หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยการเงินและบัญชี

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

การบริการทางการเงินและบัญชีอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของส่วนงานอย่างมีคุณภาพ

Key    Results

 1. ปฎิบัติหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน ตามมาตรฐาน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงินและบัญชี โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการทางการเงิน
 2. ให้บริการทางการเงินและบัญชีแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 จาก 5 ระดับ

ภารกิจ

รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้หอสมุดและคลังความรู้ฯ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย) เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล เงินยืมทดรองจ่าย และเงินกองทุนสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยจำแนกตามลักษณะงาน ดังนี้

 1. งานระบบ ERP
  • Module AP - ทั่วไป
   • การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้
   • การเบิกจ่ายเงินจากคลังด้วยวิธีผ่านระบบ PU [ SIPOC ]
  • Module AP – เงินเดือน
   • การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ ค่าล่วงเวลา, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากร และเงินค่าตอบแทนรายเดือน [ SIPOC ]
  • Module AR – รับ-จ่าย
   • การตั้งลูกหนี้ระหว่างกันในระบบ ERP
   • การรับ-นำส่ง เงินรายได้ส่วนงาน [ SIPOC ]
  • Module GL
  • Module CO
 2. งานด้านการเงิน
  • ด้านการรับเงิน
   • การเก็บรักษาเงินสดและเช็ครอจ่าย [ SIPOC ]
   • การตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลรายได้ของส่วนงาน
   • การตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลการจัดสรรค่าธรรมเนียมนักศึกษา
   • การรับเงินบริจาคโครงการ Giving to Mahidol Libraries
   • การรับเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
   • การรับชำระเงินค่าปรับหนังสือผ่าน QR Code
   • การบริหารเงินลงทุน
   • การรับและคืนเงินค่าวารสารและฐานข้อมูลที่มีลักษณะการจ่ายร่วมกัน (Co-pay)
   • การนำส่งหลักประกันสัญญา
  • ด้านการจ่ายเงิน
   • การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
   • งานการเงินรับ - จ่ายเช็คให้บริษัท/ร้านค้า [ SIPOC ]
   • การเร่งรัด/ติดตามการตั้งเบิกฎีกาที่กองคลัง
   • งานบริหารบัตรเครดิตราชการวงเงินถาวร
   • งานการเงิน ค่าวารสารต่างประเทศและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [ SIPOC ]
   • การขออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
   • การตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
   • การตรวจสอบบัญชีลงเวลาหลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของบุคลากร
   • การตรวจสอบสิทธิและรหัสการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบกรมบัญชีกลางของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย
   • การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
   • การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร
   • การเบิกจ่ายเงินจากคลังด้วยวิธีตัดโอนเงิน [ SIPOC ]
   • การชำระภาระบุคคลที่ 3 จากการจ่ายเงินเดือนของบุคลากร
   • การชำระค่าลงทะเบียนอบรมของบุคลากร
 3. งานด้านบัญชี
  • การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
  • การจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน [ SIPOC ]
  • การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  • การจัดทำรายการบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  • การบริหารและควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของส่วนงาน
  • การเบิกเกินส่งคืนค่าใช้จ่าย และการจ่ายจ่ายคืนผู้มีสิทธิของส่วนงาน
  • การรับเอกสารทางการเงินจากกองคลัง [ SIPOC ]
  • การบันทึกสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ สมุดทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
  • การบันทึกสมุดคู่ฝาก สมุดทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
  • การบันทึกสมุดเอกสารแทนตัวเงิน และสมุดรับเช็คเงินรายได้
  • การบันทึกสมุดคุมใบเสร็จรับเงินรายได้ส่วนงาน
  • การบันทึกข้อมูลจากเอกสารทางการเงินที่ได้รับจากกองคลัง
  • การจัดเก็บฎีกา ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ ทางการเงิน
  • การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ บริษัท/ห้าง/ร้าน กระทรวง/ทบวง/กรม ธนาคาร สถาบันการเงิน กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
 4. งานด้านงบประมาณ
  • การตัดยอดเงินค่าใช้จ่ายทุกหมวดรายจ่าย
  • การตรวจสอบและทำเรื่องขอโอน/ตัดโอน เงินรายได้ส่วนงาน และเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน
  • การตรวจสอบและพิมพ์ผลข้อมูลเอกสารการตัดโอนเงินหมวดค่าสาธารณูปโภค
  • การตรวจสอบการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 5. งานด้านเงินทดรองจ่าย
  • งานบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
  • การจัดทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
  • การส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายเป็นเอกสาร
  • การส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายเป็นเงินสด
  • การตรวจสอบเอกสารส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย และสรุปค่าใช้จ่ายโครงการที่ยืมเงินทดรองจ่าย
  • การจัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
  • การจัดทำทะเบียนเงินยืมทดรองจ่าย
  • การเร่งรัด/ติดตามการการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S4-O2-02โครงการอำนวยความสะดวกในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90,ภงด.91)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S3-O3-04โครงการบรรยาย เรื่อง "เจาะประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสื่อการเรียนการสอน"รายงานผลโครงการ
262-S4-O1-10โครงการจัดทำสื่อแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และป้ายประกาศการใช้ห้อง SCB Investment Labรายงานผลโครงการ
362-S4-O2-01โครงการ "Giving to Mahidol Libraries" บริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (แห่งใหม่) และจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษารายงานผลโครงการ
462-S4-O2-02โครงการสำรวจระดับความพึงพอใจการให้บริการรับชำระเงินค่าปรับด้วย QR-Code แม่มณีรายงานผลโครงการ
562-S4-O2-03 โครงการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตราชการวงเงินถาวร (Focus Group)รายงานผลโครงการ
662-S4-O8-09โครงการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนให้แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในหัวข้อ"รอบรู้เรื่องการลงทุน"รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S2-O5-01โครงการ "Giving to Mahidol Libraries(ต่อเนื่อง)รายงานผลโครงการ
261-S4-O2-02โครงการเยี่ยมห้องสมุดเครือข่ายหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อรับทราบถึงปัญหาในการใช้ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการห้องสมุด พ.ศ.2560 เอกสารการรับเงินในระะบบ Sierra การใช้ใบเสร็จรับเงินและการนำส่งเงินรายงานผลโครงการ
361-S4-O3-08โครงการอบรมเพื่อส่งต่อความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S4-O2-08โครงการ "Giving to Mahidol Libraries(ต่อเนื่อง)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S4-O2-02โครงการ "Giving to Mahidol Libraries"รายงานผลโครงการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4236, 4213
  0-2441-9580

บุคลากร

บุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี มีจำนวน  4  คน

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

นายเอกอรุณ  ลลินโท

Mr.Eakarun  Lalinto

นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ.(บัญชี), มร.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  eakarun.lim@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4236

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี
 2. รับผิดชอบงานระบบ ERP (Module GL)
 3. รับผิดชอบงานบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
  • งานบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
  • การจัดทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
  • การส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายเป็นเอกสาร
  • การส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายเป็นเงินสด
  • การตรวจสอบเอกสารส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย และสรุปค่าใช้จ่ายโครงการที่ยืมเงินทดรองจ่าย
  • การจัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
  • การจัดทำทะเบียนเงินยืมทดรองจ่าย
  • การเร่งรัด/ติดตามการการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
 4. งานด้านการเงิน
  • ด้านการรับเงิน
   • รับผิดชอบการรับเงินบริจาคโครงการ Giving to Mahidol Libraries
   • รับผิดชอบงานการรับเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
   • รับผิดชอบงานบริหารการรับชำระเงินค่าปรับหนังสือผ่าน QR Code
  • ด้านการจ่ายเงิน
   • รับผิดชอบงานบริหารบัตรเครดิตราชการวงเงินถาวร
   • รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการรับค่าวารสารและฐานข้อมูลที่มีลักษณะจ่ายร่วมกัน (Co-pay)
   • การชำระค่าลงทะเบียนอบรมของบุคลากร
 5. งานด้านบัญชี
  • รับผิดชอบการจัดทำรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าประจำปีงบประมาณ
  • รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงินของส่วนงาน
  • รับผิดชอบการเบิกเกินส่งคืนค่าใช้จ่าย และการจ่ายจ่ายคืนผู้มีสิทธิของส่วนงาน
  • การจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน
  • รับผิดชอบการจัดเก็บสถิติหน่วยการเงินและบัญชี
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานและเลขานุการโครงการ Mahidol Intelligent Library
  • ติดต่อประสานงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางรสสุคนธ์ คณนาวุฒิ

Mrs.Rosukhon Kananawut

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  rossukhon.kan@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4236

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานระบบ ERP Module AP จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้
 2. รับผิดชอบงานระบบ ERP Module AP จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากร
 3. รับผิดชอบดำเนินการขอและตรวจสอบความถูกต้องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 4. รับผิดชอบบันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกและสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายหน่วยงาน
 5. รับผิดชอบดำเนินการด้านเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย / ยืมเงินทดรองจ่าย / ตัดโอนเงิน
 6. รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. รับผิดชอบดูแลรับผิดชอบและประสานงานกับกองคลังเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 8. รับผิดชอบการโทรศัพท์ติดต่อบริษัท ร้านค้าให้มารับเช็ค รับดราฟต์
 9. รับผิดชอบคำนวณค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าวารสาร และฐานข้อมูล
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวณัชชา อินทร์โชติ

Ms.Natcha Intarchot

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ป.วิชาชีพชั้นสูง (การธนาคารและการเงิน), โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร
  natcha.int@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4236

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานระบบ ERP (Module AR รับ) จัดเก็บค่าปรับหนังสือเกินกำหนด ค่าค้นและพิมพ์ผลข้อมูล ฯลฯ ของทุกห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
 2. รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ฝ่าย/หอสมุดกลาง
 3. รับผิดชอบตรวจสอบสิทธิและรหัสการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบกรมบัญชีกลางของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย
 4. รับผิดชอบการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร
 5. รับผิดชอบการจัดทำการตั้งลูกหนี้ระหว่างกันในระบบ ERP เพื่อนำไปส่งกองคลังเพื่อทำเบิกจ่าย
 6. รับผิดชอบการติดต่อธนาคารภายในมหาวิทยาลัยมหิดลฝากและถอนเงิน

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann