Menu

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

ภารกิจ

 1. งานนำชมนิทรรศการ [ Flowchart ] [ SIPOC ]
  • บริการนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และการนำชมมหาวิทยาลัย (Campus Tour)
  • ประสานรายละเอียดและจำนวนผู้เยี่ยมชมกับหน่วยงานที่ขอรับบริการนำชม
  • จัดเตรียมเอกสารและของที่ระลึกสำหรับผู้เยี่ยมชม
  • ประสานนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) ในการนำชม
  • จัดเตรียมอุปกรณ์นำชม อุปกรณ์ถ่ายภาพ
  • เปิดระบบจัดแสดงและดูแลความเรียบร้อยของสถานที่
  • จัดทำสถิติการเยี่ยมชมและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม
 2. งานจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • งานจัดแสดงนิทรรศการประจำปี และนิทรรศการพิเศษอื่นๆ [ Flowchart ] [ SIPOC ]
  • พิจารณาหัวข้อจัดแสดงนิทรรศการ โดยเน้นการเผยแพร่พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก ประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและรูปภาพในการจัดนิทรรศการ
  • จัดทำเนื้อหาและคำบรรยาย และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
  • ดูแลการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ และเอกสารที่เผยแพร่ของนิทรรศการ ประกอบด้วย หนังสือ จดหมายข่าว [ Flowchart ] สูจิบัตร แผ่นพับ
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าชมนิทรรศการ
  • ประสานงานและควบคุมดูแลการติดตั้งและการตกแต่งนิทรรศการ
  • วางแผนการดำเนินงานและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามลำดับกิจกรรม
  • ดูแลจัดเก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการ
  • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมนิทรรศการหลังการจัดแสดงเสร็จสิ้น
  • นิทรรศการประจำปีมี 2 นิทรรศการ คือ นิทรรศการวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม และ นิทรรศการวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน
 3. งานอบรมพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) [ Flowchart ] [ SIPOC ]
 4. งานกิจกรรมเครือข่าย [ Flowchart ]
  • จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  • จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ผ่านรูปแบบการอบรมสัมมนา หรือรูปแบบอื่น ๆ
  • จัดทำสถิติและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
 5. งานจัดทำทะเบียนและดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ [ Flowchart ]
  • จัดทำสมุดทะเบียน บัตรวัตถุ ทำทะเบียนวัตถุ อธิบายลักษณะ ประเภท ประโยชน์ใช้สอย สภาพ ประวัติ และภาพถ่ายของวัตถุพิพิธภัณฑ์
  • ดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ตามหลักพิพิธภัณฑสถานวิทยา ในด้านการอนุรักษ์
 6. ปฏิบัติงานงานดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ระบบจัดแสดงและสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล [ Flowchart ]
 7. งานประชาสัมพันธ์ [ Flowchart ]
  • รับผิดชอบข้อมูลพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ และข้อมูลอื่นๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ บนเว็บไซต์ www.muarms.mahidol.ac.th
  • รับผิดชอบการสื่อสารข้อมูล บน Social Network : https://www.facebook.com/MUARMS และ https://www.facebook.com/muguidestudent

ผลการดำเนินงานสถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 301 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
0-2849-4541-2
0-2849-4545

บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ มีจำนวน 3 คน

room4

หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

Ms.Petchrada Thitiyaporn
นักเอกสารสนเทศ
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2558
  petchrada.thi@mahidol.edu
  i+49+4542

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 2. กำกับดูแลงานบริการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. กำกับดูแลงานจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กำกับดูแลงานอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE)
 5. กำกับดูแลงานจัดทำข้อมูลสำหรับเว็บไซต์หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์
 6. กำกับดูแลงานจัดทำสถิติงานบริการและโครงการต่าง ๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 7. กำกับดูแลงานให้บริการวิชาการและสร้างความร่วมมือเครือข่ายทางด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 8. กำกับดูแลงานพัฒนาคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์
 9. กำกับดูแลงานบริหารวัตถุพิพิธภัณฑ์
 10. กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงโครงสร้างและระบบจัดแสดงของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน

Ms.Atittaya Subsin
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.รังสิต
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.รังสิต
   atittaya.sub@mahidol.ac.th
   i+49+4541

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบการจัดทำสถิติงานบริการและโครงการต่าง ๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 3. รับผิดชอบการจัดอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE)
 4. รับผิดชอบการดูแลและประชาสัมพันธ์ Facebook : MU Guide
 5. รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและดำเนินการจัดนิทรรศการ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์

Mr.Pongsakorn Ravipiansub
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 pongsakorn.rav@mahidol.ac.th
 i+49+4541

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ
 2. รับผิดชอบการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และ Facebook : MUARMS
 3. รับผิดชอบการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE)
 4. รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนและดูแลระบบฐานข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์
 5. รับผิดชอบการถ่ายภาพกิจกรรมของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 6. ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann