Menu

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยการเงินและบัญชี

ภารกิจ

รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้หอสมุดและคลังความรู้ฯ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย) ได้แก่

 1. การเก็บรักษาเงินสดและเช็ครอจ่าย [ SIPOC ]
 2. การจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน [ SIPOC ]
 3. งานการเงิน ค่าวารสารต่างประเทศและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [ SIPOC ]
 4. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ และเงินค่าตอบแทนรายเดือน [ SIPOC ]
 5. การเบิกจ่ายเงินจากคลังด้วยวิธีผ่านระบบ PU [ SIPOC ]
 6. งานการเงินรับ - จ่ายเช็คให้บริษัท/ร้านค้า [ SIPOC ]
 7. การรับ-นำส่ง เงินรายได้ส่วนงาน [ SIPOC ]
 8. การรับเอกสารทางการเงินจากกองคลัง [ SIPOC ]
 9. การเบิกจ่ายเงินจากคลังด้วยวิธีตัดโอนเงิน [ SIPOC ]

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S4-O2-01โครงการ "Giving to Mahidol Libraries" บริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (แห่งใหม่) และจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษารายงานผลโครงการ
262-S4-O2-02โครงการสำรวจระดับความพึงพอใจการให้บริการรับชำระเงินค่าปรับด้วย QR-Code แม่มณีรายงานผลโครงการ
362-S4-O8-09โครงการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนให้แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในหัวข้อ"รอบรู้เรื่องการลงทุน"รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S2-O5-01โครงการ "Giving to Mahidol Libraries(ต่อเนื่อง)รายงานผลโครงการ
261-S4-O2-02โครงการเยี่ยมห้องสมุดเครือข่ายหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อรับทราบถึงปัญหาในการใช้ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการห้องสมุด พ.ศ.2560 เอกสารการรับเงินในระะบบ Sierra การใช้ใบเสร็จรับเงินและการนำส่งเงินรายงานผลโครงการ
361-S4-O3-08โครงการอบรมเพื่อส่งต่อความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S4-O2-08โครงการ "Giving to Mahidol Libraries(ต่อเนื่อง)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S4-O2-02โครงการ "Giving to Mahidol Libraries"รายงานผลโครงการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4248 (หัวหน้าหน่วย), 4213
  0-2441-9580

บุคลากร

บุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี มีจำนวน  5  คน

รักษาการหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

นางอัจฉราพร  อัศเวศน์

Mrs.Ajcharaporn  Asawesna

นักวิชาการเงินและบัญชี
  ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4248


นายเอกอรุณ  ลลินโท

Mr.Eakarun  Lalinto

นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ.(บัญชี), มร.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  eakarun.lim@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4213

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานระบบ ERP (Module GL)
 2. งานบริหารเงินทดรองจ่าย
 3. จัดทำรายงานทางการเงินส่วนงาน
 4. จัดทำรายงานทางการเงินโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คณะทำงานและเลขานุการโครงการ Mahidol Intelligent Library
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวพรหมพร คลังนาค

Ms.Promporn Klangnak

นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ.(บัญชี), ม.มหิดล
  promporn.kla@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4213

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานระบบ ERP (Module AR รับ-จ่าย, GL)
 2. จัดเก็บข้อมูลด้านรายได้และการจัดสรรค่าธรรมเนียมนักศึกษา
 3. จัดเก็บฎีกาและเอกสารอื่นทางการเงิน
 4. ติดต่อประสานงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางรสสุคนธ์ คณนาวุฒิ

Mrs.Rosukhon Kananawut

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  rossukhon.kan@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4236

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานระบบ ERP Module AP จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้
 2. ดำเนินการขอและตรวจสอบความถูกต้องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 3. บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกและสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายหน่วยงาน
 4. ดำเนินการด้านเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย / ยืมเงินทดรองจ่าย / ตัดโอนเงิน
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ดูแลรับผิดชอบและประสานงานกับกองคลังเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 7. โทรศัพท์ติดต่อบริษัท ร้านค้าให้มารับเช็ค รับดราฟต์
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวณัชชา อินทร์โชติ

Ms.Natcha Intarchot

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ป.วิชาชีพชั้นสูง (การธนาคารและการเงิน), โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร
  natcha.int@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4236

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบปฏิบัติงาน ระบบ ERP Module AR รับ
 2. รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ระหว่างกัน
 3. รับผิดชอบงานระบบ ERP Module AP (ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตรทางข้าราชการและลูกจ้างประจำ)
 4. เรียนรู้ระบบ ERP Module AP (จ่าย รับ)
 5. เรียนรู้ระบบ ERP Module AR

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann