Menu

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ภารกิจ

 1. จัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับมอบ
 2. จัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับมอบ
 3. นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ดูแลรักษาหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 5. จัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับมอบ
 6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจดหมายเหตุที่ได้รับมอบและกิจกรรมฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทางเว็บไซต์ https://muarms.mahidol.ac.th และสื่อเอกสารรูปแบบต่างๆ
 7. จัดทำนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน เรื่องเกี่ยวกับประวัติ เกียรติภูมิและวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้ประวัติ เกียรติภูมิและวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานบุคลากร

บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มีจำนวน 7 คน

ua-depart-staff pic

หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

นายโกมล คงมั่นกตเวที

Mr.Komol Konmunkatavatee
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
   komol.kon@mahidol.ac.th
   i+24+4346

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 2. งานพัฒนาแหล่งสารสนเทศจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 3. งานบริการสารสนเทศทางวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแลWP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann