Menu

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดโภชนาการเนวิน เอส สกิมชอว์)

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดโภชนาการเนวิน เอส สกิมชอว์)

ประวัติห้องสมุด

พ.ศ. 2526ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2529ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศาลายา อย่างสมบูรณ์
พ.ศ. 2552สถาบันโภชนาการได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันโภชนาการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนชื่อจาก ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ เป็น “ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ”
พ.ศ. 2558รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการในขณะนั้น มีดำริให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดและตั้งชื่อว่า “ห้องสมุดโภชนาการ เนวิน เอส สกริมชอว์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สกริม เอส ชอรว์ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันโภชนาการ

หัวหน้าห้องสมุด อดีต – ปัจจุบัน

พ.ศ. 2526-2535นางสาวพรธิดา วิเชียรปัญญา ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
พ.ศ. 2535-2547นางสาวเทพิน จิระคุณเตชะ
พ.ศ. 2548-2560นางสาวสมปอง อ้นเดช
ปัจจุบันนางสาวรุ่งนภา แสงระวี

ภารกิจ

ห้องสมุดโภชนาการ เนวิน เอส สกริมชอว์ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนภาระกิจทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของสถาบันโภชนาการ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย การจัดการศึกษาระดับมหาบัณทิต และบริการวิชาการ นำไปสู่สถาบันวิจัยชั้นนำด้านอาหารและโภชนาการในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น ภาระกิจที่สำคัญของห้องสมุดโภชนาการฯ จึงถูกกำหนดไว้ดังนี้

 1. เป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านอาหารและโภชนาการ
 2. จัดระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น
 3. จัดบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการดำเนินงานสถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดโภชนาการ เนวิน เอส สกริมชอร์)
เลขที่ 25/25 ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  linu@mahidol.ac.th
  0-2800-2380 ต่อ 210
0-2800-2380
 NutritionLibrary MahidolUniversity

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ห้องสมุดทั้งหมด 264 ตารางเมตร

Floor-Pland-NU-Library
Floor-Pland-NU-Library

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันโภชนาการ  มีจำนวน  2  คน
 
 

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

นางสาวรุ่งนภา  แสงระวี

Ms.Rungnapa   Saengrawee

นักเอกสารสนเทศ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559
  rungnapa.srw@mahidol.ac.th
  0-2800-2380 ต่อ 210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบริหาร ควบคุม กำกับ ดูแล ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
  • 1.1 ด้านการดำเนินงานห้องสมุด
   • ควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายหอสมุดและคลังความรู้ฯ และสอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบันโภชนาการ
   • ควบคุม กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรของห้องสมุดสถาบันฯ เพื่อให้บริการของห้องสมุดดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
   • ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตร และตรงกับความต้องการของผู้ใช้
   • จัดทำแผนและผลการดำเนินงานห้องสมุดประจำเดือน/ปี
   • พิจารณาหนังสือราชการและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานห้องสมุด
   • จัดทำสถิติการปฏิบัติงาน/สถิติการดำเนินงานห้องสมุด
   • ประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล /สถาบันฯ / หน่วยงาน ต่าง ๆ /ร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายหนังสือ
   • ประชาสัมพันธ์งานบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด
   • ปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้องสมุดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ทันสมัย
  • 1.2 ด้านงบประมาณ
   • บริหารเงินงบประมาณ/เงินบัณฑิต ประจำปี
   • จัดทำสรุปรายงานค่าปรับหนังสือเกินกำหนด/ส่งเงินค่าปรับให้งานการเงิน หอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 1.3 ด้านบุคลากร
   • มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ/ให้คำปรึกษา/สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
   • ส่งเข้าร่วมประชุม อบรม ศึกษา ดูงาน เข้าร่วมกิจกรรม
   • ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี
  • 1.4 ด้านพัสดุ/ครุภัณฑ์
   • จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ห้องสมุด/ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ
   • เบิกวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงานของห้องสมุด
 2. งานเทคนิคห้องสมุด
  • 2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
   • 2.1.1 การจัดซื้อหนังสือ
    • ตรวจสอบความซ้ำของหนังสือที่มีผู้เสนอแนะจากฐานข้อมูลในระบบ Sierra
    • ติดต่อร้านค้าเพื่อขอใบเสนอราคา
    • จัดทำบันทึกข้ออนุมัติในหลักการเพื่อเสนอซื้อ
    • รับเล่มและตรวจสอบตัวเล่มกับใบส่งของและใบเสนอราคา
    • รวบรวมส่งใบเสนอราคา (Invoice) หนังสือซื้อประจำปีงบประมาณ ให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สร้างระเบียนสั่งซื้อ (Order Record) และตัดยอดเงินในระบบ (Post Order) ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
   • 2.1.2 การรับบริจาค และการแลกเปลี่ยน
    • คัดเลือก/บริจาคสิ่งพิมพ์ที่ได้รับฉบับซ้ำ ให้กับห้องสมุดในสำนักงานเครือข่ายงานบริการ ห้องสมุดต่าง ๆ
    • การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ตาง ๆ กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ
    • รวบรวม/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศบริจาคให้กับห้องสมุดชุมชนต่าง ๆ ตามโครงการเพื่อชุมชน เช่น โรงเรียน วัด หรือ ชุมชนต่าง ๆ
  • 2.2 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
   • สร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสารที่บอกรับ/ได้รับบริจาค ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด อัตโนมัติ Sierra
   • สร้างระเบียนทะเบียนวารสาร (Check in Record) / ลงทะเบียนในระเบียนทะเบียนวารสาร (Check in Card)/ เพิ่มระเบียนฉบับวารสาร (Item Record)ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
   • แก้ไข/ปรับปรุง/ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนบรรณานุกรมวารสาร (Bib. Record) ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอ ัตโนมัติ Sierra
   • เพิ่มรายการวารสารที่มีในห้องสมุด (Holding) ในระเบียนบรรณานุกรมวารสารในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
   • ประสานงาน/ติดตามทวงวารสารกับหอสมุดและคลังความรู้ฯ และตัวแทนจําหน่ายทางOnline/E-mail
  • 2.3 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
   • จัดทำรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่
   • จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ฝ่ายเทคนิคห้องสมุดเพื่อทำการสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ/กำหนดเลขหมู่/กำหนดหัวเรื่อง/ปรับปรุงระเบียน/สร้างระเบียนฉบับหนังสือ
   • จัดทำข้อมูลหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์มาใหม่ประจำเดือน
 3. งานบริการสารสนเทศ
  • บริการให้ยืม/ขอยืม/สำเนาเอกสารในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย(Interlibrary Loan)
  • บริการตอบคําถามช่วยค้นคว้า
  • บริการให้คําปรึกษา/แนะนํา/ช่วยเหลือ/อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
  • บริการปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด/ สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (OPAC) / ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ
  • บริการแนะนํา/นําชมหองสมุด แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้เข้าประชุม /อบรมของสถาบันฯ
  • จดทำรายชื่อวิทยานิพนธ์สําหรับบริการสืบค้นข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็่บไซต์ห้องสมุดสถาบันฯ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
  • ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศมาใหม่/หนังสืออภินันทนาการ/ e-Book ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail, Social media (Facrbook Line) เป็นต้น
 4. งานที่เป็นกิจกรรม/โครงการ/งานตามแผนยุทธศาสตร์
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ
   • คณะกรรมการประจำหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐
   • คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
   • คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ
   • คณะทำงานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
   • คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
   • คณะทำงานพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
   • คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
   • คณะทำงานบริการ Document Delivery (DDS) และ Interlibrary Loan (ILL) ของเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
   • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ
   • เจ้าหน้าที่การเงิน
  • ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฟังบรรยายทางวิชาการ
  • จัดทำเอกสาร ป้ายประกาศ แบบฟอร์มบริการ และสรุปสถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวสุวราภรณ์   มณีศรีขำ

Ms.Suvaraporn   Maneesrikrom

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  suvaraporn.man@mahidol.ac.th
  0-2800-2380 ต่อ 210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ได้แก่ การพิมพ์ระเบียน การต่ออายุบัตรสมาชิก
 2. จัดเตรียมทรัยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อนำออกให้บริการ
 3. ดูแล และซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด
 4. บริการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การยืม-คืน-จอง-ต่ออายุ และทวงหนังสือ เก็บค่าปรับ
 5. จัดเก็บสารสนเทศแต่ละประเภทขึ้นชั้น ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
 6. ช่วยบริการตอบคำถามและค้นหาบทความเอกสาร
 7. ปฏิบัติงานธุรการห้องสมุดสถาบันโภชนาการ รับ – ส่งเอกสารภายใน และภายนอกห้องสมุด
 8. จัดเก็บสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุดตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 10. ดูแลและจัดพื้นที่ของห้องสมุดให้พร้อมต่อการให้บริการตลอดเวลา

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann