ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เกิดขึ้นจากการรวมห้องสมุด 3 แห่ง คือ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ชั้น 6-7 มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 4,763 ตารางเมตร สำหรับผู้ใช้บริการประมาณ 500 คน ซึ่งแต่เดิมทั้ง 3 คณะมีห้องสมุดคณะของตนเอง มีความเป็นมาโดยย่อ ดังนี้

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยใช้พื้นที่ชั้น 3 ตึกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ใช้เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอนในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ก่อสร้างอาคารของคณะที่บริเวณถนนราชวิถี ห้องสมุดจึงย้ายมาอยู่ที่ตึกอำนวยการ ชั้น 3 และมีการย้ายตึก 2 ครั้ง คือ ที่อาคาร 2 ชั้น 3 ในปี พ.ศ. 2510 และอาคาร 4 ชั้น 2-3 ในปี พ.ศ. 2523

ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 เดิมเป็นห้องอ่านหนังสือขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ตึกอำนวยการของคณะ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกจำลอง หะริณสุต ในปี พ.ศ. 2512

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2511 ตั้งอยู่ที่ถนนโยธี อาคาร 1 ชั้น 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 คณะได้เปลี่ยนชื่อห้องสมุดเป็น ห้องสมุดอิศระ ยุกตะนันทน์ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ คณบดีท่านแรกของคณะ

พ.ศ. 2543 สำนักหอสมุด (ในขณะนั้น) ได้รวมห้องสมุดทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน โดยให้มาปฏิบัติงาน ณ ชั้น 5-6-7 อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ย้ายมาปฏิบัติงานก่อน ณ ชั้น 5 ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ และห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงย้ายมาปฏิบัติงานร่วมกันภายหลัง

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ห้องสมุดทั้ง 3 คณะ ได้เปิดเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (Rajvithi Campus Library) ที่ทำการ เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ภารกิจ

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย โดยให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นด้านทันตแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขศาสตร์รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทั้ง 3 คณะ ดังนี้

 1. งานจัดหาทรัพยาการสารสนเทศให้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของทั้ง 3 คณะ ด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เงินอุดหนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ และเงินบัณฑิตวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
 2. งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการ และดำเนินงานเทคนิค ได้แก่ เตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ ลงบนฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra การซ่อมบำรุงทรัพยากรให้อยู่ในสภาพที่ดี และการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่
 3. งานบริการ ห้องสมุดให้บริการด้านต่างๆ เช่น การบริการยืม-คืนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลทาง Internet บริการบรรยายและนำชมห้องสมุด บริการสอนการใช้ห้องสมุด บริการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database Searching) บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote) บริการฝึกอบรมและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin เป็นต้น

นอกจากนั้นห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถียังรับผิดชอบ ดูแล ห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสถานที่ตั้ง


พื้นที่รับผิดชอบ

Floor-Pland-RV-Library


Floor-Pland-RV-Library

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี มีจำนวน 12 คน

LIRV Staff

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

li_rv

นางสาวจันทรา เทพอวยพร
Ms.Chantra Thepouyporn
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
อก.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.ศิลปากร
MU-SUP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
 chantra.the@mahidol.ac.th
 Tel. 602, 608

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณ ธงชัย ปภัสราทร
 2. รับผิดชอบงานบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานห้องสมุด บริหารงานบุคคล
 3. รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
 4. รับผิดชอบควบคุม ดูแล งานที่เป็นกิจกรรม/โครงการพิเศษ/งานตามแผนยุทธศาสตร์
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Chukiat

นายชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช
Mr.Chukiat Jarutanakigpanich
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.มหิดล
MU-SUP รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2558
 chukiat.jar@mahidol.ac.th
 Tel. 506

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่ายภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 2. รับผิดชอบงานด้าน Computer and Peripheral Devices
 3. รับผิดชอบติดตั้งและแก้ไขปัญหา software Applications
 4. รับผิดชอบอบรม Application programs
 5. รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. รับผิดชอบในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาการใช้งาน off campus access ผู้รับบริการ
 7. รับผิดชอบเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ
 8. รับผิดชอบงานดูแลโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 9. รับผิดชอบงานดูแลตู้ระบบสายโทรศัพท์ภายใน (Private Branch eXchange) ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 10. รับผิดชอบงานดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 11. รับผิดชอบงานดูแลระบบกระจายเสียงภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 12. รับผิดชอบงานดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 13. ปฏิบัติงานดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 14. ปฏิบัติงานบริการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 15. ปฏิบัติงานที่เป็นกิจกรรม/โครงการพิเศษ/งานตามแผนยุทธศาสตร์
 16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Sujanya

นางสาวสุจรรยา จินดาวงศ์
Ms.Sujanya Jindawong
บรรณารักษ์
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 sujanya.jin@mahidol.ac.th
 Tel. 611

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบเป็นวิทยากรอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2. รับผิดชอบบริการสืบค้นบทความวารสาร
 3. รับผิดชอบบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 4. รับผิดชอบบรรยายและนำชมห้องสมุด
 5. รับผิดชอบจัดทำบทคัดย่อหนังสือแนะนำของห้องสมุดประจำเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานร่วมสอนรายวิชา ทพชท 111 การใช้ห้องสมุด
 7. รับผิดชอบถ่ายรูปและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารห้องสมุดลง Facebook ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 8. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานโครงการ
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Chotikawe

นางสาวโชติกา วีระพงษ์
Ms.Chotika Weeraphong
บรรณารักษ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มศว.
 chotika.wee@mahidol.ac.th
 Tel. 706

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบสืบค้น E-Book ASEAN จากเว็บไซต์ภายนอกเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล E-Book บนเว็บไซต์ของห้องสมุด
 3. ปฏิบัติงานนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด
 4. ปฏิบัติงานบริการ
 5. ปฏิบัติงานร่วมสอนรายวิชา ทพช.124 การใช้ห้องสมุด
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Chotikawe

นางสาวกฤตยา ติณนรเศรษฐ์
Ms.Kittaya Tinnoraset
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.ขอนแก่น
 kittaya.tin@mahidol.ac.th
 Tel. 608

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 2. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลวารสารในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra)
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของดัชนีวารสารในฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
 4. ตรวจสอบการเข้าใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 5. ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์พิเศษภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
 6. ปฏิบัติงานบริการ
 7. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Nutchasu

นางสาวณัชชา สุวรรณละออง
Ms.Nutcha Suwanla-ong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ป.วิชาการศึกษาชั้นสูง (บรรณารักษศาสตร์), สถาบันราชภัฏสงขลา
 nutcha.swl@mahidol.ac.th
 Tel. 706

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบตรวจสอบความซ้ำและบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรม (bib) ระเบียนฉบับ (item) ของหนังสือ วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์พิเศษ
 2. รับผิดชอบงานลงทะเบียน / ประทับตรา / ติดแถบแม่เหล็ก / Barcode / กำหนดเลขเรียกหนังสือของวิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์พิเศษ
 3. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
 4. ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุภายใน/ภายนอกจากหอสมุดฯ
 5. ปฎิบัติงานบริการ
 6. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Patamape

นางปัทมา พีรากรเดช
Mrs.Patama Perakorndech
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 patama.per@mahidol.ac.th
 Tel. 617

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. สร้างระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนฉบับทรัพยากรสารสนเทศ
 3. ปฏิบัติงานบริการ
 4. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Nichamon

นางณิชมน อุปคุต
Mrs.Nichamon Uppakhut
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 nichamon.pat@mahidol.ac.th
 Tel. 706

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานเตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ
 2. รับผิดชอบซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 3. ปฏิบัติงานบริการ
 4. ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุภายในของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Chenchira

นางเจนจิรา โกมารกุล ณ นคร
Mrs.Chenchira Komarakul Na Nakorn
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 chenchira.kom@mahidol.ac.th
 Tel. 702

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานตรวจรับและคัดเลือกวารสาร
 2. รับผิดชอบงานวารสารภาษาไทย
 3. รับผิดชอบงานงานธุรการ
 4. ปฏิบัติงานบริการ
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Wannidaja

นางวนิดา จันทร์ศรี
Mrs.Wanida Jansri
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 wanida.jan@mahidol.ac.th
 Tel. 612

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
 2. รับผิดชอบงานบริการ
 3. รับผิดชอบรวบรวมสถิติงานบริการต่างๆ
 4. รับผิดชอบรวบรวมเงินค่าปรับส่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รับผิดชอบงานทวงหนังสือ
 6. รับผิดชอบจัดสำเนาบทความวารสารตามคำขอของผู้ใช้
 7. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 8. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Nasorote

นายณโสฬส พันธ์วิริยะนนท์
Mr.Nasorote Phanviriyanon
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ป.วิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ (การตลาด), โรงเรียนพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
 nasorote.pha@mahidol.ac.th
 Tel. 611

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (Book Delivery)
 2. รับผิดชอบงานบริการ
 3. รับผิดชอบงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
 4. บันทึกสถิติข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Siriporn

นางสาวศิริพร ขนทอง
Ms.Siriporn Kontong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ป.วิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 siriporn.koo@mahidol.ac.th
 Tel. 608

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานธุรการ
 2. รับผิดชอบงานครุภัณฑ์ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 3. รับผิดชอบงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 4. ปฏิบัติงานบริการ
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

ข้อมูล : จันทรา เทพอวยพร
Update : 24 ต.ค. 2560