ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

ประวัติความเป็นมา

    ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดาเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 แต่เดิมตั้งอยู่ที่อาคารมูลนิธิราชสุดาชั้น 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายมาตั้งที่ตึกอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยราชสุดา มีที่นั่งอ่านหนังสือ 70 ที่นั่ง บนพื้นที่ประมาณ 570 ตารางเมตร

    ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องสมุดคนแรก คือ นางสาวเอมอร พิทยายน พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542

 • พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 หัวหน้าห้องสมุด คือ นางศศินาฏ ศรีคง
 • พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 หัวหน้าห้องสมุด คือ นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร
 • พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 หัวหน้าห้องสมุด คือ นางสาวเอมอร พิทยายน
 • พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน หัวหน้าห้องสมุดคือ นางสาวประมวล คำมาก

    ห้องสมุดเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านความพิการ และคนพิการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดประกอบด้วย หนั้งสือ วารสาร เอกสารเบรลล์ หนังสือตัวขยายขนาดใหญ่ แถบบันทึกเสียง แถบวิดีทัศน์ ตลอดจนวัสดุสารนิเทศอื่นๆ อีกทั้งเป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการประเภทต่างๆ เช่น ให้บริการใช้เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวิดีทัศน์ เครื่อง CCTV (Closed Circuit Television) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นต้น

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาลัยราชสุดา
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยราชสุดา
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการด้านต่างๆ
  • 5.1 บริการยืมวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาควิชาหูหนวกศึกษาสำหรับนักศึกษาหูหนวก
  • 5.2 บริการเครื่องอ่านขยายตัวอักษร CCTV (Closed Circuit Television) สำหรับคนสายตาเลือนลาง
  • 5.3 มีหนังสือเสียงระบบเดซี่และหนังสือเบรลล์ไว้ให้บริการสำหรับคนตาบอด
  • 5.4 บริการสืบค้น E-database E-journals E-books E-theses สำหรับผู้พิการด้านต่างๆ
  • 5.5 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าอ้างอิงสำหรับผู้พิการ
  • 5.6 บริการอ่านหน้าสารบัญและสารสังเขป (สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น)
ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน (ต.ค 59 - มิ.ย. 60)

สถิติการดำเนินงาน ปี 2557 – 2559

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้งพื้นที่รับผิดชอบ


 1. พื้นที่ให้บริการ
  • 1.1 พื้นที่โดยรวม 570 ตารางเมตร
  • 1.2 พื้นที่ส่วนให้บริการ 470 ตารางเมตร
  • 1.3 พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน 50 ตารางเมตร
  • 1.4 พื้นที่อื่น (ระบุ) 50 ตารางเมตร
 2. จำนวนที่นั่งอ่าน 70 ที่นั่ง

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา จำนวน 3 คน

LIRS Staff

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

นางสาวประมวล คำมาก
Ms.Pramual Kummark
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
MU-SUP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
 pramual.kum@mahidol.ac.th
 โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1121

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยราชสุดา
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยราชสุดา
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการสร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ ลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ตลอดจนนำเข้าฐานข้อมูล OCLC WorldCat ด้วยโปรแกรม OCLC Connexion Client
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม สารสนเทศ
 6. รับผิดชอบงานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด/นำชม /ปฐมนิเทศ
 7. กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
 8. กำกับ ดูแล และช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนของห้องสมุด
 9. กำกับ/ดูแล/บริหาร การจัดการห้องสมุดและ การปฏิบัติงานของบุคลากรในฐานะหัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยราชสุดา
 10. รับผิดชอบงานเทคนิคห้องสมุด กำกับดูแลการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ สำรวจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 11. รับผิดชอบดูแลตรวจสอบ กำกับและช่วยปฏิบัติ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
 12. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม สารสนเทศ
 13. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 14. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางอร่ามศรี ภูโต
Mrs.Aramsri Phooto
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 aramsri.pho@mahidol.ac.th
 โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1120

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการห้องสมุดและดูแลวัสดุครุภัณฑ์
  • -รับผิดชอบการพิมพ์เอกสารและงานธุรการอื่นๆในห้องสมุด
  • -รับผิดชอบดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุภายใน/ภายนอกจากหอสมุดฯและวิทยาลัย
 2. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
  • -รับผิดชอบงานบริการ Book delivery
  • -รับผิดชอบงานบริการยืม-คืน ดีวีดีการสอนภาควิชาหูหนวกศึกษา
  • -ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษา และดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุด
  • -ช่วยปฏิบัติงานงานบริการยืม-คืนหนังสือ
  • -ช่วยปฏิบัติงานรวบรวมสถิติงานบริการต่างๆ
  • -ช่วยปฏิบัติงานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
  • -รับผิดชอบงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
  • -รับผิดชอบงานลงทะเบียน / ประทับตรา / ติดแถบแม่เหล็ก / เชื่อมโยงบาร์โคด
  • -รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
 4. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 6. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางธีรนุช ศิริพิพัฒน์
Mrs.Teranuch Siripipat
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 teranuch.sir@mahidol.ac.th
 โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1120

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
  • - รับผิดชอบงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
  • - รับผิดชอบงานบริการยืม-คืนหนังสือ
  • - รับผิดชอบรวบรวมสถิติงานบริการต่างๆ
  • - รับผิดชอบรวบรวมเงินค่าปรับส่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - รับผิดชอบงานทวงหนังสือ
  • - ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษา และดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุด
  • - ช่วยปฏิบัติงานบริการ Book delivery
  • - ช่วยปฏิบัติงานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานธุรการและดูแลวัสดุครุภัณฑ์
  • - ช่วยปฏิบัติงานธุรการ
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
  • - ช่วยปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 6. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]