Menu

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

ภารกิจ

 1. หน่วยสารบรรณ

  บริหารงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของหอสมุดฯ โดยเป็นศูนย์กลางงานสารบรรณ งานจัดการประชุมผู้บริหาร, งานเลขานุการผู้บริหาร และทำหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริการติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกในงานพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยมีเป้าหมายรักษาความลับของข้อมูล / เอกสาร บริหารงานเอกสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันกำหนดเวลา

 2. หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

  รับผิดชอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ควบคุมงบประมาณรายจ่าย /จองงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและการปิดปีงบประมาณการกันเหลื่อมปีงบประมาณ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งรายงานผล จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเอง นอกจากนี้ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้แก่ ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือก/ประเมินเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เสนอข้อกำหนดตำแหน่งชำนาญการ เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี บันทึกการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมในทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) ดำเนินการขอทำบัตรประจำตัว ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ดำเนินการขอเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงาน สรุปสถิติการลาทุกประเภท ออกหนังสือรับรองสถานภาพ จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร ดำเนินการขออนุมัติไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน จัดทำสรุปรายงานการไปปฏิบัติราชการในประเทศและต่างประเทศ จัดทำโครงการสัมมนา / ฝึกอบรมบุคลากรประจำปี จัดทำคำสั่ง / ประกาศ / หนังสือเวียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 3. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  รับผิดชอบบริเวณพื้นที่อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้แก่ งานรักษาความสะอาดอาคาร ดูแลปรับปรุงบริเวณอาคาร ซ่อมแซมอาคาร และงานจัดเตรียมห้องประชุม อีกทั้งรับผิดชอบการควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ จำนวน 2 คัน ให้บริการยานพาหนะตามที่มีผู้ขอ ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ตรวจสอบการใช้รถยนต์และสภาพรถยนต์เป็นประจำ ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี รับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและลิฟต์ส่งของ บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ไฟฟ้า / ประปา และโทรศัพท์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดี

สถานที่ตั้ง

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ มีจำนวน 21 คน

 

itav-depart-staff pic

หัวหน้างานบริหารและธุรการ และรักษาการหัวหน้าหน่วยสารบรรณ

นางสาวจีรนุช ธรณินทร์

Ms.Chiranuch Dhorranintra
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รศ.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2557
  chiranuch.dho@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4235

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรงานบริหารและธุรการ
 2. รับผิดชอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองเอกสาร เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [SIPOC]
 3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร [SIPOC]
 4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการของการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน [SIPOC]
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแลWP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann