Menu

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยศาสตราจารยนายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล ซึ่งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับนางวิภา โกยสุขโข ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อขอจัดตั้งหองสมุดดนตรีขึ้นในอาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ และเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยทางดนตรี และเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทย โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 • พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดพระราชทานนามว่า “ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน” และเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535
 • พ.ศ. 2551 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ทำการปรับปรุงอาคาร “ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์” ย้ายมาอยู่ ณ ชั้น 3 (ฝั่งอาคารใหม่) จวบจนปรับปรุงอาคารเสร็จ ห้องสมุดดนตรีฯ ก็ไม่ได้ย้ายกลับไป เนื่องจากห้องสมุดดนตรีไม่ได้รับการปรับปรุง
 • พ.ศ. 2552 ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลเสียงบางส่วนให้อยู่ในรูปของไฟล์ดิจิทัล และจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ทางURL : http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ ระยะที่ 1 และได้พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการดำเนินงานเข้าเฝ้าเพื่อแสดงผลงาน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 • พ.ศ. 2558 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการต่อเนื่องจากโครงการฯ ระยะที่ 1 เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนพรรษาครบ ๕ รอบ
 • พ.ศ. 2560 ปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้พร้อมใช้งาน และได้ดำเนินโครงการจัดห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ขึ้นใหม่

ภารกิจ

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ทำหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศทางดนตรี ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ทางดนตรี รวมถึงการให้บริการทางเว็บไซต์ของห้องสมุดดนตรีซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น เพลงไทยเดิม หนังสือเสียงเดซี่ และข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการดนตรีไทยอื่น ๆ ดังนี้

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรี โดยการรวบรวม จัดเก็บ เพื่อบริการ ได้แก่
  • แผ่นเสียง (Phonodisc)
  • เทปคาสเซท (Cassette Tape)
  • วิดีทัศน์ (Video)
  • ซีดี (Compact Disc)
  • เลเซอร์ดิสก์ (Laser Disc)
  • โน้ตเพลง (Music Note)

ผลการดำเนินงาน

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

เทปคาสเซ็ท

แผ่นเสียงและเลเซอร์ดิสก์

ห้องเก็บสื่อโสตทัศนวัสดุทางดนตรี

ซีดี

โน้ตเพลง

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์ทางดนตรี

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชื่อเรื่องจำนวน
1เทปคาสเซ็ทเพลงไทย1,0613,160ชื่อ/ตลับ
2เทปคาสเซ็ทเพลงสากล181299ชื่อ/ตลับ
3ซีดีเพลงไทย8531197 
4ซีดีเพลงสากล447506 
5วิดีทัศน์เพลงไทย160373ชื่อ/ม้วน
6วิดีทัศน์เพลงสากล68111ชื่อ/ม้วน
7แผ่นเสียงเพลงไทย353389ชื่อ/แผ่น
8แผ่นเสียงเพลงสากล169227ชื่อ/แผ่น
9เลเซอร์ดิสก์เพลงไทย22ชื่อ/แผ่น
10เลเซอร์ดิสก์เพลงสากล100106ชื่อ/แผ่น
11โน้ตเพลงครูพิมพ์ พวงนาค227361ชื่อ/แผ่น
 รวม3,6216,740 

 

 1. บริการสารสนเทศออนไลน์
  • บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรี ประเภทสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลทางดนตรี โดยสามารถสืบค้นได้ทาง URL : http://www.li.mahidol.ac.th/eng/
  • บริการข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีไทย หนังสือเสียง และอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทาง http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/

 

 1. บริการช่วยการวิจัยทางดนตรีและประชุมกลุ่มย่อย
  • บริการช่วยการวิจัยทางดนตรี
  • บริการสถานที่เพื่อประชุมกลุ่มย่อย

พื้นที่สำหรับนั่งอ่าน วิจัย หรือประชุมกลุ่มย่อย

พื้นที่สำหรับนั่งอ่าน วิจัย หรือประชุมกลุ่มย่อย

ทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรี

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ให้บริการ ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารหอสมุดฯ ภายในห้องอ่านหนังสือสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มุมหนังสือห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

มุมหนังสือห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์ทางดนตรี ให้บริการ ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ บริเวณชั้น 3 อาคารหอสมุดฯ (อาคารเก่า)

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

เทปคาสเซ็ท

แผ่นเสียงและเลเซอร์ดิสก์

ห้องเก็บสื่อโสตทัศนวัสดุทางดนตรี

ซีดี

โน้ตเพลง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 3  อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  0-2800-2680-9 ต่อ 4302
  0-2441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์  มีจำนวน  2  คน

นายทวี  มานะธำรง

Mr.Tawee  Manathumrong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2555
  tawee.man@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4341

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริการห้องหนังสือสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และหนังสือห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 3. ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 4. ปฏิบัติงานรวบรวมสถิติทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรีของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 5. ปฏิบัติงานบริการและนำชมห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 6. ช่วยปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ณ จุดบริการ Research Consult
 7. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนหอสมุดกลาง
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายกฤตวิทย์  ภูมิถาวร

Mr.Kritavit  Pommitavon
นักเอกสารสนเทศ
ดศ.บ.(ดนตรีแจ๊ส), ม.มหิดล
ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา), ม.มหิดล
  kritavit.pom@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4230

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 2. รับผิดชอบพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรี
 3. ปฏิบัติงานรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรีของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ แปลงเป็นไฟล์เสียงดิจิทัล
 4. ให้บริการนักศึกษา นักวิจัย ทางด้านดนตรี
 5. รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องสมุดดนตรีพระเทพรัตน์
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann