Menu

เทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุด ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการมาพร้อมกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยที่สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน เริ่มดำเนินการและก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในขณะนั้น มีฐานะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์กลางของเครือข่ายหน่วยงานที่ทำการฝึกอบรม วิจัย และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนในระยะเริ่มต้นจากรัฐบาลญี่ปุ่น ต่อมาได้พัฒนาการดำเนินงานในหลายด้านทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ จึงได้ปรับสถานภาพจากศูนย์ฝึกอบรมเป็นสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ในปี 2531

ต่อมา ห้องสมุดสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนโอนมาสังกัดสำนักหอสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (สำนักหอสมุด เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใน ปี พ.ศ. 2552) และในปี พ.ศ. 2552 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มีการปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน” ห้องสมุดเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามชื่อสถาบัน

ห้องสมุดสถาบันได้เริ่มพัฒนามาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการบริการอย่างครอบคุลมความจำเป็น อีกทั้งมีความทันสมัย สะดวก และส่งเสริมการเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนระดับสูง เน้นให้บริการเฉพาะด้าน โดยเฉพาะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 เป็นหนังสือ ตำรา งานวิจัย และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในมีพื้นที่นั่งอ่านสะดวกสบาย และเงียบสงบ บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีบรรณารักษ์หมุนเวียนมาเป็นหัวหน้าห้องสมุดหลายคนและได้พัฒนาห้องสมุดจนเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์พร้อม มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการให้มีประสิทธิภาพ ห้องสมุดมีสารสนเทศที่ดีและทันสมัย มีเทคโนโลยีสมรรถนะสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกทุกที่ ทุกเวลา มีบริการหลากหลายมากมายคัดสรรมาเพื่อผู้ใช้บริการห้องสมุด บรรณารักษ์หัวหน้าห้องสมุดผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทำให้ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ มีรายนามดังต่อไปนี้

 • นางสาววิไลรัตน์ เต็งวัฒนโชติ (2529-2532)
 • นางสาวสมปอง อ้นเดช (2532-2536)
 • นางสาวมยุรี จุลกัณห์ (2536-2537)
 • นางสาวสมปอง อ้นเดช (2538-2547)
 • นางสาวสำรวย บุญท้าว (2547-2556)
 • นางสาวเทพิน จิระคุณเตชะ (2556)
 • นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล (2557-2560) คนปัจจุบัน

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย [SIPOC]
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินรายได้หอสมุดฯ และเงินบริจาคโครงการ Giving to Mahidol Libraries
  • 2.3 จัดซื้อด้วยเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากบัณฑิตวิทยาลัย
  • 2.4 จัดหาด้วยการรับบริจาค
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมบริการ [SIPOC]
  • 3.1 ตรวจรับ คัดแยก ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. บริการทั่วไปสำหรับผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด
  • 4.2 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.3 บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
  • 4.4 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. บริการพิเศษเพื่อสนับสนุนการวิจัย (Research Support)
  • 5.1 บริการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูล ต่างประเทศเฉพาะด้าน (Electronic Databases)
  • 5.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 5.3 บริการแนะนำการใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดการบรรณานุกรม
  • 5.4 บริการตรวจการเขียนบรรณานุกรม
  • 5.5 บริการ Turnitin เพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
  • 5.6 บริการแนะนำแหล่งตีพิมพ์งานวิจัย
  • 5.7 บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

สถานที่ตั้ง

ผลการดำเนินงานติดต่อสอบถาม

ชั้น 2  อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
  0-2441-9040-3 ต่อ 49
  0-2441-9044
  liad@mahidol.ac.th
  AIHD Library Mahidol
Line ID : AIHD Library

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่โดยรวม  147.75  ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนที่ให้บริการ  126.75  ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน     21  ตารางเมตร
จำนวนที่นั่งอ่าน      24  ที่นั่ง

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีจำนวน  2  คน

AD Staff

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล

Mrs.Suratsawadi Ditsakul
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2554
MU-EDP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
  suratsawadi.dit@mahidol.ac.th
  i + 16 + 49
ประวัติและผลงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและการต่ออายุการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดหัวเรื่อง สร้างระเบียนบรรณานุกรมลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้พร้อมบริการผู้ใช้
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศ บริการสมาชิกห้องสมุดและบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการจัดหาสำเนาเอกสาร บริการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และโปรแกรม ป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 6. รับผิดชอบกำกับ ควบคุม ดูแลงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางอริสา โพธิ์ใย

Mrs.Arisa Phoyai
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปวส. (การบัญชี), วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการ
  arisa.pho@mahidol.ac.th
  i + 16 + 49

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด และจัดเก็บสถิติ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานสารบรรณห้องสมุดและดูแลวัสดุครุภัณฑ์
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann