Menu

ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน)

ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน)

ประวัติห้องสมุด

พ.ศ. 2516

ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นพร้อมการก่อตั้ง “โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project)” โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. 2517

โครงการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ด จึงได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรมแรมปริ๊นเซส) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องสมุดได้เปิดให้บริการที่นี่เช่นกัน

พ.ศ.2521

โครงการได้พัฒนาเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยห้องสมุดทำหน้าที่เป็นเห้องสมุดคณะ สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยแก่คณะ

พ.ศ. 2526

คณะฯได้ย้ายมายังสถานที่ของตนเอง คือ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งห้องสมุดก็ย้ายติดตามมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 2 อาคารนาท ตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

พ.ศ. 2532

ห้องสมุดโอนมาสังกัด สำนักหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2546

ห้องสมุดย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (อาคาร 3) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 1

พ.ศ. 2555

ห้องสมุดย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 2

ทรัพยากรห้องสมุดที่สำคัญ

นอกเหนือจากหนังสือตำรา วารสารวิชาการ ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ห้องสมุดมีให้บริการดังเช่นห้องสมุดทุกแห่งทั่วๆ ไปแล้ว ห้องสมุดคณะฯ ยังมี Collection พิเศษ และมีคุณค่าประเภทอื่นอีก ได้แก่

 • แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 จำนวน 2,390 ระเบียนฉบับ
 • รายงานภาคสนาม (Field Trip) ของหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ
 • ผลงานวิชาการ/วิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ
 • วีดีทัศน์และสื่อประสมทางด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ Giving to Mahidol Libraries
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 จัดทำดัชนีวารสารเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความวิชาการอย่างสะดวก รวดเร็ว
  • 3.4 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. งานอื่นๆ
  • 5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • 5.2 ร่วมมือกับงานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

ผลการดำเนินงานสถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2441-5000 ต่อ 4202-4
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

พื้นที่รับผิดชอบ


บุคลากร

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีจำนวน 3 คน

NU Staff

หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นางศศินาฎ ศรีคง

Mrs.Sasinard Srikong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2556
   sasinard.sri@mahidol.ac.th
   i + 14 + 4202

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานห้องสมุด บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล ดูแลการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ควบคุม ดูแลการจัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุด การใช้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด การขออนุมัติในหลักการการดำเนินงานของห้องสมุด ประสานงานกับหอสมุดกลาง ห้องสมุดเครือข่าย คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ดูแล สถานที่ การทำความสะอาดห้องสมุด การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า
 2. รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อ ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเสนอให้จัดซื้อ แจ้งผลการพิจารณาและรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ดำเนินการจัดซื้อ แจ้งผลการจัดซื้อ เพื่อแจ้งความคืบหน้าตลอดกระบวนการ รวมถึงแจ้งรายชื่อเมื่อหนังสือออกให้บริการ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ติดต่อประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพิจารณาการจัดซื้อ/ต่ออายุ บอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในรูปแบบของวารสารตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุด และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 3. รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ติดต่อประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพิจารณาการจัดซื้อ/ต่ออายุ บอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในรูปแบบของวารสารตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุด และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 4. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานบริการ ทรัพยากรสารสนเทศด้านต่างๆ ที่ให้บริการของห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการบัตรสมาชิกห้องสมุด บริการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำ นำชมห้องสมุด บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
  • โครงการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) (โครงการต่อเนื่อง)
  • โครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง (ศทสล.)
  • โครงการจัดทำป้ายประกาศในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวปิยธิดา เทพวงค์

Ms.Piyatida Tepwong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มรภ.พระนคร
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), ม.บูรพา
MU-SUP รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2559
  piyatida.tep@mahidol.ac.th
  i + 14 + 4204

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฎิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • 1.1 ตรวจสอบความซ้ำของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
  • 1.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม/ ระเบียนฉบับ
  • 1.3 งานวิเคราะห์หัวเรื่องและกำหนดเลขหมู่
  • 1.4 งานปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมและหัวเรื่องและเลขหมู่
 2. รับผิดชอบและปฎิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • 2.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเสนอซื้อตรวจสอบความซ้ำ/รายชื่อหนังสือเสนอซื้อ ส่งรายชื่อหนังสือเสนอซื้อให้ร้านค้าเพื่อเสนอราคา พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อ แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ จัดทำสรุปผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
  • 2.2 คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินันทนาการ ตรวจการเตรียมทรัพยากรประเภทหนังสือ ตรวจรายชื่อ/สถิติได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ประจำเดือน ติดต่อขอรับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
  • 3.1 การให้บริการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลทรัพยากรฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นจาก Internet
  • 3.2 แนะนำการใช้และการสืบค้นสารนิเทศเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง
  • 3.3 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น e-mail โทรศัพท์ Line Facebook
  • 3.4 บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
  • 3.5 บริการแนะนำการใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดการบรรณานุกรม
  • 3.6 ช่วยปฎิบัติงานงานบริการให้ยืม-รับคืน เช่น หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ซีดี ดีวีดี ที่ให้บริการในห้องสมุด
  • 3.7 ช่วยปฎิบัติงานบริการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
  • 3.8 ช่วยปฎิบัติงานบริการต่ออายุการหนังสือผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น email,โทรศัพท์
  • 3.9 ช่วยปฎิบัติงานบริการหยิบเล่ม/ค้นหาตัวเล่มหนังสือให้ผู้ใช้บริการ
  • 3.10 ช่วยปฎิบัติงานจัดเก็บสถิติการให้บริการ
  • 3.11 งานประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage และ Facebook ของห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการ
  • 4.1 โครงการ Green & Eco Resource’s Alerts (หัวหน้าโครงการ)
  • 4.2 โครงการการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ลงฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอัติโนมัติ MULINET Sierra
  • 4.3 โครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง (ศทสล.)
  • 4.4 โครงการจัดทำป้ายประกาศในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • 4.5 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดในการสอนทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศในยุคดิจิทัล (Information Literacy on MOOC) (ผู้รับผิดชอบ –บทเรียนที่ 6 เรื่องจริยธรรมในการใช้สารสนเทศและเขียน/ตรวจ/แก้ไขบทละคร 1-8)
  • 4.6 โครงการจัดทำเว็บไซต์ “Mahidol Library Shop”(หัวหน้าโครงการ)
  • 4.7 โครงการจัดทำเว็บไซต์ของสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Intranet) (หัวหน้าโครงการ)
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 5.1 คณะกรรมการต่างๆ
   • 5.1.1 เลขานุการและคณะทำงานคณะทำงานฝ่ายวิชาการและกิจกรรมเสวนาวาไรตี้ (คณะทำงานจัดงานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23)
   • 5.1.2 เลขานุการและคณะทำงานควบคุมการประกอบการร้านค้าสวัสดิการ
   • 5.1.3 เลขานุการและคณะทำงานเสริมสร้างความสุขหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
   • 5.1.4 ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทํางานคณะทำงานผลิตรายวิชาออนไลน์ “การเรียนรู้และการรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)”
   • 5.1.5 คณะทํางานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
   • 5.1.6 คณะทํางานโครงการรักการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชมชนศาลายา
   • 5.1.7 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   • 5.1.8 คณะทำงานตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • 5.1.9 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
   • 5.1.10 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(คณะสิ่งแวดล้อม)
   • 5.1.11 คณะทำงานฝ่ายวิชาการและจัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2560
   • 5.1.12 คณะทำงานและเลขานุการพิจารณาจัดซื้อหนังสือและวารสาร(คณะสิ่งแวดล้อม)
   • 5.1.13 คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมพิเศษและทัศนศึกษา (คณะกรรมการจัดงานประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 13)
  • 5.2 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม/การศึกษาดูงาน (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล/คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)
  • 5.3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวโชติกา แจ้งเจริญกิจ

Ms.Chotika Chaengcharoenkit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.ศิลปากร
  chotika.cha@mahidol.ac.th
  i + 14 + 4203

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบดูแลงานธุรการของห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ พิมพ์จดหมายต่าง, หนังสือเข้า-ออก
 2. รับผิดชอบงานเบิกจ่ายพัสดุในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมในส่วนของคณะและหอสมุด
 3. รับผิดชอบดูแลงานบริการ ยืม-คืน,สอนการสืบค้นเบื้องต้น,หาตัวเล่มแก่ผู้ใช้บริการ,บริการ Book Delivery
 4. รับผิดชอบ จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนส่งดำเนินการวิเคราะห์เลขหมู่, พิมพ์สันหนังสือและจัดทำรายชื่อหนังสือก่อนนำ ออกให้บริการ, จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อม และส่งให้ห้องสมุดศูนย์ลำปาง
 5. รับผิดชอบลงทะเบียนรับและตรวจสอบความซ้ำของหนังสือและวารสารที่ได้รับอภินันทนาการ
 6. ปฏิบัติงานลงข้อมูลหนังสือใหม่ประจำเดือนใน fanpage ห้องสมุด เช่น ภาพถ่ายหน้าปกหนังสือ,ข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้น ของหนังสือ
 7. ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมค่าปรับหนังสือเกินกำหนดและทำเอกสารจัดส่งรายงานให้กับหอสมุด
 8. ปฏิบัติงานโครงการจัดทำป้ายประกาศในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์(พิเศษ)บุญชนะ กลั่นคำสอน) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ช่วยปฏิบัติงานโครงการการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ลงฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอัติโนมัติ MULINET Sierra
 10. ช่วยปฏิบัติงานโครงการเผยแพร่ผลงานตำราวิชาการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 11. ช่วยปฏิบัติงานโครงการ Green & Eco Resource’s Alerts
 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann