Menu

สำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

ภารกิจ

สำนักงานผู้อำนวยการ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน และสนองภารกิจของบุคลากรในด้านต่างๆ ให้มุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกิจของหอสมุดฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่ ประสานงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง ให้การบริหารงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของราชการและมหาวิทยาลัย สำนักงานผู้อำนวยการ แบ่งหน้าที่ตามโครงสร้างเป็น 2 งาน คือ

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานคลังและพัสดุ

โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ บุคลากรปฏิบัติงานหลากหลายเหมาะสมกับความสามารถเฉพาะตัวภายในงานที่ตนเองสังกัด

1. งานบริหารและธุรการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 ภารกิจ คือ

2. งานคลังและพัสดุ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2 ภารกิจ คือ

ผลการดำเนินงาน


บุคลากร

บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ มีจำนวน 29 คน
 
itav-depart-staff pic

เลขานุการหอสมุดและคลังความรู้ฯ

นางจิตาภา สัจจโสภณ

Mrs.Jitapa Sajjasophon

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-EDP รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2548
การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2551
  jitapa.saj@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4219

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 28 คน
 2. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานผู้อำนวยการ ให้ได้งานตามเป้าหมาย และถูกต้องตาม กฎ ระเบียบที่กำหนด
 3. ตรวจสอบงาน มอบหมาย สั่งการ และควบคุมการทำงานของบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ
 4. วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับนโยบายของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 5. จัดวางภาระหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้และความสามารถ
 6. กำกับดูแล การจัดทำงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงานเป็นสำคัญ มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และเพียงพอต่อภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
 7. กำกับดูแล การให้บริการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของส่วนงาน
 8. กำกับดูแล การบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง ด้วยระบบกลไกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเกิดความคุ้มค่า และการประหยัดเป็นสำคัญ
 9. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 10. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หัวหน้างานและบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ ร่วมทั้งประสานงานด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานและบุคลากรภายนอก
 11. ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสายการบังคับบัญชา
 12. ศึกษาค้นคว้า หาวิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงงาน

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแลWP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann