ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

งานการจัดการความรู้

งานการจัดการความรู้

ประวัติความเป็นมา

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ยุทธศาสตร์การบริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาระบบบริหารงานมหาวิทยาลัย ให้มีการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ทุกระดับให้มีพื้นฐานความรู้ร่วมกัน (Knowledge Management)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวนี้เอง ดังนั้น ศ.เกียรติคุณนายแพทย์วิจารณ์ พานิช (นายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น) จึงได้สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย หรือ UKM ขึ้น โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 6 องค์กร จาก 5 มหาวิทยาลัยกับ 1 องค์กร (สคส.) มีการลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่าย UKM ขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2547 และจัด workshop เพื่อเรียนรู้เครื่องมือ KM กันที่บ้านผู้หว่าน ระหว่าง 24 – 26 ธ.ค. 2547 ซึ่งทำให้ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สำนัก ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เริ่มเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และในมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดตั้ง MUKM ขึ้นพร้อม ๆ กันนั้นที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดตั้ง ศิริราช KM ขึ้น โดยมี ศ.เกียรติคุณนายแพทย์วิจารณ์ พานิช ซึ่งเป็นที่ปรึกษาหลัก และมีการใช้หลักการ KM อย่างได้ผลทั้งองค์กร (บ้านผู้หว่าน ศ.เกียรติคุณ น.พ.วิจารณ์ พานิช)

การจัดการความรู้ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ยุคที่ 1

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวอุไรวรรณ วิพุทธิกุล รักษาการผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด (ม.ค. 2548- เม.ย.2551) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ และเพื่อให้เป็นการสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงมีการขับเคลื่อนให้สำนักหอสมุดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในระยะแรก จัดทำเป็นโครงการ Library Forum โดยมีคณะทำงานจากหัวหน้าห้องสมุดคณะ/สถาบัน /วิทยาลัย ในวิทยาเขตศาลายา ทั้ง 6 แห่ง

ดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่ ก.พ. 2548 - ก.ย.2549 โดยจัดให้เป็นการนำเสนอความรู้ของบุคลากร ที่ได้ไปรับฟังบรรยาย / อบรม / สัมมนา / ดูงาน โดยจัดเตรียมเวที พร้อมเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้บรรณารักษ์จากทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมรับฟัง โดยมี น.ส. ลักขณา บำรุงชูเกียรติ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร มีหน้าที่ 1) วิเคราะห์และนำเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด 2) รับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แ ละแบ่งปันความรู้ของสำนักหอสมุด 3) จัดระบบสร้างคลังความรู้สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุด และมีคณะทำงานจัดการความรู้สำนักหอสมุด ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ ทฤษฏีการจัดการความรู้ที่นำมาใช้ประกอบได้แก่ โมเดลปลาทู ของ อ.ประพนธ์ ผาสุกยืด และแนวคิดการจัดการ KM จากงานเขียนของ ศ.เกียรติคุณ น.พ.วิจารณ์ พานิช

ยุคที่ 2

ปี พ.ศ. 2551 มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด โดย ดร.สถาพร สาธุการ เป็นประธาน โดยมี นางสาวปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบริการและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ปี พ.ศ. 2553 มีการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด กำหนดให้มีหน้าที่ สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้ สำรวจความต้องการของบุคลากรสำนักหอสมุด เรื่องการจัดการความรู้ วิเคราะห์ ปรับปรุง และจัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือกลุ่ม KM กลุ่ม R2R กลุ่ม CoPs กลุ่ม Web Site ดำเนินกิจกรรม “ส่งต่อความรู้” ประกอบด้วย การแบ่งปันความรู้ที่เกิดจากบุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาโดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน โดยใช้วิธีการเล่าเรื่อง (Story Telling) และการจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติตามความสนใจ จำนวน 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานบริการ กลุ่มที่ 4 กลุ่มไอทีและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มที่ 5 กลุ่มพัฒนาความรู้ จากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และ พัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย R2R กลุ่มที่ 6 กลุ่มนันทนาการ มีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรม ELIB และจัดพื้นที่ Blog สำหรับชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รับผิดชอบโดยสมาชิกของกลุ่ม

ยุคที่ 3

พ.ศ. 2553 โครงสร้างการบริหารงานของหอสมุดฯ มีการปรับเปลี่ยนตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2553 โดยอยู่ภายใต้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยแต่งตั้ง น.ส.ลักขณา บำรุงชูเกียรติ เป็นหัวหน้าฝ่ายคลังความรู้ และรักษาการหัวหน้างานการจัดการความรู้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – เม.ย.2559 ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการการจัดการความรู้ โดยมีนางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการดำเนินงาน และ มีการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress และปรับปรุงฐานข้อมูล Library KM ด้วยโปรแกรม Drupal จัดเก็บรายงานการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน และผลงานจากเวทีส่งต่อความรู้

ปัจจุบันการจัดการความรู้ ดูแลรับผิดชอบโดย งานจัดการความรู้ สังกัดฝ่ายคลังความรู้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีห้องสมุด มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารเดิมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลโดย นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ

ภารกิจ

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หอสมุดและคลังความรู้ฯ
  2. สร้าง / แสวงหาและจัดทำคลังความรู้ / คู่มือ [SIPOC]
    • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ / ชำนาญ เพื่อสกัดและองค์ความรู้การปฏิบัติงาน
    • แสวงหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อจัดทำ Expert List
  3. ดำเนินงานสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ในฐานข้อมูลคลังสารสนเทศสถาบัน
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S1-O3-05โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสินทรัพย์ทางความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะที่ 1 ประเภทหนังสือและตำราวิชาการ)รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S1-O1-03โครงการจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
260-S1-O1-23โครงการรวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดารายงานผลโครงการ
360-S4-O5-01โครงการจัดทำบันทึกความรู้จากผู้ใกล้เกษียณอายุราชการรายงานผลโครงการ
460-S4-O7-06โครงการปรับปรุงพื้นห้องของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ฯรายงานผลโครงการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4258
  0-2441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากรงานการจัดการความรู้

นางสาวศศิธร  วงศ์โพธิสาร

Ms.Sasitorn  Wongpothisarn

บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
  sasitorn.von@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4258WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann