Menu

หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานหนึ่งในงานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จัดตั้งหน่วยงานภายใต้งาน สำนักงานผู้อำนวยการ” ประกอบด้วย 3 งานย่อย คือ งานด้านนโยบายและแผน งานด้านประกันคุณภาพ และ งานด้านทรัพยากรบุคคล มีขอบเขตตามภารกิจของแต่ละงานดังนี้

งานด้านนโยบายและแผน

 1. ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานกองทุนต่าง ๆ
 2. จัดทำแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 3. ประสานงานดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามหมวดต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 4. ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ ติดตาม/รายงานผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหอสมุดและคลังความรู้ฯ จากทุกแหล่งเงิน
 5. ปฏิบัติงานและประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล
 6. ปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงตามแผน
 7. สำรวจ รวบรวม โครงการ / กิจกรรม จากฝ่าย / งานต่าง ๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำสรุปรายงาน
 9. ประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
 10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านประกันคุณภาพ

 1. ประสานงานกับฝ่าย งาน ห้องสมุดฯ ในการตรวจสอบคุณภาพทุกเกณฑ์มาตรฐาน
 2. ประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
 3. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานตามหมวดการประกันคุณภาพ
 4. ควบคุม ดูแลเอกสารประกันคุณภาพ
 5. ดำเนินการจัดทำข้อมูลลงระบบประกันคุณภาพออนไลน์ (SAR Online)
 6. ดำเนินการโครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 7. ประสานงานการทำรายงานประจำปีของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 8. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย สถิติ / งบประมาณ / จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
 9. ประเมินความพึงพอใจเพื่อการบริหาร (ผู้บริหารคณะ / บุคลากร / โครงการ / กิจกรรม)
 10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามมติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพมอบหมาย
 11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านทรัพยากรบุคคล

 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • งานทะเบียนประวัติข้อมูลบุคลากร บันทึกลายนิ้วมือ การขออนุมัติใบลา ในระบบ MUSIS
  • ข้อมูลวัน เวลาการมาปฏิบัติงาน และการลางานจัดทำสถิติข้อมูลต่าง ๆ
  • งานอัตรากำลัง การจ้างต่อ / ไม่จ้างต่อ / ขอคืนอัตราว่างกรณีเกษียณอายุงาน
  • งานปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง
  • สรรหา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าห้องสมุด
  • จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง/รักษาการ และ คำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
  • งานอัตรากำลังคน
  • การรับสมัคร ประสานงานการคัดเลือกและการสอบ
  • การทำสัญญาจ้าง
  • การประเมินผลระยะทดลองงาน
 3. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • สวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
  • การขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
  • การส่งเงินสมทบกองทุนต่าง ๆ
  • การขอรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี / ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์
  • การเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
  • การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
 4. งานพัฒนาบุคลากร
  • การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
  • จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
  • การเสนอขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ

ผลการดำเนินงาน


สถานที่ตั้ง

สำนักงานผู้อำนวยการ  ชั้น 1

ห้องยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  ชั้น 2

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • งานด้านนโยบายและแผน
  ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ
    0-2800-2680-9 ต่อ 4210
 • งานด้านประกันคุณภาพ
  ห้องยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
  ชั้น 2
    0-2800-2680-9 ต่อ 4272
 • งานด้านทรัพยากรบุคคล
  ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ
    0-2800-2680-9 ต่อ 4255, 4212

บุคลากร

บุคลากรหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 คน

 

itav-depart-staff pic

 

หัวหน้าหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

นางอาภา   หงษ์อินทร์

Mrs.Arpa  Hongin

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2554
  arpa.hon@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบคุมงบประมาณรายจ่าย / จองงบประมาณ [ SIPOC ]
 2. รับผิดชอบ ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานทุกกองทุน และนำเข้าระบบ ERP-FM [ SIPOC ]
 3. รับผิดชอบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ
 5. รับผิดชอบจัดทำข้อมูลการปิดปีงบประมาณฯ เพื่อกันเงินเหลื่อมปี
 6. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรับผิดชอบรายงานผล PA
 7. ช่วยปฏิบัติงานสรุปรายงานผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
 8. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบรายงานความเสี่ยงตามแผน
 9. โครงการ / กิจกรรมที่จัดทำ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณยั่งยืน

Ms.Authaiwan   Suwanyangyuen

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม่
บธ.ม. (Management) ม.อีสเทิร์นเอเชีย
  authaiwan.suw@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4272

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก การประกันคุณภาพประจำปีของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
  • 2.1 คณะกรรมการเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์ EdPEx
   • ช่วงที่ 1 ก่อนการรับการตรวจประเมินฯ ประจำปี
    • ประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพเรื่องประธานคณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯและวันตรวจประเมิน
    • จัดทำกำหนดการ การเยี่ยมสำรวจและรายชื่อของคณะกรรมการตรวจประเมิน
    • จัดทำรายชื่อผู้บริหารและรายชื่อบุคลากรหอสมุดฯ
    • รวบรวมและจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการขอเพิ่มเติมโดยแยกเป็นรายหมวด
    • จัดทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะของคณะกรรมการตรวจประเมินและผู้บริหารหอสมุดฯ
    • จัดเตรียมห้องสำหรับการรับการตรวจประเมิน ห้องรับการสัมภาษณ์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกประจำห้อง
    • จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การตรวจประเมินฯ ประจำปี
   • ช่วงที่ 2 วันรับการตรวจประเมิน
    • ประสานงานการรับการสัมภาษณ์ของทีมบริหารหอสมุดฯ
    • ประสานงานการเข้ารับสัมภาษณ์ของบุคลากร
    • สรุปผลการเยี่ยยมสำรวจด้วยวาจาจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
  • 2.2 คณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
   • ประสานงานการเยี่ยมประเมินคณะกรรมการฯ
   • รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ให้กับคณะกรรมการฯ
   • สรุปผลการเยี่ยยมสำรวจด้วยวาจาจากคณะกรรมการฯ
 3. รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ตามเกณฑ์ EdPEx
 4. ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมและจัดทำข้อมูลประกอบในเว็บไซต์ Mahidol University Green Libraries
 5. งานที่ได้รับมอบหมาย
  • ช่วยปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลในรายงานประจำปีส่งมหาวิทยาลัย
  • คณะกรรมการจัดการพลังงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • เข้าร่วมโครงการต่างๆของหอสมุดฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวกิริยา  วรกัลยากุล

Ms.Kiriya  Worakanyakul

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), ม.มหิดล
  kiriya.wor@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4272

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ สำรวจ รวบรวม โครงการ/กิจกรรม จากฝ่าย/งานต่าง ๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [ SIPOC ]
 2. รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำสรุปรายงาน
 3. รับผิดชอบประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
 4. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล
 5. ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA [ SIPOC ]
 6. ช่วยปฏิบัติงานคุมงบประมาณรายจ่าย / จองงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทุกกองทุน และนำเข้าระบบ ERP – FM
 7. ช่วยปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนต่าง ๆ
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวชยานันท์  นันทพัฒน์ปรีชา

Ms.Chayanunt  Nuntaphatpreecha

นักทรัพยากรบุคคล
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ), ม.รามคำแหง
ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) ม.รามคำแหง
  chayanunt.nun@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4255

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • งานทะเบียนประวัติข้อมูลบุคลากร บันทึกลายนิ้วมือ การขออนุมัติใบลา ในระบบ MUSIS ขออนุมัติ Account Internet [ Flowchart ] ข้อมูลวัน เวลาการมาปฏิบัติงาน และการลางานจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ
  • งานอัตรากำลัง การจ้างต่อ/ไม่จ้างต่อ /ขอคืนอัตราว่างกรณีเกษียณอายุงาน
  • งานปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง
  • สรรหา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าห้องสมุด
  • ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรข้าราชการบำนาญ
  • ขอหนังสือรับรองบุคลากร
  • จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง/รักษาการ และ คำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รับผิดชอบงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ [ Flowchart ]   [ Flowchart ]
  • งานอัตรากำลังคน
  • การรับสมัคร ประสานงานการคัดเลือกและการสอบ
  • การทำสัญญาจ้าง
  • การประเมินผลระยะทดลองงาน
 3. รับผิดชอบงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • การขอรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี
  • ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ / สายสะพาย / ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา [ Flowchart ]
  • โครงการสรรหา คัดเลือก แม่ดี-บุคลากรเด่น/ คนดีศรีมหิดล / โครงการข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างดีเด่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
  • การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ / ปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน
  • จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
  • โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (SUP) /โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง(EDP) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางวราภรณ์  เอนอ่อน

Mrs.Waraporn  Oenorn

นักทรัพยากรบุคคล
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), มร.สวนสุนันทา
   waraporn.pou@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4212

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบโครงสร้างองค์กร (MU-ERP-OM) ของมหาวิทยาลัย
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย (เงินเดือนนอกรอบ [ SIPOC ] ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการของบุคลากร)
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบงาน Electronic Pay Slip (e-Pay Slip) [ SIPOC ]
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (MU-ERP-PA) ของมหาวิทยาลัย [ Flowchart ]
 2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • รับผิดชอบงานสวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
  • รับผิดชอบการขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
  • รับผิดชอบการส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ
  • การเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [ SIPOC ]
  • ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
  • ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในระบบของมหาวิทยาลัย
   [ SIPOC ]
 3. งานพัฒนาบุคลากร
  • รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ
  • รับผิดชอบดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
  • รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคำสั่ง ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
 4. รับผิดชอบรายงานผลในระบบ MUHR-CPD
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann