ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ประวัติห้องสมุด

ปี 2517

เกิดขึ้นมาพร้อมกับ “โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมอาเซียอาคเนย์” เมื่อปี 2517 โดยมีพื้นที่ชั้นหนังสือรวมอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ทำการของโครงการฯ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

ปี 2524

โครงการฯ ได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบัน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2524 ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล มีชื่อเป็นทางการว่า “สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท"

ปี 2526

ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นเพียงห้องอ่านหนังสือขนาดเล็ก

ปี 2528

เริ่มปรับเปลี่ยนระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล และได้มีบริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทำให้งานบริการของห้องสมุดพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ภายใต้กรอบการบริหารงานของสถาบันฯ โดยมีบรรณารักษ์ประจำคนแรก คือ นางสาวมารศรี สอนมั่น การจัดหาสิ่งพิมพ์ในช่วงระยะเริ่มแรก – ปี 2531 มุ่งเน้นจัดหาในสาขาภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่เปิดการเรียนการสอน และการวิจัยในขณะนั้น

ปี 2529

โอนย้ายไปสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิด พ.ศ. 2530 โดยให้มีการดำเนินงานที่เป็นรูปแบบในมาตรฐานเดียวกัน และใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

ปี 2532

ตั้งแต่ปี 2532 ห้องสมุดขยายการจัดหาสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยของสถาบันฯ ที่เพิ่มขึ้น เช่น สาขาวัฒนธรรมศึกษา สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา และสาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา

ปี 2535

ย้ายที่ทำการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปี 2542

ปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินงานห้องสมุดเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตได้ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และเริ่มให้บริการยืม-คืน ด้วยระบบ Barcode และในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2542 ห้องสมุดได้ย้ายที่ทำการถาวรมาอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ณ ปัจจุบัน

ปี 2552

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย” ตามชื่อสถาบันที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่หัวหน้าห้องสมุด

 1. นางสาวมารศรี สอนมั่น         พ.ย. 2527 - มี.ค. 2547
 2. นางทิพวรรณ อินทมหันต์      มี.ค. 2547 – ต.ค. 2547
 3. นางสาวเทพิน จิรคุณเตชะ     ต.ค. 2547 – ก.พ. 2557
 4. นางกาญจน์ศิริ พูนทอง         ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน

ภารกิจ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นห้องสมุดที่ให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์รวมไปถึงอินเดียและจีน ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยแก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในสาขาภาษาศาสตร์ สาขาพหุวัฒนธรรม สาขาวัฒนธรรมศึกษา สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต รวมถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนให้บริการแก่คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป โดยสามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุดมีภารกิจที่สำคัญคือ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมเพื่อการบริการ
  • 3.1 ตรวจรับ คัดแยก ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติSierra และนำเข้าฐานข้อมูล OCLC แบบออนไลน์ พร้อมนำหมายเลขทาง OCLC บันทึกเข้าฐานข้อมูล MULINET
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารห้องสมุดและข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Group line, Group mail, Facebook fan page เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการใช้บริการและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ตรงความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน (ต.ค 59 - มิ.ย 60)

สถิติการดำเนินงาน ปี 2557 – 2560

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง


พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่โดยรวม           201.6 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนให้บริการ  151.2 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน  50.4 ตารางเมตร
จำนวนที่นั่งอ่าน         28 ที่นั่ง
FloorPlanLC
DescriptFloorPlanLC

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีจำนวน 2 คน

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

นางกาญจน์ศิริ พูนทอง
Mrs.Kansiri Phoonthong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2555
MU-EDP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
 kansiri.pho@mahidol.ac.th
 i + 18 + 3102

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และสำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการสร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ ลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ตลอดจนนำเข้าฐานข้อมูล OCLC WorldCat ด้วยโปรแกรม OCLC Connexion Client
 5. รับผิดชอบการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
 6. รับผิดชอบงานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด/นำชม /ปฐมนิเทศ
 7. กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
 8. กำกับ ดูแล และช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนของห้องสมุด

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวนัทธมน ขุนพรหม
Ms.Natthamon Khunphom
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), มร.สวนดุสิต
 natthamon.khu@mahidol.ac.th
 i + 18 + 3103

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการ
  • 1.1 งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
  • 1.2 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (ตลอดจนการจอง ต่ออายุ ทวงหนังสือ เก็บค่าปรับเกินกำหนดส่ง)
  • 1.3 ระเบียนสมาชิกห้องสมุดและการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
  • 1.4 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น
  • 1.5 ซ่อมแซมทรัพยากรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
  • 1.6 จัดเก็บสถิติงานบริการ
  • 1.7 จัดพื้นที่ของห้องสมุดให้พร้อมต่อการให้บริการ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานธุรการห้องสมุด
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการชั้นหนังสือเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 4. งานเทคนิคห้องสมุด
  • 4.1 ปฏิบัติงานลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ประทับตรา ติดแถบแม่เหล็ก
  • 4.2 ปฏิบัติงานเตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
  • 4.3 ช่วยปฏิบัติงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
  • 4.4 ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบความซ้ำทรัพยากรสารสนเทศ และเพิ่มระเบียนฉบับลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
 5. ร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]