รายชื่อห้องสมุดในมหิดล

รายชื่อห้องสมุดในมหิดล

วิทยาเขตศาลายา

1. หอสมุดกลาง *

Location Code : LICL

อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

 0-2800-2680-9 ต่อ 4225, 4264 (บริการยืม-คืน),
4322 (บริการวิทยานิพนธ์), 4227 (แนะนำสืบค้นทรัพยากร)
4300-1 (แนะนำการใช้ Turnitin), 4265 (สอบถามบริการห้องสมุด)
 0-2441-9580
 licl@mahidol.ac.th
  โครงสร้างองค์กรหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 21.00 น.
เสาร์ : 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ : 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ : ปิด
ช่วงสอบปลายภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 24.00น.
เสาร์ -อาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.

2. ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  *

Location Code : LIAD

ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

  0-2441-9040-3 ต่อ 49
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

3. ห้องสมุดศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

Location Code : LICE

ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

0-2441-5022-23 ต่อ 17
0-2441-5024
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

4. ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Location Code : LICF

อาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

0-2441-0601-10
0-2441-0167
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

5. ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา

Location Code : LICR

ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

0-2800-2630-39
0-2800-2659
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

6. ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน)*

Location Code : LIEN

ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

   0-2441-5000 ต่อ 4202-4
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์ : 10.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ : ปิด

7. ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location Code : LIGJ

ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

  0-2849-6600 ต่อ 3191
  0-2849-6666
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

8. ห้องสมุดสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Location Code : LIHP

ชั้น 3 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

  0-2441-0813-5 ต่อ 1101, 3152
0-2441-0872-3
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

 

9. ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ

Location Code : LIIC

ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

 0-2700-5000 ต่อ 1415
 0-2441-0633
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ : 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

Location Code : LIGI

Co-Working Space ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

 0-2700-5000 ต่อ 4348 และ 4349
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 18.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 10.00 - 17.00 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 09.00 - 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

10. ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์

Location Code : LILA

ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

 0-2441-4401-8 ต่อ 1201-2
  0-2441-4397
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

11. ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย *

Location Code : LILC

ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

0-2800-2308-14 ต่อ 3102, 3103
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

12. ห้องสมุด "จิ๋ว บางซื่อ" วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Location Code : LIMS

ชั้น 2 อาคาร C วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

 0-2800-2525 ต่อ 3203, 3205
  0-2800-2530
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 18.00 น.
เสาร์ : 13.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 09.00 - 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

13. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ *

Location Code : LIMT

ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

   0-2441-4371-7 ต่อ 2207-2230
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 18.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

14. ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ *

Location Code : LINU

ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

0-2800-2380 ต่อ 210
 0-2441-9344
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

15. ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม *

Location Code : LIPR

ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

0-2441-0201-4 ต่อ 226, 227, 228
  0-2441-9333
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 17.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

16. ห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข

Location Code : LIPT

ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

 0-2441-5450 ต่อ 30401
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 18.00 น.
ปิดเวลาพัก : 13.00 – 14.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 09.00 - 17.00 น.
ปิดเวลาพัก : 13.00 – 14.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

17. ห้องสมุดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Location Code : LIRA-Rama Nurse Salaya

ห้องศึกษาด้วยตนเอง ชั้น 5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

0-2441-4234 ต่อ 501
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08:00 - 18:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

18. ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา *

Location Code : LIRS

ชั้น 1 อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา

111 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

 02-889-5312, 02-889-5315-9 ต่อ 1120,1121
  02-889-5308
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

19. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Location Code : LISH

ชั้น 2 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

0-2800-2840-60 ต่อ 1121
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ : ปิด

20. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

Location Code : LIVS

ชั้น 3 อาคารคณะสัตวแพทศาสตร์

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

02-441-5242-5 ext. 1307
  02-441-0937
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 17.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

21. ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา

Location Code : NSS

ชั้น 3 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร
คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

0-2441-5333, 02-441-5275-81 ต่อ 2317 (สำนักงานบุคลากรศูนย์ข้อมูลฯ) และ ต่อ 2318 (ยืม-รับคืนหนังสือ)
 02-441-5442 (กรุณาระบุ "ส่งศูนย์ข้อมูลฯ ชั้น 3")
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 07.30 - 17.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

วิทยาเขตบางกอกน้อย

22. หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Location Code : LISI

อาคาร หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

0-2419-7635, 0-2419-7637
0-2414-1116
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 22.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 08.30 - 16.30 น.

23. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบางกอกน้อย

Location Code : LINS

ชั้น 10 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบางกอกน้อย

เลขที่ 2 ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

0-2419-7466-80
0-2412-8415
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

24. ห้องสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์

Location Code : NSD

ชั้น 1 (อยู่ใกล้กับห้องบริการคอมพิวเตอร์ของหอพักคณะฯ)

ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

0-2424-2584, 0-2424-3701-3 ต่อ 1210

*ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ที่พักอาศัยในหอพักฯ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 18.00 - 22.00 น.
เสาร์ : 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ : ปิด

25. ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

Location Code : LISB

ชั้น 1 อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ใกล้ท่าน้ำศิริราช (ตึกผู้ป่วยนอกเก่า)
งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

0-2419-9435, 0-2419-7426, 0-2419-9294
0-2418-2399
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : ปิด

 

วิทยาเขตพญาไท

26. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ *

Location Code : LIPY

ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

447 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2644-4014
โทรสาร 0-2644-4014
อีเมล   lipy@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryPy.html

ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ : 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ : ปิด

 

ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

27. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Location Code : LIRA

ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

270 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0-2201-1280, 0-2201-1290, 0-2201-1738, 0-2201-2341
0-2354-7268
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 07.00 - 22.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 08.30 - 22.00 น.
หยุดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

28. ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี *

Location Code : LIRV

ชั้น 6-7 อาคารเอนกประสงค์

420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพ 10400

0-2640-9843, 0-2643-5533 ต่อ 611-613
0-2643-5613
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ : 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ : 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ : ปิด

29. งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์

Location Code : LISC

ชั้น 2-3 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
272 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2201-5714, 0-2201-5718
0-2354-7144
lisc@mahidol.ac.th
 เว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์

ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 19.30 น.
เสาร์ : 08.30-16.30 น.
อาทิตย์ : ปิด
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 18.30 น.
เสาร์ : 08.30-16.30 น.
อาทิตย์ : ปิด

วิทยาเขตอื่นๆ

30. ห้องสมุดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Location Code : LICMI

ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อาคารเรียน 1 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

111 หมู่ 14 ถ.เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

0-2839-6000 ต่อ 1840-2
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด

31. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Location Code : LIKA

199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

0-3458-5071
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิด
ช่วงสอบ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 20.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 08.30 - 16.30 น.

32. โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Location Code : VSK

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

034-585-101-3
i-33-1001, 1014 (ภายในมหิดล)
034-585-058
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 09.00 - 16.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : ปิด

33. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

Location Code : LINA

ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

086-445-6406
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : ปิด

34. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

Location Code : LIAM

259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

045-523-211 ต่อ 1306
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : ปิด

* ห้องสมุดในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann