หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว แก่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกาศเกียรติคุณห้องสมุดที่ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้เข้ารับประทานเกียรติบัตร ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่องห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailang 4.0 (Digital Libraries Towords Thailand 4.0) โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง / เว็บไซต์ ม.เกษตรศาสตร์ / มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว / เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์