หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวนำร่องที่ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดสีเขียวนำร่องที่เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรับการตรวจประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และมีผลการประเมินอันเป็นแบบอย่างที่ดี จากนั้น ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของผู้แทนห้องสมุด จำนวน 11 แห่ง โดยผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ มี นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว / เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์