ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ (ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร)

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 ในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท และเมื่อ พ.ศ. 2529 ได้โอนไปสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้รับการตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร” เมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์และเป็นคณบดีคนแรก ในเวลาต่อมาสำนักหอสมุดได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงานใหม่พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มีสถานะเป็นห้องสมุดในสังกัด “สำนักงานเครือข่ายบริการ” ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่อาคารราชรัตน์ ชั้น 2 เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

หัวหน้าห้องสมุด

 • 2515-2516       ผศ.อภิญญา บัวสรวง
 • 2516-2554       นางสาวสุนีย์ นุ้ยจันทร์
 • 2554 -2559      นางอังคณา สุริวรรณ์
 • 2559-ปัจจุบัน    นางสาวปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้ง เงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ Giving to Mahidol Libraries
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 จัดทำดัชนีวารสารเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความวิชาการอย่างสะดวก รวดเร็ว
  • 3.4 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้งพื้นที่รับผิดชอบ

plan PY
plan PY


บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มีจำนวน 4 คน

LIPY Staff

หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

panjatorn

นางสาวปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์
Ms.Panjatorn Taechawanichpong
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2554
MU-EDP รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2555
 panjatorn.tae@mahidol.ac.th
 i + 64 + 5205

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับดูแลงานบริหารจัดการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์
 2. รับผิดชอบในการพิจารณาจัดซื้อหนังสือและต่ออายุการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลของห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานลงทะเบียนวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra และทวงเล่มวารสารที่ขาดส่ง
 4. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม และบริการ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 5. โครงการปรับปรุงระเบียนหนังสือที่จำหน่ายออก

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

sommarat

นางสาวโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี
Ms.Sommarat Pibulmanee
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 sommarat.pib@mahidol.ac.th
 i + 64 + 5203

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดทำดรรชนีวารสารไทยสาขาเภสัชศาสตร์
 3. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม และแนะนำการใช้งานโปรแกรม Turnitin
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการสำเนาเอกสารจากต่างประเทศ (EDDS) โดยการสั่งซื้อเอกสารประเภทบทความและอื่นๆจากแหล่งให้บริการเอกสารต่างประเทศ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) และ OCLC World Share
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สอนการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และนำชมห้องสมุด
 6. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการ / คณะทำงาน

รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

piyarat

นางสาวปิยะรัตน์ กุลอัก
Ms.Piyarat Kulak
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 piyarat.kul@mahidol.ac.th
 i + 64 + 5203

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารราชการ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแลงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ห้องสมุด
 3. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการ
  • งานบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan-ILL)
  • งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
  • งานระเบียนสมาชิกห้องสมุดและการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพิมพ์บทคัดย่อบทความวารสารภาษาไทยสาขาเภสัชศาสตร์
 5. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานจัดเก็บสถิติสิ่งพิมพ์และเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น
 6. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานโครงการปันความรู้สุ่ชุมชน

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Suphansa

นางสาวสุพรรณษา นนทเกษ
Ms.Suphansa Nontaket
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ป.วิชาชีพชั้นสูง (การตลาด), วิทยาลัยอินทราชัย
 supunsa.not@mahidol.ac.th
 i + 64 + 5203

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ
  • การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ประทับตรา ติดแถบแม่เหล็ก และห่อปกพลาสติก
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานซ่อมแซมทรัพยากรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 3. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการ
  • งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
  • งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
  • งานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น
 4. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานจัดเก็บสถิติสิ่งพิมพ์และเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการเย็บเล่มวารสาร
 6. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานโครงการปันความรู้สุ่ชุมชน
 7. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานโครงการสร้างเสริมความสุขของคณะเภสัชศาสตร์ (นักสร้างสุขเภสัชมหิดล)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

ข้อมูล : ปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์
ปรับปรุง : 18 มิ.ย. 2560