หน่วยทรัพยากรบุคคล

หน่วยทรัพยากรบุคคล

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานหนึ่งในงานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จัดตั้งหน่วยงานภายใต้งาน สำนักงานผู้อำนวยการ” โดยมีขอบเขตตามภารกิจของงานดังนี้

งานด้านทรัพยากรบุคคล

 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • 1.1 ทำสรุปรายงาน วัน /เวลา /การมาปฏิบัติงานของบุคลากรประจำเดือน (ระบบ Time Attended)
  • 1.2 การขออนุมัติการลาประเภทต่างๆ ในระบบ MUSIS
  • 1.3 ขอคืนอัตราว่างกรณีเกษียณอายุงาน
  • 1.4 การจ้างต่อ / ไม่จ้างต่อ พนักงานมหาวิทยาลัย
  • 1.5 เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 1.6 ปรับคุณวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง / การปรับคุณวุฒิและให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
  • 1.7 การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 1.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) และการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
  • 1.9 ลงบันทึกข้อมูลในระบบโครงสร้างองค์กร (MU-ERP-OM) ของมหาวิทยาลัย
  • 1.10 ลงบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (MU-ERP-PA) ของมหาวิทยาลัย
  • 1.11 สรรหา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าห้องสมุด
  • 1.12 จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง/รักษาการ และ คำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
  • 2.1 ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร และการสอบคัดเลือกบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 2.3 จัดทำการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 2.4 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • 3.1 ตรวจสอบสิทธิ และขอเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
  • 3.2 ขออนุมัติค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 3.3 การขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
  • 3.4 การส่งเงินสมทบกองทุนต่าง ๆ
  • 3.5 การเสนอขอรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี
  • 3.6 เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย /ลูกจ้างประจำเงิน
  • 3.7 ออกหนังสือรับรองสถานภาพของบุคลากร
  • 3.8 ขอออกบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย /ลูกจ้างประจำเงิน/ผู้รับบำนาญ
 4. เงินเดือนและค่าตอบแทน
  • 4.1 ลงบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย (MUERP-PY)
  • 4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน / บัญชีอัตราค่าจ้าง และเงินค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประจำตำแหน่ง
  • 4.3 เลื่อนเงินเดือนประจำปีของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจำเงินรายได้ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 4.4 แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และเลื่อนเงินเดือน
  • 4.5 ประสานงานและส่งข้อมูลเรื่องระบบเงินเดือนให้มหาวิทยาลัย
 5. งานพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากร
  • 5.1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการเกษียณอายุงาน
  • 5.2 จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
  • 5.3 จัดทำรายงานสรุปการไปราชการของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 5.4 การเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
  • 5.5 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
164-S4-O8-01โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)"อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2563
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S4-O3-13โครงการพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Time Attendance) บน Web Application ระยะที่ 1รายงานผลโครงการ
263-S4-O4-05โครงการ Happy Body : DIY หน้ากากผ้าป้องกันโรครายงานผลโครงการ
363-S4-O6-02โครงการอบรมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)รายงานผลโครงการ
463-S4-O8-03โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อยู่ระหว่างดำเนินการ
563-S4-O8-05โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล"รายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2562
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S4-O8-04โครงการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนบุคลากรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระยะที่ 1)รายงานผลโครงการ
262-S4-O8-06โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ Speexxรายงานผลโครงการ
362-S4-O8-07โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเผยแพร่ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)รายงานผลโครงการ
462-S4-O8-11โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนรายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S4-O6-01โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง " How to be เศรษฐกิจพอเพียง "รายงานผลโครงการ
261-S4-O6-02โครงการบรรยาย "การให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง)"รายงานผลโครงการ
361-S4-O6-09โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน (การประเมินสมรรถนะหลัก Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Function Competency)รายงานผลโครงการ
461-S4-O6-13โครงการอบรม "การให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และโรคจากการทำงาน"รายงานผลโครงการ
561-S4-O6-16โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อการทำงาน"TOEIC ต้องรู้"รายงานผลโครงการ
661-S4-O6-17โครงการอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน (Routine to Research:R2R)รายงานผลโครงการ
761-S4-O6-21โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นรายงานผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S4-O6-01โครงการทบทวนแผนการลงทุนและการปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายงานผลโครงการ
260-S4-O6-08โครงการอบรม R2R พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรายงานผลโครงการ
360-S4-O6-09โครงการบรรยาย เรื่อง"จุดประกายการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรห้องสมุด"รายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1
    0-2800-2680-9 ต่อ 4212, 4255

บุคลากร

บุคลากรหน่วยทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 คน

 

 

รักษาการหัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

นางสาวจีรนุช ธรณินทร์

Ms.Chiranuch Dhorranintra
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รศ.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2557
  chiranuch.dho@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4235


นางสาวชยานันท์  นันทพัฒน์ปรีชา

Ms.Chayanunt  Nuntaphatpreecha

นักทรัพยากรบุคคล
ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) ม.รามคำแหง
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ), ม.รามคำแหง
  chayanunt.nun@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4255

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • งานทะเบียนประวัติข้อมูลบุคลากร บันทึกลายนิ้วมือ การขออนุมัติใบลา ในระบบ MUSIS ขออนุมัติ Account Internet [ Flowchart ] ข้อมูลวัน เวลาการมาปฏิบัติงาน และการลางานจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ
  • งานอัตรากำลัง การจ้างต่อ/ไม่จ้างต่อ /ขอคืนอัตราว่างกรณีเกษียณอายุงาน
  • งานปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง
  • สรรหา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าห้องสมุด
  • ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรข้าราชการบำนาญ
  • ขอหนังสือรับรองบุคลากร
  • จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง/รักษาการ และ คำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รับผิดชอบงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ [ Flowchart ]   [ Flowchart ]
  • งานอัตรากำลังคน [ SIPOC ]
  • การรับสมัคร ประสานงานการคัดเลือกและการสอบ [ SIPOC ]
  • การทำสัญญาจ้าง [ SIPOC ]
  • การประเมินผลระยะทดลองงาน [ SIPOC ]
 3. รับผิดชอบงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • การขอรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี
  • ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ / สายสะพาย / ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา [ Flowchart ]
  • โครงการสรรหา คัดเลือก แม่ดี-บุคลากรเด่น/ คนดีศรีมหิดล / โครงการข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างดีเด่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
  • การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ / ปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน
  • จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
  • โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (SUP) /โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง(EDP) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางวราภรณ์  เอนอ่อน

Mrs.Waraporn  Oenorn

นักทรัพยากรบุคคล
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), มร.สวนสุนันทา
   waraporn.pou@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4212

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบโครงสร้างองค์กร (MU-ERP-OM) ของมหาวิทยาลัย
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย (เงินเดือนนอกรอบ [ SIPOC ] ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการของบุคลากร)
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบงาน Electronic Pay Slip (e-Pay Slip) [ SIPOC ]
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (MU-ERP-PA) ของมหาวิทยาลัย [ Flowchart ]
 2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • รับผิดชอบงานสวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
  • รับผิดชอบการขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
  • รับผิดชอบการส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ
  • การเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [ SIPOC ]
  • ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
  • ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในระบบของมหาวิทยาลัย [ SIPOC ]
 3. งานพัฒนาบุคลากร
  • รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ
  • รับผิดชอบดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
  • รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคำสั่ง ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
 4. รับผิดชอบรายงานผลในระบบ MUHR-CPD
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวกุลฤดี โชติรัตน์

Ms.Kulludee Chotirat

นักทรัพยากรบุคคล
บธ.บ.(การจัดการ), ม.มหิดล
   kulludee.cho@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4255

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ ปฏิบัติงานพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากร
  • 1.1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ / ปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน
  • 1.2. จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
  • 1.3. โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (MU SUP) / โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (MU EDP) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 1.4. รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ
  • 1.5. รับผิดชอบและประสานงานด้านการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร
 2. รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร
  • 2.1. ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานภายใน-นอก ลงทะเบียนและจัดทำเอกสารตอบรับ ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมดูงาน และไปราชการ
  • 2.2. รวบรวม และจัดทำสถิติการอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ไปประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม ดูงาน และไปราชการ และนำเข้าข้อมูลดังกล่าวฯ ลงในระบบ Mahidol Human Resource Development
 3. รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลการบันทึกลายนิ้วมือและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  • 3.1. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกลายนิ้วมือเข้า - ออกการปฏิบัติงานในแต่ละวันของบุคลากร ติดตามข้อมูลบุคลากรที่ไม่ปรากฎการบันทึกลายนิ้วมือ
  • 3.2. ติดต่อประสานงาน เพื่อรวบรวม เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำขึ้นเว็บไซต์โครงสร้างองค์กร http://www.li.mahidol.ac.th/organization-chart/
 4. โครงการ / กิจกรรมที่จัดทำ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann