หอสมุดกลาง

ประวัติห้องสมุด

หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล ยกฐานะกองห้องสมุด ที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ให้เป็นสำนักหอสมุด เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2529 (จากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2529 เล่ม 103 ตอนที่ 140 ฉบับพิเศษ หน้า 20) จากการรวมห้องสมุดคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 17 แห่ง มีการแบ่งงานเป็นการภายในออกเป็นสำนักงานผู้อำนวนการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายวารสาร ฝ่ายบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีนางสาวอุไรวรรณ วิพุทธิกุล เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการ ต่อมาสำนักหอสมุดมีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในอีกครั้ง ฝ่ายบริการเปลี่ยนชื่อเป็น ‘หอสมุดกลาง’ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหอสมุดกลางคนแรก คือ นางสาวอุไรวรรณ วิพุทธิกุล

 • พ.ศ. 2547 - กันยายน พ.ศ. 2552 หัวหน้าหอสมุดกลาง คือ นางสาวอัปสร วิตตินานนท์
 • พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555 หัวหน้าหอสมุดกลาง คือ นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ
 • พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี รักษาการหัวหน้าหอสมุดกลาง
 • พ.ศ. 2557 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 หัวหน้าหอสมุดกลาง คือ นางศศินาฎ ศรีคง
 • 4 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าหอสมุดกลาง คือ นางกัญจนพร ทับทิมเทศ

ภารกิจ

มีภารกิจหลัก คือ ให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

1. งานบริการวิชาการ

บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือตำราวิชาการ หนังสือสำรอง วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการต่างๆ วารสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รวมทั้งแนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีบริการในหอสมุดกลาง

 • งานตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่
 • งานทำบรรณานิทัศน์แนะนำหนังสือใหม่ [SIPOC]
 • งานจัดแสดงหนังสือมาใหม่
 • บริการมุมหนังสือเฉพาะด้าน
 • งานดูแลความเรียบร้อยของห้องอ่าน
 • งานบริการทรัพยากรสารสนเทศในชั้นปิด
 • งานจัดเก็บและอ่านชั้นทรัพยากรสารสนเทศ
 • งานดูแลรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดเล็กน้อย
 • งานรวบรวมหนังสือที่ชำรุดมากส่งงานพัฒนาทรัพยากรฯ เพื่อส่งร้านซ่อม
 • งานจัดเก็บสถิติงานบริการและการใช้ทรัพยากรภายในของแต่ละห้องอ่าน [SIPOC] + [SIPOC]

2. งานบริการยืมคืน

บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือตำราวิชาการ งานบริการยืมคืนประกอบไปด้วยงานทะเบียนสมาชิกห้องสมุด งานบริการยืมคืนหนังสือ จองหนังสือ และบริการหนังสือสำรอง

 • บริการรับสมัคร/สร้างระเบียนสมาชิก [SIPOC]
 • บริการออกบัตรสมาชิก (กรณีไม่มีบัตรผ่านเข้า-ออก หรือ บาร์โค้ดบัตรนักศึกษาชำรุด)
 • บริการต่ออายุสมาชิก [SIPOC]
 • บริการให้ยืมหนังสือ [SIPOC]
 • บริการรับคืนหนังสือ [SIPOC]
 • บริการต่ออายุการยืมหนังสือ [SIPOC]
 • บริการจองหนังสือ [SIPOC]
 • บริการหนังสือสำรอง
 • งานทวงหนังสือค้างส่ง
 • งานรับแจ้งหนังสือหาย/ชำรุด [SIPOC]
 • งานรวบรวมค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมส่งงานการเงิน [SIPOC]

3. งานบริการสารนิเทศ

การให้บริการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลทรัพยากรฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อม สาระสังเขป และข้อมูลฉบับเต็ม รวมทั้งให้บริการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดำเนินการฝึกอบรมและแนะนำการใช้และการสืบค้นสารนิเทศเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆด้วยตนเอง

 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์
 • บริการแนะนำการสืบค้นสารนิเทศ
 • บริการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์
 • งานจัดเก็บเงินและรวบรวมส่งเงินค่าบริการวิชาการ

4. บริการพิเศษ

การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ บริการถ่ายสำเนาเอกสาร

 • บริการขอยืม-ให้ยืมหนังสือผ่านบริการ Mahidol Book Delivery [SIPOC] + [SIPOC]
 • บริการรับคืน-ส่งคืนหนังสือผ่านบริการ Mahidol Book Delivery [SIPOC] + [SIPOC]
 • บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล [SIPOC]
 • • บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลผ่าน WorldShare [SIPOC]
 • งานบริการขอบทความวารสาร WHO EDDS/ SEARO EDDS [SIPOC]
 • บริการเอกสาร Mahidol EDDS
 • บริการสำเนาเอกสารจากห้องสมุดในประเทศ
 • บริการสำเนาเอกสารจากห้องสมุดต่างประเทศ
 • บริการสำเนาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการกำหนด Account ID โปรแกรม Turnitin [SIPOC]
 • บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 • บริการแนะนำการทำวิจัย (Research Consult)
 • ดูแลระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ Circulation Module
 • ดูแลงานบริการยืม-คืน ห้องสมุดในเครือข่าย
 • ดูแลบริการห้องศึกษารายกลุ่ม
 • ดูแลบริการห้องละหมาด
 • ดูแลมุมสบาย ได้สาระ ด้าน Research Consult
 • ดูแลมุมสบาย ด้านลาน Mahidol Court

5. บริการฝึกอบรมและนำชมห้องสมุด
 • บริการฝึกอบรมการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์
 • บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (EndNote)
 • อบรมการตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 • งานปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่
 • ฝึกอบรมงานบริการแก่นักศึกษาและบุคลากรใหม่
 • นำชมห้องสมุดแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก
6. งานให้บริการข้อมูลสื่อดนตรีไทยผ่านระบบออนไลน์
 • ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้งพื้นที่รับผิดชอบ


บุคลากร

บุคลากรหอสมุดกลาง มีจำนวน 10 คน

cl Staff

หัวหน้าหอสมุดกลาง

li_rv

นางกัญจนพร ทับทิมเทศ
Mrs.Kanchanaporn Tubtimtes
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.รามคำแหง
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์
MU-SUP รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
 kanchanaporn.tub@mahidol.ac.th
 i+24+4265

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับ/ดูแล/บริหารภารกิจงานบริการของหอสมุดกลาง
 2. รับผิดชอบดูแลระบบงาน Circulation Module
 3. รับผิดชอบดูแลบริการยืม-คืนทรัพยากรของหอสมุดกลางและห้องสมุดอื่นในเครือข่ายบริการ
 4. ปฏิบัติงานดูแล/ปฏิบัติงานบริการยืม-คืนหนังสือ Book Delivery
 5. ปฏิบัติงานแนะนำการใช้บริการของห้องสมุด
 6. ปฏิบัติงานบริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า
 7. ปฏิบัติงานดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของหอสมุดกลาง
 8. ช่วยปฏิบัติงานบริการงานยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)
 9. ช่วยปฏิบัติงานแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 10. ช่วยปฏิบัติงานดูแลบริการวารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์
 11. ช่วยปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
 12. ช่วยปฏิบัติงานจุด Research Consult
 13. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานบริการยืม-คืนนอกเวลาทำการ
  • ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดกลางและหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ฝึกงานบริการห้องสมุดแก่นักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

li_tawee

นายทวี มานะธำรง
Mr.Tawee Manatinrong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2555
 tawee.man@mahidol.ac.th
 i+24+4302

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานบริการห้องหนังสือสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และหนังสือห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 3. ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 4. ปฏิบัติงานรวบรวมสถิติทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรีของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 5. ปฏิบัติงานบริการและนำชมห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 6. ช่วยปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ณ จุดบริการ Research Consult
 7. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนหอสมุดกลาง
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายศิรชีพ ขอนดอก
Mr.Siracheep Khondok
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), มสธ.
 siracheep.kho@mahidol.ac.th
 i+24+4227

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานบริการระหว่างห้องสมุด
 2. รับผิดชอบงาน ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote)
 3. รับผิดชอบ ฝึกอบรมและสอนการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่ มหาวิทยาลัยบอกรับ
 4. รับผิดชอบงานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Research Consult)
 5. ปฏิบัติงานสืบค้น รวบรวมบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็มตามหัวเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ
 6. ปฏิบัติงานจัดทำสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดรายชั่วโมง รายเดือน
 7. ฝึกงานบริการห้องสมุดแก่นักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ
 8. ช่วยปฏิบัติงานนำชมห้องสมุดแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลต่างๆ
 9. ช่วยปฏิบัติงานปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานฝ่ายบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  • ดูแลการทำ e-theses
  • ดำเนินโครงการมุมสบาย ด้าน Research Consult
  • ดูแลการสร้างบาร์โค้ดสมาชิก
  • ดำเนินงานโครงการยืมปีนี้คืนปีหน้า

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ
M.L.Ratikorn Varavudhi
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ. (ประมง), ม.เกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 ratikorn.var@mahidol.ac.th
 i+24+4300

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบดูแลบริการสิ่งพิมพ์ห้องหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. รับผิดชอบบริการห้องศึกษารายกลุ่ม
 3. รับผิดชอบบริการสารสนเทศ
 4. รับผิดชอบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของหอสมุดกลาง
 5. รับผิดชอบจัดทำนิทรรศการหมุนเวียนในวันสำคัญต่างๆ
 6. รับผิดชอบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริการของหอสมุดกลาง
 7. ปฏิบัติงานบริการฝึกอบรมและนำชมห้องสมุด
 8. ปฏิบัติงานวิทยากรอบรมการตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความ (Turnitin)
 9. ปฏิบัติงานบริการและตอบคำถามการตรวจผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความ (Turnitin)
 10. ช่วยปฏิบัติงานอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 11. ช่วยปฏิบัติงานอบรมการใช้โปรแกรมช่วยจัดการบรรณานุกรม (EndNote)
 12. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 13. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานโครงการรักการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนศาลายา
  • คณะทำงานศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • คณะทำงานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
  • คณะทำงานผลิตรายวิชาออนไลน์ "การเรียนรู้และการรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)"
  • โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2559

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวจินตนา แย้มขจร
Ms.Jintana Yamkajorn
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), มสธ.
 jintana.yam@mahidol.ac.th
 i+24+4268

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานบริการวิทยานิพนธ์
 2. รับผิดชอบงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด Mahidol Book Delivery
 3. ปฎิบัติงานรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานบริการห้องสมุดนอกเวลาทำการ
 4. ปฎิบัติงานเอกสารธุรการหอสมุดกลาง
 5. ปฎิบัติงานดูแล/จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศมุมหนังสือพิเศษต่างๆ
 6. ปฎิบัติงานเตรียมแบบฟอร์มบริการต่างๆของเคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก
 7. ช่วยปฏิบัติงานบริการให้ยืมตามคำขอบริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่าย Mahidol Book Delivery
 8. ช่วยปฏิบัติงานบันทึกระเบียนสมาชิกห้องสมุด
 9. ช่วยปฏิบัติงานบริการแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด
 10. ช่วยปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเบื้องต้น
 11. ช่วยปฏิบัติงานอ่านและจัดเรียงความถูกต้องทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหมู่
 12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ปรับปรุงภูมิทัศน์หอสมุดกลาง
  • งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้บนดาดฟ้า
  • เป็นกรรมการคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ร่วมโครงการ มุมประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ร่วมโครงการมุมพักผ่อนด้าน Research Consult

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาววนิดา จิระเดชากร
Ms.Wanida Jiradechakorn
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บช.บ. (การบัญชี), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 wanida.jir@mahidol.ac.th
 i+24+4225

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานบริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบงานยืมระหว่างห้องสมุด
 3. รับผิดชอบงานติดตามหนังสือค้างส่ง
 4. ปฏิบัติงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
 5. ช่วยปฏิบัติงานดูแลการจัดเก็บเงิน
 6. ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
 7. ช่วยปฏิบัติงานบริการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
 8. ช่วยปฏิบัติงานเวรบริการประจำห้องอ่าน
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นกรรมการสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เป็นกรรมการคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • เป็นกรรมการคณะทำงานเสริมสร้างความสุขหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • เป็นคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมงาน Mahidol Library Open House ประจำปี 2559
  • เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ ประจำปี 2559
  • ร่วมโครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนปี 6
  • ผู้ดำเนินโครงการมุมสบาย สบาย สไตล์หอสมุดฯ ด้านลานมหิดล (Mahidol Court) อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางปิยวรรณ บุญนิมิ
Mrs.Piyawan Boonnimi
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บธ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์), มร.สวนสุนันทา
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), มสธ.
 piyawan.bun@mahidol.ac.th
 i+24+4264

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิกห้องสมุด
 2. รับผิดชอบงานบริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 3. ปฏิบัติงานดูแลการจัดเก็บเงิน
 4. ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
 5. ช่วยปฏิบัติงานรับคืนหนังสือตู้ Library Book Return
 6. ช่วยปฏิบัติงานเวรบริการประจำห้องอ่าน
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมงาน Mahidol Library Open House ประจำปี 2559
  • รวมทำโครงการมุมสบาย สบาย สไตล์หอสมุดฯ ด้านลานมหิดล (Mahidol Court) อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางวิชาดา บุญจันทร์กุล
Mrs.Vichada Boonjankul
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), มสธ.
 vichada.boo@mahidol.ac.th
 i+24+4340

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานบริการห้องอ่านสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 2. รับผิดชอบงานบริการให้ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (MU Book Delivery Services)
 3. รับผิดชอบงานตรวจรับหนังสือใหม่สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 4. ปฏิบัติงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นประจำวัน
 5. ปฏิบัติงานรวบรวมสถิติงานประจำที่ไม่มีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติทุกห้องอ่านประจำแต่ละเดือน
 6. ปฏิบัติงานดูแลชั้นหนังสือระบบปิดซึ่งเป็นที่เก็บหนังสือสภาพเก่า/ฉบับซ้ำ
 7. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด
 8. ช่วยปฏิบัติงานสำรองเคาน์เตอร์ห้องอ่านชั้น 2
 9. ช่วยปฏิบัติงานบริการห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 10. ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
  • โครงการแผนผังเลขเรียกหนังสือทั่วไปภาษาไทย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางวรัทยา ศรีบัวทอง
Mrs.Warattaya Sribuathong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), มสธ.
 warattaya.sri@mahidol.ac.th
 i+24+4265

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 2. รับผิดชอบงานบริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 3. รับผิดชอบงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
 4. ช่วยปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยของห้องอ่านชั้น 1
 5. ช่วยงานบริการแบบยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)
 6. อ่านชั้นหนังสือประจำปี
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นกรรมการถือกุญแจตู้เซฟเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
  • เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินการประชุมวิชาการหอสมุดฯ
  • ร่วมโครงการ มุมประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ร่วมโครงการ โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2559
  • โครงการศึกษาการใช้วารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ของหอสมุดกลาง

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวปัทมา ปานมีทรัพย์
Ms.Pattama Panmeesap
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บธ.บ.(การจัดการ), ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 pattama.pam@mahidol.ac.th
 i+24+4301

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริการห้องอ่านสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ การแพทย์
 2. รับผิดชอบการตรวจรับหนังสือใหม่สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. ปฏิบัติงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นประจำวัน
 4. ปฏิบัติงานบริการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
 5. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด
 6. ช่วยปฏิบัติงานให้ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (MU Book Delivery Services)
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • สแกนปกหนังสือใหม่ เพื่อรอส่งจัดทำบรรณนิทัศน์ขึ้นเว็บ และ Face Book
  • เป็นคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมงาน Mahidol Library Open House ประจำปี 2559
  • บริการหยิบสื่อโสตทัศนวัสดุจากงานเทคโนโลยีห้องสมุด และสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นปิด
  • ร่วมดำเนินการจัดงานวันเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

ข้อมูล : กัญจนพร ทับทิมเทศ
ปรับปรุง : 18 มี.ค. 2560