Menu

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ภารกิจ

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ Sustainable ORGANIZATION และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อที่ 4 Excellence in management for sustainable organization ปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแลด้านกายภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ปฏิบัติงานประสานงานในกิจกรรม โครงการ ต่างๆ และปฏิบัติงานการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวก สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ซึ่งขอบเขตการดูแลอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนอาคารเดิม และอาคารใหม่ มีพื้นที่รวม 14,000 ตารางเมตร มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์และแบบแยกส่วน ระบบประปา ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบดับเพลิง ระบบสื่อสาร และระบบไฟฟ้าสำรอง ดูแลรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 2 คัน ปฏิบัติงานตามภาระกิจ ติดต่อ ส่งเอกสาร ระหว่างห้องสมุดสาขา ห้องสมุดวิทยาเขต หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีบุคลากร จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ช่างเทคนิค (ชำนาญงาน) 1 คน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน / วิศวกร 1 คน / พนักงานสถานที่ 7 คน / พนักงานขับรถยนต์ 2 คน โดยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวมข้อมูลของส่วนงาน
  • วิเคราะห์ รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้าน วัตถุดิบ
  • วางแผน วิเคราะห ์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้านพลังงาน
  • วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้านนํ้า
  • วางแผน วิเคราะห ์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้านกากของเสีย
  • วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้านอาคาร
  • วางแผน วิเคราะห ์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้านพลังงาน
  • วางแผน วิเคราะห ์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้านก๊าซเรือนกระจก
  • จัดทำรายงานตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.5 ความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ส่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
  • ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 1 ทั่วไป การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  • วางแผน พัฒนา ปรับปรุงอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • วางแผนและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
  • วางแผนและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
  • ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 7 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
  • ดำเนินการประเมินการใช้ทรัพยกรต่างๆ ในอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
 3. รับผิดชอบดำเนินงานการจัดการพลังงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตาม พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  • ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ส่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 4. รับผิดชอบ กำกับดูแล วางแผนและดำเนินการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จัดทำแผนด้านความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร ด้านต่างๆ
  • จัดทำแผนด้านอาชีวอนามัยภายในอาคาร
  • จัดทำแผนด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
  • ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
  • จัดทำรายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ส่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้องมหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รับผิดชอบ กำกับดูแล งานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบลิฟท์ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบสื่อสาร ระบบวงจรปิด งานก่อสร้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์
  • ดำเนินการ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แบบ ชิลเลอร์ และแยกส่วน
  • ดำเนินการ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  • ดำเนินการ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบประปา และสุขภัณฑ์
  • ดำเนินการ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ส่งหนังสือ
  • ดำเนินการ บำรุงรักษาระบบดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • ดำเนินการ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ PABX และ สัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคาร
  • ดำเนินการ บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสำรอง ให้พร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
  • ดำเนินการ บำรุงรักษา ระบบ CCTV
  • ดำเนินการ บำรุ่งรักษา ก่อสร้าง ติดตั้ง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซม อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดำเนินการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. รับผิดชอบงานพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่
  • ดำเนินการศึกษาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่ และให้ความเห็นงานทางด้านระบบวิศวกรรมตามความต้องการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ตรวจสอบ ความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่ทางด้านงานระบบวิศวกรรม
  • ประสานงาน แก้ไขการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่ ให้เป็นไปตามความต้องการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. รับผิดชอบ กำกับดูแลบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง
  • ดำเนินการวางแผนเส้นทาง การเดินรถยนต์ส่วนกลาง
  • ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง
  • เก็บข้อมูลการเดินรถ ระยะทาง และการใช้นํ้ามัน

แบบประเมินการให้บริการ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S4-O4-01โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และแนวทางประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์รายงานผลโครงการ
259-S4-O4-02โครงการสวนมุมสวยรายงานผลโครงการ
359-S4-O4-04โครงการ “ Big Cleaning Day ร่วมมือ ร่วมใจ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library) ”รอรายงานผลโครงการ
459-S4-O7-03โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของหอสมุดฯรอรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S3-O5-10โครงการติดตั้งซุ้มรับปริญญา ประจำปี 2559รายงานผลโครงการ
260-S4-O4-04โครงการ MU Lights Out ชาวหอสมุดร่วมใจ ปิดไฟ 1 ชั่วโมงรายงานผลโครงการ
360-S4-O4-06โครงการหอสมุดร่วมใจ “แยกก่อนทิ้ง”รอรายงานผลโครงการ
460-S4-O4-13โครงการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟชนิด LED บริเวณ E-lecture ระยะที่ 2รายงานผลโครงการ
560-S4-O7-01ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่อ่าน โถงกลางชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
660-S4-O7-04โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย “5ส”อยู่ระหว่างดำเนินการ
760-S4-O7-05โครงการซ่อมบำรุงห้องน้ำภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ และยืมเงินทดรองจ่ายรายงานผลโครงการ
860-S4-O7-13โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดความเข้มแสง (Lux meter)รายงานผลโครงการ
960-S4-O7-15โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและทบทวนแผนป้องกันระงับอัคคีภัยประจำปี 2560รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S4-O7-01โครงการซ่อมบำรุงฝ้าเพดาน เส้นสีขอบทางจราจร ประตูและผนังอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯอยู่ระหว่างดำเนินการ
261-S4-O7-02 โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง ห้อง Computer Training Room ชั้น 2อยู่ระหว่างดำเนินการ
361-S4-07-03 โครงการซ่อมบำรุงห้องน้ำภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการสถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252, 4253
  0-2441-9580
Website : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

บุคลากร

บุคลากรหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  จำนวน 12 คน

 

itav-depart-staff pic

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายตะวัน  พลชนะ

Mr.Tawan  Polchana
ช่างเทคนิค
ป.วิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้ากำลัง), ร.ร.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
MU-SUP รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2556
  tawan.pol@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4229

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและกำกับดูแลงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 2. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 3. ควบคุมและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
 4. ควบคุมและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
 5. ควบคุมและกำกับดูแลงานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. รับผิดชอบพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่
 7. รับผิดชอบตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในหอสมุดฯ และส่วนงานในมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายประมุข  หนูเทพย์

Mr.Pramuk  Noothep
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), ม.เอเชียอาคเนย์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), ม.เอเชียอาคเนย์
MU-SUP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
ผ่านการอบรม ผอส. รุ่น EB-7
  pramuk.noo@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน
 2. รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบวงจรปิดและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 3. รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
 4. ด้านทรัพยากรพลังงานไฟฟ้า
 5. รับผิดชอบประสานงานและดำเนินการตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
 6. รับผิดชอบพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่
 7. ดำเนินการ ประสานงานโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 8. รับผิดชอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายวทัญญู  พนังนุวงศ์

Mr.Watanyu  Phanangnuwong
วิศวกร
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.สงขลานครินทร์
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน), ม.ศิลปากร
  watanyu.pha@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและดำเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
 2. รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
 3. รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษางานระบบปรับอากาศ และระบบลิฟต์
 4. คิดค้นมาตรการ โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. คิดค้นมาตรการ โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 6. ดำเนินการพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายอวิรุทธ์  ศรีโชติ

Mr.Awirut  Srichote
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วศ.บ (วิศวกรรมโยธา), ม.มหิดล
  awirut.sri@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและดำเนินงานการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 2. รับผิดชอบและดำเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้านทรัพยากร นํ้า และกากของเสีย
 3. ดำเนินการตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
 4. รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษางานระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
 5. รับผิดชอบโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 6. ดำเนินการพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ แห่งใหม่

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายเสริม  จูค้า

Mr.Serm  Chukhar
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 1 (อาคารเดิม) ห้อง DVD 3-6
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. ช่วยปฏิบัติงานช่าง, ด้านระบบเครื่องปรับอากาศ, ไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร
 5. รับ-ส่งเอกสารทางราชการ

นางบังอร  กุณาละสิริ

Mrs.Bung-orn  Kunalasiri
 0-2800-2680-9 ต่อ 4260

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 3 (อาคารเดิม) ห้องผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. จัดเตรียมอาหารระหว่างการประชุม
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร

นางสาวษิญาดา  อ่อนรำพรรณ

Ms.Siyada  Onrumphan
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 2 (อาคารเดิม)
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. จัดเตรียมอาหารระหว่างการประชุม
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร
 5. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ และห้องน้ำนอกเวลาทำการ

นางสาวเกล้านพรัตน์  เจริญดี

Ms.Klaonoparat  Charoendee
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 1 (อาคารใหม่) บริเวณลานหน้าอาคารหอสมุดฯ
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. จัดเตรียมอาหารระหว่างการประชุม
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร
 5. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ และห้องน้ำนอกเวลาทำการ

นายสังวร  ขนทอง

Mr.Sungworn  Khonthong
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 2 (อาคารใหม่) ห้องประชุมชั้น 2
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. ช่วยปฏิบัติงานช่าง, ด้านระบบเครื่องปรับอากาศ, ไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร
 5. รับ-ส่งเอกสารทางราชการ

นายชัยวัฒน์  จันทสาร

Mr.Chaiwat  Janthasan
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการชั้น 1 โซน e-lecture, ห้อง DVD 1-2, ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ, Music Zone
 2. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด อาคารหอสมุดฯ
 3. ช่วยปฏิบัติงานช่าง, ด้านระบบเครื่องปรับอากาศ, ไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ
 4. นั่งเวรโต๊ะตรวจทางเข้า-ออกอาคาร
 5. รับ-ส่งเอกสารทางราชการ

นายอริยะ  รุจิเรืองมณี

Mr.Ariya  Rujiruengmanee
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบรับ-ส่งผู้บริหาร บุคลากร ประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รับ-ส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดเขตพญาไท ห้องสมุดเขตราชวิถี ห้องสมุดเขตบางกอกน้อย ห้องสมุดเขตศาลายา และคณะ สถาบันต่างๆ
 3. รับ-ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายพัสดุเพื่อติดต่อธนาคารหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. รับ-ส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นและตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

นายพรเทพ  ม่วงงาม

Mr.Pornthep  Muangngam
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบขับรถรับ-ส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดวิทยาเขตพญาไท ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ห้องสมุดวิทยาเขตบางกอกน้อย ห้องสมุดวิทยาเขตศาลายา และคณะ สถาบันต่างๆ
 2. รับ-ส่งผู้บริหาร บุคลากรหอสมุด ประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. รับ-ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายพัสดุ เพื่อติดต่อธนาคารหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. รับ-ส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ พร้อมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann