Menu

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ภารกิจ

 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและสนองความต้องการของผู้ใช้
  • 1.1 งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  [SIPOC]
   • ควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ควบคุมความซ้ำซ้อนของการจัดซื้อ เก็บสถิติ เกี่ยวการสั่งซื้อและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
   • คัดเลือกหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อและตรวจสอบก่อนการสั่งซื้ออย่างละเอียด แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ
   • คัดเลือกตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อ พิจารณาเปรียบเทียบราคา ดำเนินการสั่งซื้อ ติดตามทวงถาม
   • ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศกับใบส่งของ ส่งเอกสารการจัดซื้อให้งานพัสดุ
   • ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบสถิติที่เกี่ยวข้องของาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
  • 1.2 งานอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศ  [SIPOC]
   • ตรวจรับและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินันทนาการ
   • จัดเตรียมและส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออภินันทนาการแก่บุคคล หน่วยงาน และในโครงการต่างๆ
   • ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อขอรับอภินันทนาการ
 2. งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
  • 2.1 ฐานข้อมูลหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ
   • ตรวจสอบความซ้ำของหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุกับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
   • สร้างระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนฉบับหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุของหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะห์ให้หอสมุดกลางดำเนินการ
   • สร้างระเบียนสั่งซื้อสำหรับหนังสือของหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดสรรให้
  • 2.2 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  [SIPOC]
   • ประสานงานกับสำนักพิมพ์เพื่อดึงข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนำเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
   • ตรวจสอบความซ้ำ/สร้างและปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรื่อง และตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
   • นำข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบฐานข้อมูล Online Computer Library Center (OCLC)
   • รวบรวมรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซด์ห้องสมุด (List of e-Book)
 3. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • ประทับตราแสดงความเป็นเจ้าของ
  • ติดสัญญาณป้องกันการสูญหายของวัสดุ
  • จัดทำรายชื่อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 4. งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  [SIPOC]
  • 4.1 ดำเนินการซ่อมเอง
  • 4.2 ดำเนินการส่งซ่อม

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

สถานที่ตั้ง

room2room6room1
room4room3room4

ติดต่อสอบถามได้ที่

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4231, 4232
โทรสาร. 0-2441-0200

พื้นที่รับผิดชอบ

 

บุคลากร

บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวน 5 คน

room4

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางพรรณทิพา โรจนกร

Mrs.Phantipa Rojanakorn
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
MU-EDP รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2554
  phantipa.roj@mahidol.ac.th
  i+24+4232

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศและควบคุมการใช้งานใน Acquisition Module
  • 1.1 รับผิดชอบและควบคุมดูแลบุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • 1.2 รับผิดชอบควบคุมการใช้งานใน Acquisition Module
 2. รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดซื้อ
  • 2.1 พิจารณา/ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ได้รับการเสนอให้จัดซื้อ/แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอแนะรับทราบ/รวมทั้งพิจารณาจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนฉบับพิมพ์ใหม่
  • 2.2 พิจารณาความซ้ำซ้อนพร้อมสร้างระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือซื้อที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยขออนุมัติจัดซื้อ
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อ
  • 3.1 สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนจัดซื้อ/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือของหอสมุดกลาง
  • 3.2. เชื่อมโยงระเบียนจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยในสังกัดหอสมุดฯ
  • 3.3. ร่วมปฏิบัติงานสร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ ที่ขอความอนุเคราะห์ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ
 4. ปฏิบัติงานปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม วิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดหัวเรื่อง พร้อมตรวจสอบการเชื่อมโยง Full text หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 5. โครงการศึกษาความสอดคล้องระหว่างหนังสือกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. โครงการส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้อง
 7. โครงการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย QR Code กรณีศึกษา หอสมุดกลาง
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และบุคลากร

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางสาวทรายแก้ว ดวงมณี

Ms.Saikaew Duangmanee
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
  saikaew.dua@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฎิบัติงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • 1.1 ประสานงานกับสำนักพิมพ์เพื่อดึงข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra)
  • 1.2 ตรวจสอบความซ้ำ/สร้างและปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra วิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่อง พร้อมตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
  • 1.3 นำข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบฐานข้อมูล Online Computer Library Center (OCLC)
  • 1.4 รวบรวมรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อขึ้นหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด (list of e-book)
 2. ช่วยปฏิบัติงานการพิจารณาคัดเลือกหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดซื้อ
  • 2.1 พิจารณา/ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ได้รับการเสนอให้จัดซื้อ/แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอแนะรับทราบ/รวมทั้งพิจารณาจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนฉบับพิมพ์ใหม่
  • 2.2 พิจารณาความซ้ำซ้อนพร้อมสร้างระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือซื้อที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยขออนุมัติจัดซื้อ
 3. ช่วยปฏิบัติงานสร้างและปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/ระเบียนฉบับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
  • ตรวจสอบรายชื่อเพื่อส่งงานวิเคราะห์ฯ
 4. โครงการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย QR Code กรณีศึกษา หอสมุดกลาง
 5. ปฏิบัติงานโครงการจัดทำเว็บไซต์ของสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Intranet)
 6. ปฏิบัติงานโครงการจัดทำเว็บไซต์ “Mahidol Library Shop”
 7. ช่วยปฏิบัติงานโครงการศึกษาความสอดคล้องระหว่างหนังสือกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานต่างๆของหอสมุดฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
  • เป็นเลขาคณะทำงานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
  • เป็นผู้ช่วยเลขาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ
 9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และบุคลากร

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางสาวปรียาภรณ์ สมบัติแสงอุไร

Ms.Preeyaporn Sombutseangurai
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มร.สวนสุนันทา
  preeyaporn.som@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับและดูแลหน่วยรับบริจาค
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือบริจาค
 3. รับผิดชอบกิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ
 4. โครงการคัดแยกหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาคของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. โครงการพัฒนาเว็บเพจของหน่วยรับบริจาค
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาและบุคลากร

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางอรุณ มะลิขาว

Mrs.Arun Malikhao
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  arun.mal@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานติดต่อร้านค้าเพื่อจัดซื้อ
  • 1.1 ตรวจสอบความซ้ำ/จัดทำรายชื่อหนังสือเสนอซื้อ
  • 1.2 ส่ง e-mail รายชื่อหนังสือเสนอซื้อให้ร้านค้าเพื่อเสนอราคา และสั่งซื้อ
  • 1.3 จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อ
  • 1.4 ตรวจรับ/ตรวจความเรียบร้อยของตัวเล่มหนังสือซื้อพร้อมเอกสาร ที่ได้รับจากร้านค้า
 2. ช่วยปฺฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อ
  • 2.1 สร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือของหอสมุดกลางก่อนการสั่งซื้อ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อ
  • 2.2 สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนจัดซื้อ/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือซื้อของหอสมุดกลาง
  • 2.3 ตรวจรับตัวเล่มหนังสือ/สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ ที่ขอความอนุเคราะห์
  • 2.4 ช่วยปฏิบัติงานสร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือบริจาค/วิทยานิพนธ์
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประทับตราหนังสือซื้อ/จัดทำรายชื่อหนังสือซื้อ
  • 3.1 ประทับตรา/เขียนแหล่งที่มาของหนังสือ/ติดแถบแม่เหล็กหนังสือ
  • 3.2 จัดทำรายชื่อหนังสือซื้อ/ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเล่มหนังสือกับรายชื่อก่อนส่งงานวิเคราะห์
 4. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือตำราสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 5. โครงการบริการเสนอแนะหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 6.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและบุคลากร
  • 6.2 พิมพ์บันทึกข้อความ/เอกสาร/จัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับงานพัฒนา

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางนิภา วัฒนมงคล

Mrs.Nipa Watanamongkol
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  nipa.waa@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์/หนังสือที่ได้รับบริจาค
  • 1.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรวจสอบความซ้ำ/สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับวิทยานิพนธ์
  • 1.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบความซ้ำ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม และเพิ่มระเบียนฉบับ หนังสือบริจาคของหอสมุดกลาง
  • 1.3 ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบความ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม และเพิ่มระเบียนฉบับ หนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประทับตราหนังสือ/สื่อโสตที่ได้รับบริจาค
  • 2.1 ประทับตรา-ติดแถบแม่เหล็ก-เขียนแหล่งที่มาของหนังสือ/วิทยานิพนธ์/สื่อโสตทัศนวัสดุ
  • 2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเล่มหนังสือกับรายชื่อหนังสือก่อนส่งให้งานวิเคราะห์ฯ
 3. ช่วยปฏิบัติงานหน่วยรับบริจาค
  • 3.1 ช่วยคัดเลือก/จัดเตรียมหนังสือเพื่อบริจาคแก่บุคคล หน่วยงาน และในโครงการต่างๆ
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพิมพ์จดหมายต่าง ๆ ของหน่วยรับบริจาค
  • 4.1 พิมพ์จดหมายตอบขอบคุณ
  • 4.2 พิมพ์จดหมายบริจาค/ขอรับบริจาคหนังสือ
 5. โครงการจำหน่ายหนังสือ
 6. โครงการจัดเก็บจดหมายตอบขอบคุณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
 7. โครงการคัดแยกหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาคขอหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 8.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาและบุคลากร

ข้อตกลงการปฏิบัติงานWP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann