Menu

ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์

ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์

ประวัติห้องสมุด

พ.ศ. 2500

วันที่ 29 มิถุนายน 2500 มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “คณะเทคนิคการแพทย์” ในมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ เป็นคณบดีท่านแรก (พ.ศ. 2500-2517) และ เริ่มมีห้องอ่านหนังสือขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 35 ตารางเมตร อยู่บริเวณชั้น 2 อาคารเทคนิคการแพทย์ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ บางกอกน้อย ขณะนั้นยังไม่มีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ประจำ

พ.ศ. 2514

ห้องสมุดได้เริ่มมีบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดท่านแรก คือนางสาวรุ่งรังษี กาญจนสุวรรณ และเริ่มมี การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบสากลอย่างกว้างๆ เพราะยังขาดคู่มือปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2515

ห้องสมุดมีบรรณารักษ์คนใหม่คือ นางสาวอรุณรัตน์ เทพผจญชีวิน (พ.ศ. 2530 คือนาง อรุณรัตน์ ภู่อนุสรณ์ชัย) เริ่มมีการจัดซื้อคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการจัดหมวดหมู่หนังสือและการ กำหนดหัวเรื่องหนังสืออย่างมีระบบตามหลักมาตราฐานสากล

พ.ศ. 2524

ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่บริเวณชั้น 4 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ บางกอกน้อย มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร

พ.ศ. 2530

มีมติจากการประชุมคณะกรรมการคณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2530 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2530 ให้ ตั้งชื่อห้องสมุดประจำคณะเทคนิคการแพทย์ว่า ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์และเป็นคณบดีท่านแรก

พ.ศ. 2539

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ห้องสมุดได้พัฒนาการดำเนินงานระบบห้องสมุดใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Automated Library) สามารถเชื่อมโยงกันเป็นข่ายงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างทั่วถึง

พ.ศ. 2546

ห้องสมุดย้ายมาอยู่ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา เพื่อขยายพื้นที่ตามโครงการ “ห้องสมุดและศึกษาด้วยตนเอง” มีพื้นที่ 675 ตารางเมตร

พ.ศ. 2550

คณะเทคนิคการแพทย์ มีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริการของห้องสมุด 2 วิทยาเขต (บางกอกน้อย และ ศาลายา) โดยรวมงานบริการไว้ ณ จุดเดียวที่ชั้น 2 ของอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ส่วน ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ ที่อยู่บริเวณ ชั้น 4 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการหนังสือและวารสารฉบับ ย้อนหลังแบบชั้นปิด

พ.ศ. 2559

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าห้องสมุดใหม่คือ นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ เป็นผู้กำกับดูแล และดำเนินการบริหารจัดการห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งห้องสมุดได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลด้วยตนเองที่ทันสมัย และมีห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม (GROU P STUDY ROOM) สำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และ เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับคณาจารย์ นักศึกษาทั้งชาวไทยและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ มีการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ของห้องสมุดโดยจัดพื้นที่สำหรับนั่งอ่านอย่างสะดวกสบายและเพียงพอ ตลอดจนพื้นที่บางส่วนเป็นมุมสำหรับพักผ่อน (RELEX ZONE) สำหรับนัดพบหรืออ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊คส์ และหนังสือธรรมะ

อ้างอิง : อรุณรัตน์ ภู่อนุสรณ์ชัย.(2530). “ห้องสมุด.” ใน 30 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 66-71. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.

ภารกิจ

ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัย ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาทางด้านเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัญฑิตศึกษา มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต และมีหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นระดับชาติและนานาชาติ และการวิจัยของของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ และบริการให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลภายนอก โดยจำแนกภารกิจของห้องสมุด ดังนี้

 1. ดำเนินงานบริหารห้องสมุดให้ตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโดยการจัดซื้อและได้รับอภินันทนาการ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ทรัพยากรของห้องสมุดประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย สื่อ โสตทัศนวัสดุ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรระดับชาติและระดับ นานานาชาติ
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้พร้อมเพื่อการให้บริการสารสนเทศ และดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด
  • 3.1 ตรวจรับ คัดแยก ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนวัสดุให้พร้อมออกให้บริการ ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศลงใน ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra และนำเข้าฐานข้อมูล OCLC แบบออนไลน์ พร้อมนำ หมายเลขทาง OCLC บันทึกเข้าฐานข้อมูล MULINET เพื่อช่วยให้สืบค้นทรัพยากรห้องสมุดได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการ
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการพื้นฐานและบริการเชิงรุก บริการเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยหลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่
  • 4.1 บริการรับสมัครสมาชิกห้องสมุด
  • 4.2 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  • 4.3 บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery)
  • 4.4 บริการยืมสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา (Interlibrary Loan)
  • 4.5 บริการช่วยค้นคว้าวิจัย (Research Consult)
  • 4.6 บริการนำชมห้องสมุด และแนะนำการใช้ห้องสมุด
  • 4.7 บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (EDDS)
  • 4.8 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
  • 4.9 บริการห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม (GROUP STUDY ROOM)
 5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุด และข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Group line, Group mail, Facebook fan page และเว็บไซด์ของห้องสมุด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมใช้บริการด้านต่างๆ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตรงความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

ผลการดำเนินงานสถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  0-2441-4371-7 ต่อ 2207-2230
  limt@mahidol.ac.th
 http://www.li.mahidol.ac.th/eng//organizechart/LibraryMt.html
   Faculty of Medical Technology Library, Mahidol University

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่โดยรวม 675 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนให้บริการ 550 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน 115 ตารางเมตร
พื้นที่อื่น (ระบุ) 10 ตารางเมตร
จำนวนที่นั่งอ่าน 100 (ที่นั่ง)

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มีจำนวน 2 คน

หัวหน้าห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ

Ms.Kwanruen Kidprasert
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์
MU-SUP รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2557
  kwanruen.kid@mahidol.ac.th
  i + 42 + 2207

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบบริหารจัดการ กำกับ ดูแล การดำเนินงานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ติดต่อประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพิจารณาการจัดซื้อ/ต่ออายุ บอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในรูปแบบของวารสารตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุด และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุด ได้แก่ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่อง ปรับปรุงแก้ไข/โอน ย้าย ระเบียนบรรณานุกรม และระเบียนฉบับ ตามหลักมาตรฐานสากล AACR2 และ MARC21 รวมถึงการนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติให้พร้อมบริการผู้ใช้ห้องสมุด ตลอดจนนำระเบียนบรรณานุกรมเข้าฐานข้อมูล OCLC WorldCat แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม OCLC Connexion Clien
 4. รับผิดชอบกำกับ ดูแล และปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศด้านต่างๆ ที่ให้บริการของห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการบัตรสมาชิกห้องสมุด บริการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. รับผิดชอบแนะนำ พาชมห้องสมุด กรณีมีผู้มาเยี่ยมชม/ดูงานห้องสมุด อาคันตุกะของคณะจากสถาบันการศีกษาทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือจากห้องสมุด
 6. รับผิดชอบโครงการ และ ควบคุมกำกับ ดูแล ช่วยปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. รับผิดชอบประสานงาน รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซด์ของห้องสมุดเพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ให้คำ ปรึกษา แนะนำ และบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้รับบริการภายนอก เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย
 9. กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมใช้บริการด้านต่างๆ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตรงความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางอุบลพันธ์ ขำสาธร

Mrs.Ubonphan Khamsathorn
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  ubonphan.kam@mahidol.ac.th
  i + 42 + 2230

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบริการ
  • 1.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการ ยืม – คืน – จอง ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Library Book Delivery)
  • 1.2 รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถาม และ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้านการสืบค้นสารนิเทศเบื้องต้น รวมทั้งบริการหาตัวเล่มหนังสือ/วารสาร
  • 1.3 รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม (GROUP STUDY ROOM)
  • 1.4 รับผิดชอบและปฏิบัติงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
  • 1.5 รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือและวารสาร
  • 1.6 รับผิดชอบและปฏิบัติงานรวบรวมสถิติงานบริการ
 2. งานวารสาร
  • 2.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ (จัดซื้อด้วยเงินสนับสนุนจากคณะเทคนิคการแพทย์)
  • 2.2 รับผิดชอบและปฏิบัติงานลงทะเบียนวารสาร/นิตยสาร ในระบบ Sierra และ คัดลอกรายชื่อวารสาร/นิตยสาร/จุลสาร ที่ได้รับทั้งหมดลงในโปรแกรม Excel
  • 2.3 จัดเตรียมตัวเล่มวารสาร/นิตยสาร ก่อนออกให้บริการ และนำตัวเล่มออกให้บริการ
  • 2.4 รับผิดชอบและปฏิบัติงานเย็บเล่มวารสาร
  • 2.5 รับผิดชอบและปฏิบัติงานรวบรวมสถิติงานวารสาร
 3. งานอื่นๆ
  • 3.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานธุรการ
  • 3.2 รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann