ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ภายหลังที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2509 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม” ห้องสมุดในขณะนั้นมีฐานะเป็นห้องสมุดศูนย์วิจัยประชากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย ในสาขาวิชาประชากรศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม” เมื่อศูนย์วิจัยประชากรได้รับการสถาปนาเป็น “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ๆ หนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส ยามะรัต ทำหน้าที่กำกับ ดูแล บริหารงานของสถาบันฯ เรื่อยมาจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 จากนั้น ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ ได้เป็นรักษาการผู้อำนวยการฯ ต่อมา จนกระทั่งได้รับแต่งแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ คนแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2518

 

ต่อมาห้องสมุดสถาบันฯ ได้โอนมาสังกัดสำนักหอสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 (สำนักหอสมุด เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2552) และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2526 ถึง วันที่ 1พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันห้องสมุดได้ย้ายที่ทำการใหม่ และเปิดให้บริการ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 มีพื้นที่ให้บริการ 355.52 ตารางเมตร เป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัย สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้ทุกทิศทาง เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ โดยจัดพื้นที่สำหรับนั่งอ่านอย่างสะดวกสบาย และเพียงพอสำหรับให้บริการ โดยมีบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด ทำหน้าที่ให้บริการ ดังนี้ นางสาวสำรวย บุญท้าว (บรรณารักษ์คนแรก) นางสรรค์สิริ ชูเลิศติยะวงศ์ นางสาวศุลีพร ช่วยชูวงศ์ และ นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์ เป็นบรรณารักษ์คนปัจจุบัน

ภารกิจ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดเป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านประชากรและสังคม (Special Library) ที่มีความทันสมัย สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้ทุกทิศทาง เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า เป็นแหล่งเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นศูนย์สารสนเทศที่มีทรัพยากรและสารสนเทศด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมสมบูรณ์ เพื่อให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม พัฒนาการให้บริการสารสนเทศเชิงรุกเพื่อเป็นแหล่งความรู้ และแหล่งอ้างอิง โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด ห้องสมุดมีภารกิจที่สำคัญ คือ

 1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางด้านประชากรและสังคม
 2. ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเก็บ รวมรวมตำรา สำหรับการค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาประชากรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัว และสังคม กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 3 เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มที่ 4 ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ กลุ่มที่ 5 การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงานข้ามชาติ กลุ่มที่ 6 ประเด็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันฯ ทรัพยากรของห้องสมุดประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการในวารสารประชากรและสังคม จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรระดับชาติและระดับนานานาชาติ

 3. ให้บริการสารสนเทศทางด้านประชากรและสังคมอย่างรวดเร็วโดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ
 4. ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย ตลอดจนให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก โดยอำนวยความสะดวก และให้บริการอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองกับความต้องการสำหรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย

  ห้องสมุดมีบริการพื้นฐาน และบริการเชิงรุก หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดต่างวิทยาเขต (Mahidol Book Delivery) บริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Interlibrary Loan) บริการปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการนำชมห้องสมุด บริการแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการจองหนังสือ บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง บริการสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ บริการดรรชนีบทความวารสาร บริการจัดทำรายการบรรณานุกรมเอกสารสถาบันฯ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง บริการที่นั่งอ่านรายบุคคลและรายกลุ่ม บริการแจ้งรายชื่อทรัพยากรใหม่ประจำเดือนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ บริการมุมหนังสือผ่อนคลาย การจัดชั้นแสดงหนังสือ วารสาร ในวาระสำคัญต่างๆ และ เอกสารที่เป็นผลงานทางวิชาการของสถาบันฯ บริการแนะนำแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านประชากรและสังคมทางหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตรงความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตอบสนองความต้องการด้วยความพึงพอใจ

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(รายเดือน) ปี 2560
โครงการที่รับผิดชอบ
ปี 2560
สถิติการดำเนินงาน
ปี 2557 - 2559
ปี 2558 - 2560
รายชื่อทรัพยากรใหม่
(รายเดือน) ปี 2557-2560สถานที่ตั้ง


เวลาทำการ

  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ


พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่โดยรวม 373.54 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนให้บริการ 355.52 ตารางเมตร
จำนวนที่นั่งอ่าน 40 ที่นั่ง
พื้นที่รับผิดชอบ ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 2 คน

LIPR Staff

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์
Ms.Penpimon Kongmon
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) ม.ขอนแก่น
อม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2554
MU-EDP รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2556
 penpimon.kho@mahidol.ac.th
 i + 17 + 226, 227

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • 1. บริหาร ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานห้องสมุด
 • 1.1 ด้านการดำเนินงานห้องสมุด
  • - ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานของห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายหอสมุดและคลังความรู้ฯ และสอดคล้องกับการ ดำเนินงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  • - ควบคุม กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรของห้องสมุดสถาบันฯ เพื่อให้บริการของห้องสมุดดำเนินไปอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  • - ควบคุม ดูแล และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตร และตรงกับความต้องการของผู้ใช้
  • - จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประจำเดือน/ประจำปี
  • - พิจารณาหนังสือราชการและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานห้องสมุด
  • - จัดทำบันทึกขออนุมัติในหลักการการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้กับบุคลากรห้องสมุด
  • - เป็นกรรมการในคณะทำงาน/คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานห้องสมุดและสถาบันฯ
  • - ประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันฯ/หน่วยงานต่าง ๆ/ร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายหนังสือ
  • - ประชาสัมพันธ์ งานบริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด
  • - ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ทันสมัย
 • 1.2 ด้านงบประมาณ
  • - บริหารเงินงบประมาณ/เงินบัณฑิต/เงินรายได้ประจำปี
  • - จัดทำรายงานค่าปรับหนังสือเกินกำหนด ให้กับงานการเงิน หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 • 1.3 ด้านบุคลากร
  • - บริหารงานบุคคล/ส่งไปเข้าร่วมอบรม กิจกรรม ฟังบรรยายทางวิชาการ ต่างๆ
  • - มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • - ประชุมบุคลากรห้องสมุดเพื่อทราบปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานประจำเดือน
  • - ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุดประจำปี
  • - ให้คำปรึกษา/แนะนำ/สอนงาน
 • 1.4 ด้านพัสดุ/ครุภัณฑ์
  • - จัดทำคำขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ห้องสมุด/แผนความต้องการครุภัณฑ์ห้องสมุดประจำปี
  • - ตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันฯ
  • - ควบคุมการเบิกวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงานของห้องสมุด
 • 1.5 การรวบรวมสถิติต่างๆ
  • - สถิติการปฏิบัติงานประจำเดือน/ประจำปีของห้องสมุด
  • - สถิติข้อมูลงานบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด และสถาบันฯ
  • - สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด/บริการวิชาการประจำเดือน
  • - สถิติทรัพยากรที่มีการยืมในห้องสมุดประจำเดือน
  • - สถิติการใช้ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดประจำเดือน
  • - สถิติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประจำเดือน
  • - สถิติการยืม– คืนหนังสือ ระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
  • - สถิติทรัพยากรสารนิเทศที่ได้รับอภินันทนาการ
  • - สถิติการบริจาคหนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์/สื่อการศึกษาประจำเดือน
  • - สถิติการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารห้องสมุดประจำเดือน
 • 2. รับผิดชอบงานเทคนิคห้องสมุด
 • 2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • 2.1.1 การจัดซื้อหนังสือ
  • - ตรวจสอบความซ้ำของหนังสือที่มีผู้เสนอแนะจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • - ติดต่อร้านค้าเพื่อขอใบเสนอราคา
  • - จัดทำบันทึกขออนุมัติในหลักการเพื่อเสนอซื้อ
  • - รับเล่มและตรวจสอบตัวเล่มกับใบส่งของและใบเสนอราคา
  • - รวบรวมส่งใบเสนอราคา (Invoice) หนังสือซื้อประจำปีงบประมาณ ให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรฯ สร้างระเบียนสั่งซื้อ (Order Record) และตัดยอดเงินในระบบ (Post Order) ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
 • 2.1.2 การรับบริจาค และการแลกเปลี่ยน
  • - คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบันฯ
  • - การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ
  • - รวบรวม/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศบริจาคให้กับห้องสมุดชุมชนต่าง ๆ ตามโครงการเพื่อชุมชน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน/วัด/ชุมชนต่าง ๆ
 • 2.2 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
  • - คัดเลือกวารสาร/จดหมายข่าว ที่ได้รับบริจาคให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบันฯ
  • - สร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสาร (Bibliographic Record) ที่บอกรับและได้รับบริจาค/สร้างระเบียนทะเบียนวารสาร (Check in Record)/ลงทะเบียนในระเบียนทะเบียนวารสาร (Check in Card)/เพิ่มระเบียนฉบับวารสาร (Item Record)/เพิ่มรายการวารสารที่มีในห้องสมุด (Holding) ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • - ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไข/ปรับปรุง/ระเบียนบรรณานุกรมวารสาร (Bib. Record) ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • - ประสานงาน/ติดตาม/ทวงวารสารกับหอสมุดและคลังความรู้ฯ และตัวแทนจำหน่ายทาง Online/E-mail
  • - จัดทำรายการดรรชนีวารสาร ภ.ไทย/กำหนดหัวเรื่อง/ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไข/ปรับปรุง
 • 2.3 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • - ตรวจสอบความซ้ำทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับจากการจัดซื้อ/ได้รับบริจาคจากห้องสมุด หน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • - สร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อ/หนังสือบริจาค (Bibliographic Record)/สร้างระเบียนฉบับหนังสือ (Item Record)/วิเคราะห์หมวดหมู่/วิเคราะห์หัวเรื่อง ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • - ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไข/ปรับปรุง ระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  • - จัดทำรายชื่อหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ซีดีรอมใหม่ประจำเดือน
  • - รวบรวมและบันทึกผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (Mahidol-IR) ด้วยโปรแกรม Dspace
 • 3. ควบคุม กำกับ ดูแล งานบริการสารสนเทศห้องสมุด
 • 3.1 ปฏิบัติงานบริการสารสนเทศห้องสมุด
  • - บริการปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด/ สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (OPAC) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันฯ
  • - บริการเยี่ยมชม นำชมห้องสมุด แก่นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงาน ต่างๆ
  • - บริการสืบค้นสารนิเทศ บทความวารสารฉบับเต็ม (Fulltext) จากฐานข้อมูลห้องสมุด/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ และแจ้งผู้ใช้ทาง e-mail
  • - บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรม (Cataloging in Publication Data-CIP) เอกสารทางวิชาการของสถาบันฯ
  • - บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า/ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ช่วยเหลือ/อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
  • - จัดทำรายการบรรณานุกรมบทความของคณาจารย์/นักวิจัย โดยใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote
  • - หาค่า Impact Factor/ค่า Quartile สาขาสังคมศาสตร์ ผลงานวิชาการของอาจารย์สถาบันฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในสาขาสังคมศาสตร์
  • - จัดทำบทความลงในคอลัมน์ “นานาสาระจากห้องสมุด” เพื่อเผยแพร่ใน “จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา” ของสถาบันฯ
  • - จัดทำ Cited ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันฯ จากฐานข้อมูล Web of Science, SCOPUS
  • - ทำ Review File ข้อมูลการดำเนินงานบริการ/สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด
  • - ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อหนังสือ/วารสาร/วิทยานิพนธ์/CD-ROMใหม่ประจำเดือน ก่อนการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการทราบทาง Group E-mail/สื่อสังคมออนไลน์
  • - จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาห้องสมุด
 • 3.2 ช่วยปฏิบัติงานบริการสารสนเทศห้องสมุด
  • - บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
  • - บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด (Mahidol Book Delivery)
  • - บริการให้ยืม/ขอยืม/สำเนาเอกสารในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Interlibrary Loan)
  • - ติดตาม/แจ้งข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมห้องสมุด เช่น การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ บุคลากรสถาบันฯ ทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น e-mail Group ของสถาบันฯ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, LINE ให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
  • - ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อหนังสือ/วารสาร/วิทยานิพนธ์/เอกสารสถาบันฯ/ซีดีรอมใหม่ประจำเดือน พร้อมรูปภาพหน้าปก ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ บุคลากรสถาบันฯ ทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น e-mail Group ของสถาบันฯ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น Facebook, LINE เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • - ออกใบ Clearance ให้นักศึกษาที่ขอจบการศึกษาและตรวจสอบหนังสือค้างส่งของห้องสมุด
 • 4. งานที่ได้รับมอบหมาย
 • 4.1 คณะทำงาน/คณะกรรมการต่าง ๆ
  • 4.1.1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.1.2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • 4.2 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฟังบรรยายทางวิชาการ
  • 4.1.1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.1.2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  • 4.1.3 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.1.4 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวอัมพร ลมสูงเนิน
Ms.Amporn Lomsungnern
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปวส. (การบัญชี), วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.นครราชสีมา
 amporn.lom@mahidol.ac.th
 i + 17 + 226, 227

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
  • - ยืม-คืน หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ หนังสืออ่านนอกเวลา และซีดีรอม ดีวีดีประกอบหนังสือ
  • - ยืม-คืนหนังสือ ระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
  • - ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ (Inter Library Loan)
  • - ให้คำแนะนำ ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า จากฐานข้อมูลห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับ และการอ้างอิงผลงานวิชาการ
  • - สร้างระเบียนสมัครสมาชิกใหม่ ปรับปรุงระเบียนสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
  • - ต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew Books) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, LINE
  • - การจองหนังสือออนไลน์
  • - จัดเก็บค่าปรับหนังสือเกินกำหนดประจำวัน และนำส่งการเงินหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • - ตรวจสอบรายการหนังสือค้างส่งกับห้องสมุดก่อนจบการศึกษา
  • - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/สถิติห้องสมุด ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรสถาบันฯ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์ ทำนุบำรุง และซ่อมแซม
  • - เตรียมตัวเล่มหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง และ ซีดี ดีวีดี ประกอบหนังสือ เพื่อเตรียมออกให้บริการ เช่น ประทับตราห้องสมุด วันที่ พิมพ์สัน ติดสัน ติดบัตรยืม และติดแถบเลข Barcode หนังสือ
  • - แก้ไขสันหนังสือให้ถูกต้องตรงตามหมวดหมู่ และซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด
  • - ตรวจรับหนังสือและวารสารใหม่ให้ถูกต้องจากร้านตัวแทนจำหน่ายหนังสือ
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานรวบรวมสถิติต่างๆ ของห้องสมุด
  • - บันทึกและจัดเก็บสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดประจำเดือน
  • - บันทึกและจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดประจำเดือน
  • - บันทึกและจัดเก็บสถิติการยืม– คืนหนังสือ ระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
  • - บันทึกและจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือ วารสาร ลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (Count Use)
  • - บันทึกและจัดเก็บสถิติทรัพยากรสารนิเทศที่ได้รับอภินันทนาการ
  • - บันทึกและจัดเก็บสถิติการบริจาคหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ประจำเดือน
  • - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการรับหนังสือพิมพ์
  • - จัดเก็บสถิติการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารห้องสมุด ประจำเดือน
  • - รวบรวมข้อมูลสถิติ Hourly : borrower/ item และ Inhouse ของห้องสมุดคณะ สถาบัน จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ให้กับหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับห้องสมุดคณะ/สถาบัน ใช้ประโยชน์ทางสถิติต่อไป
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษา และดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุด
  • - จัดเก็บ/จัดเรียง/ขยายชั้น หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ ขึ้นชั้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่หนังสือ
  • - จัดเก็บ/จัดเรียง หนังสือพิมพ์ ขึ้นชั้นให้ถูกต้องตามรายชื่อบนชั้นให้บริการ
  • - จัดชั้นแสดงหนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสถาบันฯ/หนังสือใหม่ บริเวณตู้แสดงหนังสือใหม่ประจำเดือน
  • - จัดหนังสือ/วารสาร/เอกสาร/นิตยสาร/สื่อการเรียนรู้ บริเวณมุมหนังสือผ่อนคลาย และตู้นิทรรศการหมุนเวียนสิ่งพิมพ์
  • - ดูแลการเปิด-ปิดไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ แอร์ เครื่องสำรองไฟ ดูแลจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้บริการ ก่อนเปิดบริการห้องสมุดในวันต่อไป
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • - การพัฒนาเว็บไซต์ของห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (WorldPress) เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมห้องสมุด
  • - การประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน โดยใช้ QR code เพื่อเพิ่มความสะดวก และทันสมัย ในการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Facebook ห้องสมุด
  • - บันทึกข้อมูลหนังสือ/งานวิจัย/เอกสารสถาบันฯ ในฐานข้อมูลผลงานวิชาการบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
  • - บันทึกข้อมูลดรรชนีบทความวารสาร ของอาจารย์ นักวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ
  • - ตรวจสอบรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ ของห้องสมุด และสถาบันฯ
  • - ตรวจสอบรายการวัสดุที่ต้องการเบิก/ตรวจรับวัสดุจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • - รวบรวม/พิมพ์รายชื่อหนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อไปบริจาคให้กับห้องสมุดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ โรงเรียน/วัด/ชุมชน ต่างๆ
  • - จัดทำรายการหนังสืออ่านนอกเวลาและเก็บเข้าแฟ้ม
  • - ปฏิบัติงานบริการนอกเวลาราชการ ประจำเดือน
  • - เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน/คณะกรรมการ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • - เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม/การศึกษาดูงาน (หอสมุดและคลังความรู้ฯ/สถาบันฯ/หน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]