ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

Research Information about COVID-19 – CLICK

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

เป็นห้องสมุดที่สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

Key    Results

 1. ห้องสมุดเป็นจุดแข็งของระบบประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุด ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการมาพร้อมกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยที่สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน เริ่มดำเนินการและก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในขณะนั้น มีฐานะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์กลางของเครือข่ายหน่วยงานที่ทำการฝึกอบรม วิจัย และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนในระยะเริ่มต้นจากรัฐบาลญี่ปุ่น ต่อมาได้พัฒนาการดำเนินงานในหลายด้านทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ จึงได้ปรับสถานภาพจากศูนย์ฝึกอบรมเป็นสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ในปี 2531

ต่อมา ห้องสมุดสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนโอนมาสังกัดสำนักหอสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (สำนักหอสมุด เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใน ปี พ.ศ. 2552) และในปี พ.ศ. 2552 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มีการปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน” ห้องสมุดเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามชื่อสถาบัน

ห้องสมุดสถาบันได้เริ่มพัฒนามาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการบริการอย่างครอบคุลมความจำเป็น อีกทั้งมีความทันสมัย สะดวก และส่งเสริมการเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนระดับสูง เน้นให้บริการเฉพาะด้าน โดยเฉพาะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 เป็นหนังสือ ตำรา งานวิจัย และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในมีพื้นที่นั่งอ่านสะดวกสบาย และเงียบสงบ บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีบรรณารักษ์หมุนเวียนมาเป็นหัวหน้าห้องสมุดหลายคนและได้พัฒนาห้องสมุดจนเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์พร้อม มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการให้มีประสิทธิภาพ ห้องสมุดมีสารสนเทศที่ดีและทันสมัย มีเทคโนโลยีสมรรถนะสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกทุกที่ ทุกเวลา มีบริการหลากหลายมากมายคัดสรรมาเพื่อผู้ใช้บริการห้องสมุด บรรณารักษ์หัวหน้าห้องสมุดผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทำให้ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ มีรายนามดังต่อไปนี้

 • นางสาววิไลรัตน์ เต็งวัฒนโชติ (2529-2532)
 • นางสาวสมปอง อ้นเดช (2532-2536)
 • นางสาวมยุรี จุลกัณห์ (2536-2537)
 • นางสาวสมปอง อ้นเดช (2538-2547)
 • นางสาวสำรวย บุญท้าว (2547-2556)
 • นางสาวเทพิน จิระคุณเตชะ (2556)
 • นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล (2557-ปัจจุบัน)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล [SIPOC] โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินรายได้หอสมุดฯ และเงินบริจาคโครงการ Giving to Mahidol Libraries
  • 2.3 จัดซื้อด้วยเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากบัณฑิตวิทยาลัย
  • 2.4 จัดหาด้วยการรับบริจาค
 3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ [SIPOC]
  • 3.1 ตรวจรับ คัดแยก ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. บริการทั่วไปสำหรับผู้ใช้บริการ
  • 4.1 สร้างระเบียนสมาชิกใหม่ [SIPOC] และบริการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด [SIPOC]
  • 4.2 บริการให้ยืม [SIPOC] - รับคืน [SIPOC] - ต่ออายุการยืม [SIPOC] ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.3 บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ [SIPOC]
  • 4.4 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. บริการพิเศษเพื่อสนับสนุนการวิจัย (Research Support)
  • 5.1 บริการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูล ต่างประเทศเฉพาะด้าน (Electronic Databases)
  • 5.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 5.3 บริการแนะนำการใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดการบรรณานุกรม
  • 5.4 บริการตรวจการเขียนบรรณานุกรม
  • 5.5 บริการ Turnitin เพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
  • 5.6 บริการแนะนำแหล่งตีพิมพ์งานวิจัย
  • 5.7 บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

สถานที่ตั้ง

ผลการดำเนินงาน

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 2  อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
  0-2441-9040-3 ต่อ 49
  0-2441-9044
  liad@mahidol.ac.th
  AIHD Library Mahidol
Line ID : AIHD Library

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่โดยรวม  147.75  ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนที่ให้บริการ  126.75  ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน     21  ตารางเมตร
จำนวนที่นั่งอ่าน      24  ที่นั่ง

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีจำนวน  2  คน

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล

Mrs.Suratsawadi Ditsakul
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2554
MU-EDP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
  suratsawadi.dit@mahidol.ac.th
  i + 16 + 49
ประวัติและผลงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและการต่ออายุการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดหัวเรื่อง สร้างระเบียนบรรณานุกรมลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้พร้อมบริการผู้ใช้
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศ บริการสมาชิกห้องสมุดและบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการจัดหาสำเนาเอกสาร บริการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และโปรแกรม ป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 6. รับผิดชอบกำกับ ควบคุม ดูแลงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางอริสา โพธิ์ใย

Mrs.Arisa Phoyai
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  arisa.pho@mahidol.ac.th
  i + 16 + 49

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด และจัดเก็บสถิติ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานสารบรรณห้องสมุดและดูแลวัสดุครุภัณฑ์
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann