Menu

งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ความเป็นมา

ยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2549-2550)

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศ ถึงแม้ว่าสารสนเทศทางวิชาการจะมีให้บริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก แต่จากการสำรวจผลงานวิชาการที่สร้างสรรค์โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ายังมีผลงานทางวิชาการอีกไม่น้อยที่ยังอยู่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆ ทั้งที่จัดเก็บอยู่ที่ตัวเจ้าของผลงานและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถสืบค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่าเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเล็งเห็นความสำคัญของผลงานทางวิชาการที่ปรากฏอยู่นอกเหนือจากฐานข้อมูลออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงนักวิจัยและนักวิชาการทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล อีกทั้งเป็นเครื่องมือสืบค้นหาเอกสารงานวิจัยและผลงานวิชาการฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนสมบูรณ์

การดำเนินโครงการในระยะเริ่มแรกเมื่อ พ.ศ. 2549-2550 โดยมีห้องสมุดคณะ/สถาบันเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 แห่ง* ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยประชากร สำนักหอสมุดได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยหัวหน้าห้องสมุดหรือผู้ประสานงานห้องสมุดคณะ/สถาบัน และผู้ประสานงานประจำคณะ/สถาบัน พร้อม ๆ กับพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Greenstone (URL : http://intranet.li.mahidol/gsdl/index.php) และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถลงรายการด้วยมาตรฐานเมตาดาตา โดยการให้ความรู้และดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเมตาดาตา และเมื่อดำเนินโครงการได้ระยะหนึ่งประสบปัญหาด้าน Server และข้อจำกัดบางประการของโปรแกรมจัดการข้อมูล ใน พ.ศ. 2554 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ Server ใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรม DSpace version 1.6.2

ยุคสอง (พ.ศ. 2551 – ธันวาคม 2555) (กฤษฎาและศศิธร, สัมภาษณ์)

ยุคที่ สอง การดำเนินงานฐานข้อมูลหลายฐานเป็นภาระงานของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก รวมถึงได้ทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลผลงานวิชาการจากโปรแกรม Greenstone มาลงในโปรแกรม DSpace โดยที่ไม่มีเวลาศึกษาผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายโอนและหลังการถ่ายโอนข้อมูล จึงเป็นผลให้ข้อมูลหลายรายการขาดหายไป หลายรายการต้องนำเข้าใหม่โดยบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเปิดให้บริการฐานข้อมูลผ่านอินทราเน็ต (URL : http://mulinet6.li.mahidol.ac.th) ต่อมา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตามคำสั่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๐๔๕.๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการต่อมา

ยุคสาม (ธันวาคม 2555 – 22 เมษายน 2559)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้มีฝ่ายคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ เป็นหัวหน้าฝ่าย มีงานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้ฝ่ายคลังความรู้ มี นางสาวิตรี บุญปาลิต เป็นหัวหน้างาน รับผิดชอบพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะทำงานฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานผ่านการประชุม

การดำเนินงานในยุคที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงตามโครงสร้างการบริหารงาน มีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 คน คือ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วางแผนการปฏิบัติงาน ประชุมคณะทำงาน นำเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของแบบบันทึกข้อมูล ข้อกำหนดการลงรายการ ปรับเพิ่ม Sub-Community ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประสานงาน ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกผู้นำเข้าข้อมูล จัดอบรมการลงรายการในฐานข้อมูล ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานไปตามคณะ/สถาบัน บรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการทำงานนอกเวลาเพื่อเพิ่มยอดนำเข้าข้อมูล ทดลองแนะนำให้เจ้าของผลงานนำเข้าด้วยตัวเอง และได้รับงบประมาณในการปรับเปลี่ยน Server ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บ และสำรองข้อมูล มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วย URL : http:// dspace.li.mahidol.ac.th รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ภายใน (http://intranet.li.mahidol/muir/) ครอบฐานข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายงานสถิติการดำเนินงานรายเดือน ติดตามการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด รายงานผลรายไตรมาส รายปี มีการเตรียมปรับปรุง โปรแกรม DSpace เป็นเวอร์ชั่น 5.4 รวมถึงการแบ่งชุมชน (Community) จากเดิม 6 สาขา เป็นแบ่งตามคณะ สถาบัน

ความเป็นมาในยุค พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) = Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR) อยู่ภายใต้การดำเนินงานของงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ เดิมใช้ชื่อว่าฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการของบุคลากรทุกคณะ / สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดแบ่งชุมชน (Communities) ตามคณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และแบ่งชุมชนย่อยเป็นประเภทเอกสาร โดยใช้โปรแกรม Open Source คือ โปรแกรม DSpace เวอร์ชั่น 5.4

ประเภทของเอกสารในคลังสารสนเทศสถาบันฯ ประกอบด้วยบทความวารสารที่เข้าถึงได้โดยเสรี (Open Access article) บทความวารสารที่ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดทำโดยคณะ/ สถาบัน ผลงานการขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ ตลอดจนหนังสือ /ตำราวิชาการที่แต่งโดยคณาจารย์คณะต่างๆ นำเข้าตามมาตรฐานดับลินคอร์ เมตาดาตา และคู่มือการลงรายการฐานข้อมูล Mahidol-IR ด้วยเมตาดาตา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงคลัง ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากลการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัย Data Seal of Approval (DSA) ตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.datasealofapproval.org

ภารกิจ

SIPOC งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

 1. แสวงหา คัดเลือก รวบรวมงานวิจัย [Flowchart] ผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล [SIPOC] เช่น บทความวารสารที่เข้าถึงได้โดยเสรี (Open Access article) ผลงานการขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน หนังสือ ตำรา เป็นต้น และแหล่งบริการสารสนเทศคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. เตรียมงานวิจัย ผลงานวิชาการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และนำเข้า [Flowchart] คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) [SIPOC] ตามมาตรฐานดับลินคอร์เมตาดาตา 15 เขตข้อมูล (Elements) และนำเข้าแหล่งบริการสารสนเทศคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม WordPress
 3. เผยแพร่งานวิจัย ผลงานวิชาการ บนเว็บไซต์ http://repository.li.mahidol.ac.th แหล่งบริการสารสนเทศคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลบนเว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th/eng//webportal/ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ตามมาตรฐานสากลการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัย DSA (Data Seal of Approval)
 5. จัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ ได้แก่ สถิติการนำเข้าผลงานวิชาการ สถิติการเข้าใช้บริการด้วยโปรแกรม DSpace และ Google Analytic สถิติจำนวนไฟล์ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล แก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์
 7. ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ และบุคลากรจาก World Health Organization South-East Asia Region

ผลการดำเนินงานสถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306
  0-2441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 4 คน

 

หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

นางสาวิตรี  บุญปาลิต

Mrs.Sawitree  Boonpalit

บรรณารักษ์
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.ศิลปากร
นศ.บ. (การผลิตงานประชาสัมพันธ์), มสธ.
MU-SUP รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2555
  sawitree.yam@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ ดูแลการปฏิบัติงานของงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และบุคลากรในกำกับ 2 คน
 2. วางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ (ทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของหอสมุดและมหาวิทยาลัย
 3. ให้บริการสารสนเทศคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) แก่ผู้ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สืบค้นข้อมูลผลงาน และนำข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้า ตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูล [Flowchart] การเชื่อมโยง และปรับแก้ไขข้อมูลทุกรายการในคลังสารสนเทศฯ ให้ถูกต้อง
 4. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และสร้างความร่วมมือกับบุคลากรหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา บุคลากร สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา

Ms.Patthamaporn Chaowanametha

นักเอกสารสนเทศ
ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), ม.ศิลปากร
   atthamaporn.cha@mahidol.ac.th
   0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ สำรวจ รวบรวมข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากหน้าเว็บไซต์ ของคณะ สถาบัน และสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 2. รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลผลงานวิชาการบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ตามมาตรฐานเมตาดาตา ตรวจสอบและเพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล ด้วยโปรแกรม DSpace เผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://repository.li.mahidol.ac.th/ และรายงานผลการนำเข้า
 3. รับผิดชอบจัดทำ ดูแล Web Portal คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th/eng//webportal/ โดยการสำรวจ รวบรวม นำเข้า ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย
 4. รับผิดชอบรวบรวม สรุปสถิติต่างๆ อาทิ สถิติการนำเข้าผลงานวิชาการจำแนกตาม Communities รายเดือน/ไตรมาส/ปี สถิติการเข้าใช้บริการจากโปรแกรม DSpace สถิติจำนวนไฟล์ข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) สถิติการใช้งานคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) จาก Google Analytic โดยประสานงานด้านระบบกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผล
 5. รับผิดชอบบริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) อาทิ ทำแบบสำรวจ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานต่างๆ ของงานเผยแพร่ผลงานวิชาการฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา บุคลากร สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวทิพย์สุดา  วนะวนานนท์

Ms.Thipsuda  Vanavananon

นักเอกสารสนเทศ
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), ม.มหิดล
  thipsuda.van@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

 1. รับผิดชอบ สำรวจ รวบรวม คัดเลือกข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทหนังสือ/ตำราจากหน้าเว็บไซต์ ของคณะ สถาบัน และสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 2. รับผิดชอบรวบรวม คัดเลือกข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทบทความที่เข้าถึงได้โดยเสรี (Open Access article ) จาก BioMed Central ฯลฯ สืบค้นข้อมูล เพื่อนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 3. ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) อาทิ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานต่างๆ ของงานเผยแพร่ผลงานวิชาการฯ ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
 4. ช่วยปฏิบัติงานคัดเลือก และนำเข้าบทความวารสารจากวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล : วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
 5. ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา บุคลากร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นางสาวพิมพิไร  สุพัตร

Ms.Pimpirai  Supat

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บธ.บ.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มสธ.
  pimpirai.sup@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล [Flowchart] ผลงานวิชาการบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ตามมาตรฐานเมตาดาตา ด้วยโปรแกรม DSpace เผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://repository.li.mahidol.ac.th/ และรายงานผลการนำเข้า
 2. รับผิดชอบหนังสือเข้า หนังสือออกในระบบ MUSIS ของงานเผยแพร่ผลงานฯ ร่าง พิมพ์หนังสือราชการโต้ – ตอบ ควบคุมดูแลบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ การแจ้งซ่อม จัดเก็บเอกสารราชการ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 3. ปฏิบัติหน้าที่เตรียมเอกสารก่อนการนำเข้าข้อมูล ได้แก่ สแกนงานวิจัย ผลงานวิชาการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ตกแต่ง บันทึกลายน้ำ ฝังเมตาดาตา
 4. ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน จัดทำรายงานด้วย Google Doc
 5. ช่วยปฏิบัติงานสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวบรวมดาวน์โหลดไฟล์ PDF และสแกนเอกสาร ผลงานวิชาการ ตกแต่ง เตรียมพร้อมนำเข้าฐาน
 6. ช่วยทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann