ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดที่สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

Key    Results

 1. ห้องสมุดเป็นจุดแข็งของระบบประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุด ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการมาพร้อมกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยที่สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน เริ่มดำเนินการและก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในขณะนั้น มีฐานะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์กลางของเครือข่ายหน่วยงานที่ทำการฝึกอบรม วิจัย และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนในระยะเริ่มต้นจากรัฐบาลญี่ปุ่น ต่อมาได้พัฒนาการดำเนินงานในหลายด้านทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ จึงได้ปรับสถานภาพจากศูนย์ฝึกอบรมเป็นสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ในปี 2531

ต่อมา ห้องสมุดสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนโอนมาสังกัดสำนักหอสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (สำนักหอสมุด เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใน ปี พ.ศ. 2552) และในปี พ.ศ. 2552 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มีการปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน” ห้องสมุดเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามชื่อสถาบัน

ห้องสมุดสถาบันได้เริ่มพัฒนามาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการบริการอย่างครอบคุลมความจำเป็น อีกทั้งมีความทันสมัย สะดวก และส่งเสริมการเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนระดับสูง เน้นให้บริการเฉพาะด้าน โดยเฉพาะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 เป็นหนังสือ ตำรา งานวิจัย และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในมีพื้นที่นั่งอ่านสะดวกสบาย และเงียบสงบ บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

หัวหน้าห้องสมุดจากอดีต - ปัจจุบัน

หัวหน้าห้องสมุด มีหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการห้องสมุด เสาะแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการเพื่อให้ห้องสมุดมีสารสนเทศที่ดีครบครันและทันสมัยพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของสถาบัน ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์บริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดให้เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผลักดันห้องสมุดให้ก้าววิวัฒน์พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
รายนามหัวหน้าห้องสมุด ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 ถึงปัจจุบัน มีดังนี้

พ.ศ.2529-2532นางสาววิไลรัตน์ เต็งวัฒนโชติบรรณารักษ์ หัวหน้าห้องสมุด
พ.ศ.2532-2536นางสาวสมปอง อ้นเดชบรรณารักษ์ หัวหน้าห้องสมุด
พ.ศ. 2536-2537นางสาวมยุรี จุลกัณห์บรรณารักษ์ หัวหน้าห้องสมุด (รักษาการ)
พ.ศ. 2538-2547นางสาวสมปอง อ้นเดชบรรณารักษ์ หัวหน้าห้องสมุด
พ.ศ. 2547-2556นางสาวสำรวย บุญท้าวบรรณารักษ์ หัวหน้าห้องสมุด
พ.ศ. 2556นางสาวเทพิน จิระคุณเตชะบรรณารักษ์ผู้ชำนาญการพิเศษ ห้วหน้าห้องสมุด (รักษาการ)
ปัจจุบัน (2557-)นางสุรัสวดี ดิษฐสกุลบรรณารักษ์ผู้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าห้องสมุด

ทรัพยากรที่สำคัญ

ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในหลากหลายประเภท ทั้งหนังสือ ตำราวิชาการ วารสารทางวิชาการ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพในมิติต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ การบริการจัดการสุขภาพ การบริการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สุขภาพอย่างยั่งยืน วิทยาการเสพติด การแพทย์ชีววิถี เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งทรัพยากรสำคัญน่าสนใจเพิ่มเติม เช่น วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบัน วารสารของสถาบัน Resource Center ดังต่อไปนี้
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ https://www.li.mahidol.ac.th/e-thesis/asean.php

วารสารของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
Journal of Public Health and Development https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU

พจนานุกรมศัพท์ และสารานุกรม (Selected Dictionaries and Encyclopedias)

ศูนย์สารสนเทศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
Resource center, ASEAN Institute for Health Development

เว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/en/

การเรียนการสอน (EDUCATION)
http://www.aihd.mahidol.ac.th/Education/index.php

สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN
สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN (ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN))

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล [SIPOC] โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินรายได้หอสมุดฯ และเงินบริจาคโครงการ Giving to Mahidol Libraries
  • 2.3 จัดซื้อด้วยเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากบัณฑิตวิทยาลัย
  • 2.4 จัดหาด้วยการรับบริจาค
 3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ [SIPOC]
  • 3.1 ตรวจรับ คัดแยก ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. บริการทั่วไปสำหรับผู้ใช้บริการ
  • 4.1 สร้างระเบียนสมาชิกใหม่ [SIPOC] และบริการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด [SIPOC]
  • 4.2 บริการให้ยืม [SIPOC] - รับคืน [SIPOC] - ต่ออายุการยืม [SIPOC] ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.3 บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ [SIPOC]
  • 4.4 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. บริการพิเศษเพื่อสนับสนุนการวิจัย (Research Support)
  • 5.1 บริการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูล ต่างประเทศเฉพาะด้าน (Electronic Databases)
  • 5.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 5.3 บริการแนะนำการใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดการบรรณานุกรม
  • 5.4 บริการตรวจการเขียนบรรณานุกรม
  • 5.5 บริการ Turnitin เพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
  • 5.6 บริการแนะนำแหล่งตีพิมพ์งานวิจัย
  • 5.7 บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

สถานที่ตั้ง

ผลการดำเนินงาน

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 2  อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
  0-2441-9040-3 ต่อ 49
  0-2441-9044
  liad@mahidol.ac.th
  AIHD Library Mahidol
Line ID : AIHD Library

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่โดยรวม  147.75  ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนที่ให้บริการ  126.75  ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน     21  ตารางเมตร
จำนวนที่นั่งอ่าน      24  ที่นั่ง

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีจำนวน  2  คน

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล

Mrs.Suratsawadi Ditsakul
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2554
MU-EDP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
  suratsawadi.dit@mahidol.ac.th
  i + 16 + 49
ประวัติและผลงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและการต่ออายุการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดหัวเรื่อง สร้างระเบียนบรรณานุกรมลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้พร้อมบริการผู้ใช้
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศ บริการสมาชิกห้องสมุดและบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการจัดหาสำเนาเอกสาร บริการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และโปรแกรม ป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 6. รับผิดชอบกำกับ ควบคุม ดูแลงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางอริสา โพธิ์ใย

Mrs.Arisa Phoyai
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  arisa.pho@mahidol.ac.th
  i + 16 + 49

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด และจัดเก็บสถิติ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานสารบรรณห้องสมุดและดูแลวัสดุครุภัณฑ์
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann