หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) โดยมี ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวแก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [Vgreen]
(หัวหน้าคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน)

2. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ดร.พรพิมล วราทร

ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน

ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

5. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จากนั้น คณะผู้บริหาร บุคลากรหอสมุดฯ นำคณะผู้ตรวจประเมินเยี่ยมชมจุดต่างๆ ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์ข้อกำหนด (ขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558) และสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (สรุปผลการตรวจประเมิน Intranet Only)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็น เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network) ในปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ และในโอกาสนี้ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวให้เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานนำร่องห้องสมุดสีเขียว จำนวน 10 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและพัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล : อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน FB:@Mahidol Library
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย มารุต คล่องแคล่ว ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์