ภาพกิจกรรม 2560


กันยายน

28 ก.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart"
27 ก.ย. 2560 พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 ก.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560
21 ก.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลเข้าระบบ “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด”
21 ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสิริวัฒนภักดี ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
21 ก.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาเชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
13 ก.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2
13 ก.ย. 2560 บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด ขอความอนุเคราะห์ยืมสื่อป้ายไวนิล “คำพ่อสอน” จากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
12 ก.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เนื่องในวันรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559
11 ก.ย. 2560 จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote และ Turnitin สำหรับนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
5 ก.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมในหัวข้อ "Writing a Great Paper and Getting it Published in a Research Journal"
4 ก.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape"

สิงหาคม

30 ส.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการบรรยายในหัวข้อ "Mahidol Library Research Support Services for Tropical Medicine Researchers"
29 ส.ค. 2560 รองผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี
29 ส.ค. 2560 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ" ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 ส.ค. 2560 อบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Simple Guide to Write a Journal Article (SAGE)”
28 ส.ค. 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
25 ส.ค. 2560 คณะนักศึกษาจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ
25 ส.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ
24 ส.ค. 2560 โครงการรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ชุมชนศาลายา ปี 8
23 ส.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “EBSCO eBooks Academic Collection” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
18 ส.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind"
17 ส.ค. 2560 การทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจำปี 2560
16 ส.ค. 2560 การประกวดโครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
10 ส.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ AUNILO Training for the Trainers Workshop
7 ส.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ 13
4 ส.ค. 2560 คณะบุคลากรจากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
4 ส.ค. 2560 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 31 ปี

กรกฏาคม

27 ก.ค. 2560 พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
26 ก.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชย MU Energy Award 2017 และได้รับรางวัลที่ 3 ในประเภทโปสเตอร์
25 ก.ค. 2560 การอบรมหลักสูตร "การสร้างสรรค์ Info Motion เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม After Effect และ Illustrator" รุ่นที่ 2
21 ก.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสร้างสวนสวย ปลูกต้นไม้ “Library Garden Green View” บริเวณ ด้านหน้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
19 ก.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560
14 ก.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ และห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ส่งมอบหนังสือให้แก่ ห้องสมุดครอบครัว มหิดลโมเดล รพ.สต.สาลวัน
14 ก.ค. 2560 คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุดฯ
14 ก.ค. 2560 กิจกรรมส่งมอบหนังสือธรรมะจัดหมวดหมู่ จำนวน 4,015 เล่ม แก่ห้องสมุดชุมนุมพุทธธรรมศิริราช
12 ก.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ด้วย Adobe Indesign”
7 ก.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การนำทรัพยากรเข้าระบบคลังทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด (OER) และการอนุมัติเผยแพร่สู่สาธารณะ”
7 ก.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "ถวายเทียนและผ้าจำนำพรรษา" เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสุนทรธรรมิการาม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
6 ก.ค. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล นำคณะผู้แทนจาก International University (Vietnam National University, Ho Chi Minh City), Vietnam เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ
5 ก.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Professional Non-Linear Editing Techniques)”
4 ก.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินผลงานในโครงการ MU Energy Awards 2017

มิถุนายน

20 มิ.ย. 2560 ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานสีเขียวภาครัฐ
5 มิ.ย. 2560 โครงการอบรม R2R พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

พฤษภาคม

26 พ.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ห้องเรียนช่างภาพอาสา ครั้งที่ 2
25 พ.ค. 2560 การอบรมการใช้ฐานข้อมูล EBSCO e-book Academic Collection
25 พ.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์จากหัวใจ...ถวายพ่อ"
16 พ.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ EIFL-Mahidol Libraries Workshop เรื่อง “Research Evaluation Tools & Data Science for Libraries”
5 พ.ค. 2560 โครงการอบรม เรื่อง "การจัดการระเบียนสหบรรณานุกรมบนฐานข้อมูล WorldCat ด้วยโปรแกรม OCLC Connexion Client"
3 พ.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ด้วยเว็บ Blog และ Facebook”

เมษายน

11 เม.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดงาน “สงกรานต์...วิถีไทย ๒๕๖๐”
5 เม.ย. 2560 ทีมผู้สอนและฝึกอบรม เครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล สอนการใช้งานโปรแกรม Turnitin
4 เม.ย. 2560 คณะผู้อบรมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน ด้านการเป็นองค์กรสร้างสุขของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

มีนาคม

30 มี.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว iQNewSclip และ NewsCenter
30 มี.ค. 2560 คณะผู้อบรมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ด้านการเป็นองค์กรสร้างสุขของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
24 มี.ค. 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ (MULKC's SWOT Analysis)'
23 มี.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
21 มี.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวนำร่องที่เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
19 มี.ค. 2560 ทีมผู้สอนและฝึกอบรม เครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล สอนการใช้งานโปรแกรม Turnitin แก่นักศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
16 มี.ค. 2560 ผู้แทนคณะทำงานโครงการบริจาคครุภัณฑ์เก่าเพื่อชุมชน ติดตามผลการบริจาคในพื้นที่ชุมชนรอบศาลายา
2 มี.ค. 2560 ผู้บริหาร บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์ 2017"
2 มี.ค. 2560 ผู้บริหาร บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมงาน "ครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"
1 มี.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบยาเหลือใช้ให้ผู้แทนทีม Backpack อาสาของธนาคารจิตอาสา โครงการยาเพื่อชีวิต : ยาบริจาคเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

กุมภาพันธ์

23 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559-2560
21 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน EBSCO Discovery Service และแนะนำฐานข้อมูลที่บอกรับผ่าน บริษัท EBSCO
15 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
1 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 'สมุนไพรเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี'

มกราคม

20 ม.ค. 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสร้างฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน
20 ม.ค. 2560 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ม.ค. 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ขนย้ายและคัดแยกครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อปรับพื้นที่โซนสำนักงานใหม่
18 ม.ค. 2560 บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
13 ม.ค. 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับกิจกรรมงานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้า โครงการ "Happy Happy พี่จัดให้" ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
13 ม.ค. 2560 กิจกรรม 5ส หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ม.ค. 2560 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
9 ม.ค. 2560 บริจาคชั้นหนังสือและครุภัณฑ์เก่าเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดในเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
5 ม.ค. 2560 ผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
4 ม.ค. 2560 ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 9 ปีก้าวสู่ปีที่ 10