Menu

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการตั้งแต่ การวางแผน การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การจัดเตรียม การรวบรวมเพื่อประมวลผล การบำรุงรักษาโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของห้องสมุดและห้องสมุดสาขาในสังกัด หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวิทยาเขต ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านสารสนเทศที่สำคัญ เป็นประโยชน์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ (Online) รวมทั้งอำนวยประโยชน์ในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือ ใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและประหยัด ภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรจำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 คน / นักเอกสารสนเทศ 2 คน / นักประชาสัมพันธ์ 1 คน / ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน / ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน โดยแบ่งการดำเนินงาน ดังนี้

 1. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย – ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการได้อย่างต่อเนื่อง
 2. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้สามารถใช้งานได้เป็นปกติและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ติดขัด
 3. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานได้เป็นปกติมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 4. งานจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (Intranet)
 5. งานพัฒนาเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล – มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการใช้งานของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูลเป็นประโยชน์ ทันสมัย ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 6. งานควบคุม ดูแลระบบการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Off-Campus Access) ผ่านระบบ Ezproxy 
  – มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถสืบค้นวารสาร หนังสือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและคลังความรู้ได้ตลอดเวลา
 7. งานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล – มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่พัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนา ได้แก่
 8. งานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร ผู้ใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด นักศึกษาฝึกงาน
 9. งานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพโครงสร้างสายงานความรับผิดชอบของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                                                                                                ผู้สร้าง: กฤษฎา แก้วผุดผ่อง

 การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

 

สถานที่ตั้ง

room21room22room23
room24room25room26
 

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน 10 คน (รวมหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา)

it-division-staff pic

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง

Mr.Krisada Keawphodphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.อัสสัมชัญ
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
   krisada.kea@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Server / Network Administrator / IT Trainer)

 1. กำกับ ดูแล บริหารงาน โครงการต่างๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  รับผิดชอบบริหาร จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 2.1 รับผิดชอบดำเนินการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง Server เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับประกัน และบำรุงรักษา
  • 2.2 รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแล จัดสรรพื้นที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง
  • 2.3 รับผิดชอบดำเนินการสำรองระบบงาน ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง และ เว็บไซต์สำรอง (Mirror Website) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 3. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  รับผิดชอบบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้

  • 3.1 รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.2 รับผิดชอบจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรสให้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.3 รับผิดชอบวางแผนการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ทางด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และร่วมปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้

  4. งานพัฒนาฐานข้อมูล

  รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบ open source

  5. งานระบบ Ezproxy

  รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแลการเข้าใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ Ezproxy รวมทั้งประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบ Ezproxy เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์และโปรแกรม

  6. งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  ช่วยปฏิบัติงานประสานงานแก้ไขปัญหาทางเทคนิคระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปยังบริษัท innovative

  7. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้

  8. งานฝึกอบรม

  ช่วยปฏิบัติงานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการต่าง ๆ

  ข้อตกลงการปฏิบัติงานว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที

Acting Sub Lt.Sikharin Suwannatee
นักวิชาการสารสนเทศ
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สจล.
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร), มจพ.พระนครเหนือ
   sikharin.suw@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Mobile Application Developer / Web Developer / Web Master)

 1. งานพัฒนา Mobile Application
  รับผิดชอบออกแบบ, จัดทำ, พัฒนา mobile application “Mahidol Libraries e-Journal” แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รองรับทั้งสองระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
 2. งานพัฒนาเว็บไซต์
 3. รับผิดชอบออกแบบ, พัฒนา, ดูแลจัดการข้อมูล และบำรุงรักษาเว็บไซต์ ของหอสมุดฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive

 4. 2.2 ปฏิบัติหน้าที่ Web Programmer รับผิดชอบออกแบบ, จัดทำ, พัฒนาเว็บไซต์ระบบเสนอซื้อหนังสือ Book Recommendation ของหอสมุดฯ โดยใช้โปรแกรมภาษา ASP.NET C# ติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server v2016
 5. 2.3 ปฏิบัติหน้าที่ Web Programmer รับผิดชอบออกแบบ, จัดทำ, พัฒนาเว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคอร์สอบรมของหอสมุดฯ โดยใช้ ASP.NET โปรแกรมภาษา C# ติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server v2016
 6. 2.4 ปฏิบัติหน้าที่ Web developer ออกแบบ, จัดทำ, บำรุงรักษาข้อมูลเว็บไซต์ระบบจัดการฐานข้อมูล KM Database ของหอสมุดฯ ด้วยโปรแกรม Drupal v7.26
 7. 2.5 ปฏิบัติหน้าที่ Web developer รับผิดชอบการออกแบบ, จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์หอสมุดฯ ภายใต้โดเมน http://www.li.mahidol.ac.th/eng/ ด้วยโปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress
 8. 2.6 ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เช่น HTML5, PHP, ASP.NET/C#, SQL เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเว็บไซต์ของหอสมุดภายใต้โดเมน http://www.li.mahidol.ac.th/eng/
 9. Admin Mahidol Libraries KM Blog
 10. รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหอสมุดฯ (Mahidol Libraries KM)

  • 3.1 ปฏิบัติหน้าที่สร้างบัญชีผู้ใช้และกำหนดสิทธิ์ในการเขียนบทความให้กับบุคลากรของหอสมุดฯ
  • 3.2 ตรวจสอบ,แก้ไขคำผิด, จัดหมวดหมู่ category และใส่ Tag ให้กับบทความในเว็บไซต์การจัดการความรู้ Mahidol Libraries KM
  • 3.3 แนะนำการใช้งานและแก้ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ Mahidol Libraries KM ให้กับบุคลากรของหอสมุดฯ
  • 3.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรเข้าไปอ่านบทความออกใหม่ผ่านทาง Group Line สื่อสารองค์กรของหอสมุดฯ

 11. Admin Facebook Fanpage
 12. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลหน้าแฟนเพจ Mahidol University Library ดูแลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของหอสมุดฯ

 13. งานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของหอสมุดฯ
 14. รับผิดชอบ ติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม OpenEdx รวมทั้งออกแบบ Template เพื่อใช้สำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ของหอสมุด Mahidol Library on Open edX

 15. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 16. โครงการ / คณะกรรมการต่างๆ/ งานให้บริการผู้ใช้

โครงการ / คณะกรรมการต่างๆ/ งานให้บริการผู้ใช้ 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายวนาพล แช่มสุขี

Mr.Vanapol Chamsukhee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
   vanapol.cha@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Web Database / Mobile Application Developer / Graphic Designer)

 1. งานพัฒนาฐานข้อมูล
  รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลแบบ Web Based
 2. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานและช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 3. งานระบบเครือข่าย
  รับผิดชอบร่วมปฏิบัติงานและจัดทำบันทึกรายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 4. งานออกแบบ Graphic
  รับผิดชอบจัดทำงาน Graphic ตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้
 5. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง บำรุงรักษา ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้และห้องสมุดคณะต่าง ๆ ในสังกัดของหอสมุดและคลังความรู้ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการของห้องสมุด

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวสุวรรณา กัญจนบุศย์

Ms.Suwanna Kanchanabud
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
   suwanna.kac@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Web Master / IT Trainer)

 1. รับผิดชอบ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูล และภาพ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจภาพกิจกรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. รับผิดชอบ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ Intranet Library
 3. รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ จัดทำ เพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และในส่วนของเว็บเพจ
 4. รับผิดชอบประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล เพื่อการใช้งานระบบ MUSIS (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบลา)
 5. รับผิดชอบงานจัดหา และประสานงานในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 6. รับผิดชอบผลิตบาร์โค้ดสำหรับติดหนังสือ
 7. รับผิดชอบประสานงานเพื่อการใช้งานโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากรหอสมุดฯ
 8. รับผิดชอบงานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-thesis)
 9. ปฏิบัติงานงานฝึกอบรมด้านสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายปิยะวัฒน์ ชวนวารี

Mr.Piyawat Chuanvaree
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
   piyawat.chu@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Programmer / Systems Analysts)

 1. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   • ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาปัญหา ขอบเขต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล
   • จัดเก็บ รวบรวมรายละเอียดของข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบใหม่
   • พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   • ทดสอบ และประมวลผลการทำงาน ทดลองนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้อผิดพลาด และประเมินความสามารถของระบบ
   • การนำฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเสร็จแล้วไปใช้ปฏิบัติงานจริง
   • การบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์
  • รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์
   • ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาปัญหา ขอบเขต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล
   • จัดเก็บ รวบรวมรายละเอียดของลักษณะงานแจ้งซ่อม เพื่อใช้ในการออกแบบระบบใหม่
   • พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์
   • ทดสอบการใช้งานระบบ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหาข้อผิดพลาด และประเมินความสามารถของระบบ
   • การนำระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ที่พัฒนาเสร็จแล้วไปใช้ปฏิบัติงานจริง
   • การบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 3. รับผิดชอบศึกษา ปฏิบัติงานทดสอบและพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 4. รับผิดชอบศึกษา ปฏิบัติงานทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Senayan แก่ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารต ในโครงการหารายได้ฯ ของหอสมุดฯ และประสานงานร่วมกับงานวิเคราะห์ฯและงานพัฒนาทรัพยากรฯ เพื่อใช้งาน ณ ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารต
 5. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  • รับผิดชอบตรวจสอบ ระบบงาน และสำรองข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมจัดทำรายงานการสำรองข้อมูล ดังนี้
   • เว็บหอสมุดฯ ภาษาอังกฤษ  http://mulinet2.li.mahidol.ac.th
   • เว็บฝึกอบรมของหอสมุดและคลังความรู้   http://training.li.mahidol.ac.th/course
   • เว็บฟอร์ม http://mulinet13.li.mahidol.ac.th
   • เว็บบันทึกสถิติการใช้งาน E-lecture  แบบ Intranet
   • Server ระบบงาน E-Thesis (ไฟล์สแกนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)Server ระบบงาน E-Thesis (ไฟล์สแกนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
   • เว็บไซต์สำรองเว็บฝึกอบรม
   • เว็บไซต์สำรองเว็บฟอร์ม
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานบริการ E Lecture นอกเวลาถึง 23.00 น.
  • เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
  • ฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ

Ms.Jirawan Nareelerd
นักเอกสารสนเทศ
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2558
   jirawan.nar@mahidol.ac.th
   i+24+4262

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (e-Databases Administrator / IT Trainer)
  1. รับผิดชอบจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Resources & e-Resources)และ จัดทำคู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  2. รับผิดชอบปฏิบัติงานจัดทำเว็บเพจ Mahidol in News Papers
  3. รับผิดชอบปรับปรุง ทดสอบและแก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (EZproxy) ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, Mobile Devices รวมถึงการเชื่อมต่อกับเบราเซอร์ต่างๆ

– รายงานผลการทดสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูล ประจำปี 2560

– รายงานผลการทดสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูล เดือนเมษายน 2560

  1. รับผิดชอบจัดเก็บสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยระบบ EZproxy และนำไปเผยแพร่ที่หน้าเว็บเพจ
  2. รับผิดชอบ Admin Facebook Fanpage ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  3. ปฏิบัติงานติดต่อและประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  4. รับผิดชอบบริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล Off Campus Service ทางโทรศัพท์, email, Line
  5. รับผิดชอบงานรวบรวมสถิติและบำรุงรักษาฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
  6. ปฏิบัติงานฝึกอบรมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ร่วมปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายศกล มงคลเนตร์

Mr.Sakol Mongkolnate
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ทล. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), มสธ.
   sakol.mon@mahidol.ac.th
   i+24+4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Computer Hardware/Software Maintenance Technician / IT Trainer)

 1. รับผิดชอบงานติดตั้งและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 2. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 3. รับผิดชอบในการติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
 4. รับผิดชอบงานติดตั้งและแนะนำการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 5. รับผิดชอบงานดูแลห้องอบรมคอมพิวเตอร์
 6. รับผิดชอบงานจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 7. ปฏิบัติหน้าที่งานฝึกสอนนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ

Mr.Sarun Thamtuksin
นักประชาสัมพันธ์
วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล
   sarun.tha@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Public Relations / Admin Facebook Fanpage)

 1. Admin Facebook Page : Mahidol University Library
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Facebook Page : Mahidol University Library
  • รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ตอบคำถามผู้ใช้บริการทางกล่องข้อความ (inbox messages) ทาง Facebook Page
  • เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของเพจเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนา Facebook Page
 2. งานพัฒนาเว็บไซต์
 3. งานพิธีการ
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. งานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
  • ปฏิบัติงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • รับผิดชอบจัดทำข่าวกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตีพิมพ์ลงในมหิดลสาร
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน/ห้องสมุดต่าง ๆ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • โครงการ / คณะกรรมการต่าง ๆ / งานบริการคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวธมลพรรณ ปานะวงษ์

Ms.Thamonphan  Panawong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ผู้ชำนาญงาน)

  thamolphan.pan@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Document Scanner)

 1. รับผิดชอบ Scan ฟิล์มเก่า ด้วย Scanner
  • สแกนฟิล์มเก่า และนำภาพสแกนขึ้นเว็บ photo bank ของหอสมุดฯ
 2. ปฏิบัติงานถ่ายภาพและใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าคลัง OER (https://oer.learn.in.th)
 3. รับผิดชอบ Scan ภาพเก่า ด้วย Scanner
  • สแกนภาพเก่า และนำภาพสแกนขึ้นเว็บ photo bank ของหอสมุดฯ
 4. รับผิดชอบ ตรวจสอบสื่อโสตทัศนวัสดุ จำนวน 2383 รายการ
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • ตรวจสอบสภาพการใช้งาน พร้อมทั้งส่งมอบให้งานบริการ
 5. รับผิดชอบจัดเก็บสถิติ พร้อมทั้งจัดทำรายงานทุกเดือน
  • การเข้าใช้งานเว็บหอสมุดและคลังความรู้ผ่านปลั๊กอินของ wordpress ชื่อ google analytics และ Wpstatics
  • การให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งสรุปการประเมินความพึงพอใจ
 6. ช่วยปฏิบัติงานในโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann