โครงการที่รับผิดชอบ


งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 59-S2-O2-07 โครงการหนังสือเล่มโปรด (My Favorite Book)รายงานผลโครงการ
2 59-S2-O2-09 โครงการมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 22 รายงานผลโครงการ
3 59-S2-O2-11 โครงการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ เวอร์ชั่น 2 รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S1-O1-06 โครงการศึกษาความสอดคล้องระหว่างหนังสือกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 60-S1-O1-07 โครงการจัดซื้อหนังสือตำราสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1ด้วยเงินบริจาคโนโครงการ "Giving to Mahidol Libraries" รายงานผลโครงการ
3 60-S1-O1-13 โครงการจัดทำ Course Reserves เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ
4 60-S1-O1-14 โครงการแจ้งผลการดำเนินงานจัดซื้อต่อผู้เสนอแนะหนังสือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 60-S1-O2-01 โครงการคัดแยกหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาคของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ
6 60-S2-O2-12 โครงการจำหน่ายหนังสืออภินันทนาการ รายงานผลโครงการ
7 60-S2-O2-15 โครงการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code : กรณีศึกษาหอสมุดกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 60-S2-O2-27 โครงการ การพัฒนาเว็บเพจหน่วยรับบริจาค รายงานผลโครงการ
9 60-S2-O2-45 โครงการ"หนังสือเปลี่ยนมือ" โดยหน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ
10 60-S2-O5-02 โครงการมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 รายงานผลโครงการ
11 60-S3-O5-06 โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของหอสมุด ครั้งที่ 1 กิจกรรมมอบหนังสือ รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 61-S2-O2-02 โครงการจัด Mahidol Library Open House 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 12 ธันวาคม 2560