visaetsilapanonta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 354. Factors affecting to drug use (Amphetamine) of female juveniles in Central Observation and Protection Center = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร / Police Lieutenant Colonel Panya Pinsook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 355. Factors affecting to female juvenile's against property (larceny theft) in Bangkok observation and protection center and surrounding area = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์กรณีลักทรัพย์ของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Pol.Capt. Wansit Bamrungrasd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 356. Factors affecting to violated traffic act of the driver : a case study of the noncommissioned police officers in Metropolitan Police Division 7,8 and 9 Metropolitant Police = ปัจจัยที่มีผลต่อการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ : ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชั้นประทวนในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 7,8 และ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Pol.Capt. Nithi Chanprasitphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 357. Factors affecting traffic performance of police traffic in the metropolitan police subdivision 9 = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol.Capt.Sorasak Thongmee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 358. Factors affecting white-collar crime within the stock exchange of Thailand = ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมคอปกขาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Kamol Supreyasunthorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 359. Factors analysis of self-control, social bond and differential association affecting drug addicts : a case study of rehabilitation residents of Thanyarak Institute = การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง, ความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการติดยาเสพติด : กรณีศึกษาผู้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสถาบันธัญญารักษ์ / Sirilak Wiset
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 360. Factors effecting job satisfaction of the noncommissioned police officers in Metropolitan Police Division 3 = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 / Pol.Capt. Grittinart Tulyalak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 361. Factors in performance of the patrol police officers in Amphur Maung provincial police station in Nakhonpathom province = ปัจจัยทีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม / Chanchai natsonamai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 362. Factors influencing employees' self-development in Nanyang Textile group = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของบุคคลระดับปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ / Korakot Mekchaidee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 363. Factors influencing narcotic drug smuggling by male foreign prisoners : a case study of Klong Prem central prison Bangkok Thailand = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษของผู้ต้องขังชายชาวต่างชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร / Suchet Deemangmee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 364. Factors influencing of police job under project discussions on problems of narcotic drugs in workplace = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโครงการ เสวนาปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ / Pol.Lt. Rungsakul Bunkhapue
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 365. Factors influencing the decision making of public servants regarding the early retirement program : a case study of the Office of the Permanent Secretary for Public Health = การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / Supanida Tootongkam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 366. Factors influencing the potential decisions of government officials to become state employees under an autonomous university : a case study of Mahidol University = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยมหิดล / Saisuda Boonwiset
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 367. Factors influencing the subcultural behaviors of inmates in prisons = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมรองของผู้ต้องขังในเรือนจำ / Warissara Sirisutthidacha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 368. Factors of power-control theory and self-control theory related to offenses against persons by juvenile delinquents in Bangkok metropolitan and periphery = ปัจจัยด้าน power-control และปัจจัยด้านการควบคุมตนเองที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Supitcha Yannawornsitdech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 369. Factors of self-control, social bond and differential association affecting to the assault cases : a case study of delinquent juveniles in the observation and protection centers and training school, Bangkok metropolis and premises = ปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง, ความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในคดีทำร้ายร่างกาย : กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Ratchatawan Maliwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 370. Factors of the social background affecting the investigation and arrest of methamphetaminists : a case study of the investigation officers in the metropolitan police devision 9 = ปัจจัยด้านภูมิหลังทางสังคมที่มีผลต่อการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Police Captain Trairat Pengnoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 371. Factors related the parental readiness of the married couple having the first child receiving service at Nakorn Pathom Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นบิดามารดาของคู่สมรสที่มีบุตรคนแรกที่มารับบริการโรงพยาบาลนครปฐม / Pranee Katanyutita
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 372. Factors related to amphetamine offences : a case study of prisoners in the Central Corrections Institution for Female Drug offenders = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดด้านเสพจำหน่าย เสพ และจำหน่ายยาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง / Yupa Boonkern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 373. Factors related to antenatal care services and health status of mothers and infants : a case study maternal and child hospital, health promotion center region 4 Ratchaburi = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์และภาวะสุขภาพของมารดาและทารกแรกเกิด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแม่และเด็ก / Kessanee Koktatong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 374. Factors related to development of the executives judges in the judiciary court = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาผู้บริหารศาลในศาลยุติธรรม / Pittawat Ritraksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 375. Factors related to dietary supplement consumption among middle-aged people in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร / Supawan Wongteerasuppaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 376. Factors related to exercise behavior of youth in the Youth Centers of Bangkok Metropolitan Administration = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของเยาวชนในศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร / Nusara Paphangkorakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 377. Factors related to investigation and arrest of narcotics criminals by the police officers of investigation section of the metropolitan police subdivision 9 = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาบ้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Capt.Sunthorn Malavate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 378. Factors related to job security among the community hospitals' officials in Lopburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลพบุรี / Adtaporn Tantiwut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 379. Factors related to job security and the working efficiency of commercial bank staff = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกมั่นคงในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ / Prasan Jansila
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 380. Factors related to needs of police officers transfer in the Police Cadet Academy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการเปลี่ยนงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Police Lieutenant Supaporn Hengtee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 381. Factors related to patterns of life after having joined the early retirement programme : a study of teachers in the Central Region of the Office of the National Primary Education Commission = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนการดำเนินชีวิตหลังการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตภาคกลาง / Prayod Chamkham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 382. Factors related to property offence of juveniles in Bangkok metropolitan and periphery = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Chankanit Kritya Suriyamanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 383. Factors related to role of TAO executive committee in developing local occupation : case study in Nakhonsawan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทในการพัฒนาอาชีพของกรรมการบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ / Sangthain Inpayung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 384. Factors related to situation awareness and crisis management in a viation = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้สถานการณ์ และการจัดการภาวะวิกฤติทางการบิน / Panida Chuenchom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 385. Factors related to solid waste sorting behavior among housewives in Bang Sue District Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร / Rungnapha Makmattayan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 386. Factors related to stress management of the traffic police of the metropolitan police subdivision 8 = ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 / Pol. Lt. Techin Kanchanaclod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 387. Factors related to the consumption need level of dietary supplement products of the secondary school's teacher in the Department of General Ducation in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร / Nitima Tangtrongchit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 388. Factors related to the decision making of the agriculturists' households in the agricultural employment of Cambodian migrant labor force in Trat = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจของครัวเรือนเกษตรกรในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากแรงงานย้ายถิ่นชาวกัมพูชาศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตราด / Niyom Suttiporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 389. Factors related to the family relationship of the women administrative leaders in government service in the Bangkok Mftropolitan area = ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้บริหารสตรีในหน่วยงานภาครัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร / Cheevinphan Dhitayarak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 390. Factors related to the labor skill of insurance sales personel = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะแรงงานด้านการขายประกันชีวิต / Nichareethorn Suwannarong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 391. Factors related to the organization commitment of automobile company employees = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทรถยนต์ / Pimchanok Phengnaren
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 392. Factors related to the parental perceptions of child behavior patterns at kindergarten level II in schools under the office of primary education of Bangkok metropolitan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของบิดามารดาต่อแบบแผนพฤติกรรมเด็ก ในระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร / Nithivadee Noochaiya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 393. Factors related to the perception of organizational climate of police officers in the Police Cadet Academy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Police Captain Amphan Chumpho
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 394. Factors related to the perceptions about job security of technician in the large cement factories ; Saraburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กรณีศึกษาโรงงานปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี / Hathaikarn Kasorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 395. Factors related to the quality of life of 12 to 18-month-old babies of HIV-Infected mothers = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของเด็กอายุ 12-18 เดือนที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี / Wipada Sanyanusin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 396. Factors related to the roles of sub-district sport committees toward the local sport development in Nakornpathom Province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลต่อการพัฒนากีฬาท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม / Marut Sawaengsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 397. Factors related to values of sexual risk behavior control among Thai secondary school students adolescents in Samutprakan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่านิยมการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการ / Sumalee Srilumputong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 398. Factors related to vision of the head of health centers in Public Health Region 4 = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ต่อสถานีอนามัยของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตสาธารณสุข 4 / Yothsanai Kruangtip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 399. Factors related with emotional quotient of chiefs of police stations in Metropolitan Police Bureau = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อเชาวน์อารมณ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Capt.Parkpoom Rawirot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 400. Factors relating people expectation over the role behaviors of police immigration bureau : case study in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร / Pol. Capt. Nuengphathai Thiwakornkitkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 401. Factors relating the administration of the police patrol officers : a case study of the police station in the Metropolitan Police Bureau 6 = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานสายตรวจศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 / Pongsak Kittipibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 402. Factors relating to coping patterns of caregivers of metastasis cancer patients = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม / Somjai Navacheun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 403. Factors relating to self-defenst from crimes in residence : a case study in Phuttamonton district, Nakhonpathom province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมในที่พักอาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Sukanya Subsongsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 404. Factors relating to the morale of noncommissioned officers in the Police Cadet Academy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Pol.Capt. Apichat Hongpiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 405. Factors relating to the success of ISO 9000 implementation at Nursing Colleges of Pra-Borommarajanock Institute, Ministry of Public Health = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบคุณภาพ ISO 9000 ของคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / Bampen Phongphetdit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 406. Factors that encourage young female to practice unsafe sex, Bangladesh / Nasrin Akter
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 407. Factors that influence pregnant women's decision to have a caesarean section and its health consequence in Daknong province in Vietnam / H Vinh Nie
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 408. Factors that related to staff morale in the Office of the President of Mahidol University = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Piyachon Photharom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 409. Factors which affected illegal sale of amphetamines of female offenders in the Central Women's Correctional Institution = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col.Wuttipong Petchkumneard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 410. Faculty members' opinions on the readiness of the Nursing College, Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health in training management = ความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขในการจัดฝึกอบรมตามความคิดเห็นของอาจารย์ / Chuleekorn Montana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 411. Family and exercise behavior of health care personnel = ครอบครัวกับการออกกำลังกายของบุคลากรทางด้านสุขภาพ / Chongruk Rodkasem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 412. Family care activities in providing care for kidney transplanted patients = กิจกรรมการดูแลของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต / Supattraporn Doungkumchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 413. Family factors affecting drug use (amphetamine) of male juveniles in the central observation and protection center = ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดียาเสพติด (ยาบ้า) ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง / Pol.Lt.Col.Jakgree Suntharow
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 414. Family factors affecting on student achievement in Sri Lanka : a case study of wilgamuwa educational zone / T.M.P.S.K. Tennakoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 415. Family planning policy analysis in Thailand = วิเคราะห์นโยบายวางแผนครอบครัวของประเทศไทย / Sasamon Srisuthisak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 416. Family support in self-care of myocardial infarction patient's after dilate coronary artery = การสนับสนุนในครอบครัวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ / Siriporn Samsee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 417. Farmers' behavior on soil and water conservation in Nakhon Pathom provincial land reform areas = พฤติกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม / Nantana Apiwattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 418. Fear of crime among people in Klong Toey Slum = ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย / Pol.Lt.Col.Kraiwin Wattanasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 419. Fear of crime and expectation of foreign tourists toward tourist police = ความหวาดกลัวอาชญากรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อตำรวจท่องเที่ยว / Pol.Lt.Col.Ekapong Amornmuneepong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 420. Feasibility studies to establish the criminology institute in Thailand = การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการก่อตั้งสถาบันอาชญาวิทยาในประเทศไทย / Pol.Capt. Pattanachai Pamornphibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 421. Feasible models for collaboration among government and non-government organizations in implementation of compulsory system on drug treatment and rehabilitation in Thailand = แบบจำลองที่มีความเป็นไปได้ในความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานของระบบบังคับบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย / Apasiri Suwannanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 422. Feminine body, risk, and breast self-examination = ร่างกายที่เป็นหญิง ความเสี่ยงกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง / Patchanee Jinchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 423. Filariasis elimination programme : an investigation of factors associated with drug distribution and compliance = โครงการกำจัดโรคเท้าช้าง : การสืบค้นเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับยาและความร่วมมือรับประทานยา / Capt. Nida Laothong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 424. Fisherman's awareness regarding anchovy conservation : a case study of Langsuan district Chumphon province = ความตระหนักของชาวประมงท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลากะตัก กรณีศึกษา : อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / Onsiri Sukyingyod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 425. Fluidity of Thai queer sexualities and their experiences of accessing sexual health care / Prempreeda Pramoj Na Ayutthaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 426. Food consumption behavior of diabetic patients in the family context = ครอบครัวกับการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเบาหวาน / Nalin Mingkonsi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 427. For me---it's a magic" : knowledge and reality constructions of medicines used among transgender = "สำหรับฉัน---มันวิเศษ : กระบวนการก่อร่างความรู้ความจริงว่าด้วยยาภายใต้บริบทชีวิตของกะเทยในจังหวัดแห่งหนึ่ง / Panoopat Poompruek"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 428. Foreign administrators' attitudes towards thai industrial engineers = เจตคติของผู้บริหารชาวต่างชาติที่มีต่อวิศวกรไทยในภาคอุตสาหกรรม / Anantaporn Na Charoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 429. Forensic science applying in the criminal justice process = การนำวิทยาการตำรวจมาใช้ในการดำเนินคดีอาญา / Pol.Lt.Col.Napop Nganearm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 430. Formulating strategies for improving the educational management of Nursing Colleges under the jurisdiction of the Ministry of Public Health : benchmarking approach = การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ Benchmarking / Konkanok Lattanand
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 431. Formulation of environmental education training curriculum on tourist natural resources conservation for Ao Phang-Nga national park voluntary rangers = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำหรับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา / Suttipat Kongpetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 432. Gender analysis on sociocultural and behavioral consequences of Leprosy in Myanmar / Kyi Kyi Sein
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 433. Gender and sexuality, and their implications on sexual reproductive health including HIV/AIDS : a case study of young female factory workers in Vientiane, Laos / Viengthong Manivone
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 434. Gender differences of sexual meanings among Thai adolescents : a case study of Hotline Center Foundation's clients = ความแตกต่างของเพศในการให้ความหมายเรื่องเพศของวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ / Narin Karinchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 435. Gender relations and low birth weight infants = บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในครอบครัวของมารดาที่คลอดทารกน้ำหนักน้อย / Major. Wimonpun Kamonpetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 436. Gender role in diabetic retinopathy blindness prevention = บทบาทหญิงชายกับการป้องกันการตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมอันเนื่องมาจากเบาหวาน / Prapapan Sadara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 437. Gender, culture and infertility in Cambodian society / Sok Sophanna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 438. Gift exchange and SI" in pharmaceutical representative and physician relationships = การแลกเปลี่ยนและความ "ซี้" ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนยาและแพทย์ / Viboon Wattananamkul"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 439. Girl prostitutes' life : case study on the girls after care of the Center for the Protection of Children's Life = สาเหตุและวิถีชีวิตของโสเภณีเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กหญิงภายใต้การดูแลของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก / Pol.Lt Suraphong Plengkham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 440. Good governance and efficiency of municipal administration = ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล / Parin Pengsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 441. Graphic-based participatory methodolgy for community development = กระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยความร่วมมือของสมาชิกชุมชนโดยใช้การวาดภาพช่วย / Kitjakaan Chuaychuwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 442. Guidelines for the promotion of tourist guide consciousness regarding conservation of the inner Rattanakosin cultural environment = แนวทางการส่งเสริมจิตสำนึกแก่มัคคุเทศก์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน / Siriporn Panpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 443. Guidelines to develop the model Mahidol University's Sports Center = แนวทางการกำหนดรูปแบบศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล / Ornnapa Tasnaina
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 444. Happiness and causal attribution among depressive patients = ความสุขและการอ้างเหตุแห่งความสุขของผู้ป่วยซึมเศร้า / Maj. Panomporn Phoomchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 445. Happy life of the elderly in a village of Khon Kaen province : a case study of Ban Kai Na of Muang district = ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาบ้านไก่นา อำเภอเมือง / Pirasak Sriruecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 446. Healing from social suffering : women's experience in a drug abuse afflicted, Jingpo community in Yunnan, China / Zhixiang Zu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 447. Health behavior on risk reduction and health outcome among pregnant women over 35 years old : an analysis of linear structural relationship model = พฤติกรรมสุขภาพที่ลดภาวะเสี่ยงและผลลัพธ์ทางสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี : การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น / Sommai Kochanam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 448. Health personnel's behavior on electrical energy conservation for general hospitals in Ratchaburi province, Thailand = พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี / Wanlee Theeranantachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 449. Health risk behaviors of personnel and local residents involved in solid waste disposal site of Nonthaburi province = พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่กำจัดมูลฝอยนนทบุรี / Pol.Capt.Worapan Pisutthanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 450. Health service utilization behaviors of the registered patients under universal coverage for health insurance project = พฤติกรรมการใช้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Renu Kamchoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 451. Health service utilization of women with reproductive tract infections in rural China / Guo Sufang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 452. Health teaching competency bases for nurses = ความสามารถพื้นฐานในด้านการให้ความรู้ทางสุขภาพสำหรับพยาบาล / Jarunan Srijandee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 453. Help seeking behavior of infertile women in the context of gender relation = แบบแผนการแสวงหาการรักษาของหญิงมีบุตรยากในบริบทความสัมพันธ์หญิงชาย / Sineenard Phatdiphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 454. High school student's sexuality in Bangkok = เพศภาวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร / Ranu Khongraksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 455. HIV men who have sex with men and unsafe sex practices in Phnom Pehn, Cambodia / Meas Kimsan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 456. HIV transmission from husbands to wives in the context of gender and class relations, an urban slum area, Phnom Penh, Cambodia / Chea Thy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 457. HIV vulnerability among married women : a case study of migrant workers in slum areas of Phnom Penh, Cambodia / Kong Sopheap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 458. HIV/AIDS preventive behavior (condom use) and its determinants among female commercial sex workers in Beijing, China / Chang Chun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 459. HIV/AIDS preventive behavior : factors underlying condom use among Myanmar migrant workers in Thailand / Ni Ni Khaing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 460. HIV/AIDS transmission risky behaviors of migrants in Dhaka city : analysis of sexual behaviors / Seerat Nasir
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 461. Home electric energy saving model through environmental education process = รูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา / Taradol Tepareenun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 462. Home health care quality indicator development in chronic disease for health team by participatory action research = การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านสำหรับทีมสุขภาพโดยวิธีวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Orawan Katekaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 463. Homosexuality in contemporary chinese society : implications for HIV/AIDS prevention / Li Haochu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 464. Hotel executive visions and staff participation on environmental management : a case study of Green Leaf Foundation members = วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมกรณีศึกษาโรงแรมที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิใบไม้เขียว / Wirinee Wattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 465. Household hazardous waste management behavior of people in Bangkok = พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Thipjutha Amornakarawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 466. How farmers protect themselves against pesticides : a case study of farmers in Lomsak district Phetchabun province = พฤติกรรมเกษตรกรในการป้องกันตนเองจากสารกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / Donlatip Perchpolcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 467. Human resource development and employment rate in the paper and packaging business of the Siam Cement Group = การพัฒนาบุคลากรกับการคงอยู่ของพนักงานในธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์เครือซิเมนต์ไทย / Apidsara Samaksamosorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 468. Human resource development in chemicals and chemical products related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Jutamas Makaluck
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 469. Human resource development in motor vehicle and transportation equipment related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Kanchon Techanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 470. Human resource development of accredited hospitals = การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / Thitiporn Poolsukh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 471. Human resource development of cement concretes and lime related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คอนกรีต และใยหินเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Sasithon Nudee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 472. Human resource development of radio TV and communication equipment related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Chananchida Kwanjai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 473. Illness experience of HIV positive married women in Peri-Urban Yangon, Myanmar / Win Win Aye
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 474. Illness experiences and coping with gynecological cancer among northeast Thai female patients = ประสบการณ์การเจ็บป่วยและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาโรคมะเร็งทางนรีเวชในกลุ่มผู้ป่วยสตรีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Amornrat Ratanasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 475. Illness suffering experience, stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS : a case study of plwas using voluntary counseling confidentiality and testing in Kirivong Referral Hospital, Takeo province, Cambodia / Nget Chiv
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 476. Impact of crime news presenttation of mass media upon operation of the metropolitan police detectives = ผลกระทบของการเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวน / Pol.Capt.Sarawut Iemcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 477. Implementing the empowerment learning technique to prevent and solve violence problem for youths and adolescents in schools in Nonthaburi province, Thailand = การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเสริมพลังเพื่อป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี / Juthamas Booranamanus
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 478. Improving lecturing effectiveness for a management training course = การเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการบรรยายในการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ / Nuanphan Sirisri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 479. In love we trust" : barriers to condom use among female migrant university students in Hanoi Vietnam / Nguyen Thi Thao"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 480. Indicative criteria of death sentencing = เกณฑ์ชี้วัดการตัดสินลงโทษประหารชีวิต / Pol.Col. Piyapun Pingmuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 481. Indigenous knowledge edification of soil water and forest resources among the Kaloeng Ethnic Group = การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านเรื่องทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง / Songkoon Chantachon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 482. Indigenous knowledge of community forest conservation : a case study of Aloe-Doenban in Surin = ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าอาลอ-โดนแบน จังหวัดสุรินทร์ / Katcharin Intrarungsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 483. Indigenous medical revivalism and the politics of social space : a case study of the folk healer movement in Northern Thailand = ขบวนการฟื้นฟูการแพทย์พื้นบ้านไทยกับการเมืองเรื่องการเปิดพื้นที่ทางสังคม : กรณีเครือข่ายหมอเมืองภาคเหนือตอนบน / Yongsak Tantipidoke
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 484. Individual differences of Thai judges that influence on sentencing goals in criminal cases = ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลของผู้พิพากษาไทยที่มีอิทธิพลต่อจุดประสงค์การลงโทษในคดีอาญา / Paijit Savasdisara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 485. Induced abortion : a societal problem in Sri Lanka / Rathnayake Mudiyanselage Abeyrathne
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 486. Industrial accidents in the context of labor process : a case study of food cannery factory in Bangkok vicinity = อุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมในบริบทกระบวนการแรงงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารกระป๋องในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร / Jittirat Booranaprapruck
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 487. Infectious waste management among the health officers in health centers Suphanburi Province = การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยจังหวัดสุพรรณบุรี / Pannee Insawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 488. Influence of pregnancy women's power factors and domestic violence on the risk of infection with HIV/AIDS = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอำนาจความรุนแรงในครอบครัวและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/AIDS / Pintippa Sangwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 489. Influences of stigmatization and discrimination on care for people living with HIV/AIDS (plwha) : a study of home based care services in Phnom Penh, Cambodia / Seng Vuthy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 490. Information reception and environmentally friendly products consumption among women in Bangkok Metropolis = การรับข่าวสารและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสตรี / กรุงเทพมหานคร / Phiree Chaichana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 491. Integration of environmental education for teachers in basic education schools = การบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / Seree Woraphong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 492. Intention to revisiting on private hospital in Bangkok metropolis = ความตั้งใจในการบริการซ้ำของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Suvimon Sanveingchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 493. International tourists and stakeholders' expectations of competency and ability of monastery tour guides = ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววัดต่อทักษะของมัคคุเทศกนำเที่ยววัด / Patarapol Aisi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 494. International tourists' satisfaction with the quality of service in accommodation in Thailand = ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีต่อคุณภาพการบริการของที่พักแรมในประเทศไทย / Phenphun Charoenpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 495. Inter-religious dialogue in the higher educational institutes : a comparative study of dialogue between Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Saengtham College = สานเสวนาทางศาสนาในสถาบันการศึกษาศาสนาระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบสานเสวนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับวิทยาลัยแสงธรรม / Phramaha Thongpool Kulwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 496. Investgation of top management of correctional institutions, Correction Department, Ministy of Justice, Thailand = แนวทางในการพัฒนาเรือนจำของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม / Pichai Pichienpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 497. Job motivation of the police officers of the personnel division of the royal thai police headquarters = แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองทะเบียนพล / Kitti Ariyanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 498. Job satisfaction of academic staff in Mahidol University / Sunida Siripak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 499. Job satisfaction of native chinese teachers (NCTs) in higher education institutions in Bangkok metropolis and vicinity / Wang Qing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 500. Job satisfaction of police officers in metroplitan police station under the nionth metropolitan police division = ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลในกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol.Capt.Utane Tangpitaksamer
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 501. Job satisfaction of primary teachers under samtse district of Bhutan / Kinley Dorji
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 502. Job satisfaction of school principals in Colombo district Sri Lanka / Geetha Senani Alwis
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 503. Job satisfaction of secondary school teachers in Thimphu district of Bhutan / Sangay Drukpa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 504. Job strain and hypertension : testing relationship model in Nakornpathom policemen = ความเครียดในการทำงานและความดันโลหิตสูง : ทดสอบตัวแบบความสัมพันธ์ในตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม / Thaval Poblap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 505. Junior executives' coaching patterns in the Bank of Thailand = การศึกษารูปแบบการสอนงานของผู้บริหารระดับต้นในธนาคารแห่งประเทศไทย / On-uma Tanong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 506. Justifiable homicide : a study of criteria and guidelines for law enforcement in Thailand = วิสามัญฆาตกรรม : การศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย / Pol.Maj.Jaturong Wongchaikittiphorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 507. Juvenile offending against property, narcotics and violent crimes in Bangkok and Peripheral area : a study of self-control theoretical implications = การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด และชีวิตร่างกาย (คดีร้ายแรง) ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : การศึกษาวิจัยโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง / Seksit Sawanyathipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 508. Knowledge and attitude of swine farmers towards environmental management system : ISO14001 in Ratchaburi province = ความรู้และเจตคติของผู้เลี้ยงสุกรที่มีต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในจังหวัดราชบุรี / Karan Siripanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 509. Knowledge and attitude of the public and the committee for local administration under the jurisdiction of the Laksong police station on environmental management for prevention of crimes = ความรู้ ทัศนคติของประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสองต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม / Pol. Lt. Thapakorn Hanumard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 510. Knowledge and attitude of undergraduate tourism management students towards marine tourism resource conservation = ความรู้และเจตคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว / Nitaya Yamwankaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 511. Knowledge and attitude on ecotourism of vocational education college students in Kanchanaburi = ความรู้และเจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / Chalatorn Tanprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 512. Knowledge and attitudes of subdistrict administration organization members towards ecotourism in Phuket province = ความรู้และเจตคติของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต / Ratree Pasunta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 513. Knowledge and awareness of citizens regarding environmental problems : a case study of Bangkok public park = ความรู้และความตระหนักของประชาชนที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีผู้ใช้บริการพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร / Arthit Chatmongkonwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 514. Knowledge and awareness of mathayomsuksa III students of participation on Chao Phraya river conservation in Nonthaburi province = ความรู้และความตระหนักที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนนทบุรี / Ladda Pimjan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 515. Knowledge and awareness of public health volunteers concerning food safety : a case study in muang district, Udon Thani province = ความรู้และความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย : กรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / Marut Nambutr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 516. Knowledge and practice of solid waste management in entrepreneurs at Pak Klong Talad market = ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณตลาดปากคลองตลาด / Natapol Jantataeme
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 517. Knowledge and practice on air pollution and noise pollution in Bangkok : a case study of sub-inspector traffic polices in metropolitan police bureau = ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Capt. Parinya Mungkung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 518. Knowledge management model for community-based floating market tourism = รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวตลาดน้ำโดยชุมชน / Yussanee Sommathat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 519. Knowledge of subdistrict administration organization members on the decentralization of local administration : a case study in Samutsakorn province = ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการกระจายอำนาจการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร / Norravith Visetsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 520. Knowledge sharing in civil society sector : a case study of financial savings in community-based organizations = การแบ่งปันความรู้ในภาคประชาสังคม : ศึกษากรณีองค์กรชุมชนด้านการออมทรัพย์ / Nutchana Puangthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 521. Knowledge, attitude and participation on wildlife conservation of youth who visited Khao Kheow Open Zoo = ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของเยาวชนที่เข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว / Doungkamol Satesiripaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 522. Knowledge, attitude of police in metropolice division 7 on human trafficking = ทัศนคติด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ที่มีต่อปัญหาการค้ามนุษย์ / Pol. Lt. Jarunchai Fongmoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 523. Knowledge, attitudes and participation of the EGCO's employees on energy conservation = ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) / Surangkana Maitrawattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 524. Knowledge, attitudes and practice of energy conservation of the sixth grade students in Bangkok Nakornpathom and Samutprakarn province under the Dawn Project = ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม และสมุทรปราการภายใต้โครงการรุ่งอรุณ / Patthinee Pisespongsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 525. Knowledge, attitudes, and role performance of Subdistrict Administrative Organization council members in Nonthaburi province on solid waste management = ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตามบทบาทในการจัดการมูลฝอยของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนนทบุรี / Jantana Boonchuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 526. Labour skills for community based tourism management : a case study of Plai Pong Pang Thai villages, Samutsongkram province = ทักษะแรงงานในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านทรงไทย ปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม / Yanisa Wattanakumnuan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 527. Land titling project in accordance with the government policy of assets capitalizaiion : an evaluation = การประเมินผลโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในจังหวัดนครราชสีมา / Karntida Luchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 528. Leadership style of superintendent of metropolitan = แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจนครบาล / Pol.Sub.Lt. Piyasak Pongsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 529. Leadership styles of school principals in Colombo district Sri Lanka / Dumina Dharshani Lellupitiya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 530. Learning network development for biodiversity conservation = การพัฒนาเครื่อข่ายการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ / Suwaree Sripoona
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 531. Learning networks of resource and environmental management for self-reliance = เครือข่ายการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพึ่งตนเอง / Shutima Saengnagern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 532. Learning to manage natural food resources : a case study of a women's group in Kanchanaburi, Thailand = การเรียนรู้เรื่องการจัดการแหล่งอาหารธรรมชาติ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย / Thitima Neiamsampao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 533. Life and health of floating women in chengdu, China : a study of induced abortion experience of unmarried female migrant workers / Yang Yi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 534. Life behind the wheel : accidents in the shielded world of truck drivers = ชีวิตหลังพวงมาลัย : อุบัติเหตุในโลกที่มีเกราะกำบังของคนขับรถบรรทุก / Prakong Chuenwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 535. Life choices conducive to never-married women's illness under the Husk" of modernity = ทางเลือกชีวิตที่นำไปสู่ความเจ็บป่วยของผู้หญิงโสดภายใต้ "เปลือก" ของภาวะสมัยใหม่ / Patrapan Tamdee"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 536. Life condition of youths after ex-addiction : a case study of the youths at Pracharat Phattana Rehabilitation Center Nong Pak Long sub-district, Muang district, Nakhon Pathom province = สภาพชีวิตหลังผ่านการบำบัดของเยาวชนผู้ติดยาเสพติด : กรณีศึกษาเยาวชนผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดจากศูนย์บำบัด ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Adisorn Wisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 537. Life in two worlds : a qualitative study of identity conflict management among male homosexual medical students in Bangkok = ชีวิตในโลกทวิลักษณ์ : การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในอัตลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ที่เป็นชายรักเพศเดียวกันในกรุงเทพมหานคร / Thawatchai Pachun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 538. Life satisfaction of single women : a case study of a private company in Bangkok = ความพึงพอใจในชีวิตของสตรีโสต : กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Indira Indranoi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 539. Life styles, sexuality and cultural beliefs related to unsafe sexual practices among youth in Peri-Urban Yangon, Myanmar / Ohnmar Aung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 540. Lived experience of children who live with parents or guardians who suffer from TB in Chiang Mai province, Thailand = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ปกครองที่ป่วยเป็นวัณโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Kaewta Sangsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 541. Lived experience of ostomates : eliminate sufferings or suffering from elimination = ประสบการณ์ชีวิตของคนมีทวารเทียม : การขจัดความทุกข์หรือความทุกข์จากการขับถ่ายอุจจาระ / Kanchana Rungsangjun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 542. Lived experiences of sexually abused children : a case study of the center for the protection of children's rights foundation = วิถีชีวิตของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ศึกษาเฉพาะกรณีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก / Voralux Vorapuksirikool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 543. Local people's awareness of folk arts and crafts conservation : a case study of Baan Bang Saded Royal Dolls (Tukkata Chao Wang) Pa Mok district, Ang Thong province Thailand = ความตระหนักของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง / Pensom Pengsombut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 544. Local people's participation in ecotourism management : a case study of Koh Larn, Chonburi province = การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี / Ratanawadee Chulaphant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 545. Local people's participation in the conservation of environment at Budha Udhayan water reservoir Amnatcharoen province = การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำกรณีศึกษา : อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จังหวัดอำนาจเจริญ / Yongyudha Supon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 546. Local people's perceptions and opinions on preventing and solving environmental problems resulting from tourism development : a case study of Koh Chang, Trat province = การรับรู้และแนวคิดในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่น กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราด / Phatthira Teeraswasdi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 547. Local resident's consciousness on wetland conservation : a case study of Phrukanthulee wetland, Thachana district, Suratthani province = จิตสำนึกของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำพรุคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Somsak Kojeejul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 548. Love dynamics in paretic patients after stroke = การเปลี่ยนแปลงของความรักในผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Chalermkwan Singhwee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 549. Love, sex and sexual reproductive health risks of young female factory workers in Hanoi, Vietnam / Pham Tuong Van
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 550. Mahidol University first year students' environmental perception through communication processes = การรับรู้สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกระบวนการสื่อสาร / Siriwan Tripet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 551. Maintenance of hope among Thai HIV/AIDS patients in a Buddhist temple-based care center / Laura Hollinger
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 552. Male participation in contraceptive use behavior = การมีส่วนร่วมของเพศชายในการคุมกำเนิด / Penprapa Kreeyindee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 553. Management on hazardous waste of motorcycle repairing entrepreneurs in Chiang Mai municipality Chiang Mai province = การจัดการของเสียอันตรายของผู้ประกอบการซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / Sakan Promsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 554. Managerial competency of supervisors at Mahidol University = ความสามารถในการบริหารจัดการของหัวหน้างานมหาวิทยาลัยมหิดล / Chawang Woraputtinan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 555. Marital rape among the poor women in the Slum of Urban Phnom Penh, Cambodia / Sour Salan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 556. Market promotion factors affecting the decision to apply for membership of health centers in Bangkok = ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกของศูนย์สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร / Sutthimarn Samathi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 557. Mass media factors which affected to sexual offense of male juveniles in a Central Observation and Protection Center = ปัจจัยทางด้านสื่อสารมวลชน ที่มีผลต่อการกระทำความผิดทางเพศของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางกรุงเทพมหานคร / Pol.Capt. Narin Taimuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 558. Mate selection among thais of Chinese origin : case study in the Municipal area, Ayutthaya province = การเลือกคู่ครองของคนไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Wilasinee Fungladda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 559. Maternal beliefs and behavior on the use of impregnated bednets to prevent malaria for their children in Ratchaburi province / Pusadee Sri-Aroon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 560. Mathematics achievement of general certificate of education (ordinary level) students in dehiowita educational zone of Sri Lanka / M.A.P. Priyadarshani
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 561. Meanings and beliefs concerning death and acceptance of euthanasia among thai nurses = การให้ความหมายความเชื่อเกี่ยวกับความตายและการยอมรับของพยาบาลต่อการทำให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังตายอย่างสงบ / Peerapong Tangjitjaroen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 562. Meanings of dying and death among patients and practitioners : a qualitative study in a Tibetan Hospital / Rendan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 563. Meanings of sexual health among university students = การให้ความหมายเรื่องสุขภาพทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย / Thuntuch Viphatphumiprathes
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 564. Meanings of smoking among rural male adolescent smokers in Munshipara village of Bangladesh / Nurul Haque
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 565. Measures to prevent and suppress transnational organized crime focus on money laundering = มาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงิน / Pol.Col.Pisan Mookjang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 566. Medical malpractice litigation in Thailand = กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีทุรเวชปฏิบัติในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะการดำเนินคดีแพ่ง / Apiwon Insorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 567. Medicalization in the treatment of infertilie women : a case study = การเข้าสู่กระบวนการรักษาการมีบุตรยาก : กรณีศึกษาผู้หญิงมีบุตรยาก / Prateep Plipluemat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 568. Medicalization of the menopausal women in Nakhornpathom Hospital = กระบวนการทำให้เกิดการแทรกแซงทางการแพทย์ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน / Orawan Montapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 569. Medicines use among children under five years old with acute respiratory infection (ARI) : an anthropological study in an urban slum area of Depok Municipality, Indonesia / Yuniar, Yuyun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 570. Men who have sex with men : stigma/discrimination and risk of HIV/AIDS in Laos / Alahn Khounnasene
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 571. Menstraul experiences of marginalized migrant girls in Beijing, China / Zhang Jian
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 572. Migrants and emerging infectious disease : an exploratory qualitative study on the vulnerability of Lao migrant workers to pandemic influenza in Nakhon Pathom, Thailand / Phornsamay Siheuangxay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 573. Migration behaviors of Thai-Muslim household : a case study of Yala, Pattani and Narathivat provinces, Thailand = พฤติกรรมการย้ายถิ่นของครัวเรือนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม : กรณีศึกษา จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส / Sa-ard Sinchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 574. Mobile phone using behaviour of the agriculture households in Phuttamonthon district, Nakorn Pathom province = พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Piboon Chaithirasakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 575. Model and appropriation of establishment of Special Investigation Department = รูปแบบและความเหมาะสมของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ / Police Sergeant MajorPisan Sapanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 576. Model and guidance for promoting monks' philanthropy = รูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมการให้เพื่อสังคมของพระสงฆ์ / Phramaha Suthep Srithong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 577. Modern women, sexual desire and pleasure in Urban Vietnam / Quach Thi Thu Trang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 578. Modernity and self-identity : experiences of women living with HIV/AIDS (WLHA) in non-art adherence in the context of Chiang Mai = ความเป็นสมัยใหม่และอัตลักษณ์ : ประสบการณ์การขาดวินัยในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวีเอดส์ในบริบทของเชียงใหม่ / Charukanya Rueankham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 579. Moral reasoning of juvenile delinquents in the observation and protection of Ubonratchathani province = การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี / Orrain Khamkom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 580. Morale in practice of the commissioner police officers in economic crime division = กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (พนักงานสอบสวน) ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ / Police Lieutenant Colonel Jakrit Daengsurisri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 581. Morale of staff practicing in Mettapracharak (Watraikhing) Hospital = ขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) / Jeerada Thammaphimuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 582. Mothers' experience with down syndrome's child : social suffering, context, meaning and management = ประสบการณ์ของมารดากับการมีบุตรอาการดาวน์ : ความทุกข์เชิงสังคม บริบท ความหมายและการจัดการ / Mondha Kengganpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 583. Motivation for graduate studies of female and male graduate students = แรงจูงใจในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาหญิงและชาย / Wan-Arsan Kriangwattanapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 584. Municipal readiness for education organization in accordance with the National Education Act of B.E.2542 (1999) : a case study in Yala = ความพร้อมในการดำเนินการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล / Siritham Chantapun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 585. Nature interpretation guide book in Khao Noi - Khao Pradu non - hunting area = คู่มือสื่อความหมายธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่ / Pramote Orakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 586. Needs after release of the juvenile delinquency concerning narcotics drugs : a specific study of the Juveniles in Ubekha Training School = ความคาดหวังในอนาคตภายหลังการปลดปล่อย : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กบ้านอุเบกขา / Kemigar Vajeesaard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 587. Negotiating safer sex practices by female sex workers infected with STIs/HIV in Haiphong city, Vietnam / Vu Thi Du
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 588. Noncommissioned police officer expectations of leadership behavior, following the Thailand international public sectors standard management system and outcom (P.S.O.1107) = ความคาดหวังของตำรวจชั้นประทวนต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจในการบริหารงานระบบบริการภาคเอกชนและประชาชน (P.S.O.1107) ศึกษาเฉพาะกรณีของบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 / Pol. Capt. Denlar Rattanakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 589. Non-compliance behavior of tuberculosis patients in marginalized living contexts = พฤติกรรมการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ / Nisarat Yoosook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 590. Norplant misuse in central Java, Indonesia : analysis of quality of care and compliance behavior / Susi Eja Yuarsi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 591. Nurses' resignation from profession in the context of labor process and gender relations : a case study in a private hospital in Bangkok / Pruksachat Pibulthanavanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 592. Obstacles in detection of gang robbery cases of the police detectives in Metropolitan Police Divisions 7, 8 and 9 (Thonburi area) = อุปสรรคในการสืบสวนคดีปล้นทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในกองบังคับการตำรวจนครบาล 7, 8 และ 9 (เขตธนบุรี) / Pol.Lt.Col. Kamnuan Klaiklueng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 593. Occupational choices for the blind : a case study in Bangkok Metropolis = การเลือกอาชีพของคนพิการทางสายตาในกรุงเทพมหานคร / Dararat Maneethorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 594. Occupational health, safety and environment related behavior among the employee : a case study of the healthy workplace projcet in Bangpoo Industrial Estate = พฤติกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ศึกษาเฉพาะกรณีที่เข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน / Sittidech Junsuksri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 595. Occupational stress and stress management in the context of labor process under a transformation of production system in the Thai textile industry = ความเครียดและการจัดการความเครียดของคนงานจากการประกอบอาชีพในบริบทของกระบวนการแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่านของระบบการผลิตอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ / Suteekarn Eaim-Yingpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 596. Official participation in organizational culture development : a case study of Department of Legal Aid and Civil Rights Protection = การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ : กรณีศึกษาสำนักคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) / Siriluck Janepanichcheep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 597. On using health information website to improve the reproductive health in rural Yunnan of China : perceived attributes of innovation and its utilization / Tang Songyuan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 598. Opinion of criminal justice personnel on the enforcement of suspended prosecution = ความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้บังคับ / Pol. Capt. Pramote Chanboonkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 599. Opinion of passengers regarding station service and environment around bus stations : a case study of Chatuchak station, Bangkok = ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางต่อการให้บริการและสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่งกรุงเทพ : กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) / Chawisa Chuanchuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 600. Opinion of the administrative committee of the Tambol Administrative Organizations in the 7th provincial police area on the practice of the Tambol Community Police = ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตำรวจภูธร ภาค7 ที่มีต่อการปฏิบัติงานในโครงการตำรวจชุมชนประจำตำบล / Pol.Capt. Tun Soonthonvipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 601. Opinion of the staff towards the staff development of the Royal Thai Air Force Academy = ความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการจัดการพัฒนาคณาจารย์ของโรงเรียนนายเรืออากาศ / Wing Commander Narongsak Pichitchalothorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 602. Opinion study of police officers toward police for people project : a case study of police officers attached to Metropolitan Police Division 2 Metropolitian Police Bureau Royal Thai Police = การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน : กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col. Komsant Ruamsanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 603. Opinions of administrators, teachers and students about management at Chanapollakan Institute of Technology Nakhonratchasima = ความคิดเห็นของผู้บริหารครูและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา / Fl.Lt.Saran Intakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 604. Opinions of stakeholders on the management of community managed schools in Nepal / Babu Ram Dhungana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 605. Opinions of teachers and school management board on management of higher secondary schools in Thimphu Bhutan / Kinley Gyeltshen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 606. Opinions related to the guideline for drafting master law of the water management of chairpersons and permanent secretaries of the Tambol Administration Organizations (TAOs) in Pranakhon Sri Ayutthaya province = ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำกฎหมายแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Kulphithip Rattanasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 607. Organization of training curriculum : orientation and mobility (O&M) with white canes = การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวด้วยไม้เท้าขาว / Supaporn Jaturapat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 608. Organizational climate and organizational commitment of lhasa teachers college in Tibet, China / Ni Zhen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 609. Organizational climate and working satisfaction of the employees in Corporate Development Department at the Telephone Organization of Thailand = บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายพัฒนาองค์กร องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / Pornsawan Plungwech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 610. Organizational culture and quality of care in government hospital under hospital accreditation : a case study of one service unit in the hospital = วัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : ศึกษากรณีหน่วยบริการหนึ่งในโรงพยาบาล / Sirion Phandhufung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 611. Organizational loyalty of the police officers of the Crime Suppression Division = ความภักดีต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม / Police Captain Krit Arjsamart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 612. Parents' decision making on selecting school for children : a case study of Banbangpradang school under the office of Nakornpathom primary educational service area office 2 = การตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านบางประแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 / Piyawan Charoensathitchai,
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 613. Parents' perception of the behavior of an only child = การรับรู้ของบิดามารดาที่มีต่อพฤติกรรมบุตรคนเดียว / Busadee Banchongratsena
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 614. Parents' satisfaction in dejanusorn primary school in Nakornpathom, Thailand / Kwangil Kim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 615. Parents' satisfaction with the pediatric intensive care unit services of Siriraj Hospital = ความพึงพอใจในการรับบริการของบิดา มารดาผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลเด็กโรงพยาบาลศิริราช / Soraya Maskoto
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 616. Participation and factors associated with community participation in a government hospital health service, case study : Thawung Hospital =การมีส่วนร่วมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี / Benjawan Maleehom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 617. Participation concerning illegal amphetamine prevention and suppression of the people in Samut Songkram province = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราปรามยาบ้าในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม / Pol.Capt. Arthon Chinthog
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 618. Participation in crime problem prevention of the members of Tambol Administrative Organizations in the Nakhorn Pathom province = การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนครปฐม / Police Captain Thirawat Insuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 619. Participation in preventing the spread of amphetamines in public secondary schools : a case study of Sahawittayakheat Krungthonburi 3, Bangkok Metropolis = การมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาบ้าในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรณีศึกษาสหวิทยาเขต กรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร / Tongchai Sumetpipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 620. Participation in self-defense from crime of the industrial manufacturers in the region of Phokaew tambol provincial police station in ampur Sampran, Nakhorn Pathom province = การมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตสถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Police Lieutenant Colonel Anan Vatapanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 621. Participation of family leaders in solving narcotics problems : a case study of Koh Kha district, Lampang province = การมีส่วนร่วมของหัวหน้าครอบครัวในการแก้ปัญหายาเสพติด : ศึกษากรณีอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / Chookiart Kosa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 622. Participation of the civil defense volunteers in the prevention of amphetamine problems in Nakorn Pathom province = การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันปัญหายาเสพติด (ยาบ้า) ในเขตจังหวัดนครปฐม / Kasem Suppavatcharayothin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 623. Participation of the personnel concerning tourism industry in prevention of crime against the tourists = ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว / Teerawat Namseetarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 624. Participation on herbal plant conservation and development for village health volunteers in Soong-Nern district, Nakhonratchasima province = การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชสมุนไพรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / Sureeporn Neadgratoke
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 625. Participatory action research for network development of orphans due to aids = การพัฒนาเครือข่ายเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์แบบมีส่วนร่วม / Dusadee Charoensuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 626. Participatory action research on nature farming for agricultural households in Thai-Cambodia border areas = การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านเกษตรธรรมชาติสำหรับครัวเรือนเกษตรกรบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา / Marisa Koseyayothin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 627. Participatory process in determining environmental education strategy for community development in self-defense border village Ban Thung Maseryor Bongty subdistrict Saiyok district Kanchanaburi province = กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านปัองกันตนเองชายแดน บ้านทุ่งมะเซอย่อ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี / Col.Prachoom Mathuramon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 628. Participatory training on solid waste management for youths in secondary school = การฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มเยาวชนโรงเรียนมัธยมต้น / Wanlee Kanchanakitsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 629. Passion, pleasure and danger : the study of sexual culture of male seasonal migrant workers in Phnom Penh, Cambodia / Tuot Sovannary
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 630. Patient satisfaction with quality of reproductive health care under universal coverage health insurance scheme = ความพึงพอใจในคุณภาพบริการอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Kanungnit Hutawattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 631. Patriarchal capitalism and the experience of Cambodian women become victims of sexual trafficking / Eng Samnang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 632. Patriarchy and baby delivery care at home by health center midwives in Kampot province, Cambodia / Chev Mony
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 633. Patriarchy and capitalism in male HIV non-disclosure pattern : a case study in married men, Phnom Penh, Cambodia / Khim Sotheary
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 634. Pattern of caregiving for elderly by their families in rural communities of Suratthani province = รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวในชุมชนชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี / Chalouy Laubunjong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 635. Patterns of wrong doing under intellectual property laws : a case study of trademarks fraud = รูปแบบและวิธีการกระทำความผิดคดีทรัพย์สินทางปัญญา : ศึกษากรณีการปลอมเครื่องหมายการค้า / Pol.Lt. Col. Phiphop Patcharalapat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 636. People participation in crime prevention and suppression of the sixth metropolitan police = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 / Thawatchai Srisurang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 637. People's opinion of the administration of Nakhonpathom municipality executive committees = การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจังหวัดนครปฐม / Patipat Buppphaniroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 638. People's participation in community forest management : a case study of Khok Yai community forest, Mahasarakham province = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน :กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / Npha Krissadaruengsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 639. People's participation in water pollution prevention : a case study of Tambol Kaengkhoi Municipality Saraburi province = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี/ Monnutha Srihinkong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 640. People's participation on water resource management in Salaya sub-district administration organization = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำในองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา / Pimon Pongsasanongkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 641. People's public particpation of Supanburi province = การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุพรรณบุรี / Pol.Maj.Kosit Phumketkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 642. People's satisfaction of services provided by Registry Departments : a case study of Bangkhuntien district = ความพึงพอใจของประชาชนในงานบริการ ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตบางขุนเทียน / Jeerapa Riewluang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 643. People's satisfaction towards the public services by the municipals in Chonburi Province = ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล จังหวัดชลบุรี / Kittiwat Kitthawornwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 644. People's satisfaction with the services of Nakornphanom provincial Police according to subdistrict community Police project = ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมตามโครงการตำรวจชุมชนประจำตำบล / Pol.Lt. Siriwat Deephor
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 645. Perceived self-efficacy in the drug abstinence process : a study of drug dependence treatment at Thanyarak Institute = การรับรู้ความสามารถของตนเองในกระบวนการเลิกยาเสพติด : ศึกษาการบำบัดการติดยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์ / Sanguan Thanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 646. Perception of depression on social interaction and help-seeking behavior among university adolescents = การรับรู้ภาวะซึมเศร้าต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและพฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือของวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย / Gasinee Veerachayaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 647. Perception of people towards the role and behavior in task performance of the police in Nakhorn Pathom province = การรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนครปฐม / Police Captain Sompong Saimonka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 648. Perception on patient's rights in the universal health coverage (30 baht) cardholders : a case study in general Hospitals in Ratchaburi province = การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค : กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดราชบุรี / Sunisa Mala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 649. Performance of the complaints handling officers in the Universal Health Coverage Project = การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Doungnapa Pichetkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 650. Performance role of the Subdistrict Administrative Organization's Executive Commitees in Bang Pakong river conservation, Chachoengsao province = บทบาทที่ปฏิบัติจริงของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / Paiboon Suksomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 651. Persectives of the male police interrogation on involving female interrogation officers in inquiries into agang rape : a case study of the police metropolitan police division 9 = รูปแบบที่เหมาะสมในการนำพนักงานสอบสวนหญิงมาร่วมสอบสวนในคดีข่มขืนกระทำชำเรา / Pol. Lieut.Amnaj Leepisitsakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 652. Personnel expectation towards status changes following the National Education Act of B.E. 2542 : a case study of The Office of Rajabhat Institute Council = ความคาดหวังของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณี : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ / Nualanong Butrakaewtang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 653. Personnel's readiness for continuous quality improvement in community hospitals in Nakhonchaisi district, Nakhonpathom province = ความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม / Punnipa Chuenklintoop
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 654. Perspectives of premarital sexuality among adolescents with less social and economic advancement in Hanoi / Le Thi Hong Giang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 655. Physical therapist practices in enhancing self-efficacy among knee osteoarthritis patients = การเสริมสร้างความสามารถตนเองของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยนักกายภาพบำบัด / Anchalee Boon-Im
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 656. Physician shortages in community hospitals = การขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน / Khongdej Leethochawalit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 657. Police culture and motivation of inquiry officers (level 1) under metropolitan police bureau = วัฒนธรรมตำรวจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวน (สบ.1) สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Capt. Achirawit Thongjundee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 658. Post abortion care : the experiences of young unmarried women in Vientiane, Lao PDR / Kwangil Kim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 659. Postpartum practices among combodian mothers in Preah Vihear provine : a qualitative study of beliefs and practices / Koung Lo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 660. Potential for self-sufficiency and export of modern pharmaceutical industry in Thailand : policy analysis = ศักยภาพในการพึ่งตนเองและการส่งออกของอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย / Pagamas Maitreemit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 661. Poultry in the daily life of Lao people and implications for bird flu prevention : a community study in Vientiane, Laos / Sengaloune Inthavong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 662. Power and fitness practice : process of body management = อำนาจ และปฏิบัติการทางฟิตเนส : กระบวนการจัดการเรือนร่าง / Montaya Sunantiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 663. Power and resistance : the untold stories in the context of a local health office = อำนาจและการต่อต้าน : เรื่องที่ไม่ถูกเล่าในบริบทองค์กรทางการแพทย์และสาธารณสุข / Naree Palalikit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 664. Power and sexual relationships : a case study of HIV-infected women = อำนาจกับความสัมพันธ์ทางเพศ : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV / Hathairatana Upriputtikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 665. Preventive participation against property crimes in the private precious stone business in Chanthaburi province (Thailand) = การมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระทำผิดต่อทรัพย์ของภาคเอกชนในธุรกิจพลอยจังหวัดจันทบุรี / Piti Dermsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 666. Preventive strategies in a family context for methamphetamines abuse : a case study of students in public secondary schools in one northern province = บริบทของครอบครัวในการป้องกันการเสพเมทแอมเฟตามีน : กรณีศึกษากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ / Poatjanee Prommajit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 667. Principals' perception towards the performance and the problems of school annual plan implementation : a case study of Mahiyangana educational zone in Sri Lanka / Rohitha Amaradasa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 668. Principals' transformational leadership behavior and teachers' job satisfaction of secondary schools under Chukha district, Bhutan / Tshewang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 669. Problems and barriers concerning suppression of illegal immigration of minorities along the Thai-Myanmar border : a case study of Police officers under the Immigration Division 3 = ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันปราบปราม การหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อย ตามแนวชายแดนไทย-พม่า : ศึกษากรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเข้าเมือง 3 / Police Captain (Female)Kanya Petchphairote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 670. Problems and impacts of the foreigner labour : a case study of community leaders in Samutsakorn province = ปัญหาและผลกระทบจากการใช้แรงงานบุคคลต่างด้าว : ศึกษาจากผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร / Police Major Kittitee Putsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 671. Problems and limitations in Thailand's parole system : a case study of top administrators in the Department of Corrections = ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการพักการลงโทษในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ / Wanippol Perchpolcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 672. Problems and needs development in operation of drug addicts rehabilitation = ปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด / Jiraporn Bunshuvong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 673. Problems and obstacles (of investigators) in transnational organized crime investigation in the Metropolitan Police Bureau = ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนอาชญากรรมข้ามชาติของข้าราชการตำรวจในงานสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Kanchon Intararam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 674. Problems and obstacles confronting associate judges in juvenile and family courts : a case study of Bangkok Metropolitan and vicinity = ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว : ศีกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Sutilux Iampijit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 675. Problems and obstacles in detection and arrest of illegal gunmen : a study of the detective police of the 7th provincial police = การปฏิบัติงานด้านการงานสืบสวนและจับกุมมือปืนรับจ้าง : ศึกษาเฉพาะในเขตตำรวจภูธรรภาค 7 / Police Captain Apichate Subsongserm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 676. Problems and obstacles in performing of investigating police for children criminal cases according to the criminal procedural law (amendment) = ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำคดีเด็ก ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / Pol. Lt. Col. Toon Detkunmark
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 677. Problems and obstacles in task performance of police detectives in Metropolitan Police Bureau = ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Police Major Suriya Singhagamol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 678. Problems and obstacles in the suppression of car theft in the police station level = ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการโจรกรรมรถ ระดับสถานีตำรวจ / Su-ed Pimthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 679. Problems and obstracles effect the duty of provincial police region 1 : a case study in Pathum Thani province = ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 ต่อโครงการฝากบ้านกับตำรวจ ศึกษากรณีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี / Pol.Lt.Suksawad Khoositthiphon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 680. Problems in detective tasks of the police officers of the crime suppression division = ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการกองปราบปราม / Karn Thamkarnsem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 681. Problems in needs of police cadet on investigation training in Metropolitan Police Station = ปัญหาความต้องการของนักเรียนนายร้อยตำรวจในการฝึกหัดปฏิบัติราชการงานสอบสวนในสถานีตำรวจนครบาล / Chaiyaphorn Pongsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 682. Problems in policy implementation : a case of otop in Pattani = ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ : กรณีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดปัตตานี / Suthirus Choochuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 683. Problems of the police officers in Crime Suppression Division in suppression of crimes from the aliens = ปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามในการปฏิบัติงานปราบปรามอาชญากรรมจากบุคคลต่างด้าว / Police Leiutenant Colonel Varayuth Sukhawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 684. Professional advancement of female and male graduate students = ความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาหญิงและชายในระดับบัณฑิตศึกษา / Sunee Thongtanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 685. Professional performance among nurses at accredited hospitals in the Bangkok Metropolis = การปฏิบัติเชิงวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแล้ว เขตกรุงเทพมหานคร / Chanakarn Boonnuch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 686. Project evaluation for organizing of the tourism plan = การประเมินโครงการจัดทำแผนการท่องเที่ยว / Kaitbodin Kaewpraparn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 687. Prospective payment from government health budget : efficiency and quality for in-patient care in district and provincial public hospitals in Thailand = การจัดสรรงบประมาณภาครัฐด้านสาธารณสุขแบบเหมาจ่ายก่อนล่วงหน้า : ประสิทธิภาพและคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลรัฐในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย / Ajchara Oumkrua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 688. Psychological and safety belief factors related to safety behavior in motorcycle driving of the young = ปัจจัยจิตลักษณะความเชื่อด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่น / Pol. Lt. Col. Phongkultorn Rojviroon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 689. Psycho-social and cultural factors affecting modern contraceptive practice among women seeking pregnancy termination in Hanoi, Vietnam / Vu Ngoc Bao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 690. Psycho-social and cultural factors associated with breastfeeding practice among mothers with children under 4 months in suburb district of Hanoi City, Vietnam / Tao Thi Hong Van
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 691. Psychosocial factors affecting health seeking behaviour among STD patients in Yunnan, China / Zeng Yong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 692. Psychosocial factors affecting mothers' choices of childhood diarrhoeal treatment among slum families in Ho Chi Minh City, Vietnam / Do Van Binh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 693. Psycho-social factors affecting rural women's personal hygiene behaviour related to vaginitis in Yunnan Province, China / Xiaoping Kang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 694. Psychosocial factors associated with sexual and contraceptive behavior among unmarried university students in Beijing, China / Ailan Li
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 695. Psychosocial factors contributing to perceived stress among Thai dentists in public hospitals / Anchalee Naowaratsopon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 696. Public confidence in public school functions : case study in municipality of Hlegu Township, Myanmar / Than Myint Htay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 697. Public need for participation in cultural resource management of Thailand : a case study of Ayutthaya historical park, Phra Nakhon Si Ayutthaya province = ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของประเทศไทย : กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Patcharee Kunasarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 698. Public participation in public policy making : case study of the project of the watergate of Thajeen river = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษาโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน / Channarong Prommakan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 699. Public relations operation of Sports Afthority of Thailand = การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย / Kamolsawass Krisluenon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 700. Public's opinion on siting of final disposal site for industrial hazardous wastes in Bangkok's vicinity = ความคิดเห็นของประชาชนบริเวณรอบ ๆ กรุงเทพมหานครที่มีต่อที่ฝังกากอุตสาหกรรม / Soojarit Yooktajarong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 701. Quality of care in family planning : case study of client's perspectives toward health center of urban slum and rural communities, in Yogyakarta, Indonesia / Ambar Widaningrum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 702. Quality of life indicators development using participatory approach = กระบวนการสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วม / Somsri Sirikwanchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 703. Quality of work life of government officials : a case study of professional nurses at hospitals in Metropolitan Bangkok = คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรภาครัฐ : ศึกษากรณีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร / Pananya Borwornnuntakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 704. Readiness in task performance of the police officers in provincial police stations in Nakhorn Pathom province = ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม / Police Captain Tawatchai Chaima
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 705. Readiness in task practice of the police officers in Sub-Division 2, Highway Police Division = ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสังกัดกองกำกับการ 2 กองตำรวจทางหลวง / Police Lieutenant Attapon Ittayopasakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 706. Readiness of business organization for human resource development by web-based training = ความพรัอมขององค์กรธุรกิจเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้เว็บเพื่อการฝึกอบรม / Wanlada Varakantsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 707. Readiness of heads of provincial administration units in performing under the CEO management approach = ความพร้อมของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ / Nujarin Teekatakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 708. Readiness of local people for sustainable tourism development : a case study of Tha Kha Floating Market, Tambon Tha Kha, Aumphawa district in Samut Songkhram province = ความพร้อมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Kobkul Srivongcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 709. Readiness of subdistrict administration organization councillors in promoting exercise and sport : a case study in changwat Nonthaburi = ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี / Pramoth Ruensuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 710. Reduction of agriculture chemical substance use leading to adversed health effects among farmers = การลดการใช้สารเคมีในการเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ / Rapeeporn Kachachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 711. Reincarnation and spirituat leadership : a case study of H.H. the 17th Gyalwa Karmapa, the highest black crown Lama of Tibetan Buddhism = การอวตารและความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ : ศึกษากรณีท่านเกียลวากรรมาปาที่สิบเจ็ดผู้นำสูงสุดของลามะนิกายมงกุฎดำแห่งพระพุทธศาสนาแบบทิเบต / Namthip Srichan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 712. Reinforcement method to solve domestic violence problems according to domestic violence Act 2007 = การเสริมใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / Nirumon Rattanarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 713. Relarionship between social bond and the first criminal offences against person behavior of juveniles in Baan Ubekkha Training School = ความสัมพันธ์ระหว่างพันธะทางสังคมกับพฤติกรรมการกระทำผิดครั้งแรกทางด้านชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา / Pol. Lt. Sa-ngat Promngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 714. Relation of moral reasoning ability to empathy and work experience of nurses in Pranangklao Hospital, Nonthaburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับความร่วมรู้สึกและประสบการณ์การทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ. นนทบุรี / Nilinee Taweewal
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 715. Relationship among family relation, child-rearing pattern with emotional quotient = ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับเชาวน์อารมณ์ / Rassamee Buamahasak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 716. Relationship between quality of work life and job performance for Police Office-Crime Prevention and Suppression Division : case study Thonglor Metropolitan = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ / Pol.Capt. Priwan Thaoprom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 717. Relevance of the Royal Thai Police Cadet Academy curriculum to current crime prevention activities : a case study of the plice cadets, class 52 = รูปแบบที่เหมาะสมของหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในปัจจุบัน : ศึกษาจากนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 52 / Pol.Lt.Col. Natsakon Adjanasuppat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 718. Reproductive health rights a wareness of the rural-to-urban migrants in Yunnan, China / Liao Rui
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 719. Researach administration competencies in the public sector = ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจัยของนักวิจัยภาครัฐ / Wiparat De-Ong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 720. Restorative justice in thai court : the study of appropriate model relating to domestic violence = ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรมไทย : การศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว / Chitruedee Weerawess
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 721. Revitalization of Wan Lai tradition : factors and consequences, Bang Saen, Chonburi province = ปัจจัยเงื่อนไขและผลสืบเนื่องของการรื้อฟื้นงานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน จ. ชลบุรี / Jesda Sunalai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 722. Right love : an emergent and constested discourse on gender, sexuality and reproductive health in high school in Hanoi, contemporary Vietnam / Phan Thi Uyen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 723. 'Risk society' perspective on food safety and frozen food : Its influence on modern Thai society = แนวคิดเรื่อง 'สังคมเสี่ยง' กับอาหารปลอดภัยและอาหารแช่แข็ง : ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยที่ทันสมัย / Pawee Jampathong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 724. Risky behaviors of bus drivers on the north-eastern transportation routes : a case study of one private transport company = พฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถของพนักงานขับรถโดยสารบนเส้นทางการเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาบริษัทรถเอกชนแห่งหนึ่ง / Chanya Bamrungmuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 725. Roads to recovery : the social practices of male adolescent former users of amphetamine-type stimulants in Siem Reap, Cambodia / Rohitha Amaradasa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 726. Role of registered nurse for nursing practice in health risk from industrial pollution problems : a case study of Pathumthani province = บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี / Chattika Chongtrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 727. Roles and behaviors of foundation volunteers in assisting society as perceived by Methopolitan Investigation Police = บทบาทและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่มูลนิธิในงานบริการสังคมในความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Police Captain Jatuporn Arunlerktawin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 728. Roles and readiness of the council members of subdistrict administrative organization on solid waste management in Samut Prakan province = บทบาทและความพร้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการมูลฝอยชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ / Wirot Muangnak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 729. Roles and status of middle-aged women and menopause experience : a case study of urban area, Bangkok, Thailand = บทบาทและสถานภาพของผู้หญิงวัยกลางคนกับประสบการณ์ในช่วงวัยหมดระดู : กรณีศึกษาในพื้นที่เขตเมืองกรุงเทพมหานคร / Phajeekan Jirasatienpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 730. Roles of the national economic and social advisory council as defined by the constitution = บทบาทองค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / Sarun Sinuthok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 731. Royal Thai Army conscripts and HIV/AIDS-related stigma and discrimination / Major Thanita Wongjinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 732. Rural adolescent sexual health in a sociocultural context : a case study of a village in Ubonratchathani province = สุขภาพทางเพศของวัยรุ่นชนบทในบริบททางสังคมวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี / Sujitra Thongrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 733. Safety in life and property : a case study of the community leaders in Thama Sala Police Station area = ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : ศึกษากรณีผู้นำชุมชนในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา / Pol.Lt.Col. Panupan Panumas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 734. Satisfaction in job performance of the commissioner police in Police Cadet Academy = ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Police Captain Narongdej Moolasartsathorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 735. Satisfaction in performance of the non-commissioned police officers of the crime suppression division = ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในกองบังคับการปราบปราม / Pol.Sgt. Boontriam Karom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 736. Satisfaction of female police officers in task performance : a case study of Metropolitan Police Divisions 7-8-9 = ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีที่สังกัดในกองบังคับการตำรวจนครบาล 7-8-9 / Pol.Capt. Kamol Numhom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 737. Satisfaction of people towards interrogation service at the Paseejareun police station = ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ / Police Lieutenant Piboon Cheytim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 738. Satisfaction of tourists with community based tourism : a case study of Plai Pong Pang Thai villages, Samut Songkram Province = ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม / Usa Atipokaboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 739. Satisfactory factors influencing BTS's consumers regarding its services = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร / Noppadol Kruttong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 740. Scenario of sustainable agriculture in Thailand = อนาคตภาพเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย / Panya Mankeb
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 741. Scenarios of providing environmental education curriculum in the Sangha Universites = อนาคตภาพของการจัดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ / Uraiwan Veenaphant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 742. Self defense of crime against properties : a specific study of the property crime victims = การป้องกันตนเองจากการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษาจากเหยื่ออาชญากรรม / Pol.Lt.Col.Chanin Boonnark
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 743. Self learning for educational enrichment of the fourth region public health personnel = รูปแบบการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้วยตนเองของบุคลากรสาธารณสุขเขต 4 / Lumnumporn Siwapinyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 744. Self-development needs with the new role under coordination with subdistrict administration organization (SAO) of the heads of health centers in Ratchaburi province = ความต้องการพัฒนาตนเองตามบทบาทใหม่ภายใต้การบริหารงานร่วมกับ อบต. ของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตจังหวัดราชบุรี / Tipaporn Pisalnun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 745. Self-esteem toward the job of moter cycle patrol police officer provincial police of Ratchaburi = การเห็นคุณค่าในตนเองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี / Pol.Lt.Col. Phisanu Sittitoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 746. Self-evaluation model of Sasjha Sasomsup network for life cycle morality development ; Trat province = รูปแบบการประเมินตนเองของเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตจังหวัดตราด / Naphat Prapasuchat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 747. Self-reflexive and self-practices of the obesity children : a case study of the sixth grade students in Ubonratchatani province = การคิดไตร่ตรองสะท้อนตัวตนและการปฏิบัติตัวของเด็กอ้วน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี / Jutipon Ponkerd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 748. Sentencing guidelines on offenses against property = หลักเกณฑ์การกำหนดโทษจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ / Keattibhom Sangsasitorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 749. Service delivery of personnel in the accredited community hospitals = การให้บริการบุคลากรในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / Nichakamol Malitong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 750. Sexual behavior of young male college students living in the government dormitory in Vientiane, Laos / Phommachanh Phyakeo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 751. Sexual behavior relating to HIV/AIDS prevention and influential factors among unmarried young males in Ho Chi Minh City, Vietnam / Truong Trong Hoang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 752. Sexual harassment at work : a study of the magnitude, forms and contextual factors of sexual harassment among international women migrant workers from Ponorogo, east Java, Indonesia / Agus, Joko Pitoyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 753. Sexual health behavior of female child workers in Samutprakan province, Thailand = พฤติกรรมสุขภาพทางเพศของแรงงานเด็กหญิงในจังหวัดสมุทรปราการ / Sarita Srimaroeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 754. Sexual politics of The Other" : an exploratory research on Vietnamese female migrants in Thailand / Mai Thi Thanh Nga"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 755. Sexual satisfaction in women one year after delivery = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงหลังคลอดบุตรภายในระยะ 1 ปีแรก / Nongnuch Phukathon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 756. Sexual socialization : a study of adolescents with induced abortion experience = การขัดเกลาทางสังคมเรื่องเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์ / Nittaya Parinyapariwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 757. Sexual subjectivities of young executive gay men in Jakarta, Indonesia / Paula Krisanty
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 758. Sexual violence against service women in Vientiane capital of Lao PDR / Thatsaphone Songbandith
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 759. Sexuality and sexual agency of Kathoey living with HIV/AIDs in I-Saan, Thailand = เพศวิถีและอำนาจในตนเรื่องเพศของกะเทยที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในภาคอีสาน ประเทศไทย / Ladda Waiyawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 760. Sexuality and sexual and reproductive health consequences among female homeless adolescents in Ho Chi Minh City, Vietnam / Le Thi Minh Tam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 761. Sexuality and Sexual behaviors of male STD patients in Dhaka City, Bangladesh / Sharful Islam Khan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 762. Sexuality of Burmese single male migrant laborers : a case study of one province in central Thailand = เพศวิถีในแรงงานชายโสดพม่า : กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่ง เขตภาคกลางของประเทศไทย / Roengjit Yasoongnern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 763. Sexuality of male adolescents : a case study of urban male adolescents at risk to sexual behavior in Chiang Mai province = เพศวิถีของวัยรุ่นชายกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / Umpava Timpan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 764. Sexuality of menopausal women at Manamaiju village development committee (VDC), Nepal / Meg Bahadur Bhujel
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 765. Sexuality, gender power relations and negotiation for safer sex among lower-middle class married women : a case study at Public Health Center 61, Bangkok metropolitan administration = ระบบความเชื่อและพฤติกรรมทางเพศและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชายกับการต่อรองเรื่องเพศ เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในผู้หญิงแม่บ้านชนชั้นกลางค่อนข้างต่ำ : กรณีศึกษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 กรุงเทพมหานคร / Rewadee Lertsintanapat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 766. Single mothers and their vulnerability to HIV/AIDS and STIs in the Lao people's democratic republic / Soulany Chansy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 767. Situation of educational management in technical and vocational education and training case study : Preah-Kossamak Polytechnic Institute / Soeung Monvichet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 768. Skills and strategies in crime prevention and suppression : a study of the suppression police officers in metropolitan police stations = ทักษะและยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม : ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Capt. Kriangsak Peangyuok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 769. Skills to enhance teaching effectiveness for technical trainers = ทักษะที่เพิ่มประสิทธิภาพการสอนของวิทยากรด้านช่างเทคนิค / Pranee Sae-Wong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 770. Small scale fishermen's opinions regarding the breeding of sea mussels for a parttime job : a case study of fishing village Banpakkrongpamong Tambon Phantainorasingh Samuthsakhon province = ความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านที่มีต่อการเลี้ยงหอยแมลงภู่เป็นอาชีพเสริม : ศึกษากรณีชุมชนหมู่บ้านปากคลองประมง ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร / Sermpon Dulyapintukorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 771. Smoking behaviour of petrol station employees : a study in Muang Municipality, Nakornpathom = พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็กปั๊ม กรณีศึกษาในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม / Montha Suksalee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 772. Smoking by vendors at Nakhonpathom municipality fresh market = บุหรี่ในโลกและวิถีชีวิตของพ่อค้าในตลาดสด : กรณีศึกษาในตลาดสดเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครปฐม / Thatchanan Manopetkasem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 773. Smoking cessation process among female smokers in Bangkok province = กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของผู้หญิงติดบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร / Prapatsara Khorattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 774. Social and cultural factors influencing betel quid chewing among young adult Myanmar men in contemporary contexts of Mandalay city, Myanmar / Thida Moe
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 775. Social and marital life of deaf people = สังคมและชีวิตสมรสของคนหูหนวก / Somkid Juntakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 776. Social and psychological suffering of infertile women : a study of conjugal relations, stigmatization, discrimination, and social support in Haiphong city, Vietnam / Le Thi Thuy Nga
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 777. Social capital and health movement : a case study of Sasjha Sasomsup in Trad province = ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จ.ตราด / Lakkhana Termsirikulchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 778. Social capital process of the community care for people living with HIV/AIDS = กระบวนการทุนทางสังคมที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเอดส์ในชุมชน / Orathai Srithongtham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 779. Social determinants of insecticide treated bed net (ITN) use for malaria control among migrant workers in rural area of Shan State in Myanmar / Nyi Nyi Aung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 780. Social meaning of HIV\AIDS to drug injecting females : exploratory qualitative research in Kunming, China / Zhou Hong Mei
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 781. Social meanings, perceptions, and the use of voluntary HIV counselling and testing among male service workers in Vientiane, Laos / Sanya Vathanakoune
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 782. Social network analysis : a case study of anti-drug addiction networks in Suphanburi province, Thailand = การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษาเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย / Pattama Suphunnakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 783. Social stratification, medical welfare and medical treatment patterns for end-stage renal disease patients = ช่วงชั้นทางสังคม, สวัสดิการรักษาพยาบาล : แบบแผนการรักษาของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย / Kwannapa Preechamanitkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 784. Social, cultural and ecological aspects of risk behaviors of leptospirosis patients : a study in Prathai district, Nakhon Ratchasima = มิติทางสังคมวัฒนธรรมและเงื่อนไขทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา / Sunate Sainkunthod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 785. Socio-cultural barriers to access effective health care for women with self reported symptoms of reproductive tract infection, in Myanmar / Yi Yi Win
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 786. Socio-cultural context and alcoholic beverage drinking behavior of reproductive-age women = บริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ / Kunnatee Poomsaguan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 787. Socio-cultural determinants of writers in regard to the portrayals of HIV-AIDS in Myanmar writings / Thanda Khin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 788. Socio-cultural dimension of self-care practices on induced abortion among female adolescents = มิติทางสังคม-วัฒนธรรมของพฤติกรรมการจัดการยุติการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมด้วยตนเองของผู้หญิงวัยรุ่น / Chaba Chaichest
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 789. Socio-cultural dimensions of anemia among pregnant women in rural areas of Java, Indonesia / Atik Triratnawati
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 790. Socio-cultural factors affecting the antenatal care behavior among pregnant women in Pakkhad district Nongkhai province Thailand / Siriporn Sarasan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 791. Solution for substance abuse problems in secondary school by using structural-buddhist sociological perspective : a case study of teacher's roles in the Department of Non-Vocational Education in Bangkok = การแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมด้วยหลักพุทธสังคมวิทยาเชิงโครงสร้าง : ศึกษาเฉพาะบทบาทของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร / Pramaha Suwatsan Ragkhanto
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 792. Some factors affecting male youth offenders sentenced for rape in the central correctional institution in Pathumthani province = ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศกรณีการข่มขืนกระทำชำเรา : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังชายในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี / Pol.Lt. Sitthiphat Chalermyos
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 793. Some factors affecting perfromance achievement of the investigators in Metropolitan Police Bureau = ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Chanvit Tabtim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 794. Some factors related to job satisfaction of police authority : a case study of the Police Aviation division, the National Police Bureau = ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Pot.LT.Col.Chalermchai Suriyamanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 795. Speed, violence and sex : marginality, identity and road traffic infuries among young motorcyclists = ซิ่ง ซ่า เซ็ก : ภาวะชายขอบ อัตลักษณ์และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์วัยรุ่น / Panatda Chumnansook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 796. Sport as special events for sales promotion = การจัดกิจกรรมพิเศษด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการขาย / Werakiat Aueprasertvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 797. Sport club management in private housing projects = การจัดการสโมสรกีฬาในหมู่บ้านจัดสรร / Direak Phanlit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 798. State and problems in operating of formal and nonformal education in Krabikrabong organization = สภาพและปัญหาการดำเนินงานขององค์กรกระบี่กระบองในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน / Pitak Sritawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 799. State and problems of sport management in Thai traditional long boat racing in Nakhonpathom province 2005 = สภาพและปัญหาของการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีพุทธศักราช 2548 / Suttipat Benjatechah
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 800. Status and change of Thai massage : a case study of Thai traditional massage training school in Bangkok = สถานะและการเปลี่ยนแปลงของการนวดแผนไทย : กรณีศึกษาโรงเรียนฝึกนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Pawinee Suttikasem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 801. Stigma and discrimination-related experience of women living with HBV during pregnancy : a study in urban area of Shijiazhuang, Hebei province, China / Wei Liu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 802. Stigmatization of AIDS patients in the medical care service system = การตีตราผู้ป่วยเอดส์ในระบบบริการทางการแพทย์ / Kittaya Yothaprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 803. Stigmatization of pulmonary tuberculosis patients in the health care service system = การตีตราของผู้ป่วยวัณโรคปอดในระบบบริการสุขภาพ / Tassanee Manoonpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 804. Street denturists : the state, the dental profession and illegalization : case study of a group of street denturist in Bangkok = ช่างทำฟันข้างถนน : รัฐ, วิชาชีพทันตแพทย์และกระบวนการกลายเป็นหมอเถื่อน กรณีศึกษาช่างทำฟันข้างถนนกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Suphaluk Lertmanorut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 805. Stress coping behaviour among workers in a food and beverage factory in Nakornpathom province = พฤติกรรมเผชิญความเครียดในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนงานผลิตผลไม้และสับปะรดในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม / Pittaya Namark
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 806. Struggle, bearing, or consensus : experience of passive smoking among women in urban China / Yulin Zhang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 807. Student drop out of government secondary schools : Badulla educational zone, Sri Lanka / H.M.Hahendra Dhammika Herath
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 808. Student satisfaction towards chinese teaching and learning process : a case study at Traimit Wittayalai School, Bangkok, Thailand / Ronghua Cui
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 809. Students' expectation of Ramkhamhaeng University Sports Center's services = ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการให้บริการของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Bureng Tanapan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 810. Students' reading habits in 1 AB schools of Dehiowita educational zone, Sri Lanka / Niluka Damayanthi Hettiarachchi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 811. Study on english performance of G.C.E. ordinary level students' in Wilgamuwa Educational Zone of Sri Lanka / S.A.G.R. Siriwardhana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 812. Success of food entrepreneurs in OTOP [One Tambol One Product] project in Nakhonpathom province = ความสำเร็จของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดนครปฐม / Napanon Bussaba
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 813. Suffering, healing, and the contestation of power and knowledge : a case of lead contamination in Klity Lang Village, Kanchanaburi province = ความทุกข์ การเยียวยา และการช่วงชิงความรู้และอำนาจ : กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วบ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี / Malee Sitthikriengkrai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 814. Sufferings from expectations : lives of married childless women in a semi-urban Myanmar community / U Myint Moh Soe
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 815. Suitable legal measures of criminal procedure for insane persons in Thailand = มาตรการทางกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับผู้วิกลจริตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย / Pipat Chunmayka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 816. Surveyor competency model for the Thai healthcare accreditation program = ตัวแบบสมรรถนะผู้เยี่ยมสำรวจในระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประเทศไทย / Apakorn Supunya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 817. Sweets & Children : senses, consumer culture, and society = ขนม ความหวาน และเด็ก : ผัสสะ วัฒนธรรมบริโภคนิยมและสังคม / Waraporn Boonkaewwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 818. Swimming pool management in school = การจัดการสระว่ายน้ำในโรงเรียน / Kotchapak Kulkaweewut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 819. Talking about sexuality between parents and youth in rural Northern Thailand = การพูดคุยเรื่องเพศระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นในชุมชนชนบทในภาคเหนือของประเทศไทย / Chaowarith Daengchon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 820. Teacher perceptions of diversity management in Nepalese primary schools / Dhan Singh Dhami
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 821. Teacher's and administrator' perception of Asean cooperation in tourism training case studies of Thailand and Vietnam / Hien Nguyen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 822. Teachers' intentions in providing school-based sex education for HIV/AIDS prevention in China / Zhu Guangrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 823. Teachers' job satisfaction : a study of type 2 schools in Polonnaruwa zone at Sri Lanka / H.H.V.M. Sanjeewani
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 824. Teachers' perception on communication styles and leadership behaviors of private school principals in Nakornpathom educational area 2, Thailand = ความคิดเห็นของครูทางด้านการสื่อสารและความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 / Voravadee Kim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 825. Teachers' perception towards educational management of the schools in Vavuniya South educational zone, Sri Lanka / Annamalar Muthusamy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 826. Teacher's satisfaction with their tasks according to the educational quality assurance of the government = การศึกษาความพึงพอใจใจการทำงานของครูต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของรัฐ / Sirirat Pamato
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 827. Teaching and learning management for the pre-primary level english program of private schools in Bangkok Metropolitan = การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนภาษาอังกฤษในระดับก่อนประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร / Sureerat Supsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 828. Testing self-control theory on the recidivism of criminal offences against person among amle juvenile delinquents in the Bangkok metropolitan area = การทดสอบทฤษฎีการควบคุมตนเองกับการกระทำผิดซ้ำในคดีทางด้านร่างกายของเด็กและเยาวชนชายที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดีชีวิตและร่างกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Saowathan Phoglad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 829. Thai middle class and civil society = ชนชั้นกลางไทยและประชาสังคม / Makawan Suwannaruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 830. Thai tourist behavior in muang district , Tak province = พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดตาก / Onrapin Keskasemsook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 831. The acceptance of public participation in the administration of a tambon municipality = การยอมรับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารของเทศบาลตำบล / Piyawut Sirirat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 832. The acceptance of water supply as drinking water among people in a certified drinkable water supply area : a case study of Banhnongnoen Moo 4 Tambon Huathanon, Thatako district, Nakhon Sawan province, Thailand = การยอมรับการใช้น้ำประปาเพื่อการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ประกาศรับรองน้ำประปาดื่มได้ : กรณีศึกษาบ้านหนองเนิน หมู่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ / Kamonkan Khumchoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 833. The administrators' opinions on implementation of autonomy in public specialized Universities in Hanoi / Ngo Phuong Nga
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 834. The adoption of herbal cosmetic products a case study of the herbal cosmetic products produced by Chaophaya Abhaibhubejhr Hospital in Prachinburi province = การยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรของประชาชนศึกษากรณี : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรของโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร / Dansroung Wannawongsoun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 835. The analysis of burglary process : a case study of selected recidivists = คดีลักทรัพย์ในเคหสถาน : ศึกษาเชิงกระบวนการ / Pol.Lieut.Samroeng Saengtrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 836. The analysis of expenditure in the probing of murder : case study in the jurisdiction of the Metropolitant Police Division = การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนจับกุมคดีฆ่าคนตาย : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col. Preecha Srichareon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 837. The analysis of the concept and attitude of the medical students for aborton = การวิเคราะห์แนวความคิดและทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ที่มีต่อ กรณีการทำแท้ง / Jiraporn Trisoongnern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 838. The application of pesticide by vegetable farmers at amphur Muang, Nakhon Pathom province = พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Kajbandit Kornchaiya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 839. The approach to develop suitable administration of forensic science in Thailand through the application of sufficiency economy = แนวทางการพัฒนาการบริหารระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / Chaichan Chairangsinant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 840. The appropriate environmental education model for the elementary schools in Bangkok Metropolis = รูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร / Wilailak Ratanapeantamma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 841. The appropriate model for the welfare management of the older prisoners in Klongprem Central Prison = รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจำกลางคลองเปรม / Panita Sornsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 842. The appropriate model of prison for institutional treatment of prisoners in Thailand = ตัวแบบเรือนจำที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในประเทศไทย / Ayuth Sintoppant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 843. The assessment of the training process in female juvenile delinquency : a case study of Ban Pranee Training Center = การประเมินผลการดำเนินงานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี / Niramon Worapornsumrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 844. The association of independence, autonomy and discretionary justice among Thai judges : a study of criminal cases regarding political office holders and related social representation = ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอิสระ อัตตาณัติและดุลพินิจยุติธรรมของผู้พิพากษาไทย : การศึกษาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและภาพแทนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง / Indhira Chivaram
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 845. The attitude of criminal justice personnel toward capital punishment : lethal injection = ทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย / Jutha Supholdhavanij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 846. The attributes of leadership of the suppression in the Metropolitan Police Subdivision 1 = ลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 / Pol.Capt.Phanusak Samoesri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 847. The behavior of family caregivers for the elderly dependency care in Nakornrajasima province = พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวผู้ซึ่งทำหน้าที่หลักในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นภาระพึ่งพิงในเขตจังหวัดนครราชสีมา / Jirawan Prapasuchat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 848. The behavior of medical professionals in private hospital regarding infectious waste management : a case study of Thonburi 1 and Thonburi 2 Hospitals = พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษาโรงพยาบาลธนบุรี 1 และโรงพยาบาลธนบุรี 2 / Buathip Phangsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 849. The behavior of using child labour outside the household during the period of economic crisis : a case study of Buriram province = พฤติกรรมการใช้แรงงานเด็กนอกครัวเรือนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ / Sukanya Sripho
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 850. The causal relationship between participatory decision making, job satisfaction and teacher performance in Bhutan / Dorji Tshewang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 851. The change in the human relation with his environment : a case study of the relation between the change of urban society and rain = การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณี การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของสังคมเมืองกับฝน / Angkoon Hongkananukraw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 852. The change of fishing culture in the lower-Mun-basin community after the construction of the Pak Mun Dam = การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการหาปลาของชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนปลายภายหลังการสร้างเขื่อนปากมูล / Jureerat Pholdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 853. The commission of crime and criminal responsibility in forensic psychiatric offenders = การประกอบอาชญากรรมกับความสามารถรู้ผิดชอบของผู้กระทำผิดนิติจิตเวช / Natthawut Arin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 854. The comparative studies of the transparency of the puplic administration in Tambon municipality and Tambon administrative organization in Nakornprathom province = การศึกษาเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม / Thanita Thitipakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 855. The concept and practice concerning death in Islam : a study on the Muslim community in Bangkok = แนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศพในอิสลาม : ศึกษากรณีการจัดการศพของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร / Sakda U-Teh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 856. The concept of Bid'ah : a case study of the marital customs in the Thai Muslim communities of Bangkok = แนวคิดเรื่อง บิดอะฮ์ ในอิสลาม ศึกษากรณีประเพณีการแต่งงานของชาวไทยมุสลิมในชุมชนกรุงเทพมหานคร / Fairoz Yupensuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 857. The consciousness of local people in environmental conservation : a case study of Koh Samet Rayong province = จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง / Rathirat Kewmesuin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 858. The conservation of mangrove forest by local people : a case study of Ngao district Amphur Meung, Ranong province = พฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง / Teechawan Yanudom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 859. The construction of a programmed lesson on energy use for Mathayomsuksa one = การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่องพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / Wannapa Saipimpin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 860. The construction of multimedia computer assisted instructions on Ecotourism for youth = การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับเยาวชน / Suchaya Pinyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 861. The cooperation of the citizen to the operation of the police-community relations program in the Metropolitan Police Divisions 6,7,8, and 9 = ความร่วมมือของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 6,7,8 และ 9 : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม / Pol. Capt. Surasen Inchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 862. The creation of a nature learning handbook for Laleung-Roiru forest in Dong-Yai wildlife sanctuary, Buriram province, Thailand = การสร้างคู่มือศึกษาธรรมชาติ ป่าละเลิงร้อยรูในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Nakhon Suwantha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 863. The criminal investigation of capital offense = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 / Pol.Capt.Payoong Mipaitoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 864. The criminal investigation of narcotic drugs in the provincial police of Kanchanaburi = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดคดียาเสพติดในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี / Pol.Capt.Chaiyod Chansomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 865. The criminalinvestigation of narcotics drugs in the Metropolitan Police Subdivision 7 = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดคดียาเสพติดในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 / Police Captain Noppadol Sangkanauk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 866. The curriculum public relations strategies for the master's degree program of Mahidol University = กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต / Korarat Pipatpon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 867. The demand analysis of oral care in rural area : a case study of Uthong district, Suphanburi = การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพช่องปากในเขตชนบท : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / Phenkhae Lapying
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 868. The development and experiment of supplementary reading book on cleaner technology for diploma in vocational education students = การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีสะอาดสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / Somchit Pattamasirikun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 869. The development and implementation of a training curriculum for pesticide usage for students of the Suphanburi Youth Activities Project = การพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตร สำหรับนักเรียนในโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ / Saifon Taengsopha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 870. The development of a computer assisted instruction program on water for life and health for secondary school students = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องน้ำเพื่อชีวิตและสุขภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Namfon Yoodee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 871. The development of a learning kit on the local cultural environment in Petchaburi province = การพัฒนาชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี / Police Captain Unchalee Nuchnong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 872. The development of a nature interpretive guidebook of thalae noi non-hunting area for the tourists = การรพัฒนาคู่มือสื่อความหมายธรรมชาติอุทยานนกน้ำทะเลน้อยสำหรับนักท่องเที่ยว / Witoon Chotikulpisarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 873. The development of a self directed learning package based on computer assisted instruction in the subject of coaching for supervisors = การสร้างชุดการเรียนรู้ด้ยยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสอนงานเบื้องต้นสำหรับหัวหน้างาน / Duangjai Boonyarit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 874. The development of a self-directed learning package based on computer-assisted instruction in the subject of basic work control for supervisors = การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมงานเบื้องต้นสำหรับหัวหน้างาน / Ornuma Thongbuntow
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 875. The development of a self-evaluation model for secondary school environmental education = การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษา / Pairat Thidpad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 876. The development of a supplementary book on lives in urban environment" for prathomsuksa five students = การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องชีวิตในสิ่งแวล้อมเมืองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Kusumal Prayonghom"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 877. The development of a supplementary reading book on solar energy for electricity generation for the upper secondary school students = การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า" สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / Usawadee Seangsawang"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 878. The development of a training curriculum on creative thinking strategies for youth leaders of the Samnukrakbankerd Foundation = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ยุทธศาสตร์การคิดเชิงสร้างสรรค์" สำหรับผู้นำเยาวชนมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด / Pattarawadee Ratanaphruek"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 879. The development of a training curriculum on efficient utilization of electric energy for personnel in private hospitals : a case study of Thonburi Hospital 1 = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธนบุรี 1 / Wannipa Klawikkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 880. The development of a training curriculum on knowledge management for healthy city management of local go vernment organizations = การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดการความรู้เพื่อดำเนินการเมืองน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / Kanungdach Cheamvarasart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 881. The development of an environmental education training curriculum on healthy workplaces for officers in the Thailand Tobacco Monopoly = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานสำหรับพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง / Wananong Apiprajpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 882. The development of an environmental management skill model for primary student = การพัฒนารูปแบบทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา / Charkphong Nilphong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 883. The development of an integrated online-learning model for the visually impaired students at university = การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบบูรณาการสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในมหาวิทยาลัย / Paranee Kunses
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 884. The development of border crossing management in Thailand = การพัฒนาระบบการจัดการข้ามชายแดนของประเทศไทย / Pimupsorn Boriboonrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 885. The development of cartoon book on The Healthy Cities" for grade six students = การพัฒนาและทดลองใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องเมืองน่าอยู่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / Sarinya Panichiep"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 886. The development of ecological family model in health promotion = การพัฒนารูปแบบนิเวศวิทยาครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / Supaporn Songpracha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 887. The development of electronic books on community solid waste management for students in the third level = การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 / Siriporn Charoenpibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 888. The development of electronic journal on Mangrove Forest in Samutprakarn province" for the fourth level students = การสร้างวารสารอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง "ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ" สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 / Hassadee Towatanakitkul"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 889. The development of environmental education activities model for school through knowledge management = การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนโดยการจัดการความรู้ / Wipawan Tinnungwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 890. The development of environmental education model KAPP" concerning natural energy with evaluation model "CIPPIF" via mixed media = การพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องพลังงานธรรมชาติโดยใช้รูปแบบ "เค.เอ.พี.พี." ด้วยรูปแบบการประเมิน "ซี.ไอ.พี.พี.เอฟ." ผ่านสื่อผสม / Chaiyuth Laohachanakoor"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 891. The development of learning unit on forest utilization : a case of Huay-Phak community, Ratchaburi province = การสร้างและทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ของชุมชนบ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / Areerat Niyomsup
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 892. The development of parenting roles promotion model for participation in early childhood learning development = การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำหน้าที่พ่อแม่ในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย / Suchada Ngampornsukswad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 893. The development of participated environmental education model for sustainable mangrove forest management on Eastern part of Thailand = การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย / Chavalit Kigpiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 894. The development of programmed instruction video compact disc on mangrove forest and community lifestyle for lower secondary school students = การพัฒนาบทเรียนวีซีดีแบบโปรแกรมเรื่องป่าชายเลนกับวิถีชีวิตชุมชนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Supaporn Srinoul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 895. The development of supplementary book for Prathomsuksa 6th students on community and forest : case study of Samakae forest = การสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องป่ากับชุมชน : กรณีศึกษาป่าสะมะแก สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 / Wiyada Tangtakoolpanish
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 896. The development of teachers' networks for self-development concerning the learning process of students under Phranakhonsiayutthaya educational service area office 1 and 2 = การพัฒนาเครือข่ายครูเพื่อการพัฒนาตนเองในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 / Maream Sormadl
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 897. The development of the cartoon book on When the Earth is Dying for Prathomsuksa six students = การสร้างและทดลองใช้หนังสือการ์ตูนอ่านเพิ่มเติมเรื่อง เมื่อโลกเป็นไข้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / Charoenkwan Prakthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 898. The development of the essential living skills for successful aging among Thai urban elders = การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง / Aim-on Charrurangsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 899. The development of the Khao Pra Taew nature study handbook for tourists in Phuket province = การรพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติเขาพระแทวสำหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต / Supitcha Kiatprajak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 900. The development of the Lumpinee Park Nature learning guide for the family = การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ธรรมชาติสำหรับครอบครัวในพื้นที่สวนลุมพินี / Police Captain Kritsana Chuchuay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 901. The development of training curriculum on hazardous wastes management in industry by using AIC process = การสร้างหลักสูตรอบรมเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้กระบวนการประชุมเพื่อระดมความคิด (AIC) / Jantanutch Gosta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 902. The development of training curriculum on public participation for projects causing environmental impacts = การพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / Busaba Ob-Ay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 903. The development of web pages on soil resource and conservation for College of Agriculture and Technology students = การสร้างและทดลองใช้เว็บเพจเรื่องทรัพยากรดินและการอนุรักษ์สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี / Surachet Narapat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 904. The development of youth camp curriculum on mangrove forest conservation = การพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน / Chutima Meechana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 905. The development process of corporate social responsibility consciousness indicators of banking business in Thailand = กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย / Non Vorlapanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 906. The diffusion of consumption behavior on dietary supplement products : a study in Nakhon Pathom province = การแพร่กระจายของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ศึกษาในจังหวัดนครปฐม / Supen Leethochawalit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 907. The discretion of temporary discharge of the interrogation police officer : a case study of interrogation police officer in the provincial police of Kanchanaburi = การใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาคดีอาญา : ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี / Pol.Lt.Col.Pornchai Pecharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 908. The effect of alcohol-drinking parent(s) on juvenile delinquency = ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบิดามารดาต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน / Suwannee Rathaworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 909. The effect of brand experiences on consumers' buying decision : a case study of sporting-shoe product = อิทธิพลของประสบการณ์การใช้สินค้าต่อการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษาสินค้ารองเท้ากีฬา / Wannamat Wongwirate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 910. The effectiveness enhancement in enforcing financial crime : a case study of witness and evidence measure = การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมการเงิน : กรณีศึกษามาตรการด้านพยานหลักฐาน / Suppakorn Poonyarith
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 911. The effectiveness of the private school under office of the private education commission according to the national educational reform policy = ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา / Pornanong Parinyasupakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 912. The efficiency of educational management and school effectiveness in secondary education in Sri Lanka / Rasiah Kamala Ambigei
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 913. The efficiency of tambon administrative organization implementing infrastructure projects : a case study of Nakornprathom province = ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดนครปฐม / Sumrueng Porncharoenkulkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 914. The employer's views towards characteristics of the factories production line workers in Pathum-Tani province = ทัศนะของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตต่อคุณลักษณะพนักงานสายการผลิตที่พึงประสงค์ของโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี / Werachai Chotipluksawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 915. The end-digit lottery : a case study of regular gamblers in Bangkok metropolitan area = การพนันสลากแบบเลขท้าย : กรณีศึกษาผู้เล่นพนันในกรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col.Sahassachai Lochaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 916. The environmental conservation behavior of undergradute students in Prince of Songkla University, Pattani Campus = พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Nopphanon Kachornsaknukul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 917. The ethical issues regarding HIV screening in pre-operative patients : views of healthcare personnel at Mahidol University Hospitals = ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ทรรศนะของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล / Prapapun Saelee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 918. The ethical principles in the romance of the three kingdoms = หลักจริยธรรมที่ปรากฎในวรรณคดีเรื่องสามก๊กฉบับอำนวยการแปลโดยเจ้าพระยาพระคลัง(หน) / Waraporn Wisetpanichkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 919. The evaluation of environmental study course management of the nursing science programme Ministry of Public Health = การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข / Chamchun Thedsing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 920. The evaluation of internet tambon project = การประเมินโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล / Thanin Pholpool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 921. The evaluation of Nakhonpathom aquatic sport competition project = การประเมินผลโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ จังหวัดนครปฐม / Wanchalee Noriya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 922. The evaluation of return on investment on training for the trainer project = การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากร / Taninrat Rattanapongpinyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 923. The evaluation of teacher performance in polonnaruwa educational zone, Sri Lanka / Abbas Muslimeen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 924. The evaluation of the voluntary sport development programme management and community participation in Singburi province = การประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการโครงการอาสาพัฒนาการกีฬาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี / Phisal Phongsiriphisal
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 925. The existence of civil society organizations fighting violence against women : a case study of one organization in Northeast of Thailand = การดำรงอยู่ขององค์กรประชาสังคมด้านความรุนแรงต่อผู้หญิง : กรณีศึกษาองค์กรประชาสังคมแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสาน / Theerasak Prompunjai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 926. The expectation of household heads regarding the performance of female members of the Tambon Administative Council in Kanchanaburi province = ความคาดหวังของหัวหน้าครอบครัวที่มีต่อบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสตรี : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี / Ladda Manoch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 927. The expected and actual roles of the school administrators as perceived by Krabi primary school teachers = บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ / Chatchawan Wipawachat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 928. The expected role and actual role of the department of employment in promoting students employment in Bangkok = บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของกรมการจัดหางานในการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร / Janphen Dechpol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 929. The experience of heart disease illness : self, meaning, and self management = ประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ : อัตตะ ความหมาย และการจัดการอัตตะ / Sujitra Tudtheang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 930. The factors affecting students' performance in mathematics at GCE (O/L) examination : the case of Kalkudah zone / Thinakaran Ravi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 931. The factors influencing Bangkok residents' annoyance regarding noise = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกถูกรบกวนจากเสียงของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร / Nantawan V.Singhakachen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 932. The factors influencing the public enterprise workers acceptance of the privatization policy of the provincial electricity authority (central) area 2 Chonburi province = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี / Orakanya Wongprach
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 933. The factors related to the problem and limitations of police operations in the metropolitan police divisions 1 in countering prostitution = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี / Pol. Lt. Jaturon Saingarm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 934. The family environment of bi-cultural adolescents at International Schools in Bangkok and periphery = บรรยากาศภายในครอบครัวของวัยรุ่นสองวัฒนธรรมในโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Nawarat Phayungkij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 935. The follow-up study on knowledge utilization of the fourth region junior-level administrators who passed the training program for junior-level health administrators = การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้บริหารระดับต้นเขต 4 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น / Jutamas Jaiprom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 936. The formation of confidence in the security of life and property by the police : a case study of Bangkok Metropolitan = การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col. Phakorn Maneephakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 937. The human resource development activities in successful private organizations = กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจเอกชนที่ประสบความสำเร็จ / Ketkarn Wongsuksummerjai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 938. The image of private hospitals in the Bangkok metropolitan area from the clients' viewpoint = ภาพลักษณ์โรงพยาบาลเอกชนในทัศนะของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร / Busabun Uraichit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 939. The impact of crime reporting by the massmedia : case study pertaining to senior officials in criminal justice = ผลกระทบด้านสังคมของการเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม / Prapaipat Komapat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 940. The impact of the insurgency at the Southern Border of Thailand on the Muslims in Bangkok = การวิจัยผลกระทบจากความไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ที่มีต่อมุสลิมในกรุงเทพมหานคร / Daranee Waraseth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 941. The implementation in primary health care of Tambon Administration Organizations in Nonthaburi province = การดำเนินกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี / Siribhun Pantumaopas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 942. The influence of school climate and parental involvement on student's learning outcome in alternative high schools, Bangkok Metropolis = อิทธิพลของบรรยากาศในโรงเรียนและการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร / Naterapa Kwannate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 943. The integration knowledge of forensic sciences with criminal investigations by police officer = การบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์กับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ / Pol. Lt.Nutthika Keeratithammakrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 944. The intention to promote and develop the aging of the members of Tambon Administrative Organization : a case study in Phitsanulok province = ความตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก / Chatchaiyakarn Suknarin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 945. The internet sex service of female students = การขายบริการทางเพศของนักศึกษาหญิงที่นำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต / Pol.Lt.Col. Arun Wanichanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 946. The investigation of narcotic drugs offenders under the constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2540 = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดคดียาเสพติดให้โทษ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / Pol. Lt. Col. Surapon Khomnoi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 947. The knowledge, attitudes, and roles of subdistrict administrative organization council members on ecotourism management in Ratchaburi province = ความรู้เจตคติและบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดราชบุรี / Kanda Wasasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 948. The language of uncertainty in a new illness : hedging and modality in the biomedical discourse of severe acute respiratory syndrome (SARS) / Thomas David F. Chavez
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 949. The law enforcement of police officers on illegal alien labours = การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง / Pol. Lt. Col. Krisana Wattanathamrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 950. The law enforcement of postmortem examinations in an investigation process = การนำกฎหมายชันสูตรพลิกศพมาใช้ในกระบวนการสอบสวน / Pol. Lt. Montri Patrapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 951. The lives of people living with HIV/AIDS in the Dai community : a case study in Yunnan, China / Deng Rui
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 952. The managing approach of the narcotic exhibit seized in lis pendens of the police officers in the Prosecution and Financial Investigation Division Narcotics Suppression Bureau = แนวทางในการดำเนินการกับทรัพย์ของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งถูกยึดไว้ในระหว่างการดำเนินคดี / Niphon Chansumawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 953. The meaning of condom : males' experience of multiple undafe sex partners in Bekasi, Indonesia / Agus Hendroyono
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 954. The meanings of gifts and favors for sexual behavior among youth in dating relationships in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia / Yuni Windarti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 955. The meanings, perceptions and social influences on the utilization of a voluntary HIV testing service during prenatal care among pregnant women in Halong city, Quangninh province, Vietnam / Le Van Kham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 956. The measures' application of scorecard records in driving licence of traffic acts offenders : a case study in the authorized area of the metropolitan police station of Chakkrawad = การนำมาตรการการบันทึกคะแนนใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะมาใช้กับผู้กระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ์ / Pol.Capt.Boonrote Lochaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 957. The measures of narcotic drugs suppression : a case study of Kanjanaburi province = มาตรการปราบปรามคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกาญจนบุรี / Pol.Lt.Col. Sutee Rakacheep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 958. The method crime prevention and suppression of the capital offense = มาตรการป้องกันปราบปรามคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ศึกษาเฉพาะกรณี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี / Pol.Capt. Saroj Pimkunakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 959. The model development of participatory learning process related to community environmental management = การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / Chainarong Kaewjumnong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 960. The motivation of the international tourists towards the full moon party at the Pangan Island, Suratthani province = แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อการร่วมงาน Full Moon party เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี / Pol.Sub.Lt.f Dejpat Pailee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 961. The motivation of the personnel in the activity of development toward hospital accreditation in accredited hospitals in Bangkok = แรงจูงใจที่มีผลกระตุ้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / Sayamol Chankhachorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 962. The need of tourist on wildlife knowledge at Pang-Nga Wildlife Breeding Research Center = ความต้องการความรู้เรื่องสัตว์ป่าของนักท่องเที่ยว ณ สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา / Suchavadee Lampa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 963. The needs for self-development of employees of Krung Thai Bank Public Company Limited's branches in Bangkok metropolis 4 = ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาขาสังกัดสำนักงานเขตนครหลวง 4 / Patcharabut Payungkij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 964. The needs of the community leaders towards the patrols of Bangkhunnont Police Station = ความต้องการของผู้นำชุมชนต่อการปฏิบัติงานสายตรวจของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ / Pol. Lt. Surapong Putkhao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 965. The needs of weapon traders to police operation in security of life and property : case study in Bangkok = ความต้องการของผู้ประกอบกิจการร้านค้าอาวุธปืนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: ศึกษาเฉพาะกรณ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร / Channarong Sachdev
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 966. The operation of the police investigator of counter corruption division = การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ / Pol. Lt. Kanadej Kanasakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 967. The opinion of Bangkok people toward women's political participation = ความคิดเห็นของประชาชนกรุงเทพมหานครต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี / Suppornrattana Sukpum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 968. The opinion of correctional officers towards restorative justice applied in department of corrections in Thailand = ความคิดเห็นของข้าราชการราชทัณฑ์ต่อการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ใช้ในงานราชทัณฑ์ของไทย / Naphaphan Chanted
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 969. The opinion of people in Bangkok Metropolis towards chemical residue free vegetables = ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อผักปลอดภัยจากสารพิษ / Napaporn Tengkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 970. The opinions toward desirable qualification of air purser and inflight manager : a case study of Thai Airways International = คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดตามความคิดเห็นของหัวหน้าพนักงานต้อนรับและผู้บริหารฝ่ายบริการบนเครื่องบิน / Teeraphon Thongmak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 971. The organizational communication and job satisfaction of the Bangkok Bank staffs, Metropolitan branch = การศึกษาการสื่อสารภายในองค์กรกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหานคร / Chanokamon Ruyaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 972. The organizational culture and inappropriate pre-hospital care of rescue team : a case study of the non-profit foundation in Nakhon Pathom municipality = วัฒนธรรมองค์การกับการไม่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บให้เหมาะสมก่อนสำส่งโรงพยาบาลของหน่วยกุ้ภัย : กรณีศึกษาองค์กรการกุศลในเขตเทศบาลนครนครปฐม / Chutima Rujirachoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 973. The participation in crime prevention of the tricyclists collecting the junk (saleng) : a case study of the tricyclists collecting the junk (saleng) in the area of Wangtonglang Police Station = การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้ขับขี่รถสามล้อ (ซาเล็ง) เก็บของ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี่รถสามล้อ (ซาเล็ง) เก็บของเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง / Pol.Lt.Col.Nantarungson Songreat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 974. The participation of community leaders on crime prevention and suppression : a case study of Phasri Charoen district, Bangkok metropolis = การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของผู้นำชุมชน : ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่เขตภาษาเจริญ / Peera Meephol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 975. The participation of community's leader in crime provention : a case study in Bangplad, Bangkok = การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร / Pol.Capt. Suwin Kulratkitiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 976. The participation of labour in trade union for prevention of an unsafe workplace environment : a case study among metal product machine and equipment manufacturing industry = การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม / Onanong Sornnarai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 977. The participation of local people in environmental conservation : a case study of Pak-Meng Beach Sikao District Trang province = การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายหาด กรณีศึกษา หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง / Chusa Saowaphak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 978. The participation of local people in environmental performance : Healthy city project for Banmee Municipality Lopburi province = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม : โครงการเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี / Varunee Pimpa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 979. The participation of merchants in sanitarial management in marketplace : Bangkok Metropolitan area = การมีส่วนร่วมของผู้ค้าขายในการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาดสด ในเขตกรุงเทพมหานคร / Jittima Rodsawad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 980. The participation of ministry of justice's officers in corruption prevention : a case study of department of corrections, department of probation and the department of youth observation and protection = การมีส่วนร่วมของข้าราชการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน : กรณีศึกษากรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / Suwadee Laipungtong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 981. The participation of parents in the inclusive education of children with special needs under the Office of the National Primary Education Commission, Banpong, Ratchaburi province = การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : กรณีศึกษาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / Amporn Sajjaweerawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 982. The participation of subdistrict administrative organization members in mangrove forest conservation : a case study of Ranong province = การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์ป่าชายเลน กรณีศึกษา จังหวัดระนอง / Chanida Chantratip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 983. The participation of tambol administration organization councillor in drugs problem prevention : a case study of tambol administration organization councillor in Samuthprakarn province = การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / Nitipat Tangkittirungruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 984. The participation of the ministry of health Staff in preventing the problem of drug abuse in the project of the board of director for preventing and solving the drug abuse problem of the province case study in the Prathumthani province = การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโครงการของศูนย์อำนวยการและปฏิบัติระดับจังหวัด (ค.ปส.จ.) จังหวัดปทุมธานี ศึกษาเฉพาะกรณี ; สถานีอนามัยในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี / Wirut Watanaphithuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 985. The participation of village headmen and village chiefs in crime prevention : a case study in Bangkok = การมีส่วนร่วมของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีในกรุงเทพมหานคร / Police Lieutenant Pongsak Supaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 986. The patterns and methods of the participation between community justice and the policeman in street crime victim's empowerment = รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วมในการเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรมพื้นฐานของยุติธรรมชุมชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ / Pol. Lt. Col.Sarit Suebpongsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 987. The perception of masculinity and sexual health practices of married Thai men = การรับรู้ความเป็นชายกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของชายไทยที่แต่งงาน / Kulchalee Tantiratanawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 988. The perception of sexual ethics of the Ramkhamhaeng University students = การรับรู้เรื่องจริยธรรมทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง / Wanitha Chiewwanichakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 989. The perceptions of job security of employees in the electronics industry in Bangkok = ความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร / Chet Ratchadapunnathikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 990. The perceptions of subordinates toward leadership behaviors of commander of economic and technological crime suppression division = การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตามการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชา / Ltc.Manud Sriwongsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 991. The performance and problems of education quality inputs program in the Galle district of Sri Lanka / Chandani Udakumbura Hewage
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 992. The perstectives of criminal justice personnels towards the causes of assaulted violences of girl delinquents = ทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อสาเหตุของการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนหญิงกรณีการใช้กำลังทำร้ายร่างกาย / Benjaporn Siludomsarp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 993. The pick-up : space, power and contestation = ปิคอัพ : พื้นที่ อำนาจและการต่อสู้ / Tanida Apichanakulchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 994. The pilot project on the holistic administration : the case study of delegation of authority to the chief executive officer (CEO) as governor administration = โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : ศึกษากรณีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด / Thunradee Taveekan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 995. The policy implementation on law enforcement of alcohol-impaired driving by traffic police division = การนำนโยบายการบังคับใช้กฎหมายห้ามผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราไปปฏิบัติของกองบังคับการตำรวจจราจร / Apichai Sripinproh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 996. The political economy of stroke among farmers in Kiew Giang province, Vietnam / Nguyen Mihn Man
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 997. The potential of local government officers to meet good governance standards in environmental management : a case study, amphor Maung, Nonthaburi province = ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดธรรมาภิบาล ศึกษากรณี อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี / Yada Chimklai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 998. The potentiality of the sub-district health officers in Nakhon Pathom province for performing the quality assurance scheme = ศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพบริการของสถานีอนามัยในจังหวัดนครปฐม / Sunipol Phongam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 999. The preparedness for the management of pre-primary schools of Tambon administrative organizations in Samutsakhon province = ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร / Manassanan Rodchoejeen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1000. The preparedness of the royal Thai navy's personnel for intranet use : a case study of Institute of Advanced Naval Studies = การศึกษาความพร้อมของข้าราชการทหารเรือเกี่ยวกับการใช้ระบบอินทราเน็ตในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง / Lieutenant Commander Wetchayun Pratoomchart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1001. The principles of public prosecutor's discretion not prosecuting the non public interest criminal cases = หลักการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน / Adulyakhup Thongjean
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1002. The problem of management and participation of community in sports voluntary development project a case study of educational region 8 = ปัญหาการจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพลศึกษาอาสาพัฒนาการกีฬา ศึกษาเฉพาะกรณีเขตการศึกษา 8 / Wanchak Kongprom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1003. The problems of spouse assaulted againts by husband : case study of Ban Pranee Training Center = ปัญหาสามีทุบตีทำร้ายร่างกายภรรยา : ศึกษาจากความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้าานปรานี / Pol.Capt.Ekkachai Srimuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1004. The process of continuous trial in Thai criminal justice = การศึกษาวิเคราะห์การพิจารณาคดีต่อเนื่องของไทยในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / Sarawadee Kiattisakkajohn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1005. The process of homosexual exchange of youth in Maha Sarakham = กระบวนการแลกเปลี่ยนรักร่วมเพศของเยาวชนชายในจังหวัดมหาสารคาม / Paiboon Damri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1006. The process of investigation officer of juvenile deliquency : a case study of the Metropolitant Police Subdivision II = กระบวนการสอบสวนเด็กและเยาวชนกระทำผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 / Pol.Lt.Nitiwat Sansing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1007. The process of recycling bank on Ban Thai Samakee community in Ban Pong, Ratchaburi = กระบวนการดำเนินงานของธนาคารขยะของชุมชนบ้านไทยสามัคคี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / Suwanna Supakorndej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1008. The process of resilience promotion in school children in an urban slum area = กระบวนการส่งเสริมความยืดหยุ่นทนทานของเด็กนักเรียนในชุมชนแออัดในเขตเมือง / Sompoch Ratioran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1009. The public participation in police administration = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตำรวจ / Acting Police Lieutenant Colonel Phongthon Thanyasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1010. The purpose for foreign couples to adopt a Thai child = ความประสงค์การรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสชาวต่างประเทศ / Rutairath Srichantamitra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1011. The quality of work life of the traffic police in Bangkok Metro politan = คุณภาพชีวิตการทำงานของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร / Pol.Capt. Kranarong Nilthamorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1012. The quality of working life among the labor force in the agricultural sector = คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานในภาคเกษตรกรรม / Achara Sayatanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1013. The readiness for the operation addording to the official information act B.E.2540 (1997) of tambon administrative organization in Samutsakhon province = ความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร / Kobchai Impreecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1014. The readiness of nurses in the Somdejprapinklao Hospital for development to hospital accreditation = ความพร้อมของพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าในการพัฒนาโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ / Somsong Junhom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1015. The reference to ghazali's works as appeared in Thai Muslim society = การอ้างอิงผลงานของท่านอิหม่ามฆ่อซาลีย์ที่มีปรากฎในสังคมมุสลิมไทย / Manop Sehwiset
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1016. The relationship between a new model of job design and work motivation of the guards in the central Juvenile Observation and Protection Department = การออกแบบงานใหม่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพินิจในส่วนกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / Widchuda Chaibandid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1017. The relationship between job statisfaction and stress among BMTA bus drivers = ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความเครียดของพนักงานขับรถประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ / Rungkarn Gimsia
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1018. The relationship between leadership stlye, organizational situation supporting leaders and organizational effectiveness : a case study of tambon administrative organization in Roi-Et province = ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำ สถานการณ์ขององค์การที่เอื้อต่อผู้นำและประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด / Sittisak Dokbua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1019. The relationship between narcotics and crime againt property : a case study of Ban Pranee training school for girls = ยาเสพติดกับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ศึกษาจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี / Piyaporn Boonsophon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1020. The relationship between offences against the narcotic act and offences against property in female juveniles of Ban Pranee Training Center for the Young Women, Bangkok Metropolis = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการกระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด (ยาบ้า) กับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col.Navin Sengsomvong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1021. The relationships of working motivation, hardy personality, social support, and psychological distress among nurses working in Soc Trang General Hospital in Vietnam / Quach Ngoc Hue
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1022. The reletionships between family functioning and self-esteem early adolescents in Kanchanaburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดกาญจนบุรี / Sriwinan Tungsuwannawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1023. The religious science : an integration of world religions with science = ศาสนวิทยาศาสตร์ : การบูรณาการศาสนาโลกกับวิทยาศาสตร์ / Prachuab Samranrom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1024. The representation of dietary supplement products" in an urban community Chonburi province = ภาพตัวแทนของ "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" ในชุมชนเมืองจังหวัดชลบุรี / Siriporn Toonsiri"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1025. The requirement of studying in duty performance of noncommissioned police belonging to provincial police in Nakornnayok province = ความต้องการในการศึกษาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชั้นประทวนสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก / Siriwut Padwijit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1026. The response of police officers to the police station for People" project development policy : a case study in Nakornpathom Provincial Police = การตอบสนองต่อนโยบายตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนกรณีศึกษากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม / Pol.Lt.Col.Thanee Sanguanjeen"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1027. The role development in countering crimes for safety of the people's lives and property among the police under the supervision of the metropolitan police division 7 = การพัฒนาบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol. Lieut.Boonyawat Samsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1028. The role of cognitive-behaviour factors in the prediction of sexual recidivism among male juvenile sex offenders in Bangkok metropolis = บทบาทของปัจจัยด้านการคิดและพฤติกรรมในการทำนายการกระทำผิดซ้ำในคดีทางเพศของเยาวชนชายที่กระทำผิดทางเพศในกรุงเทพมหานคร / Peerapong Wongupparaj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1029. The role of family support in the control of hypertension = การสนับสนุนของครอบครัวในการควบคุมโรคของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / Porntip Chaipermsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1030. The role of tambon administrative organizational committee for sustainable natural resources management in Kanchanaburi province = บทบาทของคณะกรรมการบริการองค์การบริการส่วนตำบลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรี / Pol.Capt. Pongsakorn Ooppapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1031. The role of the Buddhist monk in ethics education of children and youth regarding prevention of durg abuse : a case study of students in Buddhist Universities = บทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมและปลูกฝังจริยธรรมในเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ / Puchraporn Chauytong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1032. The roles of community police on drug prevention and suppression : a case study of Nong Khaem police station = บทบาทของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม / Chaiyarug Chomsinsaap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1033. The roles of crime suppression division police in suppression of hires gunmen = บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามในการปราบปรามมือปืนรับจ้าง / Police Major Narong Chanapaikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1034. The roles of men in reproductive process = บทบาทผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์ / Mukda Samnuanklang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1035. The roles of private universities in Bangkok metropolitan and vicinities in managing higher education / Pinmada Chongwibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1036. The satisfaction in quality of life of deaf people = ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของคนหูหนวก / Prakai Phochanakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1037. The satisfaction of dwellers towards the under-bridge community housing project = ความพึงพอใจของผู้อาศัยที่มีต่อโครงการพัฒนาชุมชนใต้สะพานในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ / Sopit Khankhang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1038. The satisfaction of people toward the development project of the police station for people : a case study of people in the outstanding jurisdiction police station in the provincial police region VII = ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตสถานีตำรวจเพื่อประชาชนดีเด่น ตำรวจภูธรภาค 7 / Pol.Capt.Suthee Wannasoot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1039. The scenario of basic education management for sustainable environment in the next decade = อนาคตภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในทศวรรษหน้า / Udomsit Jitvigarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1040. The sexual behavior of the youth workers from hotels and restaurents in Myanmar / Yuzana Kyin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1041. The sexuality and STD/HIV risk-related sexual behaviors of single, unskilled, young adult, Samoan males: a qualitative study / Andrew Reuben Peteru
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1042. The socio-cultural construction of young male sexuality in relation to (their partners') unwanted pregnancy and induced abortion in Vientiane, Laos / Ounkham Souksavanh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1043. The status and development of traditional medicine : the influence of state and medical profession under capitalism = สถานะและการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม : อิทธิพลของรัฐ และวิชาชีพแพทย์ภายใต้ระบบทุนนิยม / Anuvadh Vadhnapijyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1044. The stress of traffic police in the Metropolitan Police Subdivision 6 = ความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 / Pol. Capt. Kiti Yuktanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1045. The stress on task performance of the police officers = ความเครียดกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล / Pol. Capt. Ekkasith Sumanus
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1046. The study of factors affecting labors' decision making to enrol in The National Skill Standard Test : case study of labors in the accredited garages = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแรงงาน : ศึกษากรณีแรงงานในอู่กลาง / Saroj Changpien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1047. The study of factors effecting to juvenile's nonrecidivism : a case study of Karuna training center = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่กระทำผิดซ้ำของเยาวชน : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา / Jarunee Saetang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1048. The study of opinions of police officers towards the performance under the structure of Metropolitan Police Station = การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำสถานีตำรวจนครบาลต่อการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานีตำรวจนครบาล / Pol.Capt.Partikorn Sornchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1049. The study of role on community environmental management of community housings' authorities in Bangkok = การศึกษาบทบาทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Kriengkai Julrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1050. The study of the community police and public relations operation in three southern border provinces of Thailand = การศึกษาการปฏิบัติงานของตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / Pol. Maj. Gen.Wisit Empranest
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1051. The study of university badminton players quota admission project in Bangkok ketropolis = การศึกษาโครงการรับนักกีฬาแบดมินตันเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา / Winai Sao-Ong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1052. The studying of opinion of the tao committiee in Nakhonpathom towards public participation in its work = การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐมต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล / Eakanong Srisumaung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1053. The Success of OTOP occupational groups in a dimension of strong community = ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : ด้านความเข้มแข็งของชุมชน / Varisara Boonma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1054. The tourists' behavior at Khao Chamao-Khao Wong national park = พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง / Kittiwan Nimdit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1055. The traffic management under public participation in the jurisdiction of the Metropolitant police station of Takam = การจัดการจราจรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม / Pol. Maj. Atip Suemdon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1056. The utilization and sustainability of herbs from forestry resources = การใช้และการคงไว้ซึ่งสมุนไพรจากทรัพยากรป่าไม้ / Chutima Sudtalod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1057. The utilization of hormone replacement therapy for menopause : a community-based study in Urban Wuhan, China / Wang Fang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1058. The vision of public health administrators on the District Health Office in Samut-Prakarn province = วิสัยทัศน์ต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอของผู้บริหารสาธารณสุขใน จังหวัดสมุทรปราการ / Patcharee Lertthitinunkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1059. The visions of municipal administrators towards the healthy cities project of Ratchaburi province = วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลต่อโครงการเมืองน่าอยู่ในจังหวัดราชบุรี / Jintana Chuasomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1060. The whitening cream influences self and identity of female workers = ครีมหน้าขาวกับการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของสาวโรงงาน / Jitrapee Buranasak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1061. Theatre and learning : a case of gender issue = ละครกับการเรียนรู้ : กรณีประเด็นเพศสภาวะ / Pasakorn Intoo-Marn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1062. Theravada Buddhist ethics and the issue of meat consumption : a critical study = การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์เถรวาทกับปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์ / Phramaha Bhatsakorn Kota
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1063. Tourist opinions on tourist attraction environmental problems : a case study of Koh Samui district, Surat Thani province = ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัญหาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว : ศึกษากรณี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Chuanpit Thiwaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1064. Tourist's behavior in ecotourism attraction : case study in Khao Sam Roi Yot National Park, Prachuapkhirikhan province = พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณึศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Kanokwan Techapatimanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1065. Tourists' behavior to promote conservation tourism in Ko Kret, Pak Kret district, Nonthaburi province = พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / Charuwan Saengjun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1066. Traditional postpartum practices among Vietnamese mothers : a study in anthi district, Hungyen province / Le Minh Thi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1067. Trainees' opinions towards a desirable competency base of trainers case study : Krung Thai Bank Public Company Limited = ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสมรรถวิสัยของวิทยากรที่พึงประสงค์ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / Suda Bulsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1068. Trainees' opinions towards a desirable competency base of trainers case study : Probation Department Ministry of Justice = ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสมรรถวิสัยของวิทยากรที่พึงประสงค์ กรณีศึกษา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม / Swanya Cheusuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1069. Training needs for administration of the Samutsakhon province health personnel = ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบริหารสำหรับบุคลากร สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร / Boonlerd Lerdpipatanasakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1070. Training officers' opinion on roles of the trainer in web-based training = ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีต่อบทบาทของนักฝึกอบรมในการฝึกอบรมผ่านเว็บ / Nantaporn Ngeonchalad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1071. Training officers' opinions towards a desirable competency base of trainers case study : Ministry of Education = ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมต่อสมรรถวิสัยของวิทยากรที่พึงประสงค์ กรณีศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / Thera Kanchanarak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1072. Transformational leadership and effectiveness of team leaders in institutes of psychiatry = ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกลุ่มหัวหน้างานในสถาบันทางจิตเวช / Vilinthorn Xuto
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1073. Transitional process to independent living of persons with physical disabilities = กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการด้านการเคลื่อนไหว / Saisunee Tubtimtes
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1074. Trends of human resource development of Thai private sectors in the economic recession = แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรของภาคเอกชนไทยในภาวะเศรษฐกิจถดถอย / Angkana Rungklab
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1075. Type C personality of Thai women : a risk factor of breast cancer = บุคลิกภาพแบบซีของสตรีไทย : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม / Outhaiwan Jaroensuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1076. Understanding menopausal women's experience of hormone use for skin anti-aging in Vietnam / Huynh Thi Xuan Tam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1077. Understanding sexuality, sexual and reproductive health of young females engaging in indirect sex work in Vientiane, Laos / Phonexay Sithirajvongsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1078. Unintended pregnancy in adolescents in temporary shelters : life experience = หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในบ้านพักชั่วคราว : ประสบการณ์ชีวิต / Karuna Woranush
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1079. Unit cost analysis in training programme for high-level executives in criminal justice system = การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวของหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) / Jipreeya Sermsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1080. Unmet need of injectable contraception among rural Myanmar women / Mi Mi Aung Khin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1081. Urban ecology and dengue hemorrhogic fever : a community study in Bangkok = นิเวศวิทยาเมืองกับการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขุงชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Sawet Boonmakiang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1082. Urban life urban sexualities : the case of unmarried female migrant factory workers in Vientiane capital, Lao PDR. / Bounhome Phouvong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1083. Use of complementary and alternative medicine among rheumatic patients in Phramongkutklao Hospital = การใช้การแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยรูมาติกในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / Capt. Jiraporn Chomsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1084. Use/non-use of hormone replacement therapy in the context of women's menopausal experience : power, knowledge and resistance = การใช้/ไม่ใช้ฮอร์โมนทดแทนในบริบทประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน : อำนาจความรู้และการต่อต้าน / Ampawan Srivilai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1085. Uses of prevention of mother-to-child transmission of HIV Services : a study of HIV-positive women in Yining, Xinjiang, China / Wang Ailing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1086. Victimization of cyberstalking : a case of harassment VIA online chat = การตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามทางอินเตอร์เน็ต : ศึกษากรณีผู้ใช้โปรแกรมการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต / Premruedee Buntamchuai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1087. Views of Lao, Khmer, and Kuay ethnic groups on conservation and rehabilitation of community forest = ทัศนะของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร และกวยต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองเยาะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ / Pumisit Suwannasak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1088. Violence against widows in patriarchy capitalist society Anuradhapura district, North central province, Sri Lanka / Anuruddika Kumarihami
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1089. Violence against women by male partners, : prevalence and women's strategies illustration from Jakarta and west Java-Indonesia / Fiferi Murni
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1090. Vision and satisfaction in pollution prevention toward the economic measures among the industrial entrepreneurs in industrial estate of Thailand = วิสัยทัศน์และความพึงพอใจในการป้องกันมลพิษโดยใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย / Kamolchanok Weeranavin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1091. Vision of the operation executive in the dyeing factories to environmental management in factories case study : Samutprakarn province = วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับปฏิบัติการโรงงานฟอกย้อมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ / Jantana Srisook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1092. Vulnerability, social suffering, and subjectivity of flood-affected people = ความเปราะบางความทุกข์ทางสังคมและอัตวิสัยของผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม / Ltc. Jiraporn Chomsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1093. Waste reduction behavior of residents in townhouse villages in Chatuchak district, Bangkok metropolis = พฤติกรรมการลดปริมาณมูลฝอยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทาวน์เฮาส์เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร / Soithip Weerasoonthon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1094. Water ethic : a theoretical study = จริยศาสตร์แห่งน้ำ : การศึกษาเชิงทฤษฎี / Keadtisak Yungyuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1095. Way of thinking of elderly and image of successful aging = วิธีคิดของผู้สูงอายุและภาพลักษณ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ / Phuanjai Rattakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1096. We did not drink as stupidly as today's young people : a community study on alcohol drinking and social development among Khmus ethnic minority, China / Li Zhe
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1097. Web-based learning on global warming = การเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนผ่านเว็บ / Yuwasri Taikam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1098. Web-based training : a development of web-based training on presentation techniques for level 7 executives provincial electricity authority = การฝึกอบรมผ่านเว็บ : การพัฒนาบทเรียนเทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้บริหารระดับ 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / Pornpen Punchot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1099. Welfare needs of table tennis athletes = ความต้องการในสวัสดิการของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส / Sakul Ariyachotima
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1100. Women and environmental conservation in urban areas : a comparative study of comprehension and roles of women in Buddhism and Christianity in Bangkok metropolis = สตรีกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ และบทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนาและคริสตศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร / Rasita Vajrodaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1101. Women and malarial illness in the context of gender relations : a case study in the Karen community, Kanchanaburi province = ผู้หญิงและการป่วยเป็นมาลาเรียในบริบทความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชาย : กรณีศึกษาในชุมชนกะเหรี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี / Tatsaneeya Saiwaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1102. Women self-empowerment process : case study of women living with HIV/AIDS = กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจด้วยตนเองของผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี / Kanokporn Jaroenrith
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1103. Women's bodies and their worries : Uterus Problem among rural women in Chin State, Myanmar / Thawng Za Pum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1104. Women's experience in polygamous marriates : a study of nature of, forms, effects on and responses of abused wives in polygamous marriages in Temanggung, Central Java, Indonesia / Novi Widyaningrum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1105. Women's participation in the conservation of Pong river Nampong district, Khon Kaen province = การมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น / Theywark Phukrongnak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1106. Women's perception of quality of health services and its influence on their continued utilization of health care for reproductive tract infections in Rural Yunnan, China / Li Xiaomei
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1107. Women's role in household hazardous waste management : case study : Nongkhaem district of Bangkok = บทบาทของสตรีในการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนกรณีศึกษา : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร / Angwara Sornsil
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1108. Work conditions and problem analysis in postmortem examination in community hospital = การวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในงานชันสูตรพลิกศพของโรงพยาบาลชุมชน / Siriporn Lunsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1109. Work motivation of secondary public school teachers in Hua Hin district, Prachuabkhirikhan province, Thailand / Geoffrey Beaulieu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1110. Youths' right protection in investigation process in criminal case = การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนกระทำผิดในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน / Pongsak Jitchanwichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1111. เกณฑ์ชี้วัดการตัดสินลงโทษประหารชีวิต = Indicative criteria of death sentencing / พันตำรวจเอกปิยะพันธ์ ปิงเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1112. เกมคอมพิวเตอร์กับความรุนแรงในเยาวชน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร = Computer games and violence among youths : a case study of mattayom 4-6 students, Bangkok Wittayakom school Bangkok / ทศพร งามสกุลรุ่งโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1113. เครือข่ายการจัดการภัยภิบัติจากอุทกภัยหมู่บ้านเก้ากอ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช = Flood disaster management network in Kao Kor village, Thorn Hong sub-district, Phrom Khiri district, Nakhon Si Thammarat province / พันธุ์ศิริ ธนาวิยะวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1114. เครือข่ายยาบ้าในสังคมไทย : ศึกษาจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด = Amphetamine network in Thai society : an investigation based on the experience of narcotic law enforcement officers / พันตำรวจโทการุณย์ บัวเผื่อน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1115. เครื่องมือทางนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : มาตรการบังคับ ควบคุมและจูงใจผู้บริโภค = Alcoholic drinks control policy tools : consumer motivating and controlling measures / ปิยวิทย์ ขำพรหมราช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1116. เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับความตั้งใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Attitude and subjective norms towards intention of using green products of Huachiew Chalermprakiet University students / มนชิดา ทองก้อน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1117. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีต่อประชากรผู้สูงอายุ = Attitude of the Mathayomsuksa 3 (M.3) students in Uttaradit province towards the aged / สายหยุด ทองแต้ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1118. เจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด = The vocational school students' attitudes towards family planning and contraception / รัตนจินต์ สุดเสงี่ยม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1119. เจตคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาครต่อการนำคดีข่มขืนกระทำชำเราของเด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท = The attitude of Samutsakhon's criminal justice personnel toward juvenile rape cases in the mediationsystem / ศศิวรดา จันทรกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1120. เจตคติของผู้ใช้ทางต่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงอันเกิดจากการใช้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร : ศึกษาเฉพาะในเขตสถานีตำรวจนครบาลบางนา = The attitudes of street users towards the enforcement of measures to control air and noise pollution resulting from vehicles by the officers of the Metropolitan Traffic Police Division : a specific study in Bang-na Metropolitan Police Station area / จิตติ รักชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1121. เจตคติต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของนักศึกษาที่นับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามที่เรียนและไม่เรียนประชากรศึกษาในสถาบันผลิตครูภาคใต้ = The attitudes toward the decision making on family life between the Buddist students and the Muslim students in Southern teachers' institutes / วารุณี วงศ์วิเชียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1122. เทคนิคการแก้ตัวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร = Techniques of neutralization and juvenle property offence : a case study of the Male Juvenile Training Center in the Bangkok metropolitan / อุษณีย์ ทิพย์สุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1123. เปรียบเทียบบทบาทของบิดามารดาชาวพุทธและชาวมุสลิมในการปลูกฝังคุณธรรมทางศาสนาในครอบครัว = A comparative study of the role of buddhist and muslim parents in fostering religious values in their children / แขไข สว่างพื้น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1124. เพศภาวะกับการเลือกผ่าตัดคลอด : กรณีศึกษาคู่สมรสในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขตกรุงเทพมหานคร = Gender and cesarean section selection : a case study of couples in a private hospital, Bangkok / ศศิวิมล เรืองทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1125. เพศวิถีและสุขภาวะทางเพศของเด็กเร่ร่อนวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร = Sexuality and sexual health among female homeless adolescents in Bangkok / ประภาพร เชื่อมสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1126. เพศวิถีบนจอแก้ว : บริบทเสี่ยงหรือเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ = Sixty second sexuality on TV : risky or positive context for sexual health / ชยานันท์ มโนเกษมสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1127. เพศสัมพันธ์ในสตรีมุสลิมวัยทองในชุมชนชนบทแห่งหนึ่งของภาคใต้ = Sexual relations among menopausal muslim women in a rural community of Southern Thailand / วรัญญา เจะหลง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1128. เมืองเพื่อนเด็ก (Child friendly cities) ตามทรรศนะของเด็ก : กรณีศึกษานักเรียนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร = Child friendly cities according to children's opinions : a case study of students in the Bangkae district, Bangkok / สุนารี ระดมกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1129. เศรษฐกิจชุมชนกับการเตรียมความพร้อมเพื่อนำเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาคลองลัดมะยม = Community economy and preparation strategies for entering ASEAN economic community : case study on Klong Lad Mayom floating market / ดวงรัตน์ ศุขะนิล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1130. เหตุผลการตัดสินใจเลือกระหว่างดำรงสมณเพศกับการลาสิกขาของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย = The reasons for continuation of or retirement from the Monkhood of the fourth year students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University / เวทย์ บุญคุ้ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1131. แนวโน้มการดำเนินกิจกรรมประชากรศึกษาในปีพุทธศักราช 2539 การวิจัยเชิงอนาคต = Trends of population education in BE : 2539 a futures research / สงกรานต์ ศรีสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1132. แนวโน้มวิกฤตพระสงฆ์ศาสนทายาทเนื่องด้วยการบวชในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบวชระยะสั้นของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดราชบุรี = The tendency to the crisis of monks as religious heirs due to an ordination in thai society at present : a case study of the short-term ordination of monks in Bangkok and Ratchburi / พระมหากิตติพัฒน์ ศรีนาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1133. แนวการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องสารพิษจากอุตสาหกรรมถ่านไฟฉายให้แก่หัวหน้าคนงานในโรงงานถ่านไฟฉาย = Guidelines for the preparation of environmental education on industrial toxicity for the foreman in dry cell battery factories / สันธนา หิริศักดิ์สกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1134. แนวคิดการจัดระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี = Concept of reforming education of Naktham and Pali studies / สมหมาย จันเทศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1135. แนวคิดการอธิบายโรคและสถานการณ์ชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน = Explanatory model and life situation of diabetic patients / บุศรา เกิดพึ่งบุญประชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1136. แนวคิดการอธิบายโรคการปฏิบัติตนและการแสวงหาการรักษาของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ : กรณีศึกษาในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง = An explanatory model and health seeking behaviours of HIV/AIDS patients : a case study in the Hospice Buddhist Temple / รัตนา สำโรงทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1137. แนวคิดการอธิบายให้ความหมายและแนวโน้มการเข้าร่วมโครงการการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลองในผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตกรุงเทพมหานคร = Explanatory model of attendants of government STD clinics in Bangkok on HIV/AIDS candidate vaccines and their tendency to be involved in HIV/AIDS vaccine trials / ทองกร ยัณรังษี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1138. แนวคิดความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้าน = Lay concepts of illness and health seeking behavior / เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1139. แนวคิดทางจริยศาสตร์อัตนิยมของนิตเช่ = Nietzsche's concept of egoism / ยุวยง ศรีบุญเรือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1140. แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนครบาล : ศึกษาทัศนะของกลุ่มอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ = Adjusting the misconducted behaviors of the police in patrol function in metropolitan police : opinion of the personnel of the voluntary groups working with the police / พนันชัย ชื่นใจธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1141. แนวทางในการป้องกันปัญหายาบ้าในชุมชนสำเหร่ กรุงเทพมหานคร : ศึกษาจากความคิดเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ = Amphetamine abuse's prevention approach in Samrai community in Bangkok metropolice : a study of opinion of the crime prevention and suppression committee in Samrai police station area / พันตำรวจโทสมพงษ์ บุหร่า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1142. แนวทางในการยกระดับการเรียนรู้เพื่อการจัดการพลังงานที่ดีขององค์กรชุมชน = Appoach to enhance learning process for good management of energy of community organizations / นพมาศ บัววิชัยศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1143. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = Service competency improvement approach of Bangkok Mass Transit Authority / พีรญา วะชังเงิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1144. แนวทางการใช้ส่วนประสมการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครปฐม = The guideline for uses of marketing mix in enhancing the service of the out patient department of the Nakhonpathom Hospital / นันทรัตน์ ลี้พ้นพาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1145. แนวทางการให้สิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องปัญหาของฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการสีข้าวในโรงสีข้าวแก่กรรมกรโรงสีข้าวในจังหวัดสิงห์บุรี = Guideline for environmental education of particulate problems on rice milling process for the rice mill labour in Singburi / สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1146. แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = The guidelines of mandarin chinese instruction for upper secondary schools in Bangkok metropolis / มุขรินทร์ หวง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1147. แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเกษตรเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา = The management guidelines of Kohyor's agro tourism, Muang district, Songkhla province / ญาณีกรณ์ ธรรมโชติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1148. แนวทางการจัดการศูนย์การเรียนชุมชน หลังปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 = Appropriate methods of management of community learning centres after B.E.2545 in accordance with the National Education Act B.E.2542 / สุกฤตา จันทรวิมล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1149. แนวทางการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กรกระบวนการยุติธรรม : ศึกษากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ = Direction of implementation of good governance for criminal justice organization administration : a case study of department of special investigation / ณัฐ วิมลพีรพัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1150. แนวทางการปฏิบัติงานของพัฒนากรต่อการส่งเสริมกิจกรรมด้านประชากรศึกษา = Operationalization of population education promotion activities among community development workers / อภิญญา นิติอาภรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1151. แนวทางการปรับปรุงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีนำระบบเหมาจ่าย (Capitation) มาใช้ = Improving health care services for government official : the capitation payment system / เพ็ญศรี ดาวัลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1152. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายละครประยุกต์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน = Guidelines for the development of applied theatre networks to solve youths' problems / สุคนธจิต วงษ์เผือก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1153. แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหลังปล่อย = Guidelines on the delvelopment of after-care service for the offenders / มนตรา งามวาจา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1154. แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน = Nature interpretation guideline development in Kangkrajan National Park / ชลลดา สิทธิฑูรย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1155. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมอนามัย = Approaches to improving the quality of work life of employees of the Department of Health / ศรัลชนา ขวัญน้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1156. แนวทางการพัฒนาตำรวจชุมชนในประเทศไทย = The development of thai community policing / ชณานุช สายเย็น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1157. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด = Approaches for human resource development of mail officer in Thailand Post company limited / ศุภสินี มนประณีต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1158. แนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขต่องานสาธารณสุขมูลฐาน : กรณีศึกษาเขตพญาไท = Role development of public health volunteers in primary health care : a case study of Phayathai district / พีระพล ศิริไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1159. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Development approaches for efficiency enhancement of local tex, Krathumbaen Municipality Samutsakhon / เจษฎา จิราสุคนธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1160. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองโดยกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์จังหวัดระยอง = Guidelines for self-care capacity building among people living with HIV/Aids-plwha through self-help group process/technique : a case study of the Rayong province / จันทนา แจ่มกระจ่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1161. แนวทางการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ = The development approaches for organization learning of the naval research and development office, the Royal Thai Navy / นาวาโทไพโรจน์ จิรพรไพศาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1162. แนวทางการสร้างความเป็นเลิศ (Best practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลาและเทศบาลนครนนทบุรี = The best practice of local government in good governance : the study of Yala and Nonthaburi metropolitan municipality / เมธาวี ฐานกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1163. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาคารพาณิชย์ถนนทรงวาด กรุงเทพมหานคร = Cultural heritage conservation : a case study of commercial buildings Songward road, Bangkok / กฤษณ์ ภูมิสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1164. แนวทางพัฒนาการบริหารงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษาสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี = A development approach to the development of disaster assistance and mitigation : a case study of the disaster victim assistance bureau of the Bangkok metropolitaance and the office of the disaster prevention and mitigation of the Suphanburi province / ณัฐรดา ศิลป์อุดม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1165. แนวทางส่งเสริมพระธรรมจาริกให้เผยแพร่ความรู้ประชากรศึกษาแก่ชาวเขา = A guideling for having Phrathammajarik disseminate population education to tribesmen / วนิดา อำนวยชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1166. แบบแผนแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน = Patterns of social support in self care of diabetes patients / รวมพร คงกำเนิด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1167. แบบแผนการเผชิญปัญหาของครอบครัวเด็กออทิสติก = Coping patterns of families with autistic children / อรสิริ ภิเศก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1168. แบบแผนการย้ายถิ่นของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี : การศึกษาจากข้อมูลใบแจ้งการย้ายที่อยู่ พ.ศ. 2523 = The patterns of internal migration in Muang district, Singburi : a study from migration register 1980 / พิทักษ์ ทวีสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1169. แบบแผนการย้ายถิ่นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร = Migration patterns of the migrants in Bangkok slums / ประชา ตังควัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1170. แบบแผนพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน = Patterns of drug behaviors of diabetes mellitus patients / นพวรรณ อัศวรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1171. แบบแผนพฤติกรรมการให้ของคน 3 วัย = Pattern of giving behavior among three generations / ประทีป นัยนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1172. แบบจำลองความคาดคะเนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดกฎหมายของเยาวชน = Predictive model of factors affecting juvenile delinquency / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1173. แบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน = Suicidal models in Thai newspapers / พันธุ์วิภา เหมือนเพชร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1174. แผนปฏิบัติการสื่อความหมายธรรมชาติและโบราณคดีประจำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล = The archaeological and natural interpretation action plan for Thamphathapon non-hunting area / กิตติศักดิ์ ศรีปัดถา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1175. แรงจูงใจในการเลือกเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร = Motivation of the ninth grade students at the public schools in Bangkuntien district, Bangkok, to select general or vocational / ทองปาน แวงโสธรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1176. แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร = Motivation occupational selection of the high vocational certificate students of commercial colleges in Bangkok under the Department of Vocational Education / สุมาลี จุลเจิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1177. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงานตำรวจสันติบาล = Job motivation of the commissioner police officers in the Inteligence Police Office / พันตำรวจตรีดำรงศักดิ์ จงวิบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1178. แรงจูงใจของนักเรียนพลตำรวจต่อการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนตำรวจภูธร 1 = Motivational factors of students enrolling in the first provincial police school / ธันวา เพ็งคำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1179. โรคเอดส์เชิงสังคมวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน = Social and cultural dimensions of AIDS portrayed by daily press / พีรยา จารุทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1180. โรคผื่นคันจากการทำงานของแรงงานรับเหมาในโรงงานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์และกระบวนการแรงงานแบบทุนนิยม = Occupational contact dermatitis of subcontractor labour in fibercement plants and the labour process under capitalism / อัมพา เกษรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1181. โลกทัศน์ชาวบ้านต่อการใช้ยา : ประสบการณ์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัส = Lay perspective on medicine : experiences of people living with HIV/AIDS taking antiretroviral medication / ชุลีพร คงเพ็ชร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1182. โหราศาสตร์กับการพยากรณ์คนเป็นโรคมะเร็ง ทฤษฎีและสถิติจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Predictions of the likely victims of cancer-theories and statistics based on patients at Ramathibodi Hospital / พงศธร กนกศิลปธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1183. ไข้หวัดนก" วาทกรรมการแพทย์ : ความรู้ อำนาจ และการต่อต้านขัดขืน = "Bird flu" medical discourse : knowledge power and resistance / ขวัญดาว กัลยา"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1184. กระบวนการเป็นโคโยตี้บอยในประเทศไทย = Processization of Coyote boys in Thailand / ณัฐพสิษฐ์ ต้อยเที่ยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1185. กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเรื่องระบบนิเวศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = The student centered instructional process concerning the ecosystem for higher secondary schools / วนิดา รองเงิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1186. กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านกิโลสาม ตำบลท่ายแก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว = School waste management ; the learning process : a case study of Bankilo Sam School, Thailand / ว่าที่ร้อยตรีน้องนุช เก้าลิ้ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1187. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการและพัฒนาแห่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนบางปรอก ตำบลบางปรอด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี = The community water resource management and development; the learning process of the community : a case study of the Bangprok municipality, Muang district, Pathumthani province / รจนา นิลมานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1188. กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ : กรณีศึกษาครัวเรือนเกษตรกรตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Participatory learning process toward the production and use of organic fertilizer : a case study of farmers in Bangrakam subdistrict, Banglen district, Nakorn Pathom province / ช่อผกา ชัยวิเศษวิทยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1189. กระบวนการแรงงานและความเครียดของพนักงานเปลในโรงพยาบาลศูนย์ = The labor process and hospital porters' stress in a regional hospital / ทัศนี ฉั่วตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1190. กระบวนการแรงงานกับความแปลกแยกของเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน = The labor process and alienation of community health workers / ณัฐวรรณ แสงอุรัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1191. กระบวนการแสวงหาการรักษาเยียวยาเมื่อเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนแออัดในจังหวัดนครราชสีมา = The health seeking process when children under two years have diarrheal disease : a case study in congested area of Nakornrajsrima province / โดย จินตนา งามวิทยาพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1192. กระบวนการในการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 = The process of investigation police's postmortem examination in provincial police region 9 / ร้อยตำรวจโทกฤตศิลป์ พูนผลกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1193. กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณสุข : กรณีบัตรสุขภาพและการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ = Health policy formulation process : a case study of health card and health insurance in Thailand / วรรณา จารุสมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1194. กระบวนการค้าประเวณีหญิงข้ามชาติ : ศึกษากรณีหญิงต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร = Prostitution of female immigration worker : a case study in Samutsakorn province / ทวีชัย ระเบียบ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1195. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสาคร = Preparation process of development plans for Tambon administrative organizations based on good governance : a case study of a middle term development plan for Tambon administrative organizations in Samutsakhon province / พรพรรณ เชษฐภักดีจิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1196. กระบวนการตอบสนองต่อการติดเชื้อเอชไอวี : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด = Process of response to HIV infection : case study of intravenous drug users / จงกล ทองโฉม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1197. กระบวนการตัดสินใจในการดำรงภาวะการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์ = Dicision making process in maintaining pregnancy of HIV-infected women / ศศิธร ไชยประสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1198. กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาวิกฤติ : ศึกษาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร = Decision-making process of police officers in handling a crisis situation : a case study of Bangkok / พันตำรวจตรี อินทรัตน์ ปัญญา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1199. กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 = The policy implementation process of the cosmetics act B.E. 2535 / ศวิตา ประจวบแสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1200. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย = The human resource management of the Volleyball Association of Thailand and the Taekwondo Association of Thailand / ปรสูตร สิริวัฒนากร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1201. กระบวนการยอมรับนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอนกรณีศึกษา : อำเภอพยุหะคีรีและอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ = Adoption process of instructional innovation : a case study of Phayuha Khiri and Takhli district of Nakhonsawan province / ยุภาพักตร์ จันทร์เขียว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1202. กระบวนการรักษาโรคเอดส์ด้วยการแพทย์พื้นบ้าน : กรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่งในภาคกลาง = AIDS and folk healer : a case study of monastery in the central region / นันทนา พวงทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1203. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ : กรณีศึกษาตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี = The participatory and workshop based research of farmers producing organic fertilizer : a case study of Taweewatana sub-district, Sainoi district, Nonthaburi Province, Thailand
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1204. กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่บนรากฐานเกษตรกรรมยั่งยืน : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = The development of the young generation using a sustainable agricultural approach : a case study of the Maetha Sustainable Agricultural Cooperative Ltd., Chiang Mai province, Thailand / เยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1205. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม = Strategic human resource development of Nakornpathom provincial administrative organization / ศิริพร สกุลเจริญพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1206. การเข้าร่วมแรงงานของสตรีและคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียน = Female labour force participation and the quality of child care for pre-school children / ลัดดาวัลย์ รอดมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1207. การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจที่กำลังจะเกษียณอายุสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Retirement preparation of pre-retired police officers in Metropolitan Police Stations / ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1208. การเตรียมตัวเพื่อเกษียณอายุราชการของครูประถมศึกษาวัยใกล้เกษียณ ในจังหวัดที่มีฐานะเศรษฐกิจสูงสุดและต่ำสุด = A plan for the retirement life of the primary school teachers in the provinces of the highest and lowest per capita income / ฐิติมา พรหมทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1209. การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล = A plan before the retirement life of non-commissioner police in the Metropolitan police division 1-9 of the Metropolitan police bureau / ร้อยตำรวจเอก ธีระ ชัยยานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1210. การเป็นองค์กรแห่งความสุขกับการจัดการความรู้และการมีส่วนร่วมที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล = Happy workplace, knowledge management and participation influencing the learning organization of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University / กัญยาภักษณ์ พะระนะพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1211. การเปรียบเทียบเจตคติและพฤติกรรมการเจริญพันธุ์ของผู้ย้ายถิ่นและผู้ไม่ย้ายถิ่นในตำบลท่าไห่ จังหวัดอุบลราชธานี = Fertility attitude and behavior of migrants and non-migrants : a case study in a village of Ubon Ratchathani province / วิภา พงษ์สวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1212. การเปรียบเทียบการเลือกใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีของประชาชนระหว่างวิธีปกติและวิธีเลื่อนล้อต่อภาษี = A comparison of an annual vehicle tax payment options between the usual way and the drive thru for tax / มธุรา เกรียงโกมล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1213. การเปรียบเทียบการตัดสินใจแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการอบรมเลี้ยงดูต่างกันในเขตกรุงเทพมหานคร = A comparative study of decision making in regarding to environmental solving of Mathayomsuksa three students who were differently brought up in the Bangkok Metropolis / เพ็ญรุ่ง วงษ์สังข์ทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1214. การเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) และ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) = Comparison of users' perception on Bangkok bus terminals (Jatujak, Borommaratchachonnani road, and Ekamai) / สิทธิพร ชุลีธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1215. การเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ตอนบน = A comparison of health-related social support between Thai Buddhist and Thai Muslim elderly in upper Southern Thailand / ณัฐพงศ์ อนุวัตรยรรยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1216. การเปรียบเทียบการสอนวิชาประชากรศึกษาด้วยการสอนโดยเน้นกระบวนการและการสอนโดยเนื้อหา = A comparative study of teaching population education between the process-oriented and the contCent-oriented approaches / ดุษฎี กาฬอ่อนศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1217. การเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างวิธีสอนแบบบูรณาการและวิธีสอนแบบปกติในวิชาประชากรศึกษา (ส.061) = A comparison of the learning outcomes between the integrated teaching method and the traditional teaching method in population education (S.061) / เครือวัลย์ ธานี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1218. การเปรียบเทียบผลการสอนเรื่อง โภชนาการและอนามัยของอาหาร" โดยใช้บทเรียนแบบมโนธรรมสำนึกกับบทเรียนแบบปลายเปิด = The comparative study of teaching efficiency on "Nutrition and Food Hygiene" by conscientization instruction and open-ended instruction / วชิราภรณ์ อมฤตนันท์"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1219. การเปรียบเทียบผลการสอนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาประชากรศึกษาที่สอนโดยเน้นพฤติกรรมการสอนที่มีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการสอนที่มีอิทธิพลทางอ้อม = A comparison of learning outcomes and retention on population education stressed on behaviors of direct influence and indirect influence / สุวัฒน์ จำเพียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1220. การเปรียบเทียบผลการสอนด้วยสไลด์ประกอบเสียงประกอบการอภิปรายสรุป กับการสอนด้วยสไลด์ประกอบเสียงเรื่องทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = The comparative study of teaching by sound-slide with discussion and sound slide about forest resource for senior secondary students / ชวลิต สุวรรณเวโช
    Abstract

 1221. การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาประชากรศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปัญหาการเพิ่มประชากรด้วยการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบศูนย์การเรียน = A comparative study of teaching outcomes in population education focusing on problems of population growth in prathomsuksa 6 through the inguiry method and the learning centered method / กาญจนา เดชชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1222. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาประชากรศึกษาของนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับที่ 5 กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในกรุงเทพมหานครที่มีแรง จูงใจใฝ่สัมฤทธ์และความเชื่ออำนาจภายในตนต่างกัน = A comparative study of achievement on population education of level 5 adult learners and higher secondary students in Bangkok on the basis of achievement motive and internal control background differences / สุมาลี รัตนเลิศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1223. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้โดยการสอนด้วยสไลด์ประกอบเสียงกับการสอนปกติสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 จังหวัดชลบุรี = A comparative study of learning achievement on forest conservation by slide-tape teaching method and traditional method for the 4th level functional students in Cholburi / บุญมาก ธนูดุลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1224. การเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมและไม่พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน = The comparative study of tourists' and excursionists' behaviors on ecotourism at Kaeng Krachan National Park / ปิยาภรณ์ รัตนเจษฎา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1225. การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมของผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวปากพนัง = Comparison of socio-economic characteristics of residents in different mangrove setting in Parg Panang Bay / เฉลิม เพชรสำรวล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1226. การเปรียบเทียบวิธีสอนเนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาครูมัธยมศึกษาตอนต้นกับวิธีสอนที่เหมาะสมตามความคิดของนักวิชาการ = The comparative of environmental education teaching methods between the teachers of secondary schools and the theorists / สุภาวดี บุญโนทก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1227. การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์และความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์คนชรา = The comparisons of self-concept and depression between elderly persona living in and outside home for the aged / เนตรนภา จัตุรงค์แสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1228. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมเนื่องจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี = Socio-economic changes resulthed from tourism : a case study of Samui Island, Surathani province / นิธิดา ประยงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1229. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนชนบทที่ประกอบหัตถกรรมจากไม้ไผ่ : ศึกษากรณีอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี = Economic and social changes in rural households resulted from bamboo handicrafts : a study of Panatnikhom district Chonburi / วัลลภ ศัพท์พันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1230. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการพัฒนาการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Sociocultural and economic changes resulted from tourism development : a case-study at Ban Borsang San Khamphang District, Chiengmai province / ณัฐพร แสงประดับ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1231. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม : ความเชื่อและพฤติกรรมสุขภาพของมารดาภายหลังคลอด = Cultural changing : beliefs and health behaviors of postpartum mothers / มาลินี จำเนียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1232. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำเค็ม : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม = Socio-economic and environmental changesw of people living around salinity control project : the case study of tambol Pragnam-daeng, amphur Ampawa, changwat Samutsongkram / สกล เที่ยงจิตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1233. การเปลื่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเนื่องจากผลของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสาธารณประโยชน์ : ศึกษากรณีชุมชนแขวงตลิ่งชันและแขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร = The socio-economic changes as a result of recent publicland use in Taling-chan and Chimpalee sub-districts, Taling-chan district, Bangkok / วชรีวรรณ เจริญเรืองวานิชย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1234. การเผชิญเหตุการณ์ชีวิตก่อนป่วยของผู้ป่วยโรคประสาท : ศึกษาโดยใช้ social readjustment rating scale = Life events of neurotic patients : application of social readjustment rating scale / มาลี ฉอจิระพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1235. การเผยแพร่ข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชนของครูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี = The dissemination of forest conservation information to people by the teachers of Muang district, Kanchanaburi province / นิตยา โปขันเงิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1236. การเผยแพร่ธรรมะในสังคมไทยร่วมสมัย : ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมของ ว.วชิรเมธีและดังตฤณ = Buddha-dhamma dissemination in contemporary thai society : a comparative study of literary works by V.Vachiramatee and Dungtrin / เกลียวพร พุทธิภิญโญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1237. การเมืองภาคพลเมืองกับคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี = Peoples politics with quality three-year development plan of Khunsri Subdistrict Administrative Organization / กฤษณ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1238. การเลือกคู่ของพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร = Mate selection of nurses working in government hospitals in Bangkok metropolis / สรินยา แก้วจินดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1239. การเสนอรูปแบบการจัดฝึกอบรมครูระดับประถมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์นกน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย = A proposed model for inservice training about a water-birds conservations in Thale-Noi Non-Hunting area for the elementary school teachers / ปรารภ แก้วเศษ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1240. การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์โปรวินเชียลลีก ประจำปี 2543 : กรณีศึกษา ทีมฟุตบอลสมาคมกีฬา จังหวัดนครสวรรค์ = The competition of football Thailand provincial league 2000 : a case study of Nakhonsawan provincial sport association's football team / กฤษณะ สมจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1241. การแพร่กระจายแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ = Diffusion of patients' rights among medical personnel / ปรีดา สุปัญจนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1242. การใช้แบบจำลองซิปปในการประเมินผลโครงการเรารักษ์ท่าจีนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม = The application of cipp model in evaluating of the Rao Rak Tachin Profect of Kakhonpathom Public Health Office / คนึงเดช เชื่อมวราศาสตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1243. การใช้แรงงานเด็กเชิงเศรษฐกิจของครัวเรือนชนบท : กรณีศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว = Child labour in Thai rural households : a case study in Muengsakaew district / สมศักดิ์ คำภา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1244. การใช้ข้าราชการตำรวจไม่มียศในการปฏิบัติงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ = The using of non-ranked police officers in task performance in the Royal Thai Police / พันตำรวจโทอำพันธุ์ ชมกรด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1245. การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามในการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ = The consideration of the officers in crime suppression subdivision in arrest of the offenders in violent crimes / วีรากร ไวยวุฒิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1246. การใช้บทเรียนโมดูล เรื่องค่านิยมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = The implementation of an instructional Module on Values for Sustainable Environment for secondary school students / สามารถ สมประชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1247. การใช้บทเรียนโมดูลเรื่อง ทรัพยากรสัตว์ป่า สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = The use of an instructional module on Wildlife Resource for the non-formal education students at lower secondary school level / ศิริลักษณ์ หมั่นกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1248. การใช้บุคคลพลเรือนปฏิบัติงานด้านธุรการและด้านเทคนิคในหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามในกรมตำรวจ = The civilians for the official and technical tasks in the crime prevention and suppression units of the Police Department / ปราโมทย์ ไชยชิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1249. การใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ในชุมชนประกอบการเรียนการสอนประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตการศึกษา 1 = The utilization of community resources for population education teaching in lower secondary schools in educational region one / ชาติ แจ่มนุช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1250. การใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาสิ่งแวดล้อมในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร = The utilization of mass media for teaching environmental content in science courses for lower secondary school in Bangkok / นันทวรรณ อุดมสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1251. การใช้พลเรือนปฏิบัติงานบางอย่างในกรมตำรวจ = The use of civilian in police work for non police function / สมทนา ดลพิพัฒน์พงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1252. การใช้วิธีการบำบัดรักษาและอบรมแก้ไขฟื้นฟูจิตใจแทนการใช้เรือนจำต่อผู้กระทำผิดฐานเสพยาเสพติด = Advantage of narcotics treatment substitution of confinements for drug addicts / ประเทือง ธนิยผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1253. การใช้สไลด์ประกอบเสียงในการให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารพิษปราบศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม = The use of tapeds-slides to educate farmers on pesticides utilization and its effects on environment / ศิริวิไล แสงจันทร์โอภาส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1254. การใช้สิทธิของผู้ต้องหาในการต่อสู้คดีอาญา = Right of the alleged offenders to a lawful defense : problems and impacts / พันตำรวจตรีอิสระ ณ พัทลุง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1255. การให้ความหมายการหมดระดูและการจัดการด้านสุขภาพและสังคมของข้าราชการหญิงวัยหมดระดู = The meaning of menopause, health care management and social adjustment among menopausal female government officials / อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1256. การให้ความหมายความเป็นชายและการมีเพศสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อรูปแบบของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการวางแผนครอบครัว = Masculinity and sexual meanings that are related with male involvement in family planning / อนุชิต สว่างแจ้ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1257. การให้คำปรึกษาเชิงพุทธของพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น = Monks' Buddhist counselling for solving family problems : a case study of Phuwiang district, Khonkaen province / กิติศักดิ์ ไชยหัด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1258. การให้ทนายความร่วมรับรู้การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน = The participation of private lawyers in criminal investigation / โสภณ ศิริมาจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1259. การได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานในครอบครัวของเด็กกำพร้าจากโรคเอดส์ = Basic care in family of AIDS orphans / ศศิวิมล วิบูลชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1260. การได้รับตามความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ในโครงการการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชนของจังหวัดเชียงราย = Met need of people with AIDS in a community based care program in Chiangrai province / เกียรติคุณ เผ่าทรงฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1261. การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม = Socio-economic aspects of violation against property : a study of the juveniles of the central observation and protection center / พิมพ์รัตน์ จงเจษฎากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1262. การกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเชิงทฤษฎีการควบคุมตนเอง การควบคุมทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่าง = Recidivism of juvenile and property crime : utilizing self-control, social control and differential association theories / จิตราภรณ์ จิตรธร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1263. การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในเคหะสถานของผู้กระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาในแนวทางกฤษฎีภาวะปกติวิสัยและทฤษฎีโอกาสในการกระทำผิด = Crime against property among offenders in the Bangkok Metropolitan : a study in the rational choice theory and the routine activity theory / ร้อยตำรวจเอกเทพนม จันทร์หอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1264. การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย = A study of the cause of juvenile delinquency in Thailand / อัจฉรา ทองตัน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1265. การก่ออาชญากรรมของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง = Crime of Burmese migrant workers : a case study in Ranong province / อัฐภิญญา จงเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1266. การกำจัดกากสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบอย่างปลอดภัยสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ = The multivision sound slides construction on Hazardous waste management in securelandfill for the higher certificate students in Vocational Department, Ministry of Education / นิรินธน์ ถ้ำแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1267. การกำหนดเป้าหมายชีวิตของแรงงานสตรีโสดในภาคเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี = The goals life among of single female workers in agro-industrial sector, Suphanburi province / จันทร์เพ็ญ ศรีอินทร์เขียว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1268. การกำหนดความมุ่งหมายและเลือกเนื้อหาของหลักสูตรประชากรศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปโดยใช้เดลฟายเทคนิค = The formulation of objectives and the selection of contents of the population education curriculum for general public by the Delphi technique / พิศมัย ประทับศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1269. การข่มขืนผู้ร่วมสายเลือด : คำอธิบายจากชุมชน = Incest : the explanations from the community / รณภูมิ สามัคคีคารมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1270. การคบหาสมาคมที่แตกต่างกันซึ่งมีผลต่อการกระทำความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Differential association in offence against property : a case study at a juvenile vocational training center for boys in the Bangkok metropolitan area, and the greater Bangkok / ชฎาพร สุวรรณภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1271. การควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาทางเพศบนอินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนรัฐบาลพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน = The control of the access sexual content in the internet among high school students : a comparative case study of public high school students in inner Bangkok districts / พฤกจิกา จินทะยะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1272. การคุ้มครองพยานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ = The witness protection of the public sector anti-corruption unit / ภควดี ประดับเพชรรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1273. การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในชั้นการสอบสวน : ศึกษาเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง = The protection of the juvenile accused's rights during investigation : a study on the juveniles in the Central Observation and Protection Center, Central Juvenile and Family Court / เฉลิมชัย ปานพิทักษ์พันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1274. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้จังหวะดนตรีเพื่อการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี = A learning process by using musical rhythms for environmentally friendly behaviors of children aged 10-12 years old / อัจฉริยา สิทธิกิตติศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1275. การจัดการโครงการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา = The physical educational program management in the secondary schools / พัชรีวรรณ บูรณสมภพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1276. การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในมหาวิทยาลัย = Sport management for excellence in the university / ศรุติ เดชวิถี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1277. การจัดการซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล = Environmental education activity based management on mobile telephone waste for bachelor degree students at Mahidol University / ปาหนัน นุรัญชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1278. การจัดการด้านการใช้น้ำของครัวเรือนประเภทวัดศึกษาเฉพาะกรณี : พระอารามหลวงชั้นตรีในเขตพื้นที่บริการของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี = Demand side management in water use of a household for the temple, case study : the third class of royal temple in the area under responsibility of the metropolitan waterworks authority, Mansri branch office / กรวิไล เยียวยาสัตว์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1279. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแนวพุทธศาสตร์ : ศึกษากรณีวัดสันติพุทธาราม ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และพุทธสถานปฐมอโศก ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม = Buddhist natural resources management : the studies of Wat Santibuddharam Nongkwang subdistrict Photharam district Rajburi province and Buddhasathan Pathom Asoke Phraprathon subdistrict Meuang Nakhon Pathom district Nakhon Pathom province, Thailand / เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1280. การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี = A case study of agrotourism management in tombon Bangruknoi, Nonthaburi province / พัฒน์นรี เธียรกิตติ์ธนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1281. การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา = Homestay tourism management for the conservation of the environment : a case study of Koh Yao Noi community, Phang-Nga province / วิชชุตา ให้เจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1282. การจัดการธุรกิจการปรับแต่งไม้กอล์ฟให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคลของร้านโปรเวิร์คซ์ = Clubfitting business management of Proworkz shop / ว่าที่ร้อยตรีชาคริต วรประทีป
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1283. การจัดการธุรกิจกีฬาดำน้ำ : กรณีศึกษาฟินิค ไดเวอร์ส = The diving business management : a case study of the Phoenix Divers / รัฐศาสตร์ หงส์แก้วบรรเจิด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1284. การจัดการพลังงานชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบึงตะโกและชุมชนบ้านบึงประเสริฐ ตำบลพลกรัง จังหวัดนครราชสีมา = The community energy management based on the philosophy of self-sufficiency : a case study of the Ban Bueng Tako and Ban Bueng Prasoet communities, Phonkrung district, Nakhonratchasima / จิตติมา ไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1285. การจัดการศูนย์กีฬา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ = Sports centers' management in the government universities / อำภา สุจิณโณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1286. การจัดการสนามแบดมินตันพื้นยางสังเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Synthetic Badminton court's management in Bangkok metropolitan area / รัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1287. การจัดการสวัสดิการทางการกีฬาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล = Sports welfare management on Mahidol University staff / ธัญลักษณ์ หงษ์โต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1288. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The management of environmental education activities for primary school teachers under Department of Education Bangkok municipality / มะลิวัลย์ ตั้งลัคนวณิชย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1289. การจัดกิจกรรมพลศึกษาระดับปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศและโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า = Management of physical activity in early childhood case study : La-orutis kindergarten demonstration school and Denla kindergarten / อรุณี จิระพลังทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1290. การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม = Disciplined body and eating patterns : a case study of students of a boarding school in Nakhon Pathom / วริษา ทานัน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1291. การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับประถมศึกษาปีพุทธศักราช 2541 = A study of the environmental education management in the out-standing schools in the year 1998 / ณุตตรา แทนขำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1292. การซื้อสิทธิ์ ขายเสียงและลักษณะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม :กรณีศึกษาการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร = Vote buying and characteristic of moral justification : a case study of local elecition in a province peripheral to Bangkok / มานะ เกลี้ยงมะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1293. การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการร้านเกมคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีร้านเกมคอมพิวเตอร์ในจังหวัดนครปฐม = The compliance with the computer game laws and regulations : a case study of the computer game shop at Nakhonpathom / วศโอม กัลปาลี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1294. การดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี = The continuity of an elderly club for health promotion : a case study of Banpaknam Elderly Club, Kudlad, Maung district, Ubonrajathanee province / จรีนุช จินารัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1295. การตัดสินใจเลือกเป้าหมายและโอกาสในการประกอบอาชญากรรมของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Decision making on targets and opportunities of convicted offenders concerning crimes against property in Bangkok Metropolis / นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1296. การตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยของนักกีฬามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร = Decision making for attending higher education level of university athelete in Bangkok metropolitan / ไมตรี ไชยมงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1297. การตัดสินใจเลือกใช้แหล่งบริการรักษาพยาบาลของประชาชนเมืองพัทยา = Decision making processes in choice of health care services among Pattaya city / ศจีวลัย ศุกรีเขตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1298. การตัดสินใจใช้อาวุธปืนในการระงับเหตุ : ศึกษาเฉพาะตำรวจสายตรวจกองบัญชาการตำรวจภูธร 2 = The decision in firearm use : a specific study of the patrol police in the Second Provincial Police Bureau / พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1299. การตัดสินใจของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการเลือกใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก (รถยนต์ไฮบริด) = The decision of Bangkok driver for choosing alternative fuel vehicles (hybrid cars) / พรไพลิน ศรีสกุลพิสุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1300. การติดเชื้อเอชไอวีในผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว : แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม = HIV infection in married women : the socialist feminism perspective / นารีรัตน์ เฟื่องชูชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1301. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล = A follow up study case in the project of supporting and development of out standing athletes youth Mahidol University / เกษม ปิยะทรงสุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1302. การติดตามผลการฝึกอบรมโครงการกำหนดมาตรฐานต้นแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท = The follow-up of the training in the homestay standard determination project / วรรัตน์ รอดมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1303. การติดตามผลการอบรมของครูตามโครงการอบรมครูประชากรศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = A follow-up study of teacher training project on population education in the lower secondary school level / ประยุทธ ใจเสงี่ยม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1304. การติดตามผลมหาบัณฑิตผู้สำเร็จหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2530-2536 = The follow-up study of Master's Degree Graduates in Environmental Education of Mahidol University during academic year of 1987-1993 / อันติมา เพ็ชร์ทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1305. การตีตราผู้ป่วยโรคเอดส์ของพยาบาล = Stigmatization of AIDS patients by nurses / เปี่ยมบิติ ช่างสาร
    Abstract

 1306. การทดแทนความเสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ : ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยของรัฐ = The restitution program for the victims of crime by the state : a study of the opinions of the criminal justice personnels and the law instructors of the state universities / โดย อภิรัต นิยมการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1307. การทดลองเผยแพร่ความรู้ประชากรศึกษาแก่ประชาชนในชนบทโดยผ่านเสียงตามสายเรื่องปัญหาสืบเนื่องของการเพิ่มประชากร : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหนองคณฑี พัฒนาพลานุสรณ์" ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี = An experiment in population education : cable communication system on the consequences of the population explosion a case study of the Nongkhontee village Saraburi province / วิโรจน์ สุวรรณคีรี"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1308. การทดลองและประเมินโครงการรักษาความสะอาดในโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = Cleanliness in School Project experiment and evaluation : a case study on Wapeepathum School Wapeepathum district Mahasarakham province / นิลวรรณ พนิชนาพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1309. การทดลองการสอนประชากรศึกษาด้วยการสอดแทรกในเนื้อหากระบวนการทางเศรษฐกิจวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ = An experimental study of teaching population education by integrating the content of economic process in the social studies for vocational education certificate / ราชศักดิ์ จิตรพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1310. การทดลองการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องสารปรุงแต่งอาหารในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพโดยการสอนเพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู = An experimental study of teaching environmental education on food additives in physical science through science process skills for the Bachelor's degree students in teachers' college / ผาณิต ห้วยกัญจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1311. การทดลองสอนประชากรศึกษาโดยวิธีกระจ่างค่านิยมในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) = An experiment of teaching population education by the using value clarification method in Matayomsuksa I / โดย อุบลรัตน์ ภู่ประสพพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1312. การทดลองหาประสิทธิภาพการนิเทศภายในแบบคลีนิครายวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 = The determination of clinical supervision efficiency on the course : natural resource and environmental conservation in lower secondary education curriculum of 1978 / ธีระศักดิ์ ลิมปนดุษฎี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1313. การทำแท้งผิดกฎหมายของสตรีไทยในกรุงเทพมหานครและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Illegal abortion of the Bangkok women and its correlates / สุวลี เจริญแพทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1314. การทำงานพิเศษของพยาบาลภายใต้ระบบความสัมพันธ์หญิงชาย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง = Nurses's part time jobs under gender relations in medicine school hospitl : a case study / จริยา เลาหวิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1315. การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา = Proposed approaches of management quality development of the Office of Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel / วิมลศรี มณฑาทิพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1316. การนำเสนอโครงสร้างการบริหารงานด้านพัสดุของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล = A proposed organizational structure for procurement administration of the Office of President, Mahidol University / เยาวพา มังคละ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1317. การนำแนวคิดแบบตำรวจชุมชน (community policing) มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตเมือง : กรณีศึกษาชุมชนในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน และบางบอน = Applied the concept of the community policing to crime prevention in urban areas : a case study of Bang Khun Thian and Bang Bon / พันตำรวจตรี ยุทธภูมิ ฝอยทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1318. การนำโปรแกรมการฝึกอานาปานสติสมาธิไปใช้ในการลดระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Study of utilization of anapanasti meditation program to lower stress level of cancer patients / วทินันท์ เพชรฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1319. การนำกลวิธีทางพุทธจิตวิทยามาปรับใช้ในการฝึกทักษะการขับร้อง = An application of buddhist psychological techniques to singing skill practice / ณัฎฐินี รุณรงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1320. การนำข้อมูลประชากรไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดสุโขทัย = A study on the use of population data in operational plan of health workers at subdistrict health centers in SukhoThai province / รุ่ง วงศ์วัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1321. การนำความรู้เรื่องประชากรศึกษาบรรจุไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางเกษตรศาสตร์ = The introduction of population education into the curriculum for bechelor of science in agriculture / อัจฉรา นวจินดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1322. การนำความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่อง โรคหนอนพยาธิ ไปสู่ชาวชนบทโดยใช้เทปตลับ : การศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านปักจรัง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ = A case study of cassette tape system in conveying knowledge in environmental health with emphasis on soil transmitted helminthiasis to the urual people : Ban Bakchrang, Tambon Kabchoeng, Amphur Kabchoeng in the Surin Province / วราพร ศรีสุพรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1323. การนำนโยบายเรียนฟรีในระดับประถมศึกษาไปปฏิบัติ = The implementation of the free education policy of primary education / นฤดล คงทน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1324. การนำนโยบายอาหารปลอดภัยไปปฏิบัติของจังหวัดหนองคาย = Implementation foodsafety policy in Nong Khai province / ชาญยุทธ แสนเลิศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1325. การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย = Feasibility of application of computer system in crime prevention and suppression in Chiang Rai provincial police area / อุดม เปี่ยมศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1326. การนำระบบคุมความประพฤติโดยการสังคมสงเคราะห์มาใช้ในการสงเคราะห์หญิงโสเภณี : ศึกษาจากทัศนคติของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์หญิงโสเภณี กองสัมมนาอาชีวสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ = The application of community based supervision for socially handicapped women : study from the official's attitude at the Home for Socially Handicapped Women, Occupational Assistance Division : Department of Public Welfare / ขวัญวงศ์ เจริญวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1327. การนำวิชาประชากรศึกษาบรรจุในหลักสูตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข = An introduction of population education into the junior health worker curriculum / บุญเจือ วานิศวะทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1328. การนำวิทยาการตำรวจมาใช้ในงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสารวัตรในเขตตำรวจภูธรภาค 1 = Application of police sciences in investigation tasks of the police sub-inspectors of the 1st provincial police region / อรรถกวี ขุนพินิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1329. การนำวิทยาการตำรวจมาใช้ในงานสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนสังกัดสำนักงานตำรวจภาค 7 = The utilization of police technology of the investigators of the 7th Region Provincial Police / กิตติพงศ์ วิเศษสงวน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1330. การบริโภคสมุนไพร : อัตลักษณ์และอำนาจในตนในการดูแลสุขภาพของคนเมือง = Herbal consumption : identity and agency in self-care practice among urban people / พรปวีณ์ จันทร์อุไร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1331. การบริหารและการพัฒนาวัดโสธรวรารามวรวิหาร : จากยุคก่อตั้งสู่อนาคต = Management and development of Sothonwararamworawihan temple : from the origin to the future / พระกรกฏ โอภาสเจริญมงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1332. การบริหารความขัดแย้งในป่าสงวนแห่งชาติ : กรณีศึกษาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ = Conflict management in national reservational forest : a case study of the conflict between government officials and local residents in the Dong Yai national forest, Burirum province / ปริญญา นิกรกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1333. การบริหารความขัดแย้งของศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ = Conflict management of sport centers in public universities / รัตนพงศ์ อัตนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1334. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามแนวคิด Malcolm Baldrige : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี = Total quality management by using malcolm baldrige model : a case study of Nonthaburi metropolitan municipality / ชนิกานต์ ถาวรยุติการต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1335. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ = The organizational management for the promotion of people's quality of life in the Tambon administrative organization : a case study of the Tambol Muangbue administrative organization, Amphoe Chumphonburi, Surin province / นนทศักดิ์ เอกสันติ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1336. การบริหารจัดการซะกาต : กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร = The management of Zakat : a case study of Muslim communities in Bangkok / อุมา แขวงบู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1337. การบริหารจัดการพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = Physical education administration of the primary schools under the Bangkok metropolitan / แวววิสาข์ บำรุงเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1338. การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี = The flooding disaster management of Rahaeng Tambon Administration Organization of Latlumkaeo, Pathumthani province / ชนากานต์ อดุลยพิจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1339. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด = Strategic human resource management of the Bangkok Dock Co., (1957) Ltd. / พันตำรวจโทหญิง ทัสสนีย์ ขลังธรรมเนียม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1340. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Participatory governance of Salaya sub district administrative organization / วรรณรดา เลิศลบ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1341. การบังคับใช้กฎหมายกับการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน = Law enforcement for the youth crime recidivism / เสาวนีย์ สงวนกลิ่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1342. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบผลการบำบัดรักษาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ = Treatment methodologies for drug addicted in Thailand : comparison of traditional methodology and modern methodology / จารุวรรณ ธรรมวิทย์
    Abstract

 1343. การบูรณาการเนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในบทเรียนสถิติสำหรับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 = Integration of environmental education on Electrical Energy and Water Resources in a statistic lesson for a first year pre-cadet / บันศิยา สว่างแจ้ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1344. การปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยของบุคลากรทีมจิตเวช = Mental health team's practices based on consideration of patient's right / สกุลรัตน์ จารุสันติกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1345. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี ปี 2543 = Village health volunteer performance in Saraburi province in 2000 / สุพจน์ จิตสงวนสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1346. การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม = The performance in women development of sub-district organization council members : a case study of Samutsongkram province / อรพินท์ ขาวสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1347. การปฏิบัติตามนโยบายผ่อนผันการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : ศึกษากรณีด่านชายแดนไทย-พม่า = Illegal foreign workers in Thailand : a case study of the implementation of immigration policy along the Thai-Burmese borders / ร.ต.อ.ธีรพจน์ ศิริธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1348. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 = The operation police of Child Protection Act B.E. 2546 in Metropolitan Police division 2 / ร้อยตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ งามแฉ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1349. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม = The implementation of the Mental Health Act B.E. 2551 doctor, nurses and police officers : a case study of Nakhon Pathom province / กรกนก พงษ์ประดิษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1350. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชน กรณีศึกษา : หน่วยป้องกันรักษาป่าจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร = The rangers performance to educate people on forest conservation : a case study of forest protection units in changwat Ranong and changwat Chumphon / ปัญญารัตน์ รังศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1351. การปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมกับพัฒนาการกระบวนยุติธรรมทางอาญาของไทย = The structural reformation in the Ministry of Justice and the development of the criminal justice system in Thailand / วิลาวัณย์ ยี่ทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1352. การปฏิรูปคณะสงฆ์ในประเทศไทยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น : ศึกษากรณีการเกิดขึ้นของคณะธรรมยุต = The reformation of the sangha of Thailand during the early Ratanakosindra period : a case study of emergence of the Dhammayuttika Nikaya / พระมหาภักดี ขันทะวัต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1353. การประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองบัญชาการทหารสูงสุด = Evaluation of sports competition of supreme command headquarters in 2007 / ร้อยโทหญิง ชลัยรัตน์ โสภจารีย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1354. การประเมินความต้องการจำเป็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานของบุคลากรในทีมสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร = Needs assessment for work stress relaxation activities among healthcare providers of public hopital in Bangkok / พัชรา คำดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1355. การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์แบบมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน = Participatory comprehensive needs assessment in the knowledge management of NGOs responsible for child and youth communication for development / สุพงศ์ จิตต์เมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1356. การประเมินความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : มิติความเข้มแข็งของชุมชน = Otop project evaluation pertaining to the sustainable community development / อมรรัตน์ สองแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1357. การประเมินคุณภาพบริการของผู้ป่วยนอก : การศึกษาโรงพยาบาลชุมชน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = Evaluation of the quality of care of out-patients : a study of Ban Paeo district hospital, Samutsakhon province / กุลฤดี วงศ์มโนวิสุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1358. การประเมินผลโครงการ : การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ = The evaluation of value creation through creative idea project / กวิวัณย์ ตันธนวิกรัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1359. การประเมินผลโครงการเพื่อนเตือนเพื่อนเพื่อป้องกันเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร = The evaluation of friend to friend project, for the AIDS prevention in metropolitan secondary schools under the jurisdiction Department of Gerneral Education / กนกภรณ์ แสงประทีป
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1360. การประเมินผลโครงการโอนหนี้เข้าระบบเพื่อพบชีวิตใหม่ : กรณีศึกษาศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี = An evaluation the Stepping Away from Loan Sharks into a New Sustainable Life" project : a case study of the center for informal debts solution in the central district Saraburi province / จุไรรัตน์ เจิมจำรูญ"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1361. การประเมินผลโครงการให้การศึกษาและเผยแพร่สิ่งแวดล้อมในชนบทศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา = Rural area environmental education promotion project evaluation : a case study on Secondary Schools, Department of general education / สมชัย วินิจนันทรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1362. การประเมินผลโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยถาวรตามแผนงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยธรณีภิบัติสึนามิด้านสังคม จังหวัดภูเก็ต = An evaluation of the house construction under the social restoration program : The Thunami affected areas, Phuket / ศักดิ์ชัย แปลกฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1363. การประเมินผลโครงการประชากรศึกษาภาคใต้ศึกษาเฉพาะกรณีการฝึกอบรมผู้นำศาสนาอิสลาม = The evaluation of Somthern Region Population Education Project a case study on Islamic leaders training / อาหวัง ล่านุ้ย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1364. การประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี = An evaluation of the environmental protection volunteer training program in the environmental action plan of Ratchaburi province / ลัดดา เอี่ยมสุขศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1365. การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี = Evaluation of small scale water resource development project in Chantaburi / รังสฤษดิ์ บุญสิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1366. การประเมินผลโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยด้านการรักษาพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี = The assessment of the Free Medical Care Project for low income groups : a case study / นาถฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1367. การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมการบินพลเรือน = The assessment of the project on the credit for improving the government officials quality of life at the department of civil aviation / อมรรัตน์ ทองมาก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1368. การประเมินผลการใช้รายวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 = Evaluation on the course : natural resource and environment conservation in 1978 curriculum course syllabus / โดย ทองเพียร เปมายน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1369. การประเมินผลการใช้หลักสูตรประชากรศึกษา (ส.361) = The evaluation of implementation of population education curriculum (S.361) / ประสิทธิ์ ขาวสำอางค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1370. การประเมินผลการใช้หลักสูตรหน่วยประชากรศึกษา พุทธศักราช 2521 ชั้นประถมปีที่ 5 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = An evaluation of population education curriculum unit of the B.E.2521, Prathom 5 implemented in Pranakornsriayuthaya / สมยศ โชคสถาพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1371. การประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 58 = Event management evaluation of Thailand and international athletics 58th championship tournament / สุวรรณา ใบเต้
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1372. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคเอดส์ในโรงเรียนที่สนับสนุนโดยมูลนิธิฟื้นฟูชนบทในจังหวัดอุบลราชธานี = An on-going evaluation on school education for the prevention of AIDS supported by the Foundation for Agricultural and Rural Management in Ubonratchathani province / จิระประภา ศรีสารคาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1373. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประชากรศึกษาของเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการประชากรศึกษาในภาคเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2525 = An evaluation of the action of population education undertaken by the participants of the training programme on population education in agricultural sector organized by Kasetsart University in 1982 / โดย วราทร ลิงคารวานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1374. การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์การ = Training evaluation of internal energy management auditor course / นิวัฒน์ ตุ่นบุตรเสลา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1375. การประเมินผลการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) = The evaluation of recruitment and selection of High Performance and Potential System (HiPPS) / อาภรณ์พรรณ นุภาพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1376. การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบดิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี = Evaluation of the government fiscal management information system (GFMIS) of the Nonthaburi province, Thailand / ชมภูนุช หุ่นนาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1377. การประเมินผลระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างคลินิกเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐ : กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = An evaluation of the referral system between private clinics and government hospital : a case study of Pranakhonsri-Ayutthaya province / สมฤดี สารภิรมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1378. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสำนักงานการเงินใสสะอาด = Results evaluation of the transparency finance office project / ใจชนก ขุดปิ่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1379. การประเมินผลหลักสูตรประชากรศึกษา (คท 552) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม พุทธศักราช 2524 = An evaluation of population education curriculum (HEG. 552) in home economics of vocational education certificate curriculum B.E. 2524 / ทัศนาพร ผาณิบุศย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1380. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = An economic valuation of Ayutthaya Historical Park / ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1381. การประเมินสถานภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีตามนโยบายของกรมสรรพากร :กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี = Assessing the status of tax collection in accorance with according to the policy of the revenue department : a case study of Pathumthani area revenue office / กันญดา พัชนีย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1382. การประเมินสมรรถภาพของครูประชากรศึกษา ระดับมัธยมศึกษา = The evaluation of population education teacher's competencies in secondary school / อภิญญา เพ็ชรรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1383. การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี = The educational quality assurance of Kanchanaburi Rajabhat University, Thailand / ธฤตมน ดิเรกศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1384. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องป่าชายเลนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The application of computer assisted instruction on mangrove forest for student at lower secondary school level / สิชล ควรเมตตา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1385. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = The electrical energy saving in the personnel office at Thammasat University / ภาวนา วัชรเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1386. การปรับตัวในการทำงานของคนพิการในสถานประกอบการกรุงเทพมหานคร = Adjustment in the workplace by disabled empoyees in Bangkok / สุภาพร พุ่มพวง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1387. การปรับตัวของการนวดพื้นบ้านในสังคมชนบท : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง = Adaptation of traditional folk massage in rural society : a case study in a lower Northern Thai community / รุจินาถ อรรถสิษฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1388. การปรับตัวของครูโรงเรียนประถมศึกษาหลังจากเกษียณอายุราชการในจังหวัดอุบลราชธานี = Adjustment of retired primary school teachers in Ubonratchatani province / นพรัตน์ วัฒนสิงห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1389. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล = Work process improvement of the MU Sports Complex, College of Sports Science and Technology, Mahidol University / อรวรรณ เจริญผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1390. การปรับสร้างชีวิตผู้ดูแลผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง = Biographical recasting of family caregivers among disabled stroke survivors / กษมา บุณยะวรรธนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1391. การปราบปรามมือปืนรับจ้างศึกษาเฉพาะบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในเขตตำรวจภูธรภาค 2 = Role in suppression of illegal gun man : a specific study of the detective police officers in the 2nd provincial police bureau / พันตำรวจตรีสุรเกียรติ ธนงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1392. การป้องกันตนเองจากอาชญากรรมของชุมชนชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร = Self provention of crime in the Muslim community : a specific study of the Muslim community in Bangkok matrapolis / ร้อยตำรวจเอก ศุภสิทธิ์ ธนเดชภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1393. การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง : ค่านิยมของหญิงตั้งครรภ์ = The value of cesarean section of pregnant women / พนา พวงมะลิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1394. การพกพาอาวุธปืนโดยเสรีและการห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาดในทัศนคติของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมและกลุ่มประชาชนทั่วไป = Firearm free carrying and fiream carrying prohibition : attitudes of the crimianl justice officials and the citisen / อัศวิน วัฒนวิบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1395. การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ชุด พิทักษ์พลังงาน : พิทักษ์โลก" สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 = Development of the computer game "save energy : save the earth" for the upper primary level (grade 4-6) students / ธาราทิพย์ คำสิงห์นอก"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1396. การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สถานภาพองค์การเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามความคิดรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) = The development of a research tool for analyzing the status of the Chumphonburee municipality Surin province Thailand / ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1397. การพัฒนาเว็บเพจเรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด = The development of web pages on Bueng Boraped wetland / นพรัตน์ รัตนพงศ์ผาสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1398. การพัฒนาแผนการสอนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เรื่อง คลองบางเชือกหนังสำหรับนักเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร = The development of local environmental lesson plan on Klongbangchuaknang for primary education students in Bangkok / พรทิพย์ งามโฉมฉิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1399. การพัฒนาและการทดลองใช้สื่อวิดีทัศน์เรื่องการแยกมูลฝอยสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ = The development and try-out of a video program on refuse separation for nursing students of Saint Louis College / สุวิมล กฤษณเกรียงไกร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1400. การพัฒนาและทดลองใช้คู่มือท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The development of tourist's manual on ancient places in Ayutthaya National Historical Park / ศิริพร สร้อยนาคพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1401. การพัฒนาและทดลองใช้นิทานการ์ตูนส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย = The development of a computer assisted instruction program on forest and wildlife for early childhood / ณัฐชยา ยิ้มวิไล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1402. การพัฒนาและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อมเรื่อง เรื่องของป่า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development and implementation of an environmental supplementary reading book on "The Story of Forest" for prathomsuksa-six students / กรกนก ลัธธนันท์"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1403. การพัฒนาใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดป่า : ห้องเรียนชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = The development of supplementary reading on Forest : living classroom for higher vocational education certificate students / ศจีพร สมบูรณ์ทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1404. การพัฒนาการเรียนรู้ของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองโดยใช้กระบวนการ AIC : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา = Learning development of community committees in urban environmental management by using the AIC process ; a case study of communities in Nakornrachasema Municipality / ร.ต.อ. หญิงจิตติมา อินทะทำมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1405. การพัฒนาการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก = Development of event management in the Thai professional volleyball league / กฤษภาค พูลเพิ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1406. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุขของเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส = The development of people's participation in the administration of security and peace building of the Muang Narathiwat municipality / อธิตา อับดุลฮามิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1407. การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานตามแนวคิดและวิธีปฏิบัติของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคกลาง = The development of primary health care based on the experiences of Community Primary Health Care Center : a case study of a village central region of Thailand / ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1408. การพัฒนากำลังพลตามค่านิยมหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย = Human resource development under core values of the royal thai armed forces headquarters / พันเอกไพบูลย์ โกมลทัต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1409. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี = The development of quality service management of Suratthanee Land Office / จิราวรรณ ศรทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1410. การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน = The development of teacher's manual of environmental education activities for grade six primary education regarding mangrove forest conservation / นวิยา นันทพานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1411. การพัฒนาคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี = The community-based tourist guidebook development in Bang Khunsai community, Ban Laem district, Petchaburi province / สุจริต มานิตกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1412. การพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประจำเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว = The development of nature trail guide book for ecotourism in Namnao National park / สร้อยทิพย์ สมัคร์เขตรการณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1413. การพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวประจำเส้นทางเดินป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน = The development of a nature trail handbook in Kaeng Krachan National Park / ร.ต.อ.หญิงสมพร จรูญแสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1414. การพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติประจำเส้นทางเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = The development of nature trail guide book in Khao Yai National Park / ยุพเรศ วังยายฉิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1415. การพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติประจำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในหมู่บ้านแสลงพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of a nature trail guide book in Salaengpantha village for the lower secondary students / สกุณา ยวงทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1416. การพัฒนาคู่มือศึกษาสภาพป่าดิบชื้น : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน = The development of a guide book on the tropical rain forest : case study for Kangkrachan National Park / นิ่มนวล สุขสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1417. การพัฒนาคู่มือสื่อความหมายธรรมชาติและประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า = The development of historical and natural international guide book for ecotourism in Phu Hin Rongkla National Park / ฉลอง นุ้ยฉิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1418. การพัฒนาคู่มือสื่อความหมายธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด = The development of nature and local life interpretation guide book in Bueng Boraped non-hunting area / อรุโณทัย คอวนิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1419. การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี เยาวชนที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา = Moral development for the youths : a case study of the youths in the moral practice program for good quality of life at the Youths Center Nakhonratchasima province, Nakhonratchasima / ศิริรักษ์ เกตุรักษา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1420. การพัฒนาชุดการเรียนเรื่องขยะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of a learning package on solid waste for Mathayomsuksa 1 students / มณฑวรรณ พิบูลแถว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1421. การพัฒนาชุดการสอนเรื่องทรัพยากรน้ำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of instructional package on water resource for mathayomsuksa 1 students / ภาณี คูสุวรรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1422. การพัฒนาชุดการสอนทรัพยากรปิโตรเลียมสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = The development of a teaching package on petroleum resource for mathayomsuksa 2 / สุดใจ เทพพิทักษ์ศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1423. การพัฒนาชุดปฏิบัติการศึกษาธรรมชาติในบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a nature-study package in Ban Thublan Amphoe Nadee prachinburi province for pratom 6 students / มณฑา สืบเนตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1424. การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา = The development of self training package on environmental education for the elementary school teachers / อิทธิพร รุจะศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1425. การพัฒนาตัวแบบเพื่อหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาในวิทยาลัยครู = Development of models for constructing environmental education curriculum in Teacher's Colleges / มณีรัตน์ ไกรพิบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1426. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการดำเนินงานขององค์การของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ = Human resource development and organizational performance of the Government Savings Bank / สุนันทา มิ่งเจริญพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1427. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง กินอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารพิษ" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a computer assisted instruction course on "How to eat safely and avoid toxicity" for Prathomsuksa 6 students / เหมือนฝัน แสงเกยูร"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1428. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง วัยช่างคิดร่วมพิชิตปัญหาสิ่งแวดล้อม" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of computer assisted instruction on "Teenagers Jointly Conquer Environmental Problems" for lower secondary school students / ชาตรี จินดามณี"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1429. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโบราณสถานที่ควรอนุรักษ์ในจังหวัดนครปฐม สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a computer assisted instruction on conserved archaeological sites of Nakornpathom province for Prathomsuksa sixth students / พรชญา ผาสุขดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1430. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = The development of computer assisted instruction program on the earth and change for students in mathayomsuksa two / วรวิทย์ ขันแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1431. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบไฮเปอร์มีเดียเรื่องระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of hypermedia computer assisted instruction on ecosystem for matayomsuksa 1 students / สุรภา รอดเดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1432. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 = Human development for environmental management systems / เรือตรีหญิงเนื้อทิพย์ สุวรรณภาณุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1433. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนกีฬาสังกัดกรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2542 = Personnel development procedure in sport schools under the Department of Physical Education in the year 2542 / จงบดี ตั้งวงศ์กิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1434. การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในโรงเรียนแพทย์ = Development of students' personality in Medical School / มัลลิกา มัติโก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1435. การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คน = The development of rugby sevens competition management / ณัฐวุฒิ เพชราวุฒิไกร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1436. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาสำหรับนักเรียนหอพักในโรงเรียน กรณีศึกษา : นักเรียนหอพักในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ = A development of a model of exercise and sport activities for school boarding students : a case study of Mahidol Witthayanusorn School / พรชัย พุ่มทิพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1437. การพัฒนารูปแบบการจัดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการจัดการน้ำเสียชุมชนสำหรับคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น = The development of an environmental education training model on the community wastewater management for the Community Committee in Khonkaen municipality / ภาษิต ชนะบุญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1438. การพัฒนาศักยภาพองค์การเพื่อความเป็นเลิศของเทศบาลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร = The organization development for excellence of the Omnoi City Munipality, Samutsakhon province / ภัทรวดี ชวนบุญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1439. การพัฒนาสไลด์-เทปโปรแกรมการสอนเพื่อสอนความคิดรวบยอดของ มลพิษสิ่งแวดล้อม" ในวิชาชีววิทยา และวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = The development of a slide-tape programmed instruction for teaching "Environmental Pollution" concepts in biology and chemistry course to Mathayomsuksa 6 students / ประเวศ ดีหลาย"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1440. การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนกรมการพัฒนาชุมชน = Development core competencies of civil service community development department / ชลารักษ์ นุชแดง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1441. การพัฒนาสื่อเทปโทรทัศน์ภาพยนต์กึ่งสารคดีเรื่อง ลูกชาวเล = The development of a docu-drama video tape on Children of a Sea Gypsy / กมล ศรีสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1442. การพัฒนาสื่อประสมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับนักศึกษาพยาบาล = The development of the computer multimedia programme on infectious waste management for nvrsing students / สุธาทิพย์ แย้มฟัก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1443. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี = Learning units development on Ban Huay Sapan Samakee community forest for seconidary school students in Nong Rong Sub-district, Phanomtuan district, Kanchanaburi province, Thailand / แน่งน้อย กองเกิดทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1444. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง วิถีชีวิตและระบบนิเวศชายฝั่งชุมชนบ้านสหกรณ์ กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร = Learning unit development on way of life and coastal ecosystems in Ban Sahakon community a case study : Mathayomsuksa 1 students Phanthainorasingwittaya school Samut Sakhon province / สุธาทิพย์ เกตุแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1445. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข = The development of supplementary reading book on medical waste management for nursing students of the Ministry of Public Health / พงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1446. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเรื่องบ้านฉันมีช้าง : บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ = The development of a suppliementary reading book for the primary school students on the elephants in my village : Bantaklang, Thatoom district, Surin province / สุพน ปานทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1447. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน" = The development of a supplymentary reading book for Prathomsuksa 6 students on biodiversity of Khao Ang Rue Nai wildlife sanctuary / กมลวรรณ รอดจ่าย"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1448. การพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ เยาวชนรักษ์เขาสน-เขาสนามเพรียง" = The curriculum development for an environmental conservation camp for youth at Kho Son - Kho Sanampreing / ณัฐคินี นาคทรัพย์"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1449. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Development of a locally-based curriculum through environmental education process on the conservation of Pasak river in Phra Nakhon Sri Ayutthavya province / บุญงาม จันทร์เงิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1450. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช = Training curriculum development for farmers on plant pest control / สำอางค์ ปลื้มเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1451. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเยาวชนผู้นำค่ายอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง = The development of youth training curriculum for camp leader on Huay Kha Kheang forest conservation / วิชาญ พันธ์เศรษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1452. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองมหาสวัสดิ์และคลองโยงสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Development of training curriculum on ecotourism management at klong mahasawat and klong yong for district administrative organization members in Buddhamontol district Nakornpathom province / จินตนา พงศ์ถิ่นทองงาน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1453. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการสำหรับบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรม = Training curriculum development on service-minded consciousness for hotel personnel / พัชรี อินทรเสนีย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1454. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดีในท้องถิ่นสำหรับเยาวชนตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี = The training curriculum development on the conservation of natural and archaeological resources for youth of Tambon Ban Ngio, Amphoe Sam Khok, Changwat Pathum Thani, Thailand / รัชดา เรืองสารกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1455. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักวิชาการเกษตร = The development of training curriculum on environmental conservation for agricultural scientists / รชฏ พันธุ์พิทย์แพทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1456. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาล วิชาชีพเรื่องการป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากการให้บริการในโรงพยาบาลของจังหวัดราชบุรี = The curriculum development for registered nurses training on universal precaution of medical services in hospitals in Rachaburi province / ฉวีวรร คำธนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1457. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างานเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :กรณีศึกษาบริษัทซันแฟลต (ประเทศไทย) จำกัด = Development of the training curriculum for the supervisors on environmental management system ISO 14001 : a case study of Sunflag (Thailand) Ltd. / สุรัตน์ พ่วงจีน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1458. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of environmental education training curriculum on the conservation of water resources and effectively use of water supply for Mathayomsuksa 1 students / ธัญญาพร สุมรรคา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1459. การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี = The development of an environmental education training curriculum on the relationship between humans and the environment for Mathayomsuksa 3 students in Nonthoburi / ธเนศ เก่งเกียรติชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1460. การพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา = The development of a training curriculum on environmental education project management for secondary school teachers / ปทุมมาศ นนท์ประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1461. การพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The development of a training curriculum on cultural environment conservation for upper secondary school in Phranakornsriayutthaya district Phranakornsriayutthaya province / ธนัญญา อาษากิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1462. การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาโดยใช้กระบวนการประชุมเพื่อระดมความคิด (AIC) ในการส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน = Development of a training curriculum using the AIC process in promoting environmental education among secondary school educational administrators / สุดารัตน์ ศรีจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1463. การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้สูงอายุในชนบท : กรณีศึกษา บ้านกันผม หมู่ 1 ตำบลพระพุทธ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา = Economic self-reliance of aged farmers : a community study of Ban Khunphom, tambon Phra Buddha, Chakaratch district, Nakhon Ratchasima province / เรืองยศ จักรบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1464. การฟื้นคืนสภาพและความโดดเดี่ยวทางสังคมของผู้ป่วยแผลไหม้ = Resilience and social isolation among burn patients / นิตสญา ยอดเกิด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1465. การฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Rehabilitation for disabled persons in urban areas, Nakhonratchasima province / นิยดา หว่านชัยสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1466. การมีส่วนร่วมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของแรงงานสตรีในสหภาพแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูปจังหวัดสมุทรปราการ = Participation and factors associated with participation of female labour in trade union of the textite garment industry in Samutprakan province / หมัยณัฐ ผลจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1467. การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารประชากรศึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของจังหวัดชัยนาทในโครงการสาธารณสุขมูลฐานกระทรวงสาธารณสุข = The participation in dissemination of poppulation education information of the tumbol health center personnel and the village health volunteers (HIV) in Chainat province, under the primary health care program of the Ministry of Public Health / สุภาณี รุ่งเรืองศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1468. การมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ำของเกษตรกรจากโครงการชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด = The participation in water resources utilization of farmers from irrigation project case stdy : Huai Aeng project Roi-Et province / เพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1469. การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาเฉพาะผู้นำชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = Participation in prevention and suppression of forestry demoliting : a study of community leaders in upper North region / ร้อยตำรวจเอกเบญจพล รอดสวาสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1470. การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = Participation in crime prevention of the factory manufacturers in Navanakorn industrial complex Klong Luang district of Pathum Thani province / พันตำรวจตรีอรัญ โตยิ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1471. การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต = Participation in crime prevention for tourists of the tourism personnel in Phuket province / ร้อยตำรวจเอกอภิชาติ อุตรมาตย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1472. การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนต่อนักท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา = Participation in crime prevention for the tourist : a specific study of the opinion of the persons concerned with tourism in Pataya city / พันตำรวจตรีสันทัศน์ เชื้อพุฒตาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1473. การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี = The participation in crime prevention of community leaders : a case study of the local authorities in Kanchanaburi Province / อาวุธ อิทธิสุขนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1474. การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนนทบุรี = The participation in crime prevention of sub-district administration organization councillor : a case study of sub-district admimstration organization councillor in Nonthaburi province / วชิระ เจริญศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1475. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนในชุมชนบ้านครัวกรุงเทพมหานคร = Participation in the community environmental development of people in Ban Khrua community, Bangkok / นดา ดำริห์เลิศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1476. การมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนของผู้ใช้แรงงานตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = The labours' participation in protecting local community environment at Tambol Bangkratuek, Sampran district, Nakhornpathom / อุบล วุฒิพรโสภณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1477. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมประชากรศึกษาแก่ประชาชนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม = Participation of primary school teachers in the promotion of population education in Nakorn Pathom province / อดิศักดิ์ อภิสกุลวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1478. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนือ = Participation of Tambol and village headmen in forest resources conservation in the Northern part of Thailand / ประสบสุข ดีอินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1479. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของทหารตามแนวชายแดนจากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ฯ = Participation of the first division of the King's Guard Border Soldiers in forest resources conservation / พันตรีวันฉัตร แสงสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1480. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของกรรมการสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = The participation of sub-district council committees in forestry conservation ; a case study in the lower North-Eastern part of Thailand / โดย พิสิฏฐ์ บุญไชย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1481. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนในจังหวัดตรัง = The participation of local people in mangrove conservation in Trang province / เอกชัย ไขแสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1482. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนในท้องถิ่น : ศึกษา เฉพาะกรณี อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด = The participation of local people in mangrove conservation : a case study in Laem Ngop district, Trat province / นริศ ธนะประสพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1483. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการทรัพยากรน้ำจากโครงการชลประทานแม่น้ำชี : กรณีศึกษา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแข้ จังหวัดร้อยเอ็ด = The farmers' participation in the water resource management in the chiriver irrigation project : a case study of the Ban Kudkae electric power pump project, Roi-Et province / สุธรรมา จันทรา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1484. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกร = Participation of local farmers in Lopburi province toward waste management of hog farming / กิติเดช เต็งรัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1485. การมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนในการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ = Community public health officers' participation in environmental pollution problem-solving : a case study of Samutprakan province/ จิรวุฒิ ศศิวรเดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1486. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรสงคราม = The participation of community public health staffs in natural resource conservation : a case study in Samuth Songkram province / สุรีรัตน์ ภูวัฒนศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1487. การมีส่วนร่วมของกรรมการสภาตำบลในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ = The participation of Tumbol council in small scale water resource and development in Kalasin province / ศันสนะ ตันติชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1488. การมีส่วนร่วมของกรรมการสภาตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานี = The participation of sub-district council committees in natural resources conservation : a case study of Ubonratchatani province / ชัยโรจน์ ธนสันติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1489. การมีส่วนร่วมของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ = Community leaders' participation in the prevention and suppression of the forest resources destruction / ร้อยตำรวจเอกวีระวุฒิ เสียงใส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1490. การมีส่วนร่วมของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Tambol and village headmen's participation on rural environmental conservation in the northeasthern part of Thailand / สมชาติ จิววัฒนารักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1491. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการป้องกันโรคเอดส ์กรณีศึกษา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา = The participation of village women development committee in AIDS prevention : a case study of Dokkhamtai district, Payao province / จุรีรัตน์ ภารา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1492. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาตำบลในการอนุรักษ์แหล่งน้ำแม่น้ำท่าจีน : ศึกษาเฉพาะกรณีแม่น้ำท่าจีน เขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = The participation of the tambol council association in the conservation of the Thacheen river : a case study of the area in amphoe Nakornchairi, Nakornpathom province / อุดม แย้มชื่นพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1493. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาตำบลในการอนุรักษ์ป่าชายเลน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอท่าใหม่และกิ่งอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี = The participation of Tambol council in mangrove forest conservation : a case study of Amphoe Thamai and King-Amphoe Nah Yai Arm, changwat Chanthaburi / สถาพร อิทธิพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1494. การมีส่วนร่วมของคนไทยเชื้อสายจีนต่อโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ศึกษาเฉพาะชุมชนชาวจีนในเขตเลือกตั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร = Participation in police community relation project of Chinese-Thai people : a specific study of the communities in 2nd electoral region in Bangkok Metropolis / ปกรณ์ มณีปกรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1495. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ = Family's participation in rehabilitation of probationers / วิรวรรณ บรรจงช่วย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1496. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในจังหวัดพื้นที่ชนบทยากจน = Community participation in village drug funds in rural poverty provinces / ลือชัย ศรีเงินยวง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1497. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านการศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบภาคเหนือตอนบน = Community participation in village drug fund : a case study on an upper North village / กัญจนา ศุภจรรยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1498. การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในภาคใต้ = Community participation in primary health care : a case study of Thai village / อุดม ศรีทิพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1499. การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็กในโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการบ้านลาดหญ้า โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี = The children's participation in natural farming project : a case study of Ladya natural farming project in Moobann Dek community school Wangdong district, amphur Muang Kanchanaburi province / บุปผาชาติ พงศ์ธีรศานต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1500. การมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่มีต่อโครงการโรงพยาบาลสีเขียว = Queen Sirikit National Institute of Child Health officers' participation in Green Hospital Project / ดวงนภา สิทธิธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1501. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเมืองที่มีต่อโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครราชสีมา = Participation of residents in the Healthy Cities project Nakhonrajasima Municipality / วารุณี วัชรเสวี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1502. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่า กรณีศึกษา : ป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาน-แม่กาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = People's participation in forest fire control : a case study of the Maelan-Maegang National Reserve Forest, Long District, Phrae province / ชัยยัณต์ กาวีวน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1503. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าบริเวณเขตกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ = People's participation in forest fire control at Phukhieo wildlife sanctury buffer zone, Chaiyaphum province / อุษา สุขประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1504. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ยาว บ้านลุ่มกลาง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = People's participation in the management of small reserviors : a case study in Maeyao reserviors Banlumklarng Tombolmaeson Hangchat district, Lampang province / พิมพรรณ พันธ์ศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1505. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง = The people's participation in the community forest management : a case study of the Wangmaprang subdistrict, Wangwiset district, Trang province / สุชาวลี ชูเอน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1506. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนกรณีศึกษา : ป่าชุมชนบ้านโคกสันติสุขตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา = People's participation in community forest' management : a case study of Bancoke-Santisook Community Forest Tambon Wangmee Wangnumkeaw district Nakornrachasrima province / สมชาย วิริภิรมย์กลู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1507. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนศึกษากรณีบ้านป่าลัน ตำบลบงน้อย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Participation of local people in community forest management : a case study of Banpalun, tambol Pongnoi, Maechan district, Chiangrai province / ไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1508. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี = The participation of the small scale water resources development project by local people in Chuntaburi province / นงเยาว์ หลีพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1509. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตำรวจ = The public participation in police administration / พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1510. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี = People participation in forest resources management in Sam Lan National Park, Saraburi province / สุพรรษา โนนคล้อ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1511. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี = Participation of people concerning crime prevention and suppression in Ban Pong police station area Rajburi province / ร้อยตำรวจเอกณรงค์เดช ศักดิ์สมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1512. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงลำน้ำแม่ข่า เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in Mae Kah canal development and improvement, municipal area, Chiangmai province / ชนิกา จึงวิสิฐธน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1513. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณี จังหวัดระยอง = People participation in public hearing in environmental impact assessment : case study Rayong province / สุพรรณิการ์ กล่อมเกลี้ยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1514. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง : กรณีศึกษา ชุมชนริมน้ำ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี = The participation of people in conservation of the Maeklong river : case study the community on the banks of Maeklong river, tambon Tarue amphur Tamaka Kanchanaburi province / นุชลดา สืบโม้
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1515. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษากรณี ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = People's participation in forestry resources conservation : a case study of Tambol Sa-iab, song district, Phare province / สมใจ เข็มเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1516. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน : ศึกษาเฉพาะประชาชนในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง = People's participation in the security and safety of lives and community property : a case study of the community in Lucksong Metropolitan Police Station area / ร.ต.อ. ธีระชัย เด็ดขาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1517. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมของกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี = People participation in environmental development programme of the Community Development Department : a case study of Ubonratchathani province / เพ็ญศรี รัตนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1518. การมีส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปึงขุนทะเล = Local people's participation on the conservation of environment at Bung-Khunthalae / วลัยภรณ์ ดาวสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1519. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการควบคุมและป้องกันอาชญากรรมในเขตท้องที่ สน.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร = People participation in the controlling and preventing of crimes in the local area of Rasburana police station, Bangkok / ร.ต.ท.ชัชชัย ไหมวันทา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1520. การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง : กรณีศึกษาอำเภอละงู จังหวัดสตูล = Participation of the local people toward coastal resources : a case study of Langu district Satun province / ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1521. การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน : กรณีศึกษาตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Participation of local people in mangrove forest conservation : a case study of Tambon Laemtalumpuk, Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province / รัชนี จักรช่วย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1522. การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : กรณีศึกษาเมืองปัตตานีเก่า จังหวัดปัตตานี = Local people's participation in cultural heritage conservation : a case study of the old sector of pattani town / รตยา สารพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1523. การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมองค์พระปฐมเจดีย์ : จังหวัดนครปฐม = The participation of local people on environmental conservation of monuments and sites : a case study of Phra Pathom Chedi, Nakhonpathom Province / เอื้อมพร พูนขวัญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1524. การมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 = The participation of people in the North in the planning process of the 10th national economic and social development plan / ณัฐพิชา ลิมป์กาญจนวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1525. การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเว็บไซต์ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต = The participation of private webmaster for cybercrime prevention and suppression / มุทิตา มากวิจิตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1526. การมีส่วนร่วมของผู้นำจิตอาสาในงานด้านสุขภาวะชุมชน = The participation of community service leaders in community well being / วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1527. การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการค้าทองต่อการป้องกันและแก้ไขการประทุษร้ายต่อทรัพย์ = Participation of gold traders in prevention and suppression of burglry / ร้อยตำรวจเอก จักรพันธ์ เกียรติไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1528. การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่รับจ้างในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม = Participation of taxi drivers in crime prevention / ร้อยตำรวจโท ไพศาล ธรรมจรัสวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1529. การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการผ่าตัดของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร = Patients' participation for prevention of adverse events from operations at private hospitals in Bangkok / อนุสรา โชควิทยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1530. การมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน)ในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า = The participation of Bangkok Aviation Fuel Services Public Co., Ltd.'s employees in electrical energy conservation / เอกชัย สุนทรภาส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1531. การมีส่วนร่วมของพยาบาลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลศิริราช = Participation of nurses towards the conservation and improvement of the environmental quality at Siriraj Hospital / อำนวย สุวรรณรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1532. การมีส่วนร่วมของพัฒนากรในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชนบท = Community development workers' participation in the conservation and improvement of the rural environment / ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1533. การมีส่วนร่วมของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตจังหวัดนครปฐม = Participation of the members of crimes information in crimes prevention in Nakhon Pathom / ร้อยตำรวจเอกสุภาพ วัยนิพิฐพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1534. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด จังหวัดนครปฐม = Members' participation in the activities of the co-operative : a case study of the Sahaporn village co-operative limited, Nakornpathom province / ธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1535. การมีส่วนร่วมของสมาชิกนิคมสร้างตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา = The participation of settlers in natural resources conservation in thaimuang self-help land settlement, Phang-nga province / วิไลพร จันทร์สุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1536. การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ = The participation of subdistrict administrative organization members on environmental conservation : a case study of Bung Boraped Nakhonsawan province / พนิดา วิมานรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1537. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจบ้านในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น = The participation of the village police volunteers in crime prevention in the Khon Kaen Provincial Administrative Organization / ทิพวรรณ ประโคทะสังข์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1538. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตจังหวัดนครปฐม = Participation of the civil volunteers of Nakornpathom province in crime prevention / พนมกร สุวรรณรัต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1539. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มสตรีกาญจนบุรี = The participation on natural resources conservation in Kanchanaburi's ladies party / วิมลรัตน์ ศรีสิงห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1540. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี = Participation on environmental conservation of tourist business owners at Bangsean beach, Cholburi province / ชื่นใจ บูชาธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1541. การยกระดับความสำเร็จในการให้บริการด้วยแนวคิดการตลาดภาครัฐสำหรับการจัดเก็บภาษีรถยนต์ประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร = The elevation of success in providing the service on collection of annual vehicles tax in Bangkok with government marketing concept / ศิลป์ศุภา ประภาสะสุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1542. การยอมรับในการส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Acception of ethical promotion training for metropolitan police : specific study of the police station / ประสพโชค พินิจศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1543. การยอมรับการแยกประเภทขยะมูลฝอยของแม่บ้านตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีแฟลตตำรวจส่วนกลาง = The adoption of solid waste separation by the wives of police officers in Bangkok Metropolis : a case study of central police flats / จิตติ รอดบางยาง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1544. การยอมรับการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร = The adoption of safety belts by car drivers in Bangkok Metropolis / โดย วีระ เกศะรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1545. การยอมรับการใช้เครื่องป้องกันมลพิษจากการพ่นสีรถยนต์ของช่างเคาะ พ่นสีในเขตกรุงเทพมหานคร = The adoption of protective air pollution divices for spray painting by vehicle body painters in Bangkok / ศักดา มยูขโชติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1546. การยอมรับการใช้เครื่องป้องกันอันตรายจากเสียงในการทำงานของคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ : กรณีศึกษาอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = The adoption of protective hearing devices for textile industry workers : a case study in Krathum Baen district, Samut Sakhon province / วุฒิไกร บัวผัน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1547. การยอมรับการใช้เตาเผาศพแบบห้องเผาไหม้คู่ของเจ้าอาวาสวัดในกรุงเทพมหานคร = Acceptance by abbots of the use of the couple chamber crematorium in Bangkok metropolis / ปริญญ์ เสรีพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1548. การยอมรับการใช้พวงหรีดผ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร = The adoption of the use of the cloth wreaths by the people in Bangkok metropolis / กลีบแก้ว ปิตาสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1549. การยอมรับการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = The adoption on waste water treatment methods of industrial entrepreneurs : a case study in Amphoe Samphran Nakhornpathom province / มโนรถ สิทธานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1550. การยอมรับการใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ใช้แล้วประเภทกระดาษของแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร = The adoption of the practice of using recycled paper products by housewives in Bangkok Metropolis / ชุติมา อึ๊งภากรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1551. การยอมรับการใช้หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร = The adoption of using safety helmets of motorcycle riders in Bangkok metropolis / วิลาสินี วงศ์ประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1552. การยอมรับการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าภายในบ้านของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าโครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = The adoption and use of energy efficient appliances by people living in Bangkok Metropolitan area : a study of public cooperatetion with Egat's Electricity Conservation Program / ทิพย์วรรณ ขวัญศรีสุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1553. การยอมรับการคุมกำเนิดของกลุ่มวัยรุ่นในสถาบันอาชีวศึกษากรณีศึกษาเฉพาะเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = The adoption of contraception among adolescent in vocational school a case study : Muang district Khon Kaen Province / สืบพงษ์ ไชยพรรค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)