Menu

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยการเงินและบัญชี

ภารกิจ

รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้หอสมุดและคลังความรู้ฯ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย) ได้แก่

 1. การเก็บรักษาเงินสดและเช็ครอจ่าย [ SIPOC ]
 2. การจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน [ SIPOC ]
 3. งานการเงิน ค่าวารสารต่างประเทศและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [ SIPOC ]
 4. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ และเงินค่าตอบแทนรายเดือน [ SIPOC ]
 5. การเบิกจ่ายเงินจากคลังด้วยวิธีผ่านระบบ PU [ SIPOC ]
 6. งานการเงินรับ – จ่ายเช็คให้บริษัท/ร้านค้า [ SIPOC ]
 7. การรับ-นำส่ง เงินรายได้ส่วนงาน [ SIPOC ]
 8. การรับเอกสารทางการเงินจากกองคลัง [ SIPOC ]
 9. การเบิกจ่ายเงินจากคลังด้วยวิธีตัดโอนเงิน [ SIPOC ]

ผลการดำเนินงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4248 (หัวหน้าหน่วย), 4213
  0-2441-9580

บุคลากร

บุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี มีจำนวน  4  คน

Staff Finance
 
 

รักษาการหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

นางอัจฉราพร  อัศเวศน์

Mrs.Ajcharaporn  Asawesna

นักวิชาการเงินและบัญชี
  ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4248


นายเอกอรุณ  ลลินโท

Mr.Eakarun  Lalinto

นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ.(บัญชี), มร.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  eakarun.lim@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4213

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานระบบ ERP (GL/AR รับ-จ่าย)
 2. งานบริหารเงินทดรองจ่าย
 3. จัดทำบัญชีโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. จัดเก็บฎีกาและเอกสารอื่นทางการเงิน
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางรสสุคนธ์ คณนาวุฒิ

Mrs.Rosukhon Kananawut

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  rossukhon.kan@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4236

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานระบบ ERP Module AP จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้
 2. ดำเนินการขอและตรวจสอบความถูกต้องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 3. บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกและสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายหน่วยงาน
 4. ดำเนินการด้านเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย / ยืมเงินทดรองจ่าย / ตัดโอนเงิน
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ดูแลรับผิดชอบและประสานงานกับกองคลังเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 7. โทรศัพท์ติดต่อบริษัท ร้านค้าให้มารับเช็ค รับดราฟต์
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวณัชชา อินทร์โชติ

Ms.Natcha Intarchot

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ป.วิชาชีพชั้นสูง (การธนาคารและการเงิน), โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร
  natcha.int@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4236

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบปฏิบัติงาน ระบบ ERP Module AR รับ
 2. รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ระหว่างกัน
 3. รับผิดชอบงานระบบ ERP Module AP (ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตรทางข้าราชการและลูกจ้างประจำ)
 4. เรียนรู้ระบบ ERP Module AP (จ่าย รับ)
 5. เรียนรู้ระบบ ERP Module AR

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann