งานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ

ภารกิจ

  1. หน่วยการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้หอสมุดและคลังความรู้ฯ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย) ได้แก่ การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง เงินคืนคลัง จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน บริหารเงินยืมทดรองจ่าย จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน และรายงานฐานะการเงินแก่ผู้บังคับบัญชา จัดเก็บเอกสารทางการเงินเพื่อรอการตรวจสอบ และการเบิกจ่ายค่าบอกรับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
  2. หน่วยพัสดุ รับผิดชอบการจัดหาพัสดุให้แก่หน่วยงานในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้แก่ งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานบัญชีพัสดุและทะเบียนพัสดุ งานคลังพัสดุ งานบำรุงรักษาทรัพย์สิน งานซ่อมแซมพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ และงานตรวจสอบพัสดุประจำปี

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4213, 4248 (หน่วยการเงินและบัญชี), 4237, 4214 (หน่วยพัสดุ)
  0-2441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

 

บุคลากร

บุคลากรงานคลังและพัสดุ มีจำนวน  9  คน

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางอัจฉราพร  อัศเวศน์

Mrs.Ajcharaporn  Asawesna

นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ.(บัญชี), วิทยาลัยกรุงเทพ
MU-SUP รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2554
MU-EDP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
  ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4248

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดูแลรับผิดชอบงานระบบ ERP (Module CO, AP งบบุคลากร, GL)
  2. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงิน
  3. ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี
  4. ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณ
  5. ดูแลรับผิดชอบงานด้านพัสดุ
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann