งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุวรรณา กัญจนบุศย์

Ms.Suwanna Kanchanabud
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
   suwanna.kac@mahidol.ac.th
   i+24+4224


นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง

Mr.Krisada Keawphodphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.อัสสัมชัญ
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
ICDL - IT Security 2.0 (03/08/2018)
   krisada.kea@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4267


นายชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช

Mr.Chukiat Jarutanakigpanich
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.มหิดล
MU-SUP รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2558
   chukiat.jar@mahidol.ac.th
  Tel. 0-2800-2680-9 ต่อ 4224


ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที

Acting Sub Lt.Sikharin Suwannatee
นักวิชาการสารสนเทศ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร), มจพ.พระนครเหนือ
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สจล.
   sikharin.suw@mahidol.ac.th
   i+24+4224


นายวนาพล แช่มสุขี

Mr.Vanapol Chamsukhee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
ICDL - IT Security 2.0 (03/08/2018)

   vanapol.cha@mahidol.ac.th
   i+24+4224


นายปิยวัฒน์ ชวนวารี

Mr.Piyawat Chuanvaree
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
ICDL - IT Security 2.0 (03/08/2018)
   piyawat.chu@mahidol.ac.th
   i+24+4224


นายศกล มงคลเนตร์

Mr.Sakol Mongkolnate
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), มสธ.
ICDL - IT Security 2.0 (03/08/2018)
   sakol.mon@mahidol.ac.th
   i+24+4267


นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ

Mr.Sarun Thamtuksin
นักประชาสัมพันธ์
วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล
   sarun.tha@mahidol.ac.th
   i+24+4302


นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน

Ms.Atittaya Subsin
นักเอกสารสนเทศ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.รังสิต
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.รังสิต
   atittaya.sub@mahidol.ac.th
   i+24+4302

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann