Menu

งานเทคโนโลยีการศึกษา

งานเทคโนโลยีการศึกษา

ภารกิจ

 1. ผลิตสื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • ผลิตสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน ของอาจารย์ ในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture) จาก อาคารบรรยายรวม และสำนักงานอธิการบดี
  • ผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • ถ่ายวีดิทัศน์ บันทึกเสียง และตัดต่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้เป็นสื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
  • ออกแบบและผลิตงานกราฟิกคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทั้งทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์, ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, ออกแบบและจัดทำนิทรรศการ เพื่อนำเสนอภายในและภายนอกหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ถ่ายภาพเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ให้บริการสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน ในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture) ภายในกหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ให้บริการยืม – คืน สื่อการศึกษา รวมถึงการให้บริการห้องกลุ่ม Multimedia Room
  • ติดตั้งและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับงานประชุม, สัมมนา และกิจกรรมต่างของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 3. บริการวิชาการและฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงาน โดยเป็นวิทยากรนำชม
  • ฝึกงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการฝึกงาน
  • ร่วมจัดฝึกอบรม เป็นวิทยากร ในโครงการที่หอสมุดจัดขึ้น ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก

ผลการดำเนินงาน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 1.  สรุปจำนวนผู้เข้าใช้บริการ e-lecture
 2.  สถิติใช้บริการ e-Lecture แยกตามรายวิชา
 3.  รายชื่อวิชา e-lecture
 4.  จำนวนไฟล์ e-lecture
 5.  สรุปความพึงพอใจของนักศึกษา จากการเรียนผ่านระบบบริการ e-lecture
 6.  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการ e-Lecture
 7.  สรุปผลการสำรวจการให้บริการรายบุคคล

ปีการศึกษา 2559

 1.  สรุปจำนวนผู้เข้าใช้บริการ e-lecture ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 2.  สรุปจำนวนผู้เข้าใช้บริการ e-lecture ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 3.  สถิติการใช้บริการ e-lecture แยกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 4.  สถิติการบันทึกคำบรรยายรายวิชา e‐Lecture ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
 5.  สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนผ่านระบบคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน (e-lecture) ประจำภาคปีการศึกษาที่ 1/2559
 6.  สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนผ่านระบบคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน (e-lecture) ประจำภาคปีการศึกษาที่ 2/2559
 7.  สรุปความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคปีการศึกษาที่ 2/2559สถานที่ตั้ง

room-room-room-
room-room-room-

ติดต่อสอบถามได้ที่

– ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
0-2800-2680-9 ต่อ 4251
– เคาน์เตอร์บริการสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture)
0-2800-2680-9 ต่อ 4228
02-441-9580
Website : http://www.li.mahidol.ac.th/eng//educationaltechnology/

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 7 คน

av-division-staff pic

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

นายธนภัทร ลีพุฒิธรากุล

Mr.Thanapat Leeputtitharakul
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
   thanapat.lee@mahidol.ac.th
   i+24+4250

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ กำกับดูแล งานและบุคลากร งานเทคโนโลยีการศึกษา
 2. รับผิดชอบดูแลระบบบันทึกคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน e-Lecture และ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ e-Lecture
 3. ปฎิบัติงานบันทึกคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน e-Lecture เข้าสู่ระบบ e-Lecture
 4. รับผิดชอบดูแลระบบให้บริการคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน e-Lecture และ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบ e-Lecture
 5. ช่วยปฏิบัติงานบริการสื่อ และช่วยตรวจเช็คแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับดู e-Lecture และสื่อมัลติมีเดีย ที่ขัดข้อง
 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู

Mr.Narongsak Pattanachoo
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏพระนคร
  narongsak.pat@mahidol.ac.th
  i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบดูแลงานบริการเทคโนโลยีการศึกษา
 2. รับผิดชอบดูแลให้บริการยืม-คืนและรับจองดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture
 3. รับผิดชอบตรวจเช็ครายงานเครื่องมือดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture ที่ชำรุด
 4. รับผิดชอบดูแลเครื่องมือดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture /บำรุงรักษาเครื่องมือที่ให้บริการเบื้องต้น
 5. แนะนำให้คำปรึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture
 6. อธิบาย นำชม บรรยายแก่ผู้มาดูงานและเยี่ยมชม
 7. บันทึกคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานชั้นปีที่ 1และ 2 (e-Lecture)
 8. ฝึกงานและสอนปฏิบัติงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายมารุต คล่องแคล่ว

Mr.Marut Klongklaew
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศ.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), มร.นครปฐม
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
   marut.klo@mahidol.ac.th
   i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานจัดทำบทเรียนออนไลน์ MOOC ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • รับผิดชอบผลิตสื่อวิดีโอบทเรียนออนไลน์ สร้างแอนิเมชั่นและกราฟฟิก
 2. ออกแบบ และพัฒนาการผลิตสื่อการศึกษา สื่อ e-Learning และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกงหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 3. ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
 4. ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน / วีดิทัศน์สารคดี / วีดิทัศน์เพื่อการนำเสนอ
 5. ออกแบบและผลิตงานด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตมัลติมีเดีย
 6. ออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์
 7. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการ เพื่อนำเสนอทั้งภายในและภายนอกหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 8. ถ่ายภาพเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 9. วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรอบรม ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง

Mr.Tawatchai Singtakong
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), มร.นครปฐม
   tawatchai.sig@mahidol.ac.th
   i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning สื่อมัลติมีเดีย สื่อวีดิทัศน์ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา
 2. ปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning สื่อมัลติมีเดีย การตัดต่อวีดิทัศน์ (Non-Linear Editing) สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอสื่อดิจิทัลภาพและเสียงและสื่ออื่นๆ
 3. ปฏิบัติการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การบันทึกเสียงและ ตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปการติดตั้งควบคุมระบบเสียงการประชุมทั้ง ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
 4. ปฏิบัติการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้และการนำเสนอเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบสื่อ มัลติมีเดียโดยใช้เทคนิควิธีการผลิตสื่อที่เหมาะสม

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

นายสุรศักดิ์ นามนัย

Mr.Surasak Namnai
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
   surasak.nam@mahidol.ac.th
   i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. ออกแบบและผลิตงานกราฟิกสำหรับงานมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ
 3. ออกแบบและผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Popup และหน้าเว็บเพจ จัดทำ กราฟิกในหน้าเว็บเพจของหอสมุดฯ รวมถึงออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อ ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ แสดงบนจอ Plasma จอ LCD และห้องประชุม
 4. ออกแบบ จัดทำ จัดพิมพ์ โปสเตอร์ ประกาศต้อนรับ ป้ายประชุม ป้าย ประชาสัมพันธ์นิทรรศการในหัวเรื่อง ต่างๆ และวันสำคัญต่างๆ
 5. ออกแบบกราฟิกสำหรับงานวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอภารกิจองค์กร
 6. งานบริการสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture และให้คำแนะนำการใช้บริการสื่อต่างๆ
 7. ศึกษาการออกแบบกราฟิกสำหรับงาน e-Lecture on web

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายมนตรี เล้าหะชัย

Mr.Montree Laohachai
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
  montree.lao@mahidol.ac.th
  i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ถ่ายภาพงานประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ จัดส่งภาพให้งานจัดทำเว็บไซต์หอสมุดฯ
 2. รวบรวมภาพนิ่งของหอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดเก็บในคลังภาพนิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ให้บริการยืม – รับคืน และรับจอง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ e-Lecture และ ห้องมัลติมีเดีย
 4. บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสำหรับ e-Lecture และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องมัลติมีเดีย
 5. บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับงานประชุม และกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารใหม่
 6. บำรุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้ในงานประชุมและห้องประชุม
 7. งานให้คำแนะนำ การใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์และจัดเก็บสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเข้าชั้นเก็บ
 8. งานให้คำแนะนำ การใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิดีโอ อีเลิอร์นนิ่ง

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางวราภรณ์ ชิโนเรศโยธิน 

Mrs.Waraphon Chinoresyothin
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ป.วิชาชีพ (ช่างภาพ), ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วข.เทคนิคกรุงเทพ
   warapon.chi@mahidol.ac.th
   i+24+4228, 4241

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ให้บริการยืม-คืนและรับจองดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture
 2. จัดเก็บสื่อการศึกษา ที่คืนขึ้นชั้น
 3. แนะนำให้คำปรึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture
 4. จัดเก็บสถิติผู้ใช้บริการสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture แยกตามคณะ และลงใน ฐานข้อมูล
 5. ตรวจเช็ครายงานเครื่องมือดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture ที่ชำรุด
 6. งดูแลเครื่องมือดูสื่อมัลติมีเดียและe-Lecture /บำรุงรักษาเครื่องมือที่ให้บริการเบื้องต้น
 7. อธิบาย นำชม บรรยายแก่ผู้มาดูงานและเยี่ยมชม
 8. บันทึกคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานชั้นปีที่ 1และ 2 (e-Lecture)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann