หน้าแรก


การกำหนดบริบทองค์กร ISO9001

1. ความเป็นมาองค์กร
2. วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพและสิ.งแวดล้อม (ข้อกำหนด 4.1)
3. การระบุประเด็นที่ส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จของระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนด 4.1)
4. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ข้อกำหนด 4.2)
4.1. ความต้องการและความคาดหวัง ภายในองค์กร
4.2. ความต้องการและความคาดหวัง ภายนอกองค์กร
5. ขอบเขต