Menu

ฝ่ายคลังความรู้

ฝ่ายคลังความรู้

ฝ่ายคลังความรู้ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 โดยอยู่ภายใต้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี มีงานในกำกับ ได้แก่ งานจัดการความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (รายงานประจำปี 2553-2554)

พ.ศ. ๒๕๕๓ การบริหารงานระยะแรก เนื่องจากฝ่ายคลังความรู้ เป็นหน่วยงานใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ จึงยังไม่มีที่ทำการและบุคลากรประจำฝ่าย ใช้วิธีการยืมตัวบุคลากรจากฝ่ายต่างๆมาช่วยปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ได้แก่

 1. นายโกมล คงมั่นกตเวที บรรณารักษ์ จากฝ่ายจดหมายเหตุ ช่วยปฏิบัติงานจัดการความรู้
 2. นางสาววนิดา จิระเดชากร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดหอสมุดกลาง สำนักงานเครือข่าย ช่วยปฏิบัติงานโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การกำกับดูแลโดยรักษาการผู้จัดการสำนักพิมพ์
 3. คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2554 รับสมัครบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 คน สังกัดงานจัดการความรู้ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 1 คน สังกัดโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2555 มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ บรรณารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้ เและรักษาการหัวหน้างานจัดการความรู้ เป็นคนแรก และคำสั่งแต่งตั้งนางสาวิตรี บุญปาลิต เป็นหัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัย มีสถานที่ทำการ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเดิม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ย้ายที่ทำการไปที่ ชั้น 3 อาคารเดิม ในปี พ.ศ. 2558

ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบันมีนางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร เป็นหัวหน้าฝ่าย โดยมีบุคลากรในสังกัด จำนวน 6 คน ได้แก่ บรรณารักษ์ จำนวน 3 คน นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน

ภารกิจ

 1. รวบรวมผลงานวิชาการ ของบุคลากรจาก คณะ สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นระบบ เพื่อจัดเก็บในคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional repository) โดยใช้การลงรายการข้อมูลด้วยเมทาดาทาแบบ Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) รวมถึงการสงวนรักษาให้มีความยั่งยืนและเผยแพร่โดยการเพิ่มช่องทางให้สะดวกในการเข้าถึงได้อย่างเสรีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
 2. รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญมีอยู่ในองค์กร ในตัวบุคคลหรือเอกสาร พัฒนาให้เป็นระบบเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/154
 3. ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์และคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ ในการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีที่ทำการสำนักพิมพ์ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายคลังความรู้ มีจำนวน 6 คน

หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้

นางสาวศศิธร  วงศ์โพธิสาร

Ms.Sasitorn  Wongpothisarn

บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
  sasitorn.von@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4258

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคลังความรู้
 2. รับผิดชอบงานจัดการความรู้
 3. กำกับดูแลบุคลากรโครงการสำนักพิมพ์โดยประสานงานกับผู้จัดการสำนักพิมพ์ ได้แก่
  • การจัดพิมพ์หนังสือ
  • การประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์สำนักพิมพ์ http://www.li.mahidol.ac.th/mupress/index.html ภายใต้การดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวสุวรรณา กัญจนบุศย์)
  • การออกบูธในงานสัมมนา / ประชุมวิชาการ และการจัดจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann